Proces verbal ședința Consiliul Local Aleșd 30 martie 2017

413
 

CONSILIUL LOCAL ALEȘD PROCES VERBAL

 

Încheiat azi 30.03.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Aleşd conform dispoziţiei primarului nr. 140 din 24.03.2017.
Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului este dl. consilier Urs Tiberiu.
La şedinţă sunt prezenţi un numar de 17 consilieri.
La şedinţă mai participă dl. Dem Stelian, contabil şef din aparatul de specialitate al primarului.
Preşedintele de şedinţă – Începem şedinţa prin a vota procesul verbal al ședinței anterioare din 14.03.2017.Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal, care se aprobă cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr. 33 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Preşedintele de şedinţă – Trecem la ordinea de zi conform dispoziției primarului nr. 140 din 24.03.2017, cu mențiunea că proiectul nr. 10 de pe ordinea de zi trece la punctul 9 și punctul 9 devine punctul 10:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al oraşului Aleşd.- iniţiator primar
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe anul 2017.- iniţiator primar
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a modificării preţului la apă potabilă şi la canalizare.- iniţiator primar
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifului de sortare a deşeurilor pentru terţi.- iniţiator primar
5.Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 77/2016, privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017.- iniţiator primar
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării cuantumului chiriilor ANL.- iniţiator primar
7.Proiect de hotărâre privind conturile de execuţie ale bugetului general al oraşului Aleşd pe anul 2016.- iniţiator primar
8.Proiect de hotărâre privind acordarea de burse şcolare pentru elevii unităţilor de învăţământ de nivel liceal din oraşul Aleşd, pentru anul şcolar 2017.- iniţiator consilier Mănoiu Cătălin.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2017.- iniţiator primar
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al oraşului Aleşd pe anul 2017.- iniţiator primar
11.Proiect de hotărâre pentru modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Aleşd.- iniţiator primar
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unui post de educator cu jumătate de normă pentru Centrul Multifuncţional Obor.- iniţiator primar
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unui post de îngrijitor pentru WC-ul public.- iniţiator primar
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui PROTOCOL privind constituirea punctului de lucru al SPCEEPS Bihor în incinta Primăriei oraşului Aleşd, în vederea preluării cererilor pentru paşapoarte simple electronice şi livrarea paşapoartelor personalizate.- iniţiator primar
15.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Poliţiei oraşului Aleşd a unei părţi din clădirea Bibliotecii orăşeneşti Aleşd.- iniţiator primar
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de cooperare cu SC REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMÂNIA SRL.- iniţiator primar
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării poziţiei 128 din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Aleşd aprobat prin HCL nr. 58/2002, care modifică şi completează HCL nr. 62/1999.- iniţiator primar
18.Proiect de hotărâre privind includerea unui drum de acces în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Aleşd.- iniţiator primar
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor înscrise în CF 100640 Aleşd, nr. cadastral 100640 şi CF nr. 101295 Aleşd, nr. cadastral 101295 în vederea atribuirii numerelor cadastrale de către OCPI Bihor, dezlipirea şi înscrierea parcelelor nou formate în cartea funciară. – iniţiator primar
20.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia Comisie locale de aplicare a Legilor Fondului Funciar Aleşd a unor terenuri aflate în proprietatea Statului Român.- iniţiator primar
21.Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd.- iniţiator primar
22.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor şi modalităţilor de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor şi actelor normative ale autorităţilor publice locale ale oraşului Aleşd.- iniţiator primar
23.Raport privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Aleşd în anul 2016.
24.Raport privind situaţia gestionării bunurilor pe anul 2016.
Dl cons. Cipleu : Propun punctul ”Diverse”.
Preşedintele de şedinţă – Supun la vot ordinea de zi cu punctul ”Diverse”. Aceasta a fost aprobată cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr. 34 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al oraşului Aleşd”.- iniţiator primar.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz favorabil.
Comisia Urbanism – aviz favorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- „Dacă sunt discuţii…”
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 35 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe anul 2017.- iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz favorabil.
Comisia Urbanism – aviz favorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- „Dacă sunt discuţii…”
Dl primar : ”S-au prins 100.000 lei pentru cele 14 obiective la care se face autorizare PSI.”
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 36 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a modificării preţului la apă potabilă şi la canalizare.- iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz nefavorabil.
Comisia Juridică – aviz nefavorabil.
Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- „Dacă sunt discuţii sau amendamente…”
Dl cons.Cipleu : ”Amendamente, dacă-mi permiteți, să rămână cum a fost, dar la discuții, recunosc că am avut multe materiale, că aș fi cerut mai multe la chestiunea asta. Eu sunt la al 2-lea mandat de consilier și am avut ocazia de cel puțin 3 ori să treacă prin consiliu majorarea la serviciul apă-canal, dar nu-mi aduc aminte să fi trecut niciodată o ajustare de exemplu, la ștrand, eu știu că este aceeași instituție care le administrează, le gestionează, infuențele salariale care am văzut că-s baza de calcul pentru creșterea asta de prețuri nu se reflectă și asupra activității de la ștrand. Asta ar fi fost întrebarea și de aceea aș fi vrut o analiză complexă a activității ”Salubri”, pentru că ea se împarte în multe domenii și atunci ar fi trebuit să vedem exact pe domenii ce se întâmplă. De exemplu, de ce acum creșterea salariului minim pe economie se reflectă doar în prețul ”apă-canal ”, poate că el s-ar reflecta și în alte servicii sau activități pe care le desfășoară ”Salubri”, nu știu, înainte să comentez sau să dau un verdict trebuie să mă documentez, dare eu aș fi vrut o analiză comparativă pentru că v-am zis, creșterea salariului minim care este ponderea aici în ceea ce se pune în discuție. Mai este aici ceva care, după părerea mea, nu trebuia să se regăsească în referatul ăsta, unde zice că se preconizeză o creștere a consumului, o creștere a concentrației în sulfatul de amoniu datorat parchetelor de lemn din zonă, iar lemnele tăiate sunt trase prin pârâul Bistra. Unu la mână, că este o activitate temporară, nu durează 12 luni non stop, nu trage nimeni lemne prin pârâul Bistra, o fi acolo parchet, nu comentez, asta ar fi ca și observație la modul în care a fost prezentat, ca să-mi exprim un vot în cunoștință de cauză, aș fi vrut să văd de ce creșterea salariului minim pe economie nu se regăsește și în celelalte cheltuieli generate de serviciile pe care le oferă SC Salubri. Am terminat!
Dl. primar : ”Eu știu că la ștrand s-au modificat prețurile, nu știu… Florin??!!”
Dl. dir. Salubri : ”Da, s-au modificat la ștrand, anul trecut.”
Dl. cons. Gal : ”Iar la apă, ultima modificare?”
Dl. dir. Salubri : ”În 2014.”
Dl. primar : ”La Marghita este 4,43 lei, la Salonta 3,44 lei, sunt diferențe foarte mari și trebuia să asigurăm și la firma asta un flux financiar normal, deoarece în 2014 a fost salariul minim pe economie de 800 lei acum este 1450 lei, majoritatea sunt la salariul minim, bonurile de masă și-au dublat valoarea…”
Dl cons.Cipleu :”Bun, și ce să înțeleg de aici, că 90% din personalul angajat al ”Salubri” care are salariul minim pe economie, se ocupă de apă-canal ?”
Dl. cons. Gal : ”E și la deșeuri…”
Dl cons.Cipleu :”Dacă există o fluctuație a salariului minim pe economie care reprezintă veniturile a 80-90% din angajații SC ”Salubri” înseamnă că el trebuie să se reflecte în toate serviciile pe care le oferă comunității, – da ? În același moment dat, că nu se mărește salariul pentru apă o dată și pentru …..altă dată.”
Dl. cons. Gal : ”Probabil s-ar modifica la gunoi…”
Dl cons.Cipleu : ”Întrebarea mea este : dacă nu s-ar putea să discutăm la modul serios, să stabilim niște tarife o dată pentru totdeauna pentru toate serviciile care se bazează pe documente de genul celor întocmite aici, și care să aibă în vedere salariul minim pe economie, că nu se poate, – încă o dată, deci eu nu cunosc din organigrama SC ”Salubri”, câți se ocupă cu apă-canal, dar nu cred că sunt marea majoritate, eu știu că apa și canalul se oferă, se monitorizeză și se centralizează în două puncte – uzina de apă și stația de epurare, în rest, unde mai sunt intervenții…”
Dl. cons. Gal : ”De acord.”
Dl cons. Cipleu : ”Am înțeles că salariul este motivul principal, unele cheltuieli chiar au scăzut, cheltuielile cu materialele datorate achizițiilor direct de la producător.”
Dl. cons. Gal : ”Acuma este doar un acord de principiu, da!”
Dl cons.Cipleu :”Bun, acordul de principiu însemnând, ce?”
Dl. cons. Gal : ”Merge la ANRSC, verifică dacă este de acord, s-ar putea să nu fie de acord.”
Dl cons.Cipleu :”Bun, vorbesc din punct de vedere al Consiliului local, nu ANRSC, ANRSC-ul o să verifice dacă memoriul justificativ și calculul respectă metodologia, că altceva nu știu ce ar putea verifica. Bine, mulțumesc!”
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 10 voturi pentru, 7 împotrivă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 37 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifului de sortare a deşeurilor pentru terţi.- iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Dl. cons. Gal : ”Comisia Juridică – aviz favorabil, cu un amendament: în locul cuvântului ”terți” să fie ”persoane fizice și juridice cărora nu li se aplică contracte de delegare de gestiune a serviciului public de salubritate aflat în vigoare”, – deci ca să se specifice exact despre cine este vorba.”
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Urbanism – aviz favorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă – „Supunem la vot amendamentul propus de dl. Gal.
D-na secretar: „Vă rog să-l formulați tare!”
Dl. cons. Gal : ”În locul cuvântului ”terți” să fie ”persoane fizice și juridice cărora nu li se aplică contracte de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare aflate în vigoare”
Preşedintele de şedinţă – „Supunem la vot amendamentul, care se aprobă cu 17 voturi pentru, unanimitate.”
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 38 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 77/2016, privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017.- iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz favorabil.
Comisia Urbanism – aviz favorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă – „Dacă sunt discuţii…”
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 39 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării cuantumului chiriilor ANL.- iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz favorabil.
Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.
Comisia Învăţământ – aviz nefavorabil
Preşedintele de şedinţă- „Dacă sunt discuţii…”
Dl. primar : ”Eu vreau să spun câteva cuvinte…” (Dl. Vancea Tudorel a părăsit sala de ședință)
”Orașul Aleșd este pe lista-sinteză la ANL pentru un nou bloc ANL. Fiind în audiență la dl. Stan care este șef ANL : „Băi, tu ce faci acolo, că nu se aplică acest HG cu indexarea chiriilor?” Până la urmă o să fim penalizați și o să plătim din bugetul local aceste chirii, cam atât.”
Preşedintele de şedinţă- „Dacă mai sunt discuţii…”
Dl. cons. Caracoancea : ”Sunt de acord să se mărescă un cuantum, am înțeles că de la 2 sute și ceva de mii la o garsonieră la 50 de euro, este enorm de mult, înțeleg că toate se scumpesc, dar este enorm, cu 300% sau cât vine asta. Părerea mea este și alta : dacă domnii de la guvern au făcut ANL-ul și au făcut un calcul când au făcut ANL-ul, de recuperare a banilor, nu vin acuma după 7-8 ani că nu-i bine… De ce n-au scumpit în fiecare an cu câte 50 lei sau 25 lei? Acuma pune pe capul omului cât nu are salariu, probabil ! Deci pentru asta sunt împotrivă.”
Dl. primar : ”Sunt perfect de acord cu dv. trebuia să se facă treptat, dar a fost ….. cel puțin așa mi s-a spus, o comisie a Băncii Mondiale, care este finanțatorul și în urma acestui audit s-a emis această hotărâre de guvern. Dacă am fost informat greșit, vă informez și eu greșit, dar asta mi s-a spus.”
Dl. cons. Caracoancea : ”Vă dau dreptate și vă spun încă o dată, – problema este că noi îl votăm, și oamenii ne văd pe noi, ne sudește pe toți, că nu știu că guvernul sau care unchi de la București, alaltăieri…”
Dl. primar : ”Am fost avertizați toți că este o hotărâre de guvern.”
Dl. cons. Caracoancea : ”S-o pună ei în aplicare, domnule!”
Dl. primar : ”Le-am spus acest lucru tuturor celor care au venit să semneze contractele, că urmează mărirea lor conform acestei HG.”
Dl. cons. Caracoancea : ”Eu știu, și salariul minim s-a mărit în fiecare an cu câte puțin, câte puțin, nu dintr-o dată cu 200%.”
Dl. primar : ”Sunt de acord cu dv.”
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se votează cu 8 voturi pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri, – 3 consilieri nu au participat la vot (dl. Dubău, dl. Vancea T., dl. Varadi ), astfel neadoptându-se proiectul de hotărâre.”
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind conturile de execuţie ale bugetului general al oraşului Aleşd pe anul 2016.- iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz nefavorabil.
Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- „Dacă sunt discuţii…”
Dl. cons. Dubău : ”Dacă-mi permiteți, d-le Președinte, legat de acest proiect privind execuția bugetară pe anul trecut, nu voi acorda această descărcare de gestiune pentru următorul motiv : la cap III – ”credite interne” avem o cheltuială de anul trecut de 3.042.818 lei, aceasta este echivalentul a undeva 650.000 euro. Din câte mi s-a tot spus, proiectul ăsta trenează ca și lucrări, de fiecare dată când s-a ridicat problema calității proaste a lucrărilor și modul în care este organizat șantierul, replica administrației locale a fost: ”Nu gestionăm noi contractul”. Tot așa, pe sursele din administrația locală, am înțeles că pe acest contract până acum ar fi fost plătiți echivalentul a 1 milion de euro. Deci, dacă din acest million de euro noi am plătit 650.000 de euro, se cheamă că am plătit peste 60% din ceea ce s-a facturat, momentan eu nu sunt convins că lucrările sunt de calitatea și cantitatea la care s-a facturat, pentru că vedem cu toții… Nu trebuie decât să mergem pe strada Ciocârliei și avem un șanț cât avem str. Ciocârliei de lungă, și alte părți din lucrare care evident că sunt praf. Deci, în esență, am înțeles că noi nu putem controla această lucrare, că este gestionată de Compania Națională de Investiții, dar am participat până în momentul de față la plata ei. Păi, când dau atâta amar de bani și nu pot să gestionez….Îmi pare rău, eu nu pot să descarc de gestiune această cheltuială, nu sunt de acord cu ea, nu știu cum administrația locală și-a pus amprenta asupra verificării calității și cantității lucrării, și prin această sumă care – reamintesc, este o sumă dintr-un credit de 7 milioane luat de orașul Aleșd, pe care-l plătim, – banii ăștia îi plătim, plătim dobânda și trebuie să-I înapoiem pe ceva… În momentul de față nu avem un orizont de timp cu privire la finalizarea lucrărilor. Atât am avut de spus !”.
Dl. primar : ”Dați-mi voie să vă răspund : conform contractului care a fost între CNI și Primărie, acești bani trebuiau virați la ordinul de începerea a lucrărilor, – nu s-au virat acești bani, iar în bugetul de anul trecut s-a votat în unanimitate plata acestei sume.”
Dl. cons. Dubău : ”Nu, d-le Primar, s-a votat angajarea acestei cheltuieli, dv. ca executant al HCL aveți obligația ca în aplicarea HCL să manifestați diligențele unui bun administrator, asta însemnând să vă implicați în ….Atâta vreme cât dați cu pixul să plătiți, eu cred că aveți și un cuvânt de spus la cantitatea și calitatea lucrărilor. Eu asta reproșez, eu mă raportez la ceea ce s-a făcut și ceea ce reiese de aici, ce s-a achitat. Sunt de acord că noi am aprobat și proiectul să se facă, dar nu am aprobat să se facă prost.”
Dl. primar : ”Toate lucrările au fost semnate de diriginții de șantier și au fost și anumite progrese dacă ați constatat…Ciocârliei nu este decontată, nu s-a semnat decontarea, lucrările sunt …. A fost CNI-ul săptămâna trecută, dl. Fărăianu, și s-a verificat stadiul fizic, este aproximativ 34% executat și în CTEul de mâine, dl. Fărăianu va susține cesionarea lucrărilor către o firmă din zonă, deoarece firma din Constanța nu este în stare să facă lucrarea. M-am împotrivit ca această firmă să mai gestioneze lucrarea, vom primi răspuns de la CNI, dacă nu oricum ne vor restitui diferența de….asta, dar în contract scrie foarte clar – 50% din cofinanțare se virează la începerea lucrărilor. Ei, anul trecut cand au venit, au condiționat continuarea lucrărilor, care totuși au prins un pic de avânt din septembrie-octombrie, dacă mergeți pe la stația de epurare și pe la pompele de apă, acolo sunt turnate bazinele deja, deci s-a lucrat un pic mai mult, s-a blocat în luna decembrie tot din cauza firmei Alston, noi suntem într-un stadiu bun față de localitatea Salonta….”
Dl. cons. Dubău : ”Nu mă interesează, mă interesează de orașul Aleșd, nu mă interesează ce se întâmplă în Salonta, evident!”
Dl. primar : ”Atât!”
Dl. cons. Dubău : ”Constat cu regret că am achitat mai mult decât ne era partea, și singurul lucru bun care s-a întâmplat este că a scăpat dl. Pali nebătut…”
Dl. primar :”Atâta am virat cât ne era partea la începerea lucrărilor.”
Dl. cons. Dubău : ”Am aflat săptămâna trecută, că dânsul ne-a spus că a întâmpinat probleme când i-a luat pe ăia la întrebări în șantier. Eu cred că de banii ăștia poți să pui întrebări.”
Dl. primar :”Între timp, spun că și dv. ați constatat progrese.”
Dl. cons. Dubău : ”N-am constatat niciun progres.”
Dl. primar :”S-a terminat acea str. Eminescu care a fost săpată de trei ori, și așa mai departe…”
Dl. cons. Dubău : ”Aveți acolo un susținător, pe strada aceea, care are încă, un crater în fața casei.”
Dl. primar :”Da, chiar la el s-a nimerit craterul, că n-a mai fost asfalt în mașină… Trebuie să-i punem asfalt ! ”
Dl. cons. Cipleu : ”Eu doar o chestiune aș vrea să spun aici, la execuția bugetară, pentru că în ședința extraordinară v-am spus de șanțul de 63.000 lei de pe Ulița Marghiții. Vă citesc de aici, au fost mulți mirați când am susținut treaba asta, art. 87, alte acțiuni economice din care: 7.7 – Reabilitare șanț pluvial Ulița Marghiții 62.696,40, – deci 63.000, lipsesc 4 lei adică 3,60 lei… Eu când spun ceva, să știți că vorbesc documentat.”
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 10 voturi pentru, 7 împotrivă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 40 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind acordarea de burse şcolare pentru elevii unităţilor de învăţământ de nivel liceal din oraşul Aleşd, pentru anul şcolar 2017.- iniţiator consilier Mănoiu Cătălin.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz favorabil.
Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- „Dacă sunt discuţii sau amendamente…”
Dl. cons. Dubău : ”Dacă-mi permiteți, dl. președinte, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu colegii în comisia juridică și analizând și legislația în vigoare și discutând cu colegul inițiator al proiectului respectiv, aș dori să vin în sprijinul acestui proiect și să propun amendarea art. 1 prin creșterea sumei de la 40.000 la 80.000 lei, cuantumul bursei să rămână același, dispunerea proporțională a burselor între cele două școli, iar modalitatea de acordare a acestor burse să fie, să se acorde și pentru merit și pentru …..o clipă să formulez exact textul.”
D-na secretar : ”Performanță…”
Dl. cons. Mănoiu : ”Performanță..”
Dl. cons. Dubău : ”Da, bursele să se refere și la performanță și la merite, iar ca ordine de prioritate să fie conf. art. 6 din OM- 5576/2012, să se acorde întâi bursele de performanță și după aceea bursele de merit.”
Dl. cons. Dubău : ”Referitor la acoperirea cu resurse financiare a acestei majorări din bugetul pe care dv. îl propuneți pentru analiză, se poate identifica din mai multe locuri câte 10.000 lei pentru a crește acest buget. De exemplu, avem la culte 60.000 lei, putem să luăm 10.000. Avem la sport 250.000, mai putem lua 20.000, pentru că, dacă ne uităm bine pe Ordin, performanțele școlare se referă și la activități sportive. Deci, aceste performanțe școlare care ar putea fi stipendiate prin bursele acestea, – sunt și activitățile sportive.”
