18.2 C
Aleşd
sâmbătă, 2 decembrie 2023
 

Anunt privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017

Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi consultat:

- Publicitate -

-pe site-ul Primăriei oraşului Aleşd la adresa www.primariaalesd.ro( secţiunea Primaria, subsecţiunea – Dezbateri publice);

-la sediul Primăriei oraşului Aleşd(panoul de afişaj).

În conformitate cu prevederile art. 7 alin(4) din Legea nr. 52/2003, în perioada 25 octombrie 2016 – 7 noiembrie 2016 se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ, se vor transmite:

-prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei oraşului Aleşd, str. Bobâlna, nr. 3 – persoanei responsabile cu aplicarea Legii nr. 52/2003;

-depuse direct la persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor, formulate în scris, cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice : BOTIŞ PAULINA, şef birou administraţie publică.

Dezbaterea publică a proiectului de act normativ se va organiza în condiţiile prevăzute de art. 7 alin(9) din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.

Materialele transmise vor purta menţiunea:”Recomandare la proiect de act normativ”.

ANEXA NR. 1

A.IMPOZITUL PE CLĂDIRI PROPRIETATE PERSOANE FIZICE şi a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative

 • pentru Aleşd – 0,1%
 • pentru Tinăud, Peştiş şi Pădurea Neagră – 0,1%

asupra valorii clădirilor determinată conform valorilor impozabile pe metru pătrat, după cum urmează:

 1. CLĂDIRI
Caracteristici 2016 2017
Cu pereţii din cadre de beton, cărămidă arsă, piatră naturală sau alte materiale,

–       cu instalaţii

–  fără instalaţii

 

 

 

1000

600

 

 

 

1000

600

Cu pereţii din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, paiantă şi alte materiale asemănătoare

–       cu instalaţii

–       fără instalaţii

 

 

 

 

300

200

 

 

 

 

300

200

 1. CONSTRUCŢII ANEXE – situate în afara corpului principal al clădirii

 

Caracteristici

2016 2017
Cu pereţii din cărămidă arsă, piatră, beton sau alte materiale asemănătoare

– cu instalaţii

– fără instalaţii

 

 

 

200

175

 

 

 

200

175

Cu pereţii din lemn, cărămidă nearsă, paiantă,vălătuci

– cu instalaţii

– fără instalaţii

 

 

 

125

75

 

 

 

125

75

 

Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii acesteia stabilite conform art. 458 din Legea 227/2015privind Codul Fiscal.

Impozitul pe cladirile neingrijite situate in intravilanul localitatilor se majoareaza cu 500%.

 1. IMPOZITUL PE CLADIRI IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

In cazul persoanelor juridice impozitul pe cladiri se stabileste la valoarea de 1,3% din valoarea contabila a cladirii.

Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0.2% asupra valorii impozabile a acesteia.

In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii trei ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este 5% din ultima valoare declarata pentru impunere.

 1. IMPOZITUL PE TEREN

Contribuabilii persoane fizice care deţin în proprietate terenuri intravilane pe care se gasesc clădiri şi alte construcţii, datorează un impozit pe mp:

Zona

       
2016 2017

A

0.66 0.66

B

0.45 0.45

C

0.22 0.22

D

0.13 0.13

 

Repartizarea terenurilor pe zone se face conform HCL Alesd nr. 81 din 30.10.2008.

Impozitul pe terenurile situate in intravilan –

orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii

Nr.

crt.

 

Categoria

2016
Zona A Zona B Zona C Zona D
1 Arabil 28 21 19 15
2 Păşuni 21 19 15 13
3 Fâneţe 21 19 15 13
4 Vii 46 35 28 19
5 Livezi 53 46 35 28
6 Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 28 21 19 15
7 Teren cu ape 15 13 8 x
8 Drumuri si cai ferate
9 Neproductiv

 

Nr.

crt.

 

Categoria

2017
Zona A Zona B Zona C Zona D
1 Arabil 28 21 19 15
2 Păşuni 21 19 15 13
3 Fâneţe 21 19 15 13
4 Vii 46 35 28 19
5 Livezi 53 46 35 28
6 Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 28 21 19 15
7 Teren cu ape 15 13 8 x
8 Drumuri si cai ferate
9 Neproductiv

 

Impozitul pe terenurile amplasate in  extravilan

Nr.

crt.

2016

Categoria de folosinta

Impozit

( lei/ha)

1 Teren cu constructii 26
2 Arabil 45
3 Păşuni 22
4 Fâneţe 22
5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la 5.1 50
5.1 Vie pana la intrarea pe rod
6 Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la 6.1 50
6.1 Livada pana la intrarea pe rod
7 Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră cu exceptia celui prevazut la 7.1 12
7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie
8 Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 2
8.1 Teren cu amenajari piscicole 28
9 Drumuri si cai ferate
10 Neproductiv

 

Impozitul pe terenurile amplasate in  extravilan

Nr.

crt.

2017

Categoria de folosinta

Impozit

( lei/ha)

1 Teren cu constructii 26
2 Arabil 45
3 Păşuni 22
4 Fâneţe 22
5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la 5.1 50
5.1 Vie pana la intrarea pe rod
6 Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la 6.1 50
6.1 Livada pana la intrarea pe rod
7 Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră cu exceptia celui prevazut la 7.1 12
7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie
8 Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 2
8.1 Teren cu amenajari piscicole 28
9 Drumuri si cai ferate
10 Neproductiv

 

Pentru contribuabilii care achită integral cu anticipatie impozitul pe teren, clădiri şi mijloace de transport pană la data de 31.03.2017 se acordă o bonificaţie de 10% pentru  persoanele fizice si persoanele juridice.

 

 

 1. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT, cu tracţiune mecanică, a) VEHICULE INMATRICULATE care aparţin contribuabililor, se stabilesc în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, pentru fiecare 200 cmc sau fracţiune de capacitate sub 200 cmc, astfel:
Caracteristici 2016 2017
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv  

8 lei/an/200cmc sau fractiune

 

 

8 lei/an/200cmc sau fractiune

 

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv 9 lei/an/200cmc sau fractiune 9 lei/an/200cmc sau fractiune
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 si 2000 cmc inclusiv 18 lei/an/200cmc sau fractiune 18 lei/an/200cmc sau fractiune
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 si 2600 cmc inclusiv 72ei/an/200cmc sau fractiune 72 lei/an/200cmc sau fractiune
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 si 3000 cmc inclusiv 144 lei/an/200cmc sau fractiune 144 lei/an/200cmc sau fractiune
Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3000 cmc 290 lei/an/200cmc sau fractiune 290 lei/an/200cmc sau fractiune
Autobuze, autocare, microbuze, 24 lei/an/200cmc sau fractiune 24 lei/an/200cmc sau fractiune
Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone, inclusiv 30 lei/an/200cmc sau fractiune 30 lei/an/200cmc sau fractiune
Tractoare înmatriculate 18 lei/an/200cmc sau fractiune 18 lei/an/200cmc sau fractiune

 

 

 1. b) VEHICULE INREGISTRATE

 

Caracteristici 2016 2017
Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica < 4800 cm3 4 lei/200 cmc 4 lei/200 cmc
Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica > 4800 cm3 6 lei/cmc 6 lei/cmc
Vehicule fara capacitate tehnica  evidentiata 50 lei/an 50 lei/an

 

 1. c) Pentru remorci de orice fel, semiremorci şi rulote, aparţinând contribuabililor, taxele se stabilesc în funcţie de capacitatea acestora, astfel:

 

Caracteristici 2016 2017
Până la o tonă inclusiv 9 lei/an 9 lei/an
Între 1-3 tone inclusiv 34 lei/an 34 lei/an
Între 3-5 tone inclusiv 52 lei/an 52 lei/an
Peste 5 tone 64 lei/an 64 lei/an

 

 1. d) In cazul autovehiculelor de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12t, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:

 

 

  Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa Impozitul ( lei/an) Impozitul ( lei/an)
I Doua axe Axe motoare cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalente recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 133
2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 133 367
3 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 367 517
4 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone 517 1169
5 Masa de cel putin 18 tone 517 1169
II 3 axe    
1 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 133 231
2 Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 231 474
3 Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone 474 615
4 Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 615 947
5 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 947 1472
6 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 947 1472
7 Masa de cel putin 26 tone 947 1472
III 4 axe    
1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 615 623
2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone 623 973
3 Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 973 1545
4 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1545 2291
5 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1545 2291
6 Masa de cel putin 32 tone 1545 2291

 

 

 1. e) In cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloace de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:
  Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa Impozitul ( lei/an) Impozitul ( lei/an)
I 2+1 axe Axe motoare cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalente recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone 0 0
2 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0
3 Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 60
4 Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 60 137
5 Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone 137 320
6 Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 320 414
7 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 414 747
8 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 747 1310
9 Masa de cel putin 28 tone 747 1310
II 2+2axe    
1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 128 299
2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 299 491
3 Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 21 tone 491 721
4 Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 23 tone 721 871
5 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 25 tone 871 1429
6 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 26 tone 1429 1984
7 Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 26 tone 1984 3012
8 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 26 tone 1984 3012
9 Masa de cel putin 38 tone 1984 3012
III 2+3 axe    
1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1579 2197
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2197 2986
3 Masa de cel putin 40 tone 2197 2986
IV 3+2 axe    
1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1395 1937
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1937 2679
3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 2679 3963
4 Masa de cel putin 44 tone 2679 3963
V 3+3 axe    
1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 794 960
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 960 1434
3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1434 2283
4 Masa de cel putin 44 tone 1434 2283

 

 1. IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT PE APĂ

 

Caracteristici 2016 2017
Luntre, bărci fără motor, folosite pentru uz şi agrement personal 21 lei/an 21 lei/an
Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 lei/an 56 lei/an
Bărci cu motor 210 lei/an 210 lei/an
Nave de sport si agrement 1110 lei/an 1110 lei/an
Scutere de apa 210 lei/an 210 lei/an
Remorchere şi împingătoare

Până la 500CCP

Între 501-2.000 CP

Între 2001-4000 CP

Peste 4000 CP

lei/an

559

909

1398

2237

lei/an

559

909

1398

2237

Vapoare – pentru fiecare 1000tdw sau fracţiune 182 lei/an 182 lei/an
Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale, în funcţie de capacitatea de încărcare

–  pană la 1.500t inclusiv

– între 1501t şi 3.000t inclusiv

– peste 3.000t

 

 

 

182 lei/an

280 lei/an

490 lei/an

 

 

 

182 lei/an

280 lei/an

490 lei/an

 

 1. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Tipul spectacolului 2016 2017
Manifestări artistice de orice fel permanente sau ocazionale,  competiţii sportive cu caracter permanent sau ocazional 2% din încasările din bilete şi abonamente 2% din încasările din bilete şi abonamente

 

 1. TAXE
 1. TAXĂ PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, A VIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR
Certificat de urbanism pentru mediul urban 2016 2017
Până la 150 mp 6 lei 9,00 lei
Până la 250 mp 7 lei 10,50 lei
Până la 500 mp 9 lei 13,50 lei
Până la 750 mp 11 lei 16,50 lei
Până la 1000 mp 14 lei 21,00 lei
Peste 1000 mp 14 lei +0.11lei/mp peste 1000 mp 21+0.016lei/mp peste 1000 mp

 

Pentru eliberare autorizaţiei de construire taxa este de 1% din valoarea autorizată a lucrărilor, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora. Pentru clădirile cu destinaţie de locuinţă şi anexe gospodăreşti taxele se reduc cu 50%.

Taxele de autorizare nu se datorează în cazul eliberării de autorizaţii pentru lăcaşuri de cult, inclusiv pentru construcţiile anexe ale acestora, pentru lucrările de dezvoltare, de modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului, pentru lucrările de interes public judeţean sau local, precum şi pentru construcţiile ai căror beneficiari sunt intituţiile publice.

 1. Autorizaţia de foraje şi excavări, necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol şi altor exploatări

                                                 2016                                            2017

– pentru fiecare mp sau ml      0.2  lei                                         0.2 lei

 1. Pentru eliberarea autorizaţiei pentru construcţiile de şantier, necesare execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea , taxa este de 3% din valoarea autorizată a construcţiei.
 1. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote, campinguri taxa datorată este de 2% din valoarea autorizată a lucrării sau a construcţiei.
 1. Autorizarea construcţiilor pentru lucrări cu caracter provizoriu

Chioşcuri, tonete, spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj a firmelor şi reclamelor                            2016                                        2017

  – pentru fiecare mp        7   lei/mp ocupat                    7 lei/mp ocupat

 1. Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, a construcţiilor şi a amenajărilor taxa datorată este de 0.1% din valoarea impozabilă a acestora. În cazul desfiinţării parţiale cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construită a clădirii supuse demolării.
 1. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiilor de construire taxa este de 30% din valoarea taxei iniţiale.
 1. Autorizaţiile pentru lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică şi termică, telefonie şi televiziune prin cablu

                  2016                                       2017             

– pentru fiecare instalaţie        11 lei                                      15  lei

9.Avizul comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului

 2016                                        2017    

13 lei                                     15  lei

10.Certificat de nomenclatură stradală şi adresă

2016                                        2017

8 lei                                        10  lei

 

 1. autorizaţii sanitare de funcţionare eliberate contribuabililor

                                                  2016                                          2017           

                                                   20 lei                                        20 lei

12.Alte lucrări

– copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, de fiecare mp de plan

scara 2016 2017
1:500 28 lei 28,00 lei
1:1000 28 lei 28,00 lei
1:2000 28 lei 28,00 lei

 

 1. Pentru eliberarea certificatului de producător

 2016                                          2017     

37 lei                                        37 lei

 

 1. TAXA PENTRU ELIBERAREA/VIZAREA ANUALĂ A AUTORIZAŢIEI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ

 

       – pentru amplasamentele cu o suprafata mai mica de 500 mp

 2016                                                         2017

 500 lei/an sau fractiune de an                  500 lei/an sau fractiune de an

 

       – pentru amplasamentele cu o suprafata mai mare de 500 mp

 2016                                                         2017

4000 lei/an sau fractiune de an                  4000 lei/an sau fractiune de an

 

 1. TAXĂ PENTRU FIRMELE INