Proces verbal ședința Consiliul Local Aleșd 31 ianuarie 2017

1392
 

Încheiat azi, 31.01.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Aleşd convocată conform Dispoziţiei primarului oraşului Aleşd nr. 24/25.01.2017. Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului local este dl. cons. Kajanto Paul.

 

La şedinţă sunt prezenţi 14 din 17 consilieri în funcţie, 3 absenţi(dl.Cipleu Leontin, dl.Morar Călin şi dl.Vancea Tudorel).

Preşedintele de şedinţã- “Stimaţi colegi aţi fost invitaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local care a fost convocată conform dispoziţiei primarului oraşului Aleşd numărul 24 din 25.01.2017.  Începem prin a vota procesul verbal al şedinţei anterioare a Consiliului local Aleşd. Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal, care se aprobă cu 14 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 5 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”

Preşedintele de şedinţã– “Ordinea de zi aţi primit toţi, dacă cineva mai are de adăugat ceva la ordinea de zi?”

Ordinea de zi a fost afişată pentru aducerea la cunoştinţă a locuitorilor oraşului Aleşd:

1.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al d-lui Morar Călin.

2.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-lui Vas Nandor Karoly.

3.Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru aplicarea Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare pentru anul 2017.

4.Proiect de hotărâre privind reintroducerea în lista bunurilor proprietate publică date în administrarea Liceului Teoretic „Constantin Şerban” Aleşd a imobilului – Clădire Şcoală nouă Peştiş.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea formularului tipizat al invitaţiei ce se va transmite persoanelor care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de licitaţie şi a preţului de pornire al licitaţiei pentru masa lemnoasă pe picior aprobată a fi valorificată în 2017, prin HCL nr. 83/2016.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de valorificare a masei lemnoase fasonate aprobată a fi valorificată în 2017, prin HCL nr. 83/2016.

Preşedintele de şedinţă- “Supun la vot ordinea de zi. Aceasta a fost aprobată cu 14 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 6 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:  „Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al d-lui Morar Călin.”

Preşedintele de şedinţă- „Supunem la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 7 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:  „ Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-lui Vas Nandor Karoly.”- Comisia de validare; procesul verbal.”

Dl primar: ”Dl. preşedinte dă citire procesului verbal.”

Dl. cons. Urs Tiberiu, preşedintele comisiei de validare dă citire procesului verbal de validare a d-lui Vas Nandor Karoly, candidat pe lista Consiliului local al PSD la alegerile locale.

Dl. cons. Urs Tiberiu :”Succes d-lui Vas Nandor Karoly!”

Preşedintele de şedinţă- „Supunem la vot candidatura dl Vas Nandor Karoly care se aprobă cu 14 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 8 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”

Preşedintele de şedinţă –”Felicităm pe dl. Vas şi îl invităm să depună jurământul.”

Dl. Vas Nandor Karoly depune jurământul pentru funcţia de consilier local în cadrul Consiliului local Aleşd.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:  „Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru aplicarea Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare pentru anul 2017.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă- Dacă sunt discuţii…

Dl cons.Dubău: ”O precizare şi o rugăminte în acelaşi timp, pentru următoarea şedinţă, v-o adresez dumneavoastră, domnule Primar. Având în vedere că în această hotărâre se reglementează şi utilizarea forţei de muncă a persoanelor care beneficiază de aceste ajutoare conform activităţilor care sunt prinse acolo în hotărâre.”

Dl primar: ”Facem o fişă a postului….”

Dl cons.Dubău: ”Nu anticipaţi că nu asta am vrut să zic, vreau să văd pe data viitoare o zonare a activităţilor care se pretează, la care vor fi utilizaţi aceşti oameni, ca să nu ajungem în situaţia în care să avem acelaşi sector de serviciu, şi de Salubri şi de ajutor social. Să fie lucrurile clare pe tot anul, persoanele respective conform hotărârii prestează activităţile respective în zonele pe care le stabiliţi prin dispoziţie. Vreau să văd lucrul ăsta ca să nu ne călcăm pe bătături şi să nu trebuiască să dăm vina unii pe alţii, că n-a făcut ăla sau n-a făcut celălalt. Mulţumesc!

Preşedintele de şedinţă- Dacă mai sunt discuţii…

Preşedintele de şedinţă- „Supunem la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 9 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:  „Proiect de hotărâre privind reintroducerea în lista bunurilor proprietate publică dată în administrarea Liceului Teoretic „Constantin Şerban” Aleşd a imobilului – Clădire Şcoală nouă Peştiş.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă- Dacă sunt discuţii…

Preşedintele de şedinţă- „Supunem la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 10 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:  „Proiect de hotărâre privind aprobarea formularului tipizat al invitaţiei ce se va transmite persoanelor care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă- Dacă sunt discuţii…

Preşedintele de şedinţă- „Supunem la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 11 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:  „Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de licitaţie şi a preţului de pornire al licitaţiei pentru masa lemnoasă pe picior aprobată a fi valorificată în 2017, prin HCL nr. 83/2016.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă- Dacă sunt discuţii…

Dl primar: ”Am convenit eu cu domnii consilieri şi cu dl. Cipleu ca să putem să depozităm lemnele pentru instituţiile publice, ca să introducem articolul nr. 2, care sună aproximativ în felul următor, -d-na Secretar mă poate corecta dacă nu sună bine:”Materialul lemnos fasonat cu diametrul la capătul gros mai mic de 24 cm la foioase şi lemnul de foc rezultat……”

Dl cons. Varadi: ”Nu este la celălalt?”

D-na secretar: ”La celălalt, cu fasonatul.”

Dl cons. Gal: ”La cel cu fasonatul.”

Preşedintele de şedinţă- ”Ăsta rămâne aşa. Discuţii……..dacă nu, supunem la vot.”

Preşedintele de şedinţă- „Supunem la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 12 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:  „Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de valorificare a masei lemnoase fasonate aprobată a fi valorificată în 2017, prin HCL nr. 83/2016.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Urbanism – aviz nefavorabil dar în cadrul comisiei s-a propus următorul amendament pentru articolul 2 şi anume: ”Materialul lemnos fasonat cu diametrul la capătul gros mai mic de 24 cm la foioase şi lemnul de foc rezultat din exploatarea partizilor enumerate mai sus va fi utilizat pentru încălzire de către primărie şi instituţiile bugetare finanţate de la bugetul local.”

Dl primar: ”Acesta este amendamentul.”

Preşedintele de şedinţă– ”şi articolul 2 va deveni …….„

Dl primar: ”Deci art. 2 devine art. 3.”

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă- „Supunem la vot amendamentul, care se aprobă cu 15 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă amendamentul.”

Preşedintele de şedinţă- Dacă mai sunt discuţii…

Dl primar: ”Prin acest amendament încercăm să facem un stoc de lemne probabil din această expluatare o să iasă aproximativ 160 de maşini de lemne care asigură mai bine de un an necesarul pentru primărie, şcoli, spital, instituţiile bugetare ale oraşului.

 

Preşedintele de şedinţă- „Supunem la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 13 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”

Preşedintele de şedinţă- Dacă sunt discuţii…

Preşedintele de şedinţă- „Declar şedinţa încheiată!”

 
 
Adrian Fora
Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.