Dl. primar :”Noi am prins pentru performanță, pentru premierea tututror olimpicilor la învățământ și pentru excursie la performanță.”
Dl. cons. Dubău : ”Dar, aceea este premierea, eu vorbesc de…”
Dl. primar :”Nu performanța se premiază acolo?„
Dl. cons. Dubău : ”Stați că faceți o confuzie, una este premierea care este punctuală, și alta este bursa, care este o alocație lunară care vine să răsplătească munca.”
Dl. cons. Mănoiu : ”O să intervin un pic. Amendamentul tău mă surprinde într-un mod plăcut cu precizarea că, la bursele de performanță, dacă cresc sumele, 200 lei să fie burse de performanță și cele de merit 100 lei, iar școlile, fiecare școală va duce la îndeplinire HCL-ul, ele își vor face criteriile prin CA care le au, unde suntem și noi implicați, dar ei vor face clasamentele.”
Dl. cons. Dubău : ”Categoric, așa zice la Regulament, evident că dacă cele mai înalte targeturi nu sunt atinse, banii se reportează spre categoriile inferioare. Nu vă ascund faptul că am avut o discuție cu d-na director a Liceul „Constantin Șerban”, rugând-o să-mi prezinte, de exemplu, la criteriul de evaluare privind media, conform OM, bursele de merit pot fi acordate între 8,50 și 10. La nivel liceal la „Constantin Șerban”, potrivit proiectului se propune undeva la 10 burse. La media 10 au 8 elevi și între 9,90 și 9,96 au vreo 10. Deci, le dăm la ăia 8 și la ceilalți care ar fi la egalitate ……Dar, încă o dată, prefer să premiem întâi performanța, olimpiadele naționale, concursuri naționale, ș.a.m.d. meritul, concursul județean și alte tipuri de concursuri, nu olimpiade…”
Dl. cons. Gordan : ”Foarte de acord cu tine, dar și aici, la performanță, ar putea fi gradual luat. Este una să fii la nivel național pe locul I, și alta să fii la nivel județean locul I.”
Dl. cons. Dubău : ”Nu putem să stabilim noi alte reguli decât stabilește OM, există o metodologie de ierarhizare, avem o bază legală pe care lucrăm, singurul lucru care ne este permis, – dacă ne permitem finaciar-, este să acordăm. Criteriile minimale sunt stabilite în acest ordin, deci nu o definesc eu, nu avem posibilitatea să o definim, este de…”
D-na secretar : ”Cele de performanță doar cele de la nivel național…”
Dl. cons. Gordan : ”Deci numai la nivel național.”
Dl. primar :”Avem noi prins pentru excursii și pentru premii, că nu putem acuma și burse și premii și excursii…”
Dl. cons. Dubău : ”Dar eu v-am indicat sursele de finanțare, v-am indicat, de exemplu, de la activitățile sportive, la care avem o creștere de 150% față de anul trecut.”
Dl. primar :”Nu e adevărat.”
Dl. cons. Dubău : ”Cum nu e adevărat, lăsați-mă să termin.”
Dl. cons. Vancea D. : ”Unde este prins ăsta, că tot îl caut și nu-l găsesc…”
Dl. cons. Dubău : ”Îl caut imediat, sunt prinși 250.000, și atunci, dacă la bursele de merit intră inclusiv activitatea sportivă…, nu Cătălin? Dacă ne uităm bine la articolul….”
Dl. cons. Mănoiu : ”Acuma bursele de merit sunt pentru învățătură.”
Dl. cons. Dubău : ”Da, dar conform ordinului, că nu putem trece peste…”
D-na secretar : ”Competiții, concursuri, cultural-artistice, cu caracter sportive.”
Dl. cons. Dubău : ”Sau cu caracter tehnico-științific…..deci chiar facem o concesie corectă între activitățile sportive, luăm de acolo și punem dincolo. Încă o dată, pornim de la premise că până anul trecut am distribuit la sport 100.000 pe an, atunci anul ăsta…”
Dl. contabil șef :”150”.
Dl. cons. Dubău : ”Atunci, anul ăsta am prevăzut 250, așa este? Așa este.”
Dl. cons. Mănoiu : ”Ideea este să nu luăm de la sport.”
Dl. cons. Dubău : ”Păi nu, că luăm tot pentru asta.”
Dl. cons. Mănoiu : ”Putem lua din altă parte. Eu sunt de acord cu amendamentul tău cu condiția să se suplimenteze suma.”
Dl. cons. Dubău : ”Da, bun, aparatul de specialitate, eu cred că poate să găsească suma.”
Dl. cons. Vancea D. : ”Eu zic totuși să nu forțăm nota și să mergem în direcții din astea, tot ori 2, ori 3 că…”
Dl. cons. Dubău : ”Nu, dar hai să spun o chestie…”
Dl. cons. Vancea D. : ”Fiindcă testăm acuma treaba asta cu…”
Dl. cons. Dubău : ”Știi ce facem acuma, vreau să-ți spun că la nivel de burse de merit, că astea se acordă numai la învățământul liceal. La nivel de burse de merit momentan pe rezultatele care există, vă spun eu că nu vor fi prea multe, pe performanță nu vor fi prea multe, pentru că nu sunt rezultate la nivelul ăsta, nu sunt multe, le enumerăm pe un degețel, 2, 3.”
Dl. cons. Mănoiu : ”Se vor îndrepta spre merit.”
Dl. cons. Dubău : ”Dar stabilind un astfel de targhet putem avea o mobilizare a performanței în învățământ în anii următori.”
Dl. cons. Vancea D. : ”Păi, tocmai de asta zic eu că ar fi bine, să începem cu primul pas, proiectul care l-a propus el, părerea mea, să păstrăm suma asta de …”
Dl. cons. Dubău : ”Dacă ne punem ținte mici, o să avem rezultate mici – dacă ne punem ținte mari, putem să avem rezultate mari.”
Dl. cons. Vancea D. : ”Cu siguranță că dacă punem 400.000…”
Dl. cons. Dubău : ”Uite, eu mă pun în situația unui posibil premiant la olimpiadă care nu va beneficia, întâmplător, poate să nu fie beneficiar de bursă de merit, dar el să fie ca și pregătire performant. Atunci, pe el îl frustez printr-o decizie de genul ăsta… Eu zic că nu-i bine să-i frustez pe tinerii care muncesc, ci să-i sprijinim, și vă spun că efortul financiar care-l propunem noi se va duce anul ăsta către merit. Dar, știind că există posibilitatea de premiere a performanței, vă spun eu că în anii următori vom putea avea rezultate, rămâne de văzut, noi trebuie să creem doar premisele.”
Dl. cons. Mănoiu : ”Da.”
Dl. cons. Dubău : ”Am mai avut discuția asta și în vechiul consiliu, în care am spus că eu aș investi mai mult în învățământ decât în orice.”
Dl. cons. Mănoiu : ”Vreau să vă spun că promovabilitatea la bac a fost sub 50%, deci 47,6%, deci să nu ne facem idea că suntem buni, noi, aici în Aleșd, ca școală…”
Dl. primar :”Rog și domnii și doamnele profesoare, spuneți-vă un punct de vedere.”
Dl. cons. Mănoiu : ”Orașul Câmpina, care este de 3 ori mai mare decât noi, acordă 546.000 lei burse și noi abia am găsit 40.000 lei. Și concurența dintre liceele noastre….că acuma este liceu la Borord, la Vad, pleacă și copiii, fiecare își duce copilul….la Oradea.”
Dl. cons. Vancea D. : ”Concurența nu prea există pe tema asta.”
Dl. cons. Cipleu : ”Trebuie să ridicăm nivelul învățământului, nu cred că neapărat prin burse, iar astea de merit și performanță am o părere diferită și de inițiator, și față de cel care a făcut amendamentul, pentru că eu aș premia foarte, foarte consistent performanța, și aș lăsa meritul ăla mai puțin, că nu are rost să ne ascundem după deget, meritul ăla de multe ori este cu semnul întrebării…”
Dl. cons. Pavel : ”Subscriu.”
Dl. cons. Mănoiu : ”La liceu, nu cred.”
D-șoara. cons. Scorțe : ”Relativ și subiectiv, cred că te referi la evaluare, că-i un pic subiectiv.”
Dl. primar :”Ce susțineți voi ca profesori ?”
Dl. cons. Mănoiu : ”Se face o competiție, d-le Cipleu.”
Dl. cons. Cipleu : ”Lăsați-mă să termin și eu, evaluarea la clasă este megasubiectivă, evaluarea la olimpiadă sau la un concurs este mult mai obiectivă pentru că acolo sunt comisii, subiecte naționale sau județene, nu contează profesorii care predau, care au relație cu elevul, aceea este obiectivă, performanța pe care eu aș premia-o. Deci, dacă vrei performanță, trebuie să stimulezi copilul, nu să ia 10, că s-ar putea să-l stimulezi pe taică-său mai mult, ci să-l stimulezi pe el să participle la olimpiadă, pe care să meargă până la faza națională pe loc fruntaș.”
Dl. cons. Gordan : ”Corect.”
Dl. cons. Cipleu : ”Eu acolo aș insista, și atunci pot să spun că da, premiez performanța. Meritul – meritul îl are toată lumea care învață, unii s-ar putea să aibă și beneficiul familiei pe care o au, sunt unii mai puțin norocoși din punctul ăsta de vedere, și poate că nu-I vina lor că nu au atâtea merite, poate nici părinții lor n-au merite, dar cel care face performanță, exact cum zicea colegul Dubău, s-ar putea să facă performanță într-un domeniu, el să fie un elev mediu, dar să facă performanță într-un domeniu care-i place și pentru care muncește efectiv.”
Dl. cons. Gordan : ”Sunt foarte multe cazuri…”
Dl. cons. Cipleu : ”Și atuncea, eu pe ăla l-aș vedea, întradevăr, să-l ajutăm cu o bursă.”
Dl. cons. Dubău : ”Pentru că la olimpiadă un individ nu se pregătește o lună de zile ca să-i dau un premiu o singură dată, se pregătește o perioadă îndelungată de timp, zi de zi, iar bursele astea sunt o formă de recompensă în fiecare lună.”
Dl. cons. Mănoiu : ”Dar un elev de 10 nu se pregătește zi de zi, o singură greșeală și pică media, deci proiectul inițial nu s-a referit la performanță. Pentru performanță am gândit un alt obiect și se face o concurență, este vorba de liceu, unde mediile de 10 nu mai sunt ca la generală, că de aceea am mers la liceu, se face o concurență la nivel liceal.”
Dl. cons. Dubău : ”Tocmai tu ai spus că promovabilitatea la bac e rușinoasă, după părerea mea, 50% este rușinos, sub 50%… Și atunci vorbii adineauri despre frustare, eu nu vreau să-l frustez pe ăla care muncește, iar după părerea mea cel care performează într-un anumit domeniu și care la o vârstă fragedă își canalizează eforturile spre perfecționare într-o direcție, mi se pare un om în formare care deja cam știe ce vrea, este capabil să se focalizeze pe un drum, și atunci îi dau lui și le dau și celorlalți, dar în primul rând mă ocup de el.”
Dl. cons. Cipleu : ”Deci, a propos de promovabilitatea scăzută la bacalaureat, asta vine în susținerea a ceea ce am spus eu, că cei care se prezintă la bacalaureat din punct de vedere al profesorilor care-i coordonează au luat note de trecere, și în fața examenelor naționale mai mult de jumătate pică, ceea ce vorbește mult de subiectivitatea la clasă, despre asta vorbesc. Eu l-aș încuraja pe acela care face performanță la examanul național, eu aș vedea și învățământul cu evaluare națională periodică, să se vadă care este creșterea în cunoștințe a elevului la clasă, a pornit de la T:0 și a ajuns la T:1 sau la T:-1 sub, și așa evaluăm performanța, și a elevului, și a profesorului, – bineînțeles, să dai mai mare profesorului că acuma s-a ajuns la niște chestii…, am discutat în Consiliul de Administrație că nu poți face nimic elevului, chiar dacă se suie pe masă și cântă ”cucurigu”…
Dl. cons. Dubău : ”Și tot legat de chestiunea cu frustarea, vă dau un exemplu, un prieten de-al meu din timpul facultății, când am dat eu la facultate, era cu examen de admitere, și a căzut examenul de matematică la bacalaureat în prima sesiune, la luat cu greu în sesiunea a II-a, dar a intrat la o facultate foarte grea din țară, cu un examen de admitere foarte serios. Evident omul era la un liceu cu un profil umanist, dar se dădea bacalaureatul din matematică, mă înțelegeți, conform criteriilor de merit, un tip care s-a dovedit în viață excepțional nu intră la o chestiune de genul ăsta, de aceea noi, dacă vrem să ajutăm, trebuie să ne ferim de subiectivism, dacă vrem să ajutăm, pentru că subiectivismul este elementul care relativizează totul în societatea noastră.”
Dl. cons. Pavel : ”Aici vreau și eu să intervin, nu prea văd, prea mult ne legăm de acest proiect și nu cred că aceste burse duc la îmbunătățirea….Eu cred că dl. Cipleu a subliniat cel mai bine…
Dl. cons. Dubău : ”Nu ne legăm, este bine că discutăm…”
Dl. cons. Pavel : ”Este bine să premiem pe cei care merită, nici n-aș vrea să transformăm acum, că eu, bursele astea….O să venim anul ăsta și o să avem procente de promovabilitate de nu știu care, cred că ducem discuția…”
Dl. cons. Dubău : ”Păi, m-a dus-o la cauze.”
Dl. cons. Mănoiu : ”Păi nici n-am spus că peste …dar trebuie să dăm un semnal, de aici, din Consiliu, că se dorește îmbunătățirea calității învățământului.”
Dl. cons. Pavel : ”Semnalul a fost dat prin proiectul pe care l-ai inițiat, nu?”
Dl. cons. Mănoiu : ”Dați mai mulți bani, să fie sub formă de clasament.”
D-șoara. cons. Scorțe : ”Vreau și eu să mai spun, în final, apreciez, Cătă, dar vreau să-ți spun că nu-i primul semnal, este deja o tradiție, copiii olimpici din orașul Aleșd sunt premiați la final de an școlar cu eforturile Consiliului local și beneficiază inclusiv de o excursie în țară, -vorbesc de copiii olimpici.”
Dl. cons. Mănoiu : ”Nici nu am gândit pentru cei de performanță proiectul, este un proiect pentru burse de merit. Pentru performanță este excursie, sunt premieri.”
Dl. cons. Pavel : ”Amendamentul se contrazice cu ce spui tu, nu?”
Dl. cons. Mănoiu : ”Am fost de acord cu amendamentul colegului, dacă se suplimenta suma.”
Dl. cons. Dubău : ”Sunt de acord să stabilim și de merit și pentru performanță, sunt de acord să premiem și meritul, dar nu în detrimentul performanței, pentru că, încă o dată, premiul ăla care se dă o dată pe an și este justificat și necesar a fi menținut în continuare, nu este suficient pentru a recompensa o muncă susținută într-un anumit domeniu.”
Dl. cons. Cipleu : ”Dacă vrem să stimulăm și să facem ceva cu învățământul, eu aș merge prima dată la infrastructură, și aș încerca, cu puținul care îl are bugetul local al orașului Aleșd, în primul rând să dotez sălile, să fac niște săli de ultimă generație de predare, cu sisteme informatice, cu retroproiectoare, cu sisteme moderne de predare, cu atragere de profesori, – așa facem performanță, așa îl premiem pe elevul de clasa a 9-a, a10-a, a11-a, a12-a.”
Dl. cons. Mănoiu : ”Pentru că are media10, muncește d-le Cipleu, copilul acela.”
Dl. cons. Cipleu : ”Eu sunt perfect de acord, să știți că poate muncește și ăla care are nota 8, poate mai mult ca ăla care are 10.”
Dl. cons. Mănoiu : ”Păi, să muncească, să prindă clasamentul, se face o concurență acolo.. Și eu îmi aduc utilaje noi, și mă uit că nu am cu cine să lucrez.”
Dl. cons. Cipleu : ”Haideți să-i dăm premiu la ăla care ia bacalaureatul, ca să creștem promovabilitatea, că numai așa îi stimulăm, dând premii consistente. Nu, serios, dacă ăsta-i scopul… Să se mobilizeze, să știe că, pe lângă faptul că are un viitor în viață, în sensul că mai poate achiziționa o diplomă universitară, primește și un premiu când ia bacalaureatul. Învățământul, calitatea lui, o văd crescând prin infrastructură și calitatea predării ș.a.m.d.”
Dl. cons. Pavel : ”Eu vreau ca semnalul în urma proiectului ăsta, vreau ca, copiii să învețe, rolul nostru aici este să-i premiem, dar nici nu vreau să facem aici un concurs între….Ei să învețe, și cu siguranță la final, în primul rând ei vor fi principalii beneficiari, și părinții lor, și restul, dacă noi vom putea să venim în sprijinul lor și să-i putem premia pentru performanțele pe care le au, dar scopul este ca ei să învețe și să nu punem picior de egalitate între una și alta. Cred că fiecare suntem părinți și ne dorim ca, copii noștri să performeze, să învețe, iar la sfârșit, că vor veni și aceste recompense, cu atât mai bine.”
Dl. cons. Vancea D. : ”Modulul burselor de merit nu-i ceva singular, ci se practică peste tot, un lucru rău cu siguranță nu-i, rezultate ceva tot o să dea, că-i imposibil să nu dea, că sunt și copiii buni și poate n-au posibilități, și poate îi ajută, dar vis-à-vis de sumă, eu zic că este rezonabilă de început, eu zic să vedem și cum se va desfășura, pentru că astea trebuiesc și un pic urmărite în Consiliul de Adminisrație la școlile care le avem aci, și fiecare dintre noi are reprezentanți acolo, adică unii au și copii, unii mai și reprezintăm și Consiliului local în administrația școlilor, putem urmări acordarea burselor, un pic de interes numai să fie. Așa că dacă doriți să continuăm, ori cu amendament ori fară amendament….”
Dl. primar :”Inițiatorul să ne spună.”
Dl. cons. Cipleu : ”Din punct de vedere al promovabilității, că revin la..…..că ăsta este glu-ul întregului subiect aici, eu zic că n-o să crească cu nimic bursele de merit, o să le ia ăia care trec primii la bac, că nu credeți că ăla de 10 pică la bac, pică ăla de 6.
Dl. cons. Gordan : ”Și aici apare și diferența de profile, că nu-i totuna să iei 10 pe linie la un anumit profil sau să iei la alt profil.”
Dl. cons. Cipleu : ”Poate-s alți profesori!”
Dl. cons. Gordan : ”Da, nu intrăm în detalii, eu vorbesc la general.”
Dl. cons. Cipleu : ”S-ar putea ca unii care notează așa, mai lejer, să aibă rezultate mai bune.”
D-șoara. cons.Scorțe: ”Corect, legat de promovabilitatea la bac, nu știu dacă…Învățământul obligatoriu este de 10 clase, cine vrea să lupte mai departe, să-și ia un bacalaureat …”
Dl. cons. Mănoiu : ”Moni, este un atu pentru liceele noastre faptul că se vor da burse.”
Dl. cons. Gordan : ”Trebuie specificat asta, Cătă, despre promovabilitate, se discută doar de Colegiul Tehnic, punct, – deci nu băgăm amândouă liceele.”
Dl. cons. Mănoiu : ”Constantin Șerban” încă n-a ajuns la bac.”
Dl. cons. Gordan : ”Constantin Șerban” nu a ajuns încă, discutăm după iunie.”
Dl. cons. Cipleu : ”Nu, criteriul era discuția, că avem scăzută promovabilitatea, pentru prima dată ați spus un argument care mi se pare într-adevăr serios, cu astea într-adevăr putem atrage elevi buni din alte părți, cu asta-s de acord.”
Dl. cons. Mănoiu : ”Și să nu plece unii din oraș…”
Dl. cons. Gal : ”Să facem primul pas…”
Dl. primar :”Să facem un prim pas pe proiectul inițial și să identificăm niște bani.”
Dl. cons. Mănoiu : ”Și, părerea mea, pentru performanță să facem alt proiect.”
D-șoara. cons. Scorțe : ”Să nu uitați de infrastructura școlară.”
Dl. primar : ”Proiectele sunt depuse pe PNDL și eu sper că…”
Dl. cons. Dubău : ”Stați numai, nu vă grăbiți, nu sunteți încă pe scaun la frizer, vă urmează imediat. În ce privește bugetul, încă nu-i votat, deci este loc de discuție, și n-avem a ne teme de nimica, nici de drobul de sare să-l frecăm în mână până se topește. Eu zic că este momentul oportun să discutăm despre astea, dacă vrem să facem, pentru că încă putem să discutăm despre banii pe care-i putem aloca, și atuncea eu îmi mențin amnedamentele pe care le-am pronunțat, în sensul că propun creșterea alocării bugetare la 80.000 lei, propun ca cuantumul unei burse de performanță să fie de 200 de lei și cea de merit 100 lei, sunt de acord cu proporționalitatea între cele 2 instituții de învățământ din orașul Aleșd și ca prioritizare să se acorde în primă fază în baza art. 6 din OM și apoi ce rămâne în baza art. 8.
Dl. cons. Gordan : ”Ca și procent între cele 2 licee, de ce nu s-ar putea lua la general?
Dl. cons. Mănoiu : ”Apare o problemă la performanță, Călin!”
Dl. cons. Gordan : ”Fiecare liceu poate spune: ”Am atâția olimpici, atâția…”
Dl. cons. Mănoiu : ”La performanță poate apărea o problemă, că poate să fie mai mulți performeri la ”Constantin Șerban”.
Dl. cons. Gordan : ”Și care e problema?”
Dl. cons. Mănoiu : ”Sumele astea le-am împărțit la numărul de elevi, 600 elevi la Colegiu Tehnic și 173 la ”Constantin Șerban”, deocamdată.”
Dl. cons. Dubău : ”Dacă păstrăm proporționalitatea care a propus-o el nu ajungem ….la chestiunea de care spui tu.”
Dl. cons. Gordan : ”Păi, să nu păstrăm!”
D-șoara. cons. Scorțe : ”Aici este 9,90 și acolo este 8,50, – este echitabil, ce facem?”
Dl. cons. Mănoiu : ”Le-am împărțit pe număr de elevi, pentru că pe ăia îi stimulezi acolo, sunt mulți, sunt 600.”
Dl. cons. Gordan : ”Poți să ai la o școală un copil bun și nu are șanse pentru că dincolo are un număr mult mai mare de burse.”
Dl. cons. Dubău : ”Criteriul proporțional evită orice discriminare.”
Dl. cons. Cipleu : ”Dacă-mi permiteți, aș reveni totuși la problema infrastructurii, da, deci eu vorbesc de 3 ani aici în Consiliul ăsta local că nu există sală pentru gimnaziu, primar, scuze de la ”Constantin Șerban” , n-o văd nici în programul de achiziții, sper să nu fi trecut peste ea deși s-a identificat spațiul.”
Dl. primar : ”Am depus pe PNDL un proiect, dacă ăsta …îl introducem în plan, îl introducem în buget, așteptăm un răspuns.”
Dl. cons. Cipleu : ”Ați depus atâtea și atât de bine făcute că așteptăm…”
Dl. primar :”Sunt 9 proiecte depuse pe școli, eu sper să câștigăm din ele, că sunt multe, 2500 grădinițe și creșe și 2000 de școli.”
Dl. cons. Dubău : ”Ați învățat poezia.”
Dl. primar :”Nu am învățat poezia…”
D-șoara. cons. Scorțe : ”Supuneți la vot!”
Dl. primar :”Așteptăm răspuns de acolo – încolo, sigur, dacă nu, identificăm o sursă din bugetul local și facem sală, obligatoriu.”
Preşedintele de şedinţă- „Vă propun să supunem la vot amendamentul d-lui Dubău privind dublarea sumelor cu păstrarea acelor proporționalități despre care s-a discutat în proiect.”
D-na secretar : ”Suma 80.000, art. II cu 100, 200.”
Dl. cons. Dubău : ”Da, și art. 4 cu aplicarea…”
D-na secretar : ”Devin art. 6 și art. 5 – art 8, am înțeles.”
Preşedintele de şedinţă – supune la vot amendamentul, care se votează cu 7 voturi pentru, abțineri…….., astfel amendamentul nu a fost aprobat.”
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 10 voturi pentru, 4 abțineri și 3 împotrivă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 41 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al oraşului Aleşd pe anul 2017.- iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz nefavorabil.
Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.
Comisia Învăţământ – aviz nefavorabil
Preşedintele de şedinţă- „Dacă sunt discuţii…”
Dl. cons. Dubău : ”Voi începe eu discuțiile cu privire la buget, dacă dl. Mănoiu și-a încheiat referatul de aprobare al proiectului cu un citat din Obama, eu voi începe pledoaria cu un citat din dl. președinte Iohanis, că-i aici mai aproape de noi: „Ați câștigat, guvernați, dar nu oricum” Și acum revenind la buget, acest buget prin modalitatea de compunere este complet neserios și nu ține cont de absolut nici o idee de dezvoltare pe care dumneavoastră ați insistat la ședința precedent, că o aveți despre orașul Aleșd, și cum vă grăbirăți să-mi spuneți despre proiectele care le-ați depus pe PNDL. Am făcut un exercițiu luna trecută și am însumat toate acele cheltuieli la care onor Consiliului local, prin adoptarea proiectului de buget din ședința ordinară precedentă s-a angajat ca și contribuție proprie în participarea la acel program faimos PNDL, deci cu alte cuvinte Consiliul local a adoptat, s-a angajat prin acel proiect de hotărâre să susțină cheltuielile pentru acele programe, cu acel proiect de hotărâre s-a dus la București și l-a pus anexă la …”
Dl. primar : ”Notă de fundamentare…”
Dl. cons. Dubău : ”Nu, ați aprobat participarea, nu mă faceți să cer o pauză și să aducem proiectul de hotărâre. Ați aprobat și sumele, astăzi vroiam să văd acel million de lei aci, într-un capitol de buget pe care ulterior, în cazul nefericit, nu se obținea finanțarea pentru acele proiecte, mutam banii, tot prin hotărâre de Consiliu local de la acel capitol spre alte necesități identificate, dar astăzi, având acea hotărâre de consiliu, trebuia să avem 1 milion de lei puși aici la nu știu ce – 0.7; 0,4 că nu mă pricep la tehnic, trebuia prins 1 milion de lei alocare pentru acele proiecte la care ne-am angajat prin HCL, adică acest proiect de buget nu respectă ce ziserăm adineauri, adică suntem oameni fără cuvânt, – întreb, nu afirm. Mergând mai departe în analiza bugetului, deși pornind de la acest aspect nici nu mai trebuia să pierd vremea cu el, dar eu îmi fac datoria… Am o întrebare pentru dumneavoastră, dl. Dem: „Asistență în caz de invaliditate 1.650.000 lei”, – la ce se referă ?”
Dl. contabil șef: Asistenți personali și indemnizații pentru persoanele cu handicap.”
Dl. cons. Dubău : ”Păi, este mai jos un capitol de 670.000, este în același ?
Dl. contabil șef: ”Este în același.”
Dl. cons. Dubău : ”Și anul tecut cât ați avut pe încheierea…?”
Dl. contabil șef: ”I-am primit de la bugetul de stat.”
Dl. cons. Dubău : ”Cât ați avut pe încheierea de buget la capitolul ăsta?”
Dl. contabil șef: ”1 milion, 300 lei. Banii vin de la bugetul de stat.”
Dl. cons. Dubău : ”Nu vă impacientați, a fost o nelămurire, nu v-am criticat!”
Dl. cons. Gal : ”Doar a întrebat !”
Dl. cons. Dubău : ”Lăsați-mă să-mi termin expozeul, da! Legat de alte capitole din acest buget, constat că ori dl. Dem și dl. Vinter sunt certați, ori nu comunică unul cu altul, pentru că, de exemplu, conform legii, programul anual de achiziții trebuie să fie corelat cu bugetul, deci după ce votăm bugetul, votăm planul de achiziții, – nu cum ați făcut dumneavoastră inițial. Capitolul de cheltuieli din buget, punctual pe anumite puncte de investiții, nu se pupă cu sumele din planul de achiziții. Bunăoară, ca să fim noi mari dănțăuși ne cumpărăm scenă și instalație de sonorizare în buget cu 100.000 lei și în planul de achiziții numai suprafața de dans este de 100.000 și hidezile cu 50.000, deci nu se pupă în stânga cu ce-i în dreapta. Nu cred că mă puteți contrazice !”
Dl. contabil șef: ”Ba da, pot, aveți anexat la proiectul de hotărâre programul de investiții publice iar pe 2017 avem 100.000 iar pe anul 2018 – 100.000.”
Dl. cons. Dubău : ”Nu cred că m-ați urmărit. Eu vorbeam de corelareea între buget și programul anual al achizițiilor. Programul anual al achizițiilor prevede 100+50, este vorba de planul anual pentru 2017, nu 2018?”
Dl. contabil șef: ”Da, este vorba de reciprocitate și pentru 2018 care se va face dar plata se poate face în 2018.”
Dl. cons. Dubău : ”D-le, nu încercați să-mi vindeți gogoși, în planul de achiziții pe 2017 dumneavoastră spuneți că dumneavoastră o să realizați următoarele 2 investiții: hideada și suprafața de dans, da?”
Dl. contabil șef: ”Le achiziționăm, nu vorbim de plată.”
Dl. cons. Dubău : ”Nu le plătiți, așa-i?”
Dl. contabil șef: ”Nu.”
Dl. cons. Dubău : ”Faceți ca și cu buda, că trebuie să-mi explicați cum este cu buda?”
Dl. contabil șef: ”Vă explic ce a fost cu buda, nicio problemă. S-a plătit în alt cont, greșit au intrat banii la cineva care nu trebuia și au venit înapoi în 2017 și am plătit.”
Dl. primar :”A fost o eroare, Bluecontainer…!”
Dl. cons. Cipleu : ”Aș avea și eu o întrebare, în buget avem 200.000 pentru amenajare trotuare și în planul de achiziții 300.000?”
Dl. contabil șef: ”Da, exact, este în planul de investiții pe 2017; 2018; 2019.”
Dl. cons. Dubău : ”D-le Dem, haideți să nu mai facem mișto, planul de achiziții publice pe 2017.”
Dl. contabil șef: ”Dar sunt angajamente publice. Achiziția pot s-o fac anul ăsta.”
Dl. cons. Dubău : ”Dar de ce nu vreau eu să fac bugetul la modul serios?”
Dl. contabil șef: ”Dar este foarte serios!”
Dl. cons. Dubău : ”Nu, nu este foarte serios, că tocmai ce vă spusei cu milionul acela.”
Dl. contabil șef: ”Vi le spun și celelalte categorii.”
Dl. cons. Dubău : ”De ce n-ați pus milionul acolo? De ce n-ați pus milionul dacă ne-am tot angajat prin hotărâre de consiliu că participăm la acele eforturi.”
Dl. contabil șef: ”Pentru că nu se plătește anul ăsta.”
Dl. cons. Dubău : ”Da?”
Dl. contabil șef: ”Da.”
Dl. cons. Dubău : ”De ce am dat hotărâre anul ăsta, ca să nu le facem?”
Dl. contabil șef: ”Păi..”
Dl. cons. Dubău : ”Niciun păi.”
Dl. contabil șef: ”Se va licita, se face până în 20 decembrie.”
Dl. cons. Dubău : ”La ședința trecută mi se spunea că nu ne trebuie SF-uri, că o să le facem, milionul este pentru SF-uri, dar văd că pentru dumneavoastră este science fiction.”
Dl. primar : ”M-aș bucura să le câștig și să alocăm milionul.”
Dl. contabil șef: ”Milionul se plătește din excedentul de anul trecut pe care nu l-am folosit, de 833.000.”
Dl. cons. Dubău : ”Dar nu l-ați prins aici ca și capitol de buget.”
Dl. contabil șef: ”Dar nu vreau să-l prind.”
Dl. cons. Dubău : ”A, nu vreți. Păi d-le Dem, eu înțeleg că dumneavoastră nu vreți, dar nu sunteți consilier local și nu purtați această răspundere, că nu dumneavoastră ați adoptat hotărârea prin care vă angajați că veți contribui la acele cheltiuieli, acuma-mi spuneți că le facem noi, așa, cumva… -D-le Dem, angajamentele alea sunt ale Consiliului local, dv. ca și funcționar public tocmai stabilirăm că împreună cu dl. primar puneți în execuție hotărârea Consiliului local. O punere în executare a acelei hotărâri a consiliului local înseamnă să puneți milionul în capitolul de buget, pe parcursul anului 2017 și, zicea ăla,- da, că nu, dv. făceați corecțiile în buget, unii rămân la SF-uri, unii la PT-uri, ceilalți plecau la școală.”
Dl. contabil șef: ”Dar nu au plecat din contul primăriei, sunt în excedent.”
Dl. cons. Dubău : ”Nu, d-le, este vorba de prevedere în capitolul…atuncea nu mai facem buget și dv. o să cheltuiți cum vreți dv. în cursul anului.”
Dl. contabil șef: ”Dar nu pot să cheltuiesc fără o rectificare de buget, excedentul ăla.”
Dl. cons. Dubău : ”De aceea veniți la noi și eu tocmai asta încerc…- D-le, dumneata n-are rost să-l pui, dar eu care l-am votat, eu nu l-am votat pentru că am știut ce urmează, dar colegii mei care l-au votat…azi din respect pentru ei trebuie să puneți acel million acolo pentru că ei au votat”.
Dl. primar :”Au fost doar notele de fundamentare.”
Dl. cons. Dubău : ”Îmi aduceți HCL-ul, suspendăm ședința? Deci s-a adoptat? Nu mai mințiți !”
Dl. primar :”Nu suspendăm!! Eu știu că am aprobat și sumele într-adevăr, în primul rând notele de fundamentare.”
Dl. cons. Dubău : ”Consiliul local s-a angajat să susțină acele cheltuieli.”
Dl. primar :”Astea urmează, din 11 poate vom câștiga 3 proiecte.”
Dl. contabil șef: ”Care este diferența, că sunt într-un cont de excedent acuma…”
Dl. cons. Dubău : ”Vă înțeleg că sunteți mai…Lăsați excedentul, eu vorbesc că acest Consiliul local s-a angajat să susțină acele cheltuieli, da? Dovada seriozității acelui angajament este ca banii respectivi să-i prinzi în buget, că luna viitoare ministerul va face evaluarea și va stabili dacă sunt sau nu finanțabile acele proiecte depuse, în momentul ăla dv. aveți posibilitatea și dl. primar, ca inițiator, să propună Consilului local rectificarea bugetului ținând cont de faptul că nu are nevoie de 1 milion ci doar de 5000 lei, poate îi trebuie 1 milion și ceva.”
Dl. contabil șef: ”Exact, pe care-I am în excedent.”
Dl. cons. Dubău : ”Faceți bugetul cum trebuie d-le Dem, lăsați…”
Dl. cons. Pavel :”Aș vrea să intervin ca să fie clar, întâmplător am aici, deci noi la ședința trecută am votat așa: Proiect de hotărâre privind aprobarea notelor de fundamentare a obiectivelor de investiții propuse pentru finantare prin PNDL.”
Dl. cons. Dubău : ”Nu, nu-mi citiți titlul, vă rog să suspendați ședința până aduce d-na secretar hotărârea și să citim textul hotărârii ca să nu avem dubii.”
Preşedintele de şedinţă- „Stimați colegi luăm o pauză de 5 minute.
PAUZĂ
Preşedintele de şedinţă- „Stimați colegi, vă propun să reâncepem ședința.”
Dl. cons. Dubău : ”Da, am aici hotărârea în care s-au aprobat notele de fundamentare, cum spunea dl. primar, art. 2 până la 19 și vă citesc numai 2 pentru că celelalte se referă la fiecare, spune așa: „Obiectivul Extindere și modernizare rețele de apă și canal în orașul Aleșd, jud. Bihor cu o valoare totală de 7.481.399 lei, inclusiv TVA, din care contribuția UAT orașul Aleșd, 165.753 lei ș.a.m.d la fiecare, deci sumele acestea care sunt trecute contribuție oraș, astăzi trebuiau trecute ca și semn de seriozitate în bugetul pe anul 2017, urmând ca după aprobarea sau neaprobarea respectivei investiții de către finanțator, Guvernul României prin program național de dezvoltare locală noi, onor Consiliul local, să procedăm la rectificarea capitolului respectiv de buget. Eu zic am lămurit destul de clar și eu documentez ceea ce am susținut, că nu-mi place să…”
Dl. contabil șef: ”Care este diferența între ce v-am spus eu și ce ați spus dv.”
Dl. cons. Dubău : ”D-le Dem, diferența este de răspundere, dv. nu răspundeți, că propuneți ce vreți, răspunderea este a Consiliului local care adoptă și votează. Adică ieri Consiliul local dă o hotărâre prin care se angajează la ceva și azi îi spuneți dv. „Băi, lăsați că vedem noi cum o fi!”
Dl. primar :”Nu-i așa, că am depus pentru evaluare niște proiecte.”
Dl. cons. Dubău : ”D-le, ați hotărât, o hotărâre de Consilu local este un act normativ.”
Dl. primar :”N-am hotărât că ne angajăm…”
Dl. cons. Dubău : ”Cum se numește aia – hotărâre- ați hotărât, și sumele și participarea orașului cu sumele respective. Alte chestiuni le-am observat în bugetul pe 2017, am observat bugetări pe lucrări care s-au efectuat anul trecut, bună-oară există prevedere în bugetul pe 2017, sume pentru cadastrarea drumului pentru cetate, pentru drumul de pe Valea de Șinteu, din câte țin eu minte am aprobat anul trecut acele documentații.”
Dl. contabil șef: ”Dar plata nu s-a făcut!”
Dl. cons. Dubău : ”Păi, și cum ați contractat dacă nu ați avut prevedere bugetară.”
Dl. contabil șef: ”Nu am plătit!”
Dl. cons. Dubău : ”Nu ați plătit?”
Dl. contabil șef: ”Nu!”
Dl. cons. Dubău : ”Și cum ați angajat dacă nu ați avut prevedere bugetară?”
Dl. contabil șef: ”Păi, am avut prevedere bugetară și nu s-a încheiat obiectivul încă.”
Dl. cons. Dubău : ”Dl. Dem!”
Dl. contabil șef: ”Nu s-a finalizat, nu ne-a adus documentația.”
Dl. cons. Dubău : ”D-le Dem, dv. angajați cheltuieli pe lucrări care s-au efectuat.”
Dl. primar :”Fii sigur că nu s-a plătit de 2 ori, nimica.”
Dl. cons. Dubău : ”Eu nu am zis că s-a plătit de 2 ori, eu v-am spus că se lucrează neserios, în ședința precedentă, discutând despre valabilitatea sau viabilitatea proiectelor care s-au depus, dl. Primar, ne-a mărturisit că, spre exemplu, la școala „Constantin Șerban” există Sf-ul pentru acel proiect. Am aici înregistrarea de la ședința când dl. primar ne spunea că are SF-ul pe HG 28.”
Dl. primar :”S-a modificat, pe HG 907.”
Dl. cons. Dubău : ”În acest buget sunt prevăzuți bani pentru achiziția acestui SF și în planul de achiziții…,în buget sunt 42.000, în planul de achiziții vreo 45.000.”
Dl. contabil șef: ”Nu, exact invers!”
Dl. cons. Dubău : ”Sau invers, ați văzut, s-au invers nu are nicio importanță, tocmai ce vorbirăm cum se pupă stânga cu dreapta.”
Dl. primar :”Nu s-a achitat niciun SF până acuma, a fost făcut pe HG 28, HG 28 este cu valabilitate până în 28 februarie, lăsați-mă și pe mine să termin că eu v-am ascultat.”
Dl. cons. Dubău : ”Numai o secundă, când avem prevăzut în programul anual al achizițiilor publice pct. 1, SF clădire corp noudeci nu actualizare SF corp nou, sursa de finanțare, buget local, data estimată pentru începerea procedurii 1.04, înțeleg că am, dar o să-l iau.”
Dl. primar : ”L-am refăcut pe HG 907.”
Dl. cons. Dubău : ”Dl.Primar, aici scrie SF, nu scrie actualizare SF, da?”
Dl. primar :”Îi totul diferit.”
Dl. cons. Dubău : ”Nu, nu, eu lucrez cu materialul clientului !”
Dl. primar :”Nu am plătit niciun SF.”
Dl. cons. Dubău : ”Nu, nici măcar nu l-ați achiziționat, că vă propuneți de acum, încolo, de la 1 aprilie să-l achiziționați, deci nu-l aveți, dar luna trecută ne-ați spus că-l aveți, că avem înregistrarea care,… nu eu am zis, dv. ați zis d-le Primar!”
Preşedintele de şedinţă- „Dacă mai sunt discuții!”
Dl. cons. Cipleu : ”Da, vreau să fac și eu câteva propuneri dacă se poate, având în vedere că la activitățile sportive este vorba de suma de 250.000 lei și sunt prevăzute acolo mai multe activități sportive, eu am găsit doar 3 cereri, totalizând 218.000 deci era de undeva ….Le-ați prevăzut cu 32.000, mai mult de cât ăștia care cer, și de obicei știți cum e vorba la români: „Nu-i prost cine cere, este prost cine dă”. Unu la mână, – doi la mână, la fotbal m-a distrat grozav, ce ni se cere acolo sunt prevăzute și cartonașele pe care o să le primească, asta mi se pare chiar simpatic. Din bugetul local să plătim cartonașele galbene și roșii care o să le ia jucătorii, premiem indisciplina, că până acum ne-am ocupat de performanță și merit… Totuși, cele 32.000 lei pentru ce le-ați prevăzut? Eu aș fi vrut cei 250.000 lei sau 218.000 – deci am adunat, handball 61.599, fotbal 136550 și carate 20.000, total 218149.”
Dl. contabil șef: ”29.000, vin karatele, și o diferență de vreo 20 și ceva de mii la…”
Dl. cons. Cipleu : ”29.000?”
Dl. contabil șef: „29.”
Dl. cons. Cipleu : ”Eu 20.000 am luat din cerere!„
Dl. contabil șef: „Pentru Cross, n-a mai venit cu cererea…”
Dl. cons. Cipleu : ”Era formulat așa, cheltuielile sunt mult mai mari dar, ”vă rugăm să ne dați 20.000”?”
Dl. contabil șef:„Nu, e vorba pentru Cross, a venit, am discutat verbal și nu a mai venit cu cererea.”
Dl. cons. Cipleu : ”Să stabilim foarte clar, că poate de la fotbal aș tăia ceva din aia 136.000 și atunci ar trebui să vină consiliul ca să spună: „Handbal – ai făcut acolo o prezentare foarte bună, că mie așa mi s-a părut, cu deplasări, cu totul”!”
Dl. contabil șef: „Și cu deconturi.”
Dl. cons. Cipleu : ”Și cu deconturi, excelent, 62.000, ai cerut, – 62.000 îți dau, handbal, fotbal, ai cerut 136.000 cu cartonașe galbene, cu cartonașe roșii, cu ieșiri în decor, îți dau 120.000 sau 130.000, să fie prevăzute exact pe discipline sportive, pentru că eu nu m-am lămurit totuși ce este Asociația asta sportivă, cum funcționează, cine desemnează acolo directorii, cine ține evidența, contabilitatea, cum se cheltuie banii.. Adică mie mi s-ar părea normal ca la acest Consiliu local care dă cel puțin 136.550, că dv. ați fost generos și ați umflat suma pe Cross.Aș fi vrut să văd și o dare de seamă a ACS „Crișul Repede” pentru ca să vedem și noi cum s-a cheltuit o sută și ceva, nu știu cât le-ați dat anul trecut. Pentru că, vedeți, că asta în mod normal așa se face, dle, ți-am dat 150.000 pentru că mi i-ai cerut la sfârșitul anului, vii și îmi spui cum i-ai cheltuit, că poate i-ai cheltuit pe petreceri, d-le, de unde să știu eu?”
Dl. contabil șef: „Da, aveți dreptate. Toate documentele contabile sunt la Oradea, le ține evidențele și nu ni le dau până nu am plătit pentru că domnii care au fost înainte nu au achitat contabilitatea.”
Dl. cons. Cipleu : ”Deci noi dăm bani de la Consiliul local și nu putem avea acces la documentele contabile? Deci asta mi se pare grozav, este ceva… Eu nici măcar nu știu cum funcionează Asociația asta, sub ce formă, ce persoană juridică e, cine o urmează, cine o finanțează?”
Dl. primar : ”Eu vă spun că a fost controlată de Curtea de Conturi.”
Dl. contabil șef: „Toate documentele au fost la Imigrări.”
Dl. cons. Cipleu : ”Și atuncea asta este idea.”
Dl. contabil șef:„Da, sunt de acord cu dv.”
Dl. cons. Cipleu : ”Sprijiniți sportul, dar se pare că sprijiniți niște acțiuni infracționale, că ăștia nu mai au acte, că sunt toate retrase. Adică Consiliul local sponsorizează, dar actele sunt la ITM, că ăia au făcut niște infracțiuni pe legislația muncii.”
Dl. contabil șef: „Exact.”
Dl. cons. Cipleu : ”Și le dăm bani în continuare și nu avem un feedback, să vedem ce se întâmplă acolo, adică dau bani să angajez negri sau nu știu, să ajungă pe la ITM, că ăia nu aveau viză de ședere în România?”
Dl. primar :”Nu-i sigur că-i așa…”
Dl. cons. Cipleu : ”Nu știu sigur, dar de ce actele sunt la ITM?”
Dl. primar :”Poate dl. Gogu ne spune că știe mai bine, ce este acolo!”
Dl. cons. Cipleu : ”Eu știu că n-a fost în conducerea Asociației.”
Dl. cons. Caracoancea : ”Problema este în felul următor, este o persoană juridică, eu am făcut toate actele inclusiv de la Ministerul Justiției, Ministerul Turismului deci la Ministerul Sportului, toate le-am făcut în 2000, nu mai știu când am promovat în divizia C. Din 2009 când mi s-a luat echipa și a început Doru Balint și pe urmă Fogoroși, eu am rupt relația cu echipa, am fost în conducere în continuare dar practic, scriptic cum sunt și astăzi, sunt în conducerea Asociației Sportive și m-a surprins când m-a chemat dl. Tibi acum 3 luni, hai că tot noi conducem. Eu știu că-i Bibicu, deci anomaliile au început să se întâmple din 2010 când dl. Voloșeniuc a început să-și bage coada și-a preluat nu știu cum, dar a condus tot, la scriptic nimica, el a luat banii, el a mâncat banii, el a făcut ce a făcut, dar ponoasele trebuie să le tragem noi, astăzi, și nu le-am tras noi astăzi, că le-a tras Bibicu oarecum, că a fost purtat pe la Curtea de Conturi și pe nu știu unde. Săracu, el nu are nicio semnătură…”
Dl. primar : ”Dl. Gogu, eu am dus o luptă cu omul ăsta, cu Bibicu, de 7 luni și dl. Dem mi-e martor, ca să-mi aducă să rezolvăm, să-mi aducă hârtii, să rezolvăm cu Curtea de Conturi și tot în ultima zi.. Când a venit d-na de la Curtea de Conturi atunci am reușit, efectiv m-am chinuit cu el.”
Dl. cons. Caracoancea : ”Dl. Primar, aici este o problemă, nu sunt jurist, dar experiența ce o am, Bibicu pe undeva nu avea ce căuta acolo cu actele respective. Cu actele respective a fost o conducere, care a fost ignorată, după părerea mea, acolo este și Tibi, și eu și dl. Motoca dar totul l-a făcut Voloșeniuc, pe ăsta nu-l ia nimeni la 11 m, că el a fost, a mâncat banii, el s-a apucat să spargă pe la teren, s-a apucat să facă nu știu ce minuni, dar semnătura lui nu este nicăieri, și atunci ponoasele cine le trage? De aceea vă zic și trebuie reglementat odată, asociația este persoană juridică, își merită niște bani că sunt acolo câteva grupe de copii, dar trebuie ajutată, degeaba lăsăm pe Cipri singur că nu se descurcă, iar problema cu cartonașele galbene, n-o luăm ca o măsură că „indisciplină”, cartonașul galben îl iei de multe ori că arbitrul ți-l dă, eu am avut probleme din astea, nu poți pune jucătorul să-și cumpere cartonașe, pentru că el joacă pentru echipă. Părerea mea că trebuie urmărit și ajutat și financiar și moral.”
Dl. primar :”Eu vă rog foarte mult să vă implicați, că dv. ați mai fost acolo și vă pricepeți și să participați la ședințele conducerii.”
Dl. cons. Caracoancea : ”Dacă nu ajutăm material și moral nu putem, este nevoie în primul rând de ce spunea colegul Dl. Cipleu ca și la școală, în primul rând este problema materială, nu au echipamente, terenul ăla este sub orice critic, deci sunt lucrări care le-am făcut eu când am luat echipa în 1990, rezistențele alea cu care se încălzesc în vestiare…”
Dl. primar :”Am fost la Iulia Anca pentru o sponsorizare de la Holcim, pentru punerea la punct a stadionului, așteptăm să vedem ce ne aprobă, dacă nu mai dăm ceva bani și de la bugetul local.”
Dl. cons. Caracoancea : ”Când ați fost la Iulia Anca?”
Dl. primar :”Săptămâna trecută.”
Dl. cons. Caracoancea : ”Egal cu zero, pe anul ăsta.”
Dl. primar :”De ce?”
Dl. cons. Caracoancea : ”Așa, Holcimul nu face bugetul ca Primăria, Holcimul face bugetul în luna noiembrie pentru anul care urmează.”
Dl. primar :”Nu-i adevărat!”
Dl. cons. Caracoancea : ”Vă spun 100%!”
Dl. primar :”Nu-i adevărat, eu țin legătura cu ea, pentru că am colaborat și cât am fost la spital, cererile le-am depus în mai-iunie și în septembrie am primit banii.”
Dl. cons. Caracoancea : ”Da, poate fac și dânșii niște rectificări sau directorul de uzină are un fond al lui.”
Dl. primar :”Am o relație bună și cu Ignațio și ne va da.”
Dl. cons. Caracoancea : ”Dacă cererea este depusă la timp trebuie să fie cuprinsă în bugetul mare iar rezerva ca și dv. poate are 100 milioane care….”
Dl. primar :”Nu, nu, am depus și pentru ciment și pentru una și alta eu, dacă zicea în decembrie, eu mergeam în decembrie.”
Dl. cons. Caracoancea : ”Materiale de construcții, nu știu dacă s-a modificat politica, dare eu fiind lider de sindicat și discutând eu cu ăla mare de la București, el spunea: „Eu materiale nu-ți dau, îți dau bani.”
Dl. primar :”Dau materiale, au schimbat-o!”
Dl. cons. Gal: ”Au schimbat-o, cu multe fundații…au sponsorizări sp le dea materiale, de câțiva ani de zile au schimbat-o.”
Dl. cons. Cipleu : ”Să revenim la buget, cu sportul n-o să ne lămurim azi, deci propunerea mea este ca la sport să se aloce 200.000 lei și vă spun unde băgăm cei 50.000 la care vreau să mai adaug niște bani care 200 rog inițiatorul să-I împartă pe discipline cum consideră. De asemenea cei 50.000 lei care se economisesc de la cheltuiala asta aș vrea să-i destinăm achiziționării de elemente prefabricate din beton pentru acoperirea șanțurilor de pe Cloșca și Eminescu, că de 3 ani tot rog treaba asta, acuma caut aici să identific și sursele în buget: 50 mii putem să luăm de la sport că de la 150.000, anul trecut am trecut la 200.000, anul ăsta. Este suficient, iar cine este conducător la persoana juridică care nu m-a lămurit, vreau să văd statutul, urmând să caute sponsorizări pentru cartonașe. Bun, mai sunt bani pe care i-am putea economisi de la cheltuieli cu lemne, pentru că am dat o hotărâre anul ăsta 860 mc, îi folosim din pădurea primăriei pentru încălzirea primăriei și a unităților bugetare care sunt bugetate din bugetul local.”
Dl. primar :”Dacă primim la timp lemnele, mi-ați spus că s-au mutat echipele pe alt parchet și numai în toamnă…sau când?”
Dl. cons. Cipleu : ”Echipele…”
Dl. primar :”Sunt 20 mașini de lemne, noi nu ne descurcăm cu 20 de mașini!”
Dl. cons. Cipleu : ”D-le Primar, acuma mergem într-o logică… asta s-a hotărât, alea sunt pe licitație, de când am hotărât.”
Dl. cons. Dubău : ”Dar, d-l coleg, hotărârile nu au importanță, că tocmai v-am arătat adineaori că nu contează ce hotărâm!”
Dl. cons. Cipleu : ”Dați-mi voie, am hotărât că asigurăm lemnele din pădurea primăriei, nu-și are rostul să mai apară pe aici.”
Dl. primar :”Când vă angajați să livrați lemnele, că dacă spuneți că în august vă angajați…”
Dl. cons. Cipleu : ”D-le Primar, eu nu mă angajez în nici un fel, eu am venit și am făcut toate demersurile, oricum a durat 3 luni până v-ați dat seama ce trebuie să scrieți într-o coloană, acolo, da -, și pe urmă vine un alt coleg și îmi reproșează că v-am băgat sub nas nu știu ce, modalitatea de exploatare, ca să vedeți…”
Dl. primar : ”Învățăm din mers!”
Dl. cons. Cipleu : ”Păi, nu învățați din mers.”
Dl. cons. Dubău : ”Vă ia cam mult timp.”
Dl. cons. Cipleu : ”Deci nu-mi asum niște chestiuni, pentru criza momentană, eu mi-am implicat formația de exploatare a ocolului că rămăseseră niște instituții fără lemn, am găsit un castan care era uscat, în înțelepciunea lui Consiliul local a hotărât ca ăla să facă obiectul exploatației ca material fasonat, fiind acolo eu am profitat de asta. Formația mea are parchete pe 2 ani și jumătate rezolvate. Acum încerc să fac o chestiune tocmai pentru că stau în licitație și nu cumpără nimeni serviciile astea, – care era concluzia, că o să fie puzderie. Am făcut demersuri să mai fac o formație de exploatare, când o să fie gata o să încep cu aia, aia nu pot să spun când se termină, aia durează.”
Dl. primar :”Nici eu nu pot să spun că nu alocăm bani, să rămânem fără lemne.”
Dl. cons. Cipleu : ”Alocați atunci, și cheltuim bugetul și ne trezim că… n-avem ce face cu ele.”
Dl. primar :”Dacă nu ne trebuie lemne, nu cheltuim de acolo. Acuma ați spus să alocăm înainte, acum nu-i bine înainte.”
Dl. cons. Cipleu : ”Rugămintea mea este să identificați niște sume suficiente și necesare să acoperim capcanele alea numite șanțuri pluvial, care vă spun de 2 ani de zile, le-au făcut acolo și dincolo, că reprezintă un pericol pentru riverani și nu glumesc, duceți-vă pe Eminescu, că dacă nu ești atent și cazi într-un șanț din ăla ți-ai rupt gâtul om mare, nu trebuie să fii copil, sunt și sursă de infecție, toate-s pline de gunoaie și n-o să dureze mult până subtraversările alea prin tuburi se vor înfunda pentru că sunt pline de pet-uri, pline de resturi reprezentând ambalaje, și nu mi se pare normal mai ales că s-a lucrat pentru mai multe străzi, la unele s-a acoperit, la altele, nu,- nu înțeleg care este logica și de ce nu se poate acoperi alea de 3 ani.”
Dl. primar :”Sunt de acord și vom identifica.”
Dl. cons. Cipleu : ”Vă rog să identificați că aici suntem la buget, să trecem și în buget și în programul de achiziții pe anul ăsta, pe 2017. Eu v-am găsit 50.000 acolo la sport, care nu sunt nici măcar solicitați, mai găsiți dv. 50.000 și începem, propun să începem cu dalarea șanțurilor de la Eminescu. A doua chestiune, vreau să întreb aici, la capitolul servicii religioase, biserici, văd că este prevăzută în buget suma de 60.000 lei în condițiile în care eu am văzut 2 cereri, sunt mai multe?”
Dl. primar :”Aici mai este una la mine pe masă și toți o să vină să ceară. Vă dați seama că sunt foarte multe biserici, o împărțim echitabil, am micșorat foarte, foarte mult alocarea!„
Dl. cons. Cipleu : ”Eu am vrut să întreb cum vreți să alocați acești 60.000 lei în condițiile în care sunt solicitări prin cele 2 cereri 163.000 lei. Atunci mi se pare normal când aprob 60.000, spun 50.000, tu sau 60.000 tot la 1. Pentru că vorbeați de criterii, haideți fără analize comparative cu recensământul, dar dacă este o unitate de cult care nu a cerut ani și ani și nu am ajutat-o, mi se pare normal să-i dăm o sumă mai consistentă, iar alta care a beneficiat an de an…”
Dl. cons. Dubău : ”Să mai stea o tură.”
Dl. cons. Cipleu : ”Să mai stea o tură.”
Dl. primar :”Este vorba de Biserica catolică care intră în renovare, de la dl. Peter, unde va trebui să alocăm ceva mai consistent, și este una de 30.000 de la dl. Bocșan.”
Dl. cons. Cipleu: ”30.000 sau 10.000, eu am una de 10.000 anexată la buget.”
Dl. primar : ”Atunci 10.000, poate greșesc eu.”
Dl. cons. Pavel : ”30.000 de la dl. părinte Bocșan și 153.000 de la biserica catolică.”
Dl. cons. Cipleu: ”Ăceeia 30.000 pentru ce sunt? Servicii religioase, haideți să stabilim niște criterii și să stabilim și destinația, ca și la sport.”
Dl. primar : ”La preotul Bocșan dacă ați observant, se desfășoară niște activități culturale, el face concurs de colinzi, am fost cu dl. consilier, acolo!”
Dl. cons. Dubău : ”N-ați fost cu mine, ați fost separat.”
Dl. primar : ”În aceiași sală.”
Dl. cons. Pavel :„Chiar duminică este un festival de vicernie și de Crăciun, e consacrat un festival de colinzi cu tradiție.”
Dl. cons. Cipleu: ”D-lor, eu sunt orthodox, dar aici vreau să cred că reprezint întreaga populație a Aleșdului. Nu știu, să-mi spuneți, la biserica catolică câți bani s-au dat?”
Dl. primar :”Nici un leu!”
Dl.cons. Cipleu: „Păi, dacă nu s-a dat niciun leu și omul ăsta vrea după 30 de ani, să facă o reparație capitală la biserică, să mă ierte Dumnezeu, dar eu știu că aici, în partea asta, de la înălțare și până la sfințire sau asta….. consiliul local a ajutat cu cât a putut, și Consiliul Județean și alți sponsori. Nu credeți că este necesar să ajutăm și dincolo.”
Dl.primar: „Alocare mare o să fie.”
Dl.cons. Cipleu: „Haideți, alocarea asta mare de 60.000 la cine o dăm?”
Dl.primar: „Nu dăm toți banii la unul, d-le!”
Dl.cons. Cipleu: „Dar ce vreți să dați acolo, le trebuie 153.000!”
Dl.cons. Dubău:„Stimate coleg, îți fac eu referatul cauzei. Deci, noi ca și Consiliu local, cotăm global și paușal, împarte dl Primar cum îi stă pixul spre stânga sau spre dreapta, cam asta înțeleg eu din modalitatea de alcătuire a bugetului. Ceea ce vroia să spună colegul meu, îmi permit să fac un rezumat……….”
Dl.primar: „O să vin ședința viitoare și o să fac o propunere de împărțire.”
Dl.cons. Dubău: „Păi propunerea de împărțire trebuia făcută când era vorba de alocarea banilor și atunci în rezumat colegul meu ce spune : La activitatea sportivă am stabilit că avem 4 tipuri de activități. Vreau astăzi, eu Consiliu local, să spun la ăla atâta, la ăla atâta, la ăla atâta. Idem și la activități de cult, nu să votăm o sumă globală și după aceea să o împărțim cum vrea dl. Primar la execuția bugetară. Bugetul îl aprobăm noi, nu dl. primar, dl. primar îl propune.”
Dl.cons. Cipleu: „Ca să-mi închei intervenția, am 2 amendamente, scurt și la obiect: 1. Propun la sport 200.000, împărțiți după cum urmează: 60.000 handbal, 120.000 fotbal, 20.000 karate. Iar la biserici, -2-, propun ca 60.000 să fie pentru biserica catolică și orice rectificare o mai împărțim și la ceilalți.”
Dl.cons. Caracoancea.: „Aș vrea să intervin…să trecem banii acolo…”
Preşedintele de şedinţă: „Haideți să votăm amendamentul în forma propusă de dl. Cipleu care spune că suma la sport de 60.000 handbal, 120.000 fobal, 20.000 carate și 50.000 pentru dalare pentru șanțuri pluviale.”
Preşedintele de şedinţă – „Supun la vot amendamentul: 7 voturi pentru, 4 abțineri și 6 împotrivă, amendamentul nu a fost aprobat.”
Preşedintele de şedinţă – „Supun la vot proiectul de hotărâre!”
Acesta a fost aprobat cu 11 voturi pentru, 2 abțineri și 4 împotrivă, astfel se adoptă Hotararea nr. 42, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”
Dl.cons. Mănoiu: „Cu biserica nu ați propus amendamentul!”
Dl.cons. Cipleu: „Renunț, nu mai are rost, Consiliul local de fapt hotărăște nimic, hotărăște că se dizlocă niște sume macro și după aceea le împarte cineva cum vrea, după criterii nu se știe care!”
Dl.primar: „Am să vă prezint o împărțire în ședința următoare.”
Dl.cons. Cipleu: „Nu ne prezentați, că nu ne-ați prezentat nici anul trecut când am solicitat.”
Dl.cons. Dubău:„E plin podul de promisiuni, d-le Primar!”
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2017.- iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz nefavorabil.
Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii…”
Dl.primar: „Pe comisii s-a introdus amendamentul la pct. 58, respectiv suma de 45.000 pentru „Servicii de consultanță privind elaborarea aplicațiilor de finanțare ROBU”, este vorba de scrierea a 2 proiecte care trebuiesc depuse până în 24 aprilie.”
Dl.cons. Dubău:„Acea achiziție este prevăzută în buget?”
Dl.contabil șef:„Da!”
Dl.cons. Dubău:„Unde?”
Dl.contabil șef:„La capitolul 61, la situații de urgență, și avem și la tineret.”
Dl.cons. Dubău:„A, avem tot din astea așa, la paușal, bun, mulțumesc ! Voiam doar să confirm modalitatea de lucru a bugetului pe stilul miștocăresc. Trecem mai departe!”
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă mai sunt discuţii…”
Dl.cons. Dubău: „Am aici HG 395/2016 care la art. 12, alin 2 spune așa: „Programul de achiziții se elaborează pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele autorităților contractante și cuprinde totalitatea contractelor de achiziție publică, acorduri locale pe care autoritatea contractantă intenționează să le atribuie în decursul anului următor.
– D-le Dem, refratele de necesitate?”
Dl.contabil șef: „Colegul….”
Dl.cons. Dubău: „Care coleg? Că nu-s! Noi hotărâm planul de achiziții, pe ce bază? Povești! Trecem mai departe, după aprobarea bugetului propriu autoritatea contractantă are obligația de a-și actualiza programul anual de achiziții în funcție de fondurile aprobate. Programul anual al achizițiilor publice trebuie să cuprindă cel puțin urmăroarele informații: a) obiectul contractului – avem; b) codul vocabularului CPV – avem; c) valoarea estimată – avem; d) sursa de finanțare – avem; e) procedura stabilită pentru elaborarea procesului de achiziție – n-avem; f)data estimativă a procedurii – avem; g) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire on-line sau off-line – n-avem. D-lor, asta-i badjocură la adresa Consiliului local, indiferent cine îl compune, nu vă mai spun ca să nu râdeți chiar dacă nu vă manifestați, poate că în sinea dv. o să râdețe dar odată cu….”
Dl.primar: „Uitați-vă la anexa 2, aveți modalitatea de atribuire on line, of line.”
Dl.cons. Dubău:„Ia uitați-vă la anexa 1!”
Dl.primar: „Anexa 2!”
Dl.cons. Dubău:„Păi, le faceți după preferințe sau cum? Nu vă mai ascund faptul că strategia care se adoptă cu aceiași ocazie, Strategia chiar copiază din lege ce am citit eu, numai că se împotmolește la realizare, că am citit, ne-a intrat pe o ureche și ne-a ieșit pe alta sau am văzut dar n-am memorat.
-D-lor, Consiliul local nu este obiectul glumelor aparatului de specialitate al d-lui Primar, da! Dacă domniile lor le incumbă niște obligații, consider că în primul rând dincolo de obligația legală pe care o au, trebuie să aibă obligația morală și de bun simț față de noi, ăștia pe care ne înjură lumea sau ne permitem luxul ca din 4 în 4 ani să mergem, să stăm de vorbă cu oamenii, da! Este o modalitate de respect a instituției, nu a mea sau a d-lui Mănoiu, avem reguli clare, avem legi clare, am înțeles că unele sunt opționale, am înțeles de la dl. Primar, trebuie respectate.”
Dl.primar: „Aveți și aici modalitatea…directă și dincolo prin procedura simplă….”
Dl.cons. Dubău: „Nu am nicio modalitate, dl. Primar la anexa I, vă rog să-mi indicați aici, bun, indicați-mi procedura stabilită, on-line, off-line.”
Dl.primar: „Probabil nu-i procedura on-line/off-line.”
Dl.contabil șef:„Dar nu eu l-am întocmit!”
Dl.cons. Dubău:„Ok, dv. sunteți aici, sunteți de serviciu.”
Dl.primar: „Și la anexa II, este.”
Dl.cons. Dubău: „D-le Primar, acest program de achiziții, în rezumat, de aceea se adoptă după adoptarea bugetului, pentru că o dată stabilite alocările bugetare pentru aceste obiective de investiții trebuie să se pupe cu acel buget ori cum am arătat adineauri, nu se pupă. Multumesc frumos!”
Dl.cons. Cipleu: „Dacă se poate, am câteva observații: n-am găsit în programul ăsta de achiziții anual prevăzut achizițiile privind elaborarea amenajmentului silvic pentru pădurea primăriei orașului Aleșd, eu am văzut referat în sensul ăsta.”
Dl.cons. Dubău:„Îl aveți în buget dar nu-l aveți în planul de achiziții.”
Dl.contabil șef:„La pct. 11 îl avem ,, servicii de cadastrare.”
Dl.cons. Dubău:„De ce nu discutați cu dl. Vinter?”
Dl.cons. Cipleu: „Cadastrarea nu este același lucru cu amenajamentul. Eu am văzut raportul anexat, și l-am căutat să-l văd și acolo.”
Dl.primar: „Uitați, servicii de cadastrare a…”
Dl.cons. Cipleu: „Nu ne-am propus s-o cadastrăm, ne-am propus s-o amenajăm.”
Dl.cons. Dubău:„Sunt două lucruri diferite, d-le Primar!”
Dl.cons. Cipleu: „Cadastrare, este cadastrată o bună parte din ea, chiar înstrăinată.”
Dl.primar: „Cum să scriem aici, că facem un amendament.”
Dl.cons. Cipleu: „Păi nu știu acuma, trebuie să iau, să caut codul CPP, ideea este să fie prevăzută suma pentru că este o achiziție obligatorie.”
Dl.primar: „Suplimentăm bugetul!”
Dl.cons. Cipleu: „La cadastrare m-am gândit că trebuie cadastrat ce a rămas necadasarat.”
Dl.cons. Dubău: „Vă spun eu că-i bai dacă-ți scăpat, pentru că suma totală a investițiilor din buget trebuie să fie egală cu totalul achizițiilor publice din programul anual de achiziții, nu vă mai luați după dl. Dem că plătiți anul viitor, că astea-s povești, este vorba de ce scrie la lege.”
Dl.cons. Vancea D.: „Care ar fi suma, dl.coleg?”
Dl.cons. Cipleu: „Deci eu suma pot să o iau numai ce a scris dl. Botiș în referatul dânsului, care probabil că a contactat și discutat cu o firmă de profil, dânsul a scris 7056 de euro, deși mi se pare foarte mult, acuma stând și gândind… A, ba nu, cu TVA, cam atâta, 10 euro+TVA, deci 32.000 transformat la cursul zilei, 32.105 cu tot cu TVA.”
Dl.cons. Vancea D.:„Putem scrie textual!”
Dl.cons. Cipleu: „Păi, textual însemnă să găsim și codul CPV, să găsim care este exact denumirea.”
Dl.primar: „Codul CPV aferent.”
Dl.cons. Cipleu: „Am văzut că ați prevăzut amenajare capelă mortuară în Tinăud și mă bucurdar suma de 50420, mi se pare total insufucientă.”
Dl.primar: „Cu TVA cu tot, 60.000, n-o să facem o supercapelă acolo, o încăpere, un aer condiționat aferent, vă dați seama.”
Dl.cons. Cipleu: „Eu v-aș propune, am fost la Tinca și am văzut, cu terasă în față dacă plouă…”
Dl.primar: „Da, facem și terasa, sigur!”
Dl.cons. Cipleu: „Cu suma asta, nu cred.”
Dl.primar: „Țevile pentru terasă le avem, nu trebuie decât…”
Dl.cons. Cipleu: „Mai trebuie documentație făcută, deci dacă considerați că-i suficient, eu consider că nu-i suficient, eu aș fi suplimentat și mai am o observație care vreau s-o spun : am văzut aici la punctul 8 că se prevede dotarea căminelor culturale cu aparatură casnică și mobilier, la Peștiș și Tinăud. Din nou mă bucur că se întâmplă lucrul ăsta, dar la Tinăud aș vrea să se termine reabilitarea, că aparatura și mobilierul unde le băgăm, că acolo nu este reabilitat căminul respectiv. Aș vrea mai degrabă să se finalizeze reabilitarea, să se monteze un sistem de încălzire, deci haideți să le luăm etapizat,- dacă la Peștiș să zicem că poate este, în Tinăud, că am fost acolo, nu de mult, mai sunt bani de investit, ar trebui făcută pardoseala, ar trebui văzut și cu tâmplăria termopan că unele joacă feste deja și ar trebui un sistem de încălzire înainte de mobilier și astea…”
Dl.cons. Dubău:„Dar aici îl scuzăm pe domnul Primar, nu a fost acolo.”
Dl.primar: „Am fost.”
Dl.cons. Cipleu: „Trebuie finalizată reabilitarea, s-a făcut ceva dar nu suficient. Dacă considerați că prioritizați în ordinea asta, este ok!”
Dl.cons. Mănoiu: „Atunci treceți la pct. 8 – 50.000 pentru reabilitare cămin Tinăud. Peștișul are veselă și mobolier.”
Dl.primar: „Peștișul nu are, are numai scaune, nu are nimic pentru bucătărie.”
Dl.cons. Cipleu: „Dacă mă ascultați,dați 50.000 de la sport să reabilitați căminul de la Tinăud.”
Dl.cons. Dubău: „E simpatică discuția, se găsesc, se găsesc, dar nu se regăsesc în documente unde trebuie să fie văzuți.”
Dl.cons. Joldea: „Fără ăia de la sport, lăsați-i pentru dl. coleg.”
Dl.cons. Vancea D.: „La ce ar trebui să…”
Dl.primar: „Ar trebui să aibă un aragaz, veselă.”
Dl.cons. Cipleu: „Eu nu știu acuma defalcat cum ați considerat sumele, dar la Tinăud să începem cu încălzirea, lăsați mobilierul, să facem încălzirea, o pardoseală nouă, că-i din anii 1800, încă.”
Dl.primar: „Atunci eu sunt de acord cu dv., împărțim suma în două și mutăm la poz. 59 – Instalație încălzire cămin cultural Tinăud – de acord.”
Dl.cons. Caracoancea: „Am auzit discuția colegilor că sunt uși de lemn acolo, păi ce încălzire dacă am uși de lemn.”
Dl.primar: „Nu, sunt termopan.”
Dl.cons. Vancea V.: „La intrare sunt termopane dar sus la scenă sunt și acum uși de lemn.”
Dl.cons. Joldea: „Dacă sunt de interior….”
Dl.cons. Dubău:„Nu sunt de exterior, că sunt către curte.”
Dl.cons. Caracoancea: „Niște lucruri care trebuie evaluate.”
Dl.primar: „O să evaluăm și la prima rectificare o să dăm bani.”
Dl.cons. Dubău:„O să dăm, o să facem.”
Dl.primar: „M-ați înregistrat!”
Dl.cons. Dubău: „V-am înregistrat! Nu eu, dl. Fora v-a înregistrat, de la dânsul am obținut acea înregistrare.”
Preşedintele de şedinţă: „Dacă mai sunt discuții…”
Dl.cons. Vancea D.: „Eu vreau să mai spun că vis-a-vis de programul ăsta de achiziții pe 2017 eu îmi exprim speranța ca multe din aceste sume să nu fie atinse.”
Dl.primar: „Sigur că da.”
Dl.cons. Vancea D.: „Și să ne străduim să obținem cea mai bună calitate și la cel mai bun preț, atât la lucrări cât și la obiecte de inventar și la orice. Sunt bani prevăzuți de aceea trebuie să avem grijă cum cheltuim banii, să nu mai ajungem în situația în care dl. Cipleu ne-a prezentat-o, cu niște șanțuri pluviale făcute și prevăzute a fi cu capace și capacele să nu fie, asta este o moștenire grea care am găsit-o noi aci.”
Dl.cons. Cipleu: „Moștenirea grea este consilierul personal al d-lui Primar.”
Dl.cons. Vancea D.: „Dar despre el vorbeam, că nu-i niciun secret.”
Dl.cons. Cipleu: „Să nu vorbim tot despre greaua moștenire și odioasa ei soție.”
Dl.primar: „Ce-o să mai spuneți și după ce o să plece și el…”
Dl.cons. Cipleu: „Este de la PNL…”
Dl.cons. Vancea D.: „Din păcate este de la PNL și sperăm să nu mai avem surprize de genul ăsta.”
Dl.cons. Cipleu: „Atunci votați cu PSD-ul!”
Dl.cons. Vancea D.: „Nu este cazul!”
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot amendamentul d-lui Primar și anume, inserarea art. 58 privind alocarea sumei de 45.000 lei pentru serviciul de consultanță privind elaborarea unor proiecte cu finanțare europeană, program integral ROBU, se votează cu 10 voturi pentru și 7 abțineri, amendamentul a fost aprobat.”
Preşedintele de şedinţă – „Supun la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 10 voturi pentru și 1 abținere și 6 împotrivă, astfel se adoptă Hotararea nr. 43, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 11 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: “Proiect de hotărâre pentru modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Aleşd.- iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz nefavorabil.
Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii…”
Dl.cons. Dubău:„Dacă-mi permiteți, așa arată referatul de specialitate.”
Dl.primar: „Voiam să fac un amendament acolo.”
Dl.cons. Dubău:„Nu, la referat de specialitate nu puteți face, eventual să-l explicați.”
Dl.primar: „Vi-l explic.”
Dl.cons. Dubău:„Eu, pregătindu-mă pentru ședința asta, aș fi vrut să văd care-s necesitățile, de ce trebuie să fac asta, despre asta e vorba. Degeaba îmi spuneți, că eu vorbesc pe bază de documente.”
Dl.primar: „Dar nu vreți să explic..”
Dl.cons. Dubău:„Păi, eu v-am arătat adineauri câtă bază pun pe vorbele dv., că una ați spus luna trecută și alta ați făcut acuma. Deci vorbele zboară.”
Dl.primar: „Dacă pot să vă explic, avem nevoie de arhitect șef la oraș, deoarece în scurt timp nu mai putem elibera autorizații de construcții și certificate de urbanism, știți care este situația.”
Dl.cons. Dubău: „Această explicație…. venea d-na care a făcut referatul și îmi spunea: 1) în funcția respectivă avem nevoie să-l promovăm deoarece în temeiul art. din lege ala urmează să cadă bombele și de aceea noi trebuie să votăm.”
Dl.primar: „Lăsați-mă să termin și eu.”
Dl.cons. Dubău: „Da, terminați.”
Dl.primar: „Pentru acest lucru, respectiv, dl. George Laza s-a înscris în Registrul Urbaniștilor din România.”
Dl.cons. Dubău: „Un lucru, nu vreau să discutăm despre persoane. Eu propun să nu facem discuție despre persoane, să discutăm de principiu.”
Dl.primar: „Avem funcția de auditor, vacantă, și prin Procesul verbal al Curții de Conturi trebuie angajat auditor.”
Dl.cons. Dubău: „Corect, la liniuța asta trebuia să scrie funcție de auditor, se va ocupa prin recrutare deoarece începând cu data de…..nu mai avem auditor conform Raportului Curții de conturi, avem nevoie de acest auditor. Mulțumesc! Următoarea explicație!”
Dl.primar: „Și la următoarea este o funcție publică, promovare la gradul principal, la amenajarea teritoriului, pentru că persoana de acolo împlinește 3 ani în primărie și poate fi promovat.”
Dl.cons. Dubău: „Textul de lege conform căruia persoana care a împlinit 3 ani în primărie poate să fie promovat. Eu aci sunt pus în situația să vă cred pe cuvânt, dar cum v-am spus adineauri, nu mai pot să vă cred pe cuvânt, că una spuneți și alta faceți, dar dacă era scris acolo, eu îl credeam pe respectivul care a scris, și prin comparație, la următorul punct ne propuneți înființarea unui post cu jumătate de normă la nu știu ce grădiniță, dl. Cociorva pe care l-am acuzat, blamat și supărat că s-a votat cel mai asistent social al anului 2015, iacătă că a binevoit să scrie, să motiveze cu texte de lege, cu normative, cu tot ce trebuie, necesitatea înființării acelor posturi, a semnat și la revedere. Am avut posibilitatea, dacă ceea ce d-lui susține este adevărat, sunt de acord și voi vota în consecință, acestea sunt pretențiile pe care le exprim ședință de ședință cu privire la materialul support, pe care trebuie să le aibă proiectele de hotărâre. Nu contează cantitatea lor, ci calitatea lor, da! Mulțumesc!
Preşedintele de şedinţă: „Dacă mai sunt discuții…”
PAUZĂ -5 minute
Preşedintele de şedinţă: „Stimați colegi vă propun să reâncepem ședința de la proiectul 11, dacă mai sunt discuții…”
Dl.cons. Cipleu: „Eu vreau să mai spun o singură frază, o să votez împotriva acestui proiect de hotărîre pentru că tot promovăm sursele astea interne, deși avem funcțiile acestea asimilate unor denumiri mărețe, nu prea văd să avem sursa să ne facă, de exemplu, o antemăsurătoare, un deviz ș.a.m.d. De câte ori se face o lucrare, apelăm la agenți economici să ne facă devize, sau la firme specializate.”
Dl.primar: „Da, asta este o problemă…”
Dl.cons. Cipleu: „E o problemă, o problemă reală, haideți să recrutăm oameni cu pregătirea necesară care să facă și să-i punem grade de-alea de cls I, a-II, a-III, referent de specialitate.”
Dl.cons. Mănoiu: „Superiori!”
Dl.cons. Cipleu: „Superiori, extrasuperiori, dar care să producă niște materiale din surse interne că de aceea este angajatul primăriei, de specialitate. De aceea mi-e teamă că o să avem acuma arhitect șef, dar n-o să avem arhitect nici de începător, o să avem nu știu ce referent, dar nu o să facă niciun deviz. Eu o să votez împotrivă.”
Dl.cons. Vancea D.: „Eu vreau să vă întreb : funcția prima și a treia se eliberează, sau doar se modifică gradul.”
Dl.primar: „Se modifică gradul, nu se eliberează.”
Dl.cons. Dubău: „Rămân în schema de personal.”
Dl.primar: „Sunt persoane care vor fi promovate din primărie.”
D-na secretar: „Se vacantează primul, sigur dacă este prin recrutare, al 3-lea, nu.”
Dl.cons. Dubău: „Pentru că potrivit oragnigramei funcția de arhitect șef este vacantă, iar în cadrul compartimentului Urbanism există 3 posturi, din care 1 este ocupat, – cel care se propune a fi avansat, eliberat, 1 din cele 3 posturi.”
Dl.cons. Cipleu: „Va fi arhitect șef la 3 posturi vacante.”
Dl.cons. Dubău: „Da.”
Dl.cons. Cipleu: „Deci va conduce 3 posturi vacante.”
Dl.primar: „Scoatem la concurs încă 1 post, întradevăr este foarte aglomerat….”
Dl.cons. Dubău: „Numai să vă țină bugetul că, despre aspectul ăsta nu prea am discutat.”
Preşedintele de şedinţă – „Supun la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 10 voturi pentru și 3 abțineri și 4 împotrivă, astfel se adoptă Hotararea nr. 44, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 12 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: “Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unui post de educator cu jumătate de normă pentru Centrul Multifuncţional Obor. – iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz favorabil.
Comisia Urbanism – aviz favorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii…”
Dl.cons. Dubău:„Nu, că am precizat adineauri că este un proiect documentat, care este similar cu cel de dinainte.”
Preşedintele de şedinţă – „Supun la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 17 voturi, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr. 45, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 13 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: “Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unui post de îngrijitor pentru WC-ul public.- iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz nefavorabil.
Comisia Urbanism – aviz favorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii…”
Dl.cons.Caracoancea:„O întrebare aș avea, un post numai va fi, ăsta va fi cu program redus, înseamnă!?”
Dl.primar: „De la 8 la 16 sau de la 9 la 17.”
Dl.cons.Caracoancea:„Nu mi se pare normal, un WC public pe 7 ore sau pe 8 ore, oamenii circulă permanent prin oraș.”
Dl.primar: „Vom încerca achiziționarea unui sistem, cu toate că a fost inițial, dar am făcut economie și, de la nu știu cât, am ajuns la 8000 de euro, – acum îi bai că nu mai e automatizarea pe el…
Dl.cons.Caracoancea:„Dl. Primar, nu vă supărați că intervin, dar și eu am trecut prin multe și văd, d-le, când vreau să fac ceva, îmi fac un plan, vreau să-mi schimb acoperișul, dar mă uit cât costă aia, cât costă aia…”
Dl.primar: „Tocmai că am făcut acest pas, și le-am spus colegilor să meargă la Marghita să vadă.”
Dl.cons.Caracoancea:„Dar oamenii ne sudesc că acolo-i buda, trecem pe lângă ea și nu-i funcțională, dacă era 2000 de euro în plus nimeni nu era împotrivă.”
Dl.cons. Dubău:„Vă lămuresc eu cu sumele, dl. primar lucrează numai cu numere mari, eu lucrez și cu numere mici… Ca să anihilez încercarea de aruncare în derizoriu, a d-lui primar, nu sunt de acord cu angajarea unei persoane pentru acele toalete publice, sunt de acord ca acele toalete să funcționeze 24 din 24, cu niște sisteme electronice de plată, pentru că nevoile nu știi când te prind, te pot prinde și la 3 noaptea. 1 la mână, – 2 la mână, legat de chestiunea financiară, când s-a propus prima dată achiziționarea unei toalete publice dl. primar a spus că ar costa undeva la 120.000, adică 20 și ceva de mii de euro, acuma, am aflat că făcând economie la încuietori și la sistemul de taxare, a ajuns de la 20 și ceva la 8000 dacă diferența aia constă în încuietorile și sistemul electronic de plată, – eu le mănânc…”
Dl.primar: „Era sistemul antivandalism, inițial.”
Dl.cons. Dubău:„Păi, nu discutăm de sistemul antivandalism.”
Dl.primar: „Dv. mi-ați zis atunci în ședință și dacă ne uităm pe Procesul verbal, – „că-i din aur” sau ceva așa v-ați exprimat, – am făcut economie, am eliminat toalete antivandalism, am eliminat aia pentru copilul mic, bebeluș, și am achiziționat făcând o economie consistentă.”
Dl.cons. Dubău:„Corect, dar nu m-am referit la sistemul antivandalism, ci eu m-am referit la o modalitate elegantă de a plăti acea taxă pe care tocmai am votat-o la modificarea taxelor locale.”
Dl.primar: „Vedeți cât costă un sistem din ăsta…Că acolo este nevoie de o femeie, să facă curat acolo.”
Dl.cons. Dubău : „Aveți femeie de servici la primărie…Haideți să nu mai încărcăm schema de personal, că vă trebuie devizieri la primărie, să nu mai încărcăm schema de personal aiurea și pe urmă să ne trezim că noi…”
Dl.primar: „Ne vom autofinanța, dacă vom cădea de acord cu un proiect pentru parcări, va da și bonuri de parcare și se va autofinanța.”
Dl.cons.Caracoancea: „Nu poți…”
Dl.primar: „Dar nu merge la mașină, ci vine omul la ea să-i dea bonul…”
Dl.cons.Caracoancea: „Aia nu-i treabă.”
Dl.cons. Dubău :„Dl.Primar, intrați în secolul 21, d-le, și să lăsăm taxatoarea care taxează când parcarea, când toaleta publică, că și la parcare și la toaleta publică, există modalități moderne de a încasa aceste taxe, și să încărcăm schema de personal a primăriei cu ceea ce este necesar.”
Dl.cons. Vancea D.: „Dacă pot și eu să …, fiind direct vizat de proiectul respectiv, am început de la suma aia mare cu care clar nu ați fost de acord și nici nu era normal să fie așa.”
Dl.cons. Cipleu: „Dar a fost adoptat !”
Dl.cons. Vancea D.: „Nu știu, suma respectivă?”
Dl.cons. Cipleu: „Ba da, în programul de achiziții.”
Dl.cons. Vancea D.: „Nu pot să contrazic, că…”
Dl.cons. Cipleu: „Dacă ar fi fost diminuată în cadrul discuției de Consiliu local, ar fi fost amendată. A fost adoptată.”
Dl.cons. Vancea D.: „Am ajuns la o toaletă publică nouă la un preț minimal și pe considerentul că o toaletă publică cu sistem automat de încasare nu se poate și curăța singură, am ajuns la concluzia, clar, că femeia care dă biletele va fi și femeia de serviciu pentru toaletele respective.”
Dl.cons. Dubău: „Avem servciu de salubritate în oraș!”
Dl.cons. Vancea D.: „Avem, dar nu poate să vină salubritatea, să vină și să facă curat, nouă acasă la budă…”
Dl.cons. Dubău: „Haideți să vedem dacă putem!”
Dl.cons. Joldea: „Să vedem cât ne costă, vorbim de costuri.”
Dl.primar: „Era ideea, dar am zis că facem economie de TVA pe profit, de bonuri de masă, dacă o angajăm noi este pe o sumă minimă, pe 18 milioane și ceva, o femeie din asta dacă delegăm la Salubri costă 35 milioane sau 30 milioane.”
Dl.cons. Dubău: „De ce, plătește Salubri altfel salariile decât dv?
Dl.primar: „Da, dă bonuri de masă 300 de lei, trebuie să-și pună un anumit profit și când îți facturează, mai pune 20% TVA.”
Dl.cons. Dubău.: „Cel mai simplu este cu aparat, așa este și în străinătate.”
Dl.cons. Vancea D.: „Cel mai simplu este cu aparat, în străinătate este peste tot.”
Dl.cons. Dubău.: „Vă garantez că o instalație de aia vă costă 10-15000 lei, cheltuim o singură dată, și după aceea nu mai aveți probleme, ia puneți salariul ăla pe un an de zile.”
Dl.primar: „Ar trebui service plătit…”
Dl.cons. Vancea D.: „În primul rând, intervine curățenia la toalete, și nu trebuie să săriți peste asta, de dragul de a avea o discuție aci, în Consiliu.”
Dl.cons. Dubău.: „Nu, eu am pornit această discuție cu eficientizarea acestui obiectiv, pentru că aș dori ca ea să fie utilizată 24 din 24, ori angajăm o singură persoană, mergem la legislația muncii și nu știu cum o singură persoană să deservească 24 din 24 acea toaletă publică.”
Dl.cons. Vancea D.: „8 ore poate că o să poată, 24 ore înseamnă de dimineața până dimineața, pe perioada nopții, eu sunt convins că-i foarte puțin solicitată toaleta.”
Dl.cons. Dubău.: „Programul de lucru, de 8 ore se termină undeva la orele 16.”
Dl.cons. Vancea D.: „16-17, da!”
Dl.cons. Dubău.: „Ziua de vară este lungă, că oamenii mai vin, mai stau în parc, mai au câte o nevoie, dar hotărâți în consecință, eu am punctul meu de vedere.”
Dl.cons. Vancea D.: „Da, sigur.”
Preşedintele de şedinţă: „Dacă se face un mix între cele 2 variante, până la ora 4 și după ora….”
Dl.cons. Dubău:„Dacă-l faci pe cel propus de mine, nu mai ai nevoie de primul.”
Dl.cons. Vancea D.: „Da, dar ai nevoie de femeie de serviciu.”
Dl.cons. Joldea: „Oricum avem nevoie de femeie.”
Dl.cons. Dubău: „Aveți femeie de serviciu la primărie, sunt 15 mp de făcut curățenie, să nu considerăm că….”
Dl.cons. Vancea D.: „Dacă vine femeia o dată la 3 ore, – că nu poți s-o ții acolo tot timpul,- ce se va întâmpla în cele 3 ore?”
Dl.cons. Vancea V.: „Poate să facă curățenie și cine este la ajutorul social.”
Dl.cons. Vancea D.: „Nu poate să facă cine este la ajutorul social.”
Dl.cons. Dubău:„Oameni buni, noi vorbim de o lume civilizată sau despre vandali, sau spre ce societate vreți voi să vă îndreptați… Noi ne punem problema că o să meargă ăla să-i creeze probleme, cum a fost cu picamărul, să fim serioși, ăla care-și permite să utilizeze fisa sau bancnota nu are gradul de civilizație care-i permite să nu facă ce vă imaginați dumnevoastră.”
Dl.cons. Vancea D.: „La 1 leu cred că toată lumea își va permite să folosească o toaletă publică, ăsta nu-i un argument pentru….”
Dl.cons. Dubău:„Nu vorbim de argumente economice.”
Dl.cons. Caracoancea: „Nu este eficientă.”
Dl.cons. Vancea D.: „De ce nu este eficientă, nea Gogu.”
Dl.cons. Caracoancea: „Ți-am spus, femeia stă acolo de la 8 la 4 și de la 4 încolo….”
Dl.cons. Vancea D.: „De la 4 încolo este gol orașul…”
Dl.cons. Caracoancea: „Nu prea cred…”
Dl.cons. Mănoiu: „Dacă o ține doar 8 ore deschisă, e penibil, dar trebuie găsită o persoană, trebuie persoană…”
Dl.cons. Dubău: „O persoană nu poate deservi mai mult de 8 ore și 5 zile, conform Codului Muncii.”
Dl.cons. Joldea: „Dl. Primar au dreptate, și dânșii, eu propun să rămână persoana și pe viitor să achiziționeze aparatul.”
Dl.cons. Dubău: „Dar dv. angajați o persoană care să curețe o lună 10 mp?”
Dl.cons. Joldea: „O să i se dea și alte atribuții.”
Dl.cons. Cipleu: „Și care va fi sâmbăta și dumnica liberă.”
Dl.cons. Joldea: „Atunci nu mai angajăm, dv. ce propuneți?”
Dl.cons. Vancea D.: „Păi, sâmbăta și duminica nu mai facem curat, atuncea, dacă n-om putea intra în budă, n-om intra.”
Dl.cons. Cipleu: „Că va fi închisă, d-le.”
Dl.cons. Vancea D.: „Cu taxare automată nu are cum să-ți asigure curățenia, din păcate. Probabil că sunt unele lacune în folosirea toaletei publice, dar un pas înainte este, o vedem, este acolo, o vedem cum funcționează, nu spune nimeni că astăzi o să finalizăm discuția…”
Dl.cons. Dubău: „Eu vă spun că, o dată ce încărcați schema de personal, acolo rămâne, nu spune nimeni că astăzi o să finalizezăm discuția despre WC-ul public.”
Dl.cons. Dubău:„Și putem sta o lună, să vedem cât ne costă investiția.”
Dl.cons. Vancea D.: „Investiția nu-i chiar așa de nesemnificativă, pentru că am studiat problema cu dl. Primar și este destul de scump aparatul ăla automat, care poate și să se defecteze.”
Dl.cons. Dubău:„Arătați-mi o ofertă.”
Dl.primar: „Trebuie să faci un contract de service pentru el.”
Dl.cons. Vancea D.: „Implică multe cheltuieli.”
Dl.cons. Dubău: „Avem ceva concret?”
Dl.cons. Vancea D.: „Dar n-am venit să discutăm despre aparatul ăla…”
Dl.cons. Dubău: „Cum n-am venit? În momentul în care propuneam această soluție, dacă eram dl. primar, propuneam această soluție și motivam această soluție, iar una din motivațiile pentru care am ales-o pe asta și nu pe cealaltă, veneam și făceam un expozeu în care explicam,- aia mă costă… și vă explic acolo cu oferte cu…”
Dl.cons. Vancea D.: „V-am explicat acum cum stă treaba cu toaleta publică.”
Dl.cons. Dubău:„Nu, nu, tocmai ce vă explicai de luni încoace. Dovezi, că la planul de achiziții spune acolo în lege…”
Dl.cons. Joldea: „Să votăm proiectul ăsta, dacă trece și….puteți veni și dv. cu un proiect în completare.”
Dl.cons. Dubău: „După ce l-ați angajat, țineți-l acolo….”
Dl.cons. Joldea: „Oricum este nevoie de personalul ăla acolo.”
Preşedintele de şedinţă: „Se pare că discuțiile au cam luat sfârșit și trecem la vot:
– Supun la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 10 voturi pentru și 6 abțineri,1 vot împotrivă, astfel se adoptă Hotararea nr. 46, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 14 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: “Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui PROTOCOL privind constituirea punctului de lucru al SPCEEPS Bihor în incinta Primăriei oraşului Aleşd, în vederea preluării cererilor pentru paşapoarte simple electronice şi livrarea paşapoartelor personalizate.- iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz favorabil.
Comisia Urbanism – aviz favorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii…”
Dl.primar: „Este vorba celor de la pașapoarte, o dată, de două ori pe lună, dacă se constată că o dată este foarte aglomerat, vor veni de 2 ori pe lună, noi nu avem nicio cheltuială, eventual bagă laptopul în priză, curent electric, se vor putea depune pașapoarte, cererile pentru pașapoarte, cine nu se grăbește i le aduce aici, sau dacă plătește taxa de 7,5 lei i se trimite prin curierat acasă.”
Preşedintele de şedinţă: „Alte discuții….”
Preşedintele de şedinţă – „Supun la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 17 voturi pentru, unanimitate astfel se adoptă Hotararea nr. 47, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 15 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: “Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Poliţiei oraşului Aleşd a unei părţi din clădirea Bibliotecii orăşeneşti Aleşd.- iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz nefavorabil.
Comisia Juridică – aviz favorabil.
Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.
Comisia Învăţământ – aviz nefavorabil
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii…”
Dl.primar: „Am fost chemat de dl. Prefect în legătură cu acest proiect, deoarece sediul poliției s-a vândut proximativ de o lună și ei vor fi evacuați în cel mai scurt timp, pentru că cel care a cumpărat vrea să investească. A fost dl. Bucur, șeful poliției, este o chestie temporară, nici lor nu le convine în mod deosebit acolo, că nu este un spațiu foarte bun pentru ei, au spus că modalitatea de a …ăsta nu mai funcționează și nu vor fi stresați nici copiii care vor intra la bibliotecă. Deci dl. Comandant s-a angajat că ne ajută punctual în anumite probleme, cu circulația în zona pieței, drept pentru care azi am înțeles că a fost un polițist, acolo, la piață, cu trecerea de pietoni, și se arată deschis ori de câte ori avem nevoie de ceva .”
Dl.cons. Cipleu: „Numai să-i rugați frumos să nu cheme mascații, că era colegul speriat de posibilitatea ivirii mascaților în zona centrală a orașului.”
Dl.primar: „Ce să facă mascații la poliție?”
Dl.cons. Cipleu: „Să vină în vizită.”
Preşedintele de şedinţă – „Supun la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 14 voturi pentru și 3 abțineri, astfel se adoptă Hotararea nr. 48, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 16 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: “Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de cooperare cu SC REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMÂNIA SRL.- iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz favorabil.
Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii…”
Dl.cons. Dubău: „Dacă-mi permiteți, d-le președinte, o să fac o analiză din punct de vedere legal, nu discut oportunitatea, nu personalizez discuția, duc discuția strict într-o zonă tehnică și de legalitate a modalității de înțelegere între cele 2 părți. Îmi pare rău că nu este colega noastră juristă aici…”
Dl.primar: „A fost ieri.”
Dl.cons. Dubău: „A fost ieri la comisii. dar nu eram eu 100% pregătit cu toate elementele. Am rugat-o să-mi precizeze care este temeiul legal în baza căruia….”
Dl.primar: „Legea 215.”
Dl.cons. Dubău: „Da, mi-a spus că legea 215, eu m-am angajat să discut cu niște notari publici din țară, ca să nu fie chestiunea subiectivă, și să mă lumineze din punctul lor de vedere, care au mai multă experiență. Inventariind legislația în vigoare și intenția care se propune acolo, vă pot comunica următoarele: modul de a realiza o astfel de investiție acolo, pe care o văd eu necesară, este un drept de superficie, și de ce o să vă citesc din Codul civil definiția superficiei: ”Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o construcție pe terenul altuia, deasupra sau în subsolul acelui teren asupra căruia superficiarul dobândește un drept de folosință. Cu alte cuvinte, noi dorim să realizăm o investiție, terenul de sport pe terenul proprietate a altei persoane fizice sau juridice. Cu alte cuvinte, ca acțiunea noastră să fie securizată din punct de vedere juridic, trebuie să dobândim un drept de superficie, dincolo de faptul că nu putem edifica o construcție pe terenul altcuiva fără acest drept de superficie. Vă mai pun în vedere că, din experiența mea, de exemplu: la accesarea unor fonduri europene dacă dorești să …, în proiectul tău, pe care-l propui, presupune realizarea unor construcții conform ghidului solicitantului, care se face pe baza legislației în vigoare, se solicită să se dovedească dreptul de proprieate sau un dezmembrământ al dreptului de proprietate. Acuma, folosirea dreptului de dezmembrământ, ca să înțelegeți, Codul Civil definește drepturile reale ca fiind următoarele : dreptul de proprietate, care este -nealienabil, insesizabil și inprescriptibil, și al 2-lea drept, care este dezmembrământ al dreptului de proprietate, sub dreptul de superficie. Mergând mai departe, referitor la baza legală a acestui contract, și colega ne zice că-i vorba de Lg. 215, tot în Codul Civil, la art. 1244, care se referă la forma care trebuie să o aibă contractele, care se referă la dreptul de proprietate, spune așa : ”În afara altor cazuri prevăzute de lege trebuie să fie încheiate prin înscris autentic, sub sancțiunea nulității absolute, convențiile care strămută sau constituie drepturi reale care urmează a fi înscise în cartea funciară ”. Cu alte cuvinte, dreptul de superficie se înscrie în Cartea funciară, iar, ca și condiție de existență a contractului, este forma autentică a contractului. Forma autentică se încheie doar în prezența unui Notar public și nu printr-un contract de colaborare propus aci. Mergând mai departe, noi ne propunem edificarea unor construcții. Acest drept de superficie în vechiul Cod Civil nu era tratat, noul Cod Civil este o evoluție și îl tratează și definește și garanțiile pe care le asigură superficia, adică noi am devenit superficiari într-o astfel de schemă relațională, adică noi…noi dobândim dreptul de folosință asupra terenului altuia. Dreptul de superficie ne conferă niște garanții, evident că această formă de superficie trebuie să fie convențională și se face contra cost, este oneroasă, da! De aceea am spus că nu voi intra pe fondul discuției, pe fondul a ce se dorește a se face, eu vin și spun astăzi că acest acord de colaborare nu are bază legală, pentru că noi, pentru a construi acolo, avem nevoie de un drept de folosință, care v-am arătat ,se numește drept de suprficie. Dincolo de faptul că, pentru a avea acceptul la accesul la respectiva parcelă de teren pe lângă acest drept de superficie mai avem nevoie și de un drept de servitute, având în vedere realitatea din teren, un drept de servitute cu piciorul și cu mașina, pentru că altfel nu poți să… Drept de servitute care, pentru securizarea lui, se noteză în Cartea Funciară. Deci, dincolo de orice discuție cu privire la oportunitatea și nivelul înțelegerii dintre părți, această formă propusă azi Consilului local nu îndeplinește condițiile legale care nouă să ne permită să investim în acel teren. În lipsa unui contract de superficie discutăm, – discuții. Eu spun că Consiliul local ar trebui să hotărască asupra unui contract de superficie care să fie agreat de ambele părți, cu privire la clauze, avem baza legală care ne spune, de ex. : ”Superficia ca durată se poate face pe 99 de ani, care se poate prelungi cu acordul părților, la expirarea termenului.” Acest drept de superficie, de exemplu, se mai poate finaliza și prin alte scheme, de ex. : proprietarul terenului poate invoca la un moment dat –accesiunea – da, adică să devină proprietar asupra construcției respective, evident, cu dreaptă și justă despăgubire. În aceiași ordine de idei noi, dacă noi ca și superficiari hotărâm să ne ridicăm acele construcții, de acolo terenul devine liber de sarcini. Acest tip de contract, reglementat de Codul Civil, acordă ambelor părți garanții necesare și suficiente pentru o relație comercială serioasă și prin faptul că putem validitiza contractul, este cerută forma autentică, e clar că are parte de un tratament special și trebuie procedat în consecință. Pe baza acelui contract de colaborare nu vom putea construi acolo, nu avem suficiente garanții chiar dacă-am construi așa, aiurea în tramvai, nu am avea suficiente garanții, iar noi aci trebuie să fim mai diligenți decât cu averea personală, pentru că gestionăm averea comunității. Atât am avut de spus!”
Dl.cons. Pavel.: „Aici aș vrea și eu să intervin, fără a intra în detalii juridice pe care nu le stăpânesc, – o societate ca Rewe cred că în contractul acesta este acoperit din punct de vedere legal prin juriștii pe care-i are, iar la ce ați spus dv. la art. 17, cred că protejează absolut.”
Dl.cons. Dubău: „Art. 17 din ce?”
Dl.cons. Pavel.: „Din acest contract, – prevede toate cele 3 situații care pot apărea, și le-aș citi aici pentru colegi: 1)-prelungirea lui prin act adițional, 2)-cumpărarea terenului de către orașul Aleșd, 3)-preluarea construcției făcută de orașul Aleșd de către firma Rewe, eu cred că aici sunt cele 3 situații care pot să apară la finalizarea cooperării.”
Dl.cons. Dubău:„Îmi dai voie, îți răspund la această chestiune, acuma tu ai pus la îndoială ceea ce am spus eu aici comparându-mă cu juriștii respectivi, eu pot să intuiesc următorul lucru, pe ei nu-i interesează chiar atât de tare acest aspect dar nu intram în această discuție.”
Dl.cons. Pavel.: „Eu nu-i pot acuza pe ei de rea voință.”
Dl.cons. Dubău: „Eu v-am citit definiția dreptului de superficie din Codul Civil, în care spune așa, că superficia este dreptul de a avea sau a edifica o construcție pe terenul altcuiva. situația de față. Mergând mai departe în Codul Civil, ca și condiție de validitate a contractului, pentru că scrie ”sub sancțiunea nulității absolute”, – știți ce înseamnă nulitate absolută, că acel contract nu a existat niciodată, acesta este efectul sancțiunii nulității absolute, drepturile reale ce urmează a fi înscrise în Cartea funciară, inclusiv acest drept de superficie. Deci încă o dată, eu mă refer strict la forma pe care trebuie să o îmbrace contractul, n-am intrat să discut drepturile și obligațiile părților, pe care le pot stabili prin acel contract. Acest contract nu respectă condițiile legale de validitate, și este un contract perfect nul…”
Dl.primar: „Vă rog să mă lăsați și pe mine să vorbesc 3 minute sau 5 minute. Rewe România nu a fost de acord să încheiem decât pe 15 ani acest acord de cooperare, deoarece durata de amortizare la asemenea investiții este de 25 de ani. Noi nu putem investi bani publici aici, toate lucrările vor fi făcute din donații și sponsorizări. Tot ce ați spus dv. este perfect adevărat, nu vom investi nici un leu public aici…”
Dl.cons. Dubău: „Eu vă spun de validitatea contractului, eu nu discut de sursa de finanțare, încă o dată, v-am precizat că nu intru în detalii. Încă o dată, durata de 15 ani, faptul că ei nu doresc decât 15, nu mă contrazic pe mine, pentru că eu v-am spus că durata maximă a contractului de superficie este de 99 de ani.”
Dl.primar: „Dar nu mai trebuie să facem nicio superficie, că noi nu investim bani, acolo.”
Dl.cons. Dubău: „Dl. Primar, dar nu vorbim de a investi bani, vă mai citesc o dată din Codul Civil…”
Dl.primar: „Da, acuma ați spus că facem supterficie – sau cum Dumnezeu îi spune, ca să investim.”
Dl.cons. Dubău: „Subterfugii faceți dv. Dl. Primar, haideți că vă mai citesc o dată.”
Dl.cons. Joldea: „Nu mai citiți, n-are niciun rost, asta-i chestie juridică, nu putem investi bani!.”
Dl.primar: „Din donații și sponsorizări, și eu mă angajez să aduc aceste donații.”
Dl.cons. Dubău: „Aici nu discutăm de cine plătește, poate să plătească oricine, e vorba de a avea dreptul să….”
Dl.primar: „O să-l agasăm pe acest domn Gros, care data viitoare ne va da „pas” la toată chestia asta, care este foarte bună pentru orașul Aleșd, și neinvestind bani publici, nu avem nicio treabă cu…..”
Dl.cons. Dubău: „Eu vă invit să nu respectați Codul Civil și să aveți parte de un contract perfect nul, pentru că acolo se edifică o construcție pe terenul altuia…”
Dl.primar: „Cine edifică construcția, dacă-i din sponsorizări, că….”
Dl.cons. Dubău: „E incredibil ce vorbiți, dar nu contează…Cine va fi proprietarul acelei parcări și acelui teren?”
Dl.primar: „Noi le vom folosi 15 ani.”
Dl.cons. Dubău : „Cine este proprietar?”
Dl.primar: „Nimeni.”
Dl.cons. Dubău : „Nu, nu există așa ceva cănd se edifică o construcție, d-le Primar!”
Dl.primar: „Holcim cu cimentul care ni-l dă, dl.Bona cu balastrul care ni-l dă, dl. Ilea cu balastrul care ni-l dă, – vom încheia niște contracte de sponsorizare.”
Dl.cons. Dubău : „Dv. veți edifica niște construcții, cineva va avea un certificat de urbanism? Cine va solicita cerificatul de urbanism? Beneficiarul investiției. Dv. ca beneficiar de investiții, cum să amortizați ceva ce nu aveți, că acum spuneți că nu aveți.”
Dl.primar: „Tocmai de aceea am ales modalitatea de donație și sponsorizare.”
Dl.cons. Dubău : „Eu vă donez telefonul ăsta, devine al dv.?.”
Dl.primar: „Vă referiți la investiția pe care o facem, 0 lei, 0 bani.”
Dl.cons. Dubău : „Vă donez acest telefon, îl aveți sau nu?”
Dl.primar: „Votați ca atare, dar îl agasăm pe acest domn, cu care eu sunt în negocieri de 8 luni de zile, martori sunt și consilierii și toată lumea.”
Dl.cons. Dubău : „Nu mă interesează cine este dl. Gros!.”
Dl.primar: „Nu vom face din banii primăriei și Consiliului local.”
Dl.cons. Dubău : „Bun. Ce scrie aici, dreptul de a avea sau a edifica o construcție pe terenul altuia, acesta este dreptul de superficie, d-le Primar.”
Dl.primar: „Dumneavoastră ziceți să modificăm acest contract în contract de supter…Doamne!”
Dl.cons. Dubău : „De supterficii vă ocupați dv., veniți cu un proiect, dar autentic.”
Dl.cons. Mănoiu : „Dar noi nu avem nimic de pierdut, ca primărie, că nu investim nimic acolo.”
Dl.cons. Dubău : „Nu-i vorba de cine investește!”
Dl.cons. Mănoiu : „Dar este în spiritul regulamentului și în spiritul jocului, respectăm regulamentul, dar să ne bucurăm și de joc.”
Dl.cons. Dubău : „Dacă Holcim vrea să sponsorizeze chestia asta, merge Holcim se înțelege cu ăia, fac ei, noi nu mai dăm o hotărâre de Consiliu local, da, după aia ne dă nouă dreptul să folosim terenul. În momentul în care dau o asemenea hotărâre de Consiliu local și intru într-o asemenea construcție juridică, trebuie să respecți legea, pentru că, indiferent cine plătește, cineva vrea să-ți facă ție un bine și vrea să-ți plătească, – nu contează, cine îți plătește ție casa că scoți banii din buzunar, sau ți-i dă Leontin, – tu pe terenul pe care edifici acea construcție, trebuie să faci dovada proprietății terenului, sau că ai un dezmembrământ al dreptului de proprietate, – toate aceste acte se fac prin act autentic. Nu discut clauzele contractului și cine finanțează, nu mă interesează. În momentul de față, ar trebui să am în față un proiect de act autentic. Fă un exercițiu și verifică ceea ce spun eu, du-te și consultă niște notari publici, și întreabă cum se face un contract de superficie sau nu, mai simplu cum pot eu să construiesc o casă pe terenul altuia. Pune această întrebare unui notar public, și o să vezi….”
Dl.primar: „O să fie o platformă betonată….”
Dl.cons. Dubău : „D-le Primar, am văzut niște terenuri de sport, -unde-i George să ne spună, – are nevoie de autorizație de construcție și certificat de urbanism? Haideți să nu mai ducem în derizoriu discuția!”
Dl.cons. Vancea D.: „Contractul este destul de clar la punctul 9…”
Dl.cons. Dubău : „Este clar, dar nu respectă condițiile de validitate. Încă o dată, eu nu pot să analizez ceva ce nu respectă condițiile de validitate, trebuie încheiat în formă autentică, eu unul am intrat să discut pe clauze.”
Dl.cons. Vancea D.: „Ce să zic eu acum, că putem să intrăm fiecare unde vrem…”
Dl.cons. Dubău.: „Vii mâine cu mine mâine la un notar, la care vrei tu?”
Dl.primar: „Este un contract atâta de simplu….”
Dl.cons. Dubău : „Fac acest exercițiu cu fiecare dintre dv. și mă duc la care notar vreți voi.”
Dl.primar: „Măi, dar ce ne poate face Rewe ăsta, până la urma urmei, betonul este din sponsorizări, n-am dat bani pe el, terenul este din sponsorizări.”
Dl.cons. Caracoancea: „Holcim-ul va da sponsorizare, cui dă, sponsorizarea, Holcimul? Cui o dă, lui Gogu? Nu. La Primăria Aleșd, Primăria se va încărca în buget cu o valoare, intră la Primărie.”
Dl.cons. Vancea D.: „O sponsorizare este sponsorizare, ce valoare? Sponsorizarea este fără valoare…”
Dl.cons. Dubău : „Dl. contabil, cum înregistrați o sponsorizare, îi dați și valoare?”
Dl.contabi șef : „Da!”
Dl.cons. Dubău : „Îi dați și valoare! Ne-am lămurit.”
Dl.primar: „Bine d-lor, eu m-am zbătut pentru acest proiect….”
Dl.cons. Dubău : „Și v-ați frământat!”
Dl.primar: „Ca să facem niște terenuri de sport și niște parcări, ca să eliberăm str. Ciocârliei.”
Dl.cons. Dubău : „Am ajuns la o concluzie tristă, colegul meu vorbea de proasta moștenire de la consilierul dv. personal, dar am ajuns la concluzia că, cu dânsul se putea discuta lucruri serioase, văd că cu dv. nu se poate discuta.”
D-șoara.cons. Scorțe : „D-le președinte vă rog să faceți ordine.”
Preşedintele de şedinţă: „Dl. Cipleu, aveți cuvântul.”
Dl.cons. Cipleu: „Am văzut că s-a aprins discuția, aș vrea să precizez câteva chestiuni asupra contractelor ce le încheie Primăria. Apropos de ce semnează juriștii lui Rewe, ei semnează contractele care sunt favorabile firmei pe care o reprezintă, nu știu dacă juriștii primăriei fac același lucru, pentru că avem o grămadă de contracte la care Primăria a pierdut totul, și mai mult ca sigur că același lucru se poate întâmpla și aici. De ex., cel prin care am concesionat baza sportivă de la Pădurea Neagră, unde, cel care a concesionat, a edificat o construcție fără autorizație și acuma nu știu cum să….a rămas moartă, nu se știe a cui e, deși a edificat-o lângă și peste clădirile existente, – da! Avem un contact de concesiune, nu se știe ce se întâmplă cu el, la Arena Sportivă, unde chiar au semnalat câțiva cetățeni din zonă că acolo este un fel de junglă urbană și altele… Unde Primăria tot așa, cu jurist beton armat, din ăsta a făcut niște contracte pe care nu le mai poate finaliza, în sensul că au fost atât de bine făcute, că nu mai avem nicio posibilitate.”
Dl.primar: „Nu pierdem nimic.”
Dl.cons. Cipleu: „Ce să pierdem, pierdem de exemplu, – dacă vreți să discutăm în termeni reali, dl. primar, – o sponsorizare, sunt banii pe care ți-i dă unul pentru că-i place de tine.”
Dl.primar: „100 de euro noi plătim pe lună. Dacă ne scoate afară, plecăm și nu mai dăm 100 de euro.”
Dl.cons. Dubău : „Dl. Primar, acei 100 euro îi dați în baza unui contract care nu respectă condițiile de legalitate, da? Dv. veți plăti o superficie pe un contract nul.”
Dl.cons. Cipleu: „Și ca să închei, totuși, eu nu te contrazic că juriștii lui Rewe știu ce semnează. Eu nu sunt sigur că al nostru știe ce semnează.
Dl.cons. Pavel: „Eu nu, – până la proba contrarie nu acuz pe nimeni.”
Dl.cons. Cipleu: „Nici eu, dar mai avem o speță, să-ți mai aduc aminte de o speță, am avut un teren concesionat la….”
Dl.primar: „Măi, noi nu concesionăm nimica de data asta.”
Dl.cons. Cipleu: „Nu, eu vă spun de seriozitatea contractelor care se fac.”
Dl.primar: „Exemplele sunt aiurea.”
Dl.cons. Cipleu: „Nu vă mai dau nici un exemplu, întrebați greaua moștenire câte procese am câștigat pe terenuri de-astea pe care le-am concesionat într-un sens sau altul și toate sunt pierdute de către orașul Aleșd.”
Dl.primar: „Noi nu dăm nimic, noi luăm!”
Dl.cons. Dubău : „Ba dați, redevența aia lunară, scrie în contract, în ăsta de colaborare. Ce scrie acolo, câți bani dați pe an?”
Dl.primar: „1500 euro/an, 120/lună.”
Dl.cons. Dubău : „Fără acte, contract nul, dați 1500 euro pe un contract nul, îmi spuneți că „nu mă contrazic pe chestiuni juridice” dar îmi spuneți că se supără dl. Bos. Nu mă interesează de dl. Bos, eu sunt consilier local al orașului Aleșd, atâta timp cât pot să-mi pun în slujba comunității cunoștințele pe care le-am dobândit, oricât v-ați supăra dv. și dl. Bos.”
Dl.primar: „Eu v-am dat dreptate în tot ceea ce ați spus.”
Dl.cons. Dubău : „Atunci nu mă mai contraziceți, dacă respectați ce v-am spus.”
Dl.primar: „Dacă erau investiții din bani publici….”
Dl.cons. Dubău : „N-are nicio treabă, este vorba de dreptul de a edifica o construcție pe terenul altuia, indiferent de cine o plătește.”
Dl.primar: „Bine, eu am terminat.”
Dl.cons. Dubău : „Aceia trebuie să aibă un proprietar la finalizarea ei, da, acel proprietar trebuie să facă dovada că are un drept de folosință pe acel teren. Dreptul pe acel teren este dreptul de superficie, contractul care stabilește dreptul de superficie se închie în formă autentică. N-am discutat de celelalte clauze.”
Dl.primar: „Bine, o să mă duc la Rewe, să-l facem în forma asta.”
Dl.cons. Dubău : „Nu, întâi la un notar, ca să-mi dați dreptate, și după aceea la Rewe .”
Preşedintele de şedinţă – „Supun la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost votat cu 10 voturi pentru, 3 abțineri și 4 împotrivă, astfel nu se adoptă proiectul de hotărâre.
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 17 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: “Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării poziţiei 128 din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Aleşd aprobat prin HCL nr. 58/2002, care modifică şi completează HCL nr. 62/1999.-iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz nefavorabil.
Comisia Urbanism – aviz favorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii…”
Dl.cons. Dubău : „La comisia juridică am avut o discuție legată de propunere. În esență, este vorba de un teren care să treacă în inventarul domeniului public un teren cu destinația drum. În cartușul de calcule pe care s-au facut calculele este vorba de o suprafță de 1113 mp, iar respectiva suprafață este identificată a fi pe 2 numere topo, – 884 și 881/2, -am solicitat compartimentului de specialitate să-mi pună la dispoziție o suprapunere pe hartă 1:2880, care este în zona respectivă, aici aveți suprapunerea, drumul respectiv, – surpriză, – este pe 3 numere topo, da? Nu-i pe 2, e pe 3. Dl.Primar a considerat că vine cu o corectură.”
Dl.primar: „Aci este, este inventarul bunurilor publice care aparțin orașului Aleșd.”
Dl.cons. Dubău : „Dacă există, înseamnă că nu trebuie să-l mai băgăm, dl Primar!”
D-na secretar : „Dl. Primar, deci aici noi modificăm o poziție din domeniul public, și ca să facem un cadastral pe toată suprafața drumului trebuie să fie toate cele 3 numere incluse la aceeași poziție. Să fie inclus la poziția respectivă din domeniul public.”
Dl.primar: „Bun, atunci retrag proiectul de hotărâre și să scoatem CF-ul și pe cadastralul ăsta, cu toate că-l putem introduce cu amendament.”
Dl.cons. Dubău : „Care amendament, dl. Primar că eu astăzi….. că acest nr. topo. …”
Dl.primar: „Dar este în domeniul bunurilor publice, doar n-am vândut ceva din el.”
Dl.cons. Dubău : „Stați un pic, dar eu n-am garanția că acest nr. 881/1 n-a plecat într-o lucrare cadastrală și nu-i acolo ca și suprafață.”
Dl.primar: „Retrag proiectul.”
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 18 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: “Proiect de hotărâre privind includerea unui drum de acces în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Aleşd.- iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz nefavorabil.
Comisia Juridică – aviz nefavorabil.
Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii…”
Dl.cons. Cipleu: „Eu aș vrea să spun 2 cuvinte și 14 fraze, am încercat având în vedere că acest proiect este reloaded, să parcurg, că mi s-a spus că este proprietatea Statului Român, terenul care face obiectul acestui proiect de hotărâre. Deci, 2 puncte: 1) aceasta cu proprietatea, nu am reușit să mă edific asupra proprietății ăsteia pentru că de la B1 la B14 nu există coala, deci eu nu știu cine sunt primii proprietarii din această coală funciară provizorie, – respectiv reconstituită,- urmărind traseul în B-urile următoare celor lipsă, am constatat că a plecat în mod succesiv către următorii proprietari, la B34- pleacă 38.688 de părți din 112809 în alt CF în favoarea Statului Român, care zicem că-i proprietar. Nu știu ce s-a întâmplat cu cealaltă parte, pentru ca la pozițiile 56 și 57 să mai meargă în baza unor documente cadastrale niște numere cadastrale, o dată 55.000, altă dată 17.830 mp, în favoarea Asociației de Pășunat ”Văratec” Aleșd. Eu am vrut să văd ce este cu CF-ul ăsta 1,pentru că în discuție la comisie, când au întrebat dacă știe cineva cine a fost proprietarul acestor imobile, având în vedere că nu există B1 la 14, ea a fost reconstituită, dar eu știu cine au fost primii proprietari în coala asta. Dl. Dan Botiș a spus că-și amintește că Iacob, eu am o bănuială că nu-i Iacob, și cam așa stau lucrurile având în vedere ultimele 15 poziții. Cam la toate localitățile unde există CF, coala 1, în coala 1 se trec proprietățile asociațiilor în indiviziune, în speță Asociația „Văratec” Aleșd, și mai mult ca sigur că, având în vedere pozițiile, Pârâul Șoimul și alte chestiuni de-astea plus înscrierile din ultimele astea, proprietarul inițial a fost Asociația respectivă. Tot în acest CF sunt și numerele alea topo cu care Consiliul local s-a jucat un pic și a pierdut pe 10 ha -109, de aceea părerea mea că nr. asta topo este tot al Asociației, care văd că, prin documentele cadastrale, succesive și-a tot întabulat, – este ok, este dreptul dânșilor, e proprietatea dânșilor, dar eu nu m-aș mai juca cu proprietatea Asociației Văratec, că pierdem de 10 ori. Asta una la mână, 2 la mână, noi vrem acuma să băgăm, așa cum ne-a mărturisit viitorul arhitect șef, ce-i mai simplu. Păi, nu mi se pare de loc simplu, este simplu că nu știm cine este proprietarul și susținem pe nu știu ce bază, că e Statul Român, eu n-am văzut aici nicăieri să scrie Statul Român, Statul Român și-a mutat cotele-părți, 38.000 din CF-ul ăsta în alt CF, pe care a considerat de cuviință să le întăbule. Mă rog, nu știu în care, problema Statului Român nu-i problema Consiliului local, iar respectivul tronson de drum să-i zicem, deocamdată nu are categoria asta de folosință, după părerea mea, începe undeva dincolo de alte 2 proprietăți. Ca să înțelegeți, că i-am explicat și la dl. arhitect șef care-i concepția mea despre chestiunile astea. Eu sunt de principiul că prima dată trebuie să începi cu începutul, pentru că dacă tu, altfel începi de la mijloc, s-ar putea ca ăla care trebuie să treci prin proprietatea lui ca să ai acces să se joace puțin cu tine, și nu înțeleg de ce proiectul ăsta, care iarăși, – din punct de vedere al conținutului ar fi ok – dar în condițiile în care are o continuitate, da, de ce nu se începe …Că e mai simplu, aici nu lucrăm ce îi mai simplu, aici lucrăm ceea ce este în interes comunita,r adică dl. cine se ocupă de astea, trebuia să vină cu primul traseu, care tot așa discutam aseară la comisie, – al cui o fi? Dl. Dan Botiș a încercat să ne lămurească, într-un fel, că după câte știe e a d-lui Egri cu caprele, – bun. Discutați cu dl. Egri și atuncea, de la drumul județean, începem cu dl. Egri, cu dl. proprietar italian (dl. Primar a zis că a discutat, dar n-a mai trecut pe-acolo..) Mergeți și acolo faceți și cu ăla un contract de superficie pentru părțile limitrofe ale canalului, stânga-dreapta.”
Dl.cons. Dubău : „Și vă dau o veste, d-le Primar, că aveați dubii: persoana respectivă chiar este primar, și v-ar înțelege. E primar la el în sat.”
Dl.primar: „E primar?”
Dl.cons. Dubău : „La el în sat, proprietarul acelui canal.”
Dl.cons. Cipleu: „Având toate aceste chestiuni, putem să hotărâm în consecință, adică am acelea în rând, sunt 3 chestiuni, nu să facem…Eu am un dubiu, eu nu m-aș juca cu focul, m-am mai jucat odată cu focul și ne-am pârlit rău de tot. În afară de ce și-a trecut Statul Român, ceea ce mai lipsește, d-le președinte, te rog fă ordine, că m-a disturbat aici în stânga și n-o să știu ce am propus, că dacă nu, fac eu…”
Preşedintele de şedinţă: „M-am gândit să-i acord un cartonaș galben.”
Dl.cons. Cipleu: „La dl. Primar?”
Preşedintele de şedinţă: „Nu, nu, aici în stânga dv.”
Dl.cons. Mănoiu: „Dacă tot s-au aprobat banii pe cartonașe…”
Dl.cons. Cipleu: „Deci ca să termin, proiectul nu mi se pare OK din punctele de vedere care vi le-am spus, eu nu am nici o garanție, conform acestui CF provizoriu, că el este proprietatea Statului Român, în condițiile în care Statul Român și-a mutat de aici părțile pe care a considerat de cuviință, reconstituirea vechilor proprietari, cum sună, că acum nu mai e recuperat de la ape, a dispărut sintagma aia, probabil că s-a sesizat că nu se recuperează în aval, și atunci mie nu mi se pare clar cine este proprietarul, dacă dv. puteți să-mi arătați în CF unde, partea asta rămasă este Statul Român. Sunt perfect de acord cu dv., dar eu am stat și l-am analizat și nu l-am găsit, v-am zis, lipsesc primele 14 poziții, – de ce lipsesc, nu știu, – pentru mine e o enigmă, cine poate s-o lămurească… Haideți, dacă tot ne hotărâm să ne jucăm cu focul, să ne jucăm și cu Egri și cu italianul, și să facem o chestiune clară, până în capăt. Eventual, eu, dacă, pentru a-mi securiza investițiile astea care le facem pe terenul nu știu cui, aș găsi formula juridică de a-mi securiza și din punct de vedere al Asociației trecerea asta în domeniul public, pentru că ea, din punctul meu de vedere, având în vedere că-i în CF 1 și că marea majoritate a nr. topo. s-au reconstituit în actul de proprietate al Asociației, sunt convins că au fost odată ale Asociației.”
Preşedintele de şedinţă: „Alte discuții….”
Preşedintele de şedinţă – „Supun la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 8 voturi pentru și 5 abțineri, 4 împotrivă, astfel se neadoptându-se proiectul de hotărâre.”
Preşedintele de şedinţă – ”Trece la punctul 19 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor înscrise în CF 100640 Aleşd, nr. cadastral 100640 şi CF nr. 101295 Aleşd, nr. cadastral 101295, în vederea atribuirii numerelor cadastrale de către OCPI Bihor, dezlipirea şi înscrierea parcelelor nou formate în cartea funciară. – iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz favorabil.
Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii…”
Preşedintele de şedinţă – „Supun la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 12 voturi pentru 3 abțineri și 2 împotrivă, astfel se adoptă Hotararea nr. 49, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”
Preşedintele de şedinţă – Trece la punctul 20 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: “Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia Comisiei locale de aplicare a Legilor Fondului Funciar Aleşd a unor terenuri aflate în proprietatea Statului Român.- iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz favorabil.
Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii…”
Dl.cons. Cipleu: „Aș vrea eu să fac o discuție și, ca să-mi susțin ceea ce vreau să vă spun, v-am și transmis la începutul ședinței un material, după cum se vede este un tabel centralizator, o anexă la cererea de restituire a 1400 ha peste cele 2.300 primite până acum, unde puteți să vedeți la poziția 1, la care am pus și marker, că toate imobilele din acest CF 408 Cuzap sunt revendicate și sunt în curs de soluționare la Comisia Județeană Bihor. Deci noi, teoretic, vrem să punem la dispoziția, nu teoretic, – practic, pielea ursului din pădure, aceste imobile în integritatea lor, sunt solicitate prin avocați de așa-zișii moștenitori ai familiei Iacob. Ce să punem la dispoziția persoanelor care sunt îndreptățite la despăgubiri, în natură, un teren care este cerut de altă persoană? Hai să fim serioși! Problema asta, eu cred că se cunoaște și la Comisia Locală Aleșd, pentru că este implicată direct. Într-adevăr că Ocolul Silvic Aleșd a fost singurul care s-a opus retrocedării ăleia de 2.300 ha, dar până una alta, oamenii care au luat 2300 mai solicită 1400, și de aceea fac dovada aici, mă rog, am adus un extras, – acuma să vă aduc toată documentația de la Comisia Județeană? Că nici nu am! Nici pe mine nu m-a interesat, le-am cerut să văd din ce se compun cele 1.400 ha care le cere familia respectivă și la poziția 1 începe: CF 408 Cuzap în integralitatea lui de 888 ha , dacă sunteți curioși, puteți să faceți calcule că există copie CF, mie mi se pare că putem să picăm în ridicol punând la dispoziția unor persoane care nu se poate reconstitui în natură, un teren revendicat de altă persoană.”
Dl.primar: „Și modificări în coala CF, eu mă mir…”
Dl.cons. Cipleu: „Mirați-vă, dar întrebați la Comisia Județeană dacă mint eu, dar asta ar trebui să știe și Comisia Locală Aleșd, al cărui președinte sunteți. Eu propun să nu votați acest proiect de hotărâre.”
Dl.primar: „Retragem proiectul până la clarificarea situației terenului ăsta.”
Dl.cons. Cipleu: „Nu aveți cum s-o clarificați, pentru că chestiunea este neclară din 2005, de când s-a depus cererea, s-au făcut, onor Comisiei Județene, în înțelepciunea ei, că și ăia fac niște prostii cât ei de mari, au făcut validare parțială, consemnând în validarea respectivă că mai sunt de reconstituit încă 14 ha, și când au venit ăștia cu cererea pentru reconstituirea suplimentară a suprafeței rămasă nereconstituită, au cerut 1400. Asta am întrebat: ”Băi, nu ați putut face validare,(cu care oricum nu am fost de acord), pentru întreaga suprafață, pentru 14 ha? – De ce? Ca să puteți să le dați ocazia să mai continue?” La o validare, când o faci pentru toată suprafața pe care o consideri că e îndreptățită să o primească, ori o contestă, ori rămâne definitivă și o pune în aplicare, deci, Comisia Județeană s-a jucat cu…Și acuma dau din colț în colț, că de unde îi mai dau la ăsta 1400 ha, că nu există în afară de astea 31 și încă 150 strânse dupâ-n astea, nu se știe unde sunt, sunt alea care sunt la primărie, plecate 100 între timp.”
Dl.cons. Vancea D.: „Lasă că alea vin înapoi.”
Dl.cons. Cipleu: „Nu fi sigur, îmi place că trăiești cu speranța la toate….”
Dl.cons. Vancea D.: „Luptăm pentru asta.”
Dl.cons. Cipleu: „Ziceți că ar trebui.”
Dl.cons. Mănoiu : „Să fie la primărie la Aleșd, dovada?”
Dl.cons. Joldea: „Nu!”
Dl.cons. Cipleu: „Eu am fost chemat, nu pentru comisia locală am fost chemat, eu și șeful de la Marghita, ca să analizăm cerere acelor 1.400 de ha, că și Comisia Județeană și-a dat seama că totuși e ceva…”
Dl.cons. Mănoiu : „Ar trebui să verificați, domnul Primar, aparatul de specialitate, ne ajung așa proiecte în față…”
Dl.cons. Cipleu: „Eu de la Comisia Județeană o am.”
Dl.cons. Dubău : „Eu zic că și juriștii de la primărie-s….”
Dl.primar: „A fost dl. Viceprimar la Marghita, a scos CF-urile, am adeverință, tot, tot…..trebuia să ne sesizeze ăia că ceva nu-i în regulă!”
Dl.cons. Dubău : „D-le Primar, nu mai așteptați să vă sesizeze altcineva, treziți-vă și dumneavoastră, și sesizați-vă.”
Dl.primar: „De unde să am eu, măi Călin, hârtia asta?”
Dl.cons. Dubău : „Dacă umblați cu „supterfugii” n-o să găsiți ceea ce este important. Lăsați-o baltă, puneți mâna și faceți treabă, dacă vreți, dacă nu, o să vă certați cu mine, ne rodăm aici, n-o să ajungeți la nimic serios.”
Preşedintele de şedinţă: „Proiectul a fost retras.”
Preşedintele de şedinţă – Trece la punctul 21 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: “Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd.- iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz favorabil.
Comisia Urbanism – aviz favorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii…”
Dl.cons. Dubău : „O singură remarcă, d-le Primar, văd că nu aveți nici un sprijin în aparatul dumneavoastră de specialitate, vă fac cunoscut că, în plus – nu în plus, aceiași idee a legislației în vigoare, acest proiect vă obligă să puneți actele care vin pe masa Coniliului local, niște termene rezonabile, acolo, să poată fi analizate.”
Dl.primar: „S-a pus în afară de CF-ul ăla de la Marghita…”
Dl.cons. Dubău : „Proiectul nr. 20 a venit luni, nu?”
Dl.primar: „CF-ul, numai.”
Dl.cons. Dubău : „Face parte din proiect. La proiectul cu achiziții publice, scrie la lege clar, referatul de necesitate, dar ați scris dv. și ați semnat în previziunile pe anul ăsta modalitățile de lucru, se pune referate, – nu ați pus referate. Asta vine și mai întărește prevederile legale. Asta am vrut să spun.”
Dl.cons. Caracoancea: „Ar mai fi o problemă.”
D-na secretar : „La diverse.”
Dl.cons. Caracoancea: „Este vorba de aparatul primarului. Am înțeles, – aveți 2 consilieri personali, da?
Dl.primar: „Da.”
Dl.cons. Caracoancea: „Și mai aveți și un teammanager -sau cum îi spune-, nu mă interesează persoana. Aceștia ar trebui să vă țină la curent cu tot ce este, atât într-un domeniu, cât și în celălalt. Deci, dacă o persoană, angajat-o, nu aduce un plus valoare, nu o țin, sau postul respectiv nu-și are rostul, îl desființez. Deci, mi se pare aberant cu 2 consilieri personali și un director de nu știu ce, să stăm aici ore în șir ca să….”
Dl.primar: „Dar din cauza mea stați, dl. Gogu?”
Dl.cons. Caracoancea: „Eu înțeleg că sunteți la început de drum, dar trebuie să învățăm unii din experiența altora.”
Dl.primar: „Dacă era din partea mea, era gata în 5 minute.”
Dl.cons. Dubău : „Dl. Primar e campion la ”subterfugii”. D-le Primar, vreau să fac o glumă, că sunteți obosit : să știți că unele lucruri nu e bine să le faceți în numai 5 minute !”
Preşedintele de şedinţă – „Supun la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 16 voturi pentru și 1 abținere, astfel se adoptă Hotararea nr. 50, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”
Preşedintele de şedinţă – Trece la punctul 22 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: “Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor şi modalităţilor de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor şi actelor normative ale autorităţilor publice locale ale oraşului Aleşd.- iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz favorabil.
Comisia Urbanism – aviz favorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii…”
Preşedintele de şedinţă – „Supun la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr. 51, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”
Preşedintele de şedinţă – Trece la punctul 23 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: “Raport privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Aleşd în anul 2016.”
Dl.cons. Dubău : „Starea de mediu : rugină, praf, gropi – așa arată orașul Aleșd, asta după 20 și ceva de ani de guvernare liberală… Ca să nu dați vina pe greaua moștenire.”
Dl.cons. Vancea D.: „Nu n-are nicio vină dl.Primar.”
Preşedintele de şedinţă – Trece la punctul 24 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: “Raport privind situaţia gestionării bunurilor pe anul 2016.”
Dl.cons. Dubău : „Aș vrea să fac …numai raportându-mă la titlu: „gestionării bunurilor”. D-le primar, chiar dacă căpătați de-a moaca un bun trebuie să-l gestionați, nu spuneți că nu-l aveți, dv. asta spuneți, că n-o să aveți, că vi-l dă nu știu cine.”
Preşedintele de şedinţă: „S-a mai votat punctul „Diverse”.
Dl.cons. Caracoancea: „Parcul de la Tinăud, ce facem cu el? S-a băgat o grămadă de bani.”
Dl.primar: „O să găsim o modalitate să-l păzim și pe ăla.”
Dl.cons. Dubău : „Și ridicați cașcarabeta aia ruginoasă de-acolo, d-le.”
Dl.cons. Caracoancea: „Luați plasa, luați stâlpii….”
Dl.cons. Dubău : „Mizeria aia, arată acolo…..”
Dl.primar: „Nu știu ce cașcarabetă…”
Dl.cons. Dubău : „Păcat că după 8 luni nu știți cu ce este populat domeniul public din Aleșd. Păcat !.”
Dl.primar: „Am trecut pe acolo.”
Preşedintele de şedinţă: „Dacă mai sunt discuții…..”
Dl.cons. Cipleu: „Eu am solicitat , am o singură cerere către dl. Primar, în urma discuțiilor cu mai mulți cetățeni, îmi fac datoria față de ei, să vă rog să faceți toate diligențele necesare pentru desființarea gratiilor astea din centru, care nu au nici o utilitate, care ocupă o parte din parcare – și așa insuficientă -, și alea sunt făcute de un prost gust, n-am văzut nicăieri așa ceva, efectiv zici că ești la zoo, trecând printre gardurile alea pe acolo, fără ieșire, în partea stângă către biserica ortodoxă nu s-a …Începe de nicăieri și se termină nicăieri, ce rost are trotuarul ăla ?.”
Dl.primar: „Nu se eliberează avizul pentru semafoare fără garduri!”
Dl.cons. Dubău : „D-le, dar funcționăm în logica șantajului, așa ceva nu pot să înțeleg, vreau să văd condiția din avizul respectiv…”
Dl.primar: „La prima, când ne-a avizat negativ, a fost din cauză că toate mașinile ies în curba aceia și periclitează circulația. Cei care erau parcați virau stânga…”
Dl.cons. Dubău : „D-le, dacă vrei să oprești circulația spre stânga, îți trebuie o reglementare cu semne rutiere, nu cu bariere și cu garduri. Tot raportat la greaua moștenire, am ajuns orașul gărdulețelor și gardurilor, suntem încercuiți !”
Dl.cons. Cipleu: „Eu revin la solicitarea pe care am făcut-o, și nu accept explicația că CNADNR-ul care vine și face… Că mie nu mi se pare acolo un spațiu unde vine CNADNR-ul și face un trotuar unde vrea el. Dar v-am zis, eu n-am înțeles, trotuarul ăla e….”
Dl.primar: „Vor lega și trecerea de pietoni, așa lucrează, va fi o trecere către ”Games” și va fi o trecere către parc, și trotuarul se mai lungește încă câțiva metri.”
Dl.cons. Cipleu: „Se fac 2 treceri de pietoni în buricul târgului, în loc să fluidizezi traficul.”
Dl.cons. Mănoiu: „Pe străzi laterale…”
Dl.primar: „Străzi laterale, traseul ăla de acolo de lângă poliție, la plăcintărie.”
Dl.cons. Cipleu: „E cireașa de pe colivă !”
Dl.primar: „Ce, nu trebuia, dar cum treci dintr-o parte în alta…”
Dl.cons.Cipleu: „Să treci de unde până unde, să treci din spatele bisericii la jocuri de noroc?”
Dl.primar: „Nu, de la intrarea la biserică la parc, și de pe partea astalaltă la plăcintărie.”
Dl.cons. Dubău : „Acolo este trecere, la parc.”
Dl.primar: „Se desființează aceia și….”
Dl.cons. Dubău : „Sunteți nepregătit !”
Dl.primar: „Cum sunt nepregătit?”
Dl.cons. Dubău : Sunteți! Trebuia să veniți să spuneți: ”Se desființează aceia, se face în locul ei….”
Dl.primar: „Eu nu știu care mai este, vor fi cele două treceri.”
Dl.cons. Dubău : „Nu știu, 5 minute…”
Dl.cons. Cipleu: „Aceste 2 treceri de pietoni, ce aduc după 20 de ani de parcare acolo? Facem 2 treceri de pietoni acolo?”
Dl.primar: „Nu în parcare, pe drum va fi.”
Dl.cons. Cipleu: „Care drum? Că acolo este folosit de parcare. S-a luat din parcarea aceia deja 1,5 m cu trotuarul, mai facem 2 treceri de pietoni și, dacă ne uităm în regulamentul rutier, o să vedeți că n-ai voie la o anumită distanță de trecerea de pietoni să parchezi, deci „0” parcare în centrul orașului, unde este criză de locuri de parcare, – hai să fim serioși.”
Dl.primar: „O să facem regulamentul parcărilor și îndrumăm lumea.”
Dl.cons. Cipleu: „Noi nu suntem în stare să facem regulă cu ăștia care-și fac pe terenul nostru ce vor ei, și facem regulamentul…….”
Dl.primar: „Eu am trimis și pentru alea și trimit și pentru astea, – în rest eu nu pot să-i dărâm jos.”
Dl.cons. Cipleu: „Eu nu știu de unde până unde este autoritatea CNANDR-ului în orașul Aleșd,- unde începe?”
Dl.cons. Dubău : „Nu. Nu, eu vă spun până unde e autoritatea orașului Aleșd, până se supără dl. Bos, când se supără dl. Bos, – sau cum ați zis că îl cheamă pe ăla, – acolo se termină autoritatea orașului Aleșd..”
Dl.primar: „Cum? Cine? Gros e ăla de la Penny.”
Dl.cons. Dubău : „A scuze, – Gros!”
Dl.primar: „Culmea că, de când sunt gardurile astea, sunt locuri de parcare, tot timpul, se parchează ordonat. Am monitorizat cu Florin Moraru, zilnic !”
Dl.cons. Caracoancea: „Dl.Primar, acolo la stadion, este o canalizare care este înfundată, mai mult curge pe strada Arenei când plouă, inundă toată șoseaua, – nu știu, cine se ocupă să desfunde ?”
Dl.primar: „Îmi notez.”
Dl.cons. Caracoancea: „Vă rog frumos.”
Dl.cons. Cipleu: „Vedeți că s-ar putea să fie șanțuri de-astea pluviale lăsate de izbeliște.”
Dl.cons. Caracoancea: „Nu, aceia este făcută bine, că au refăcut-o când s-a făcut șoseaua.”
Dl.primar: „Mi-am notat.”
Preşedintele de şedinţă: „Declar ședința încheiată !”

Președinte de ședință, Secretar,
Urs Tiberiu Lauran Nicoleta

 
 
Adrian Fora
Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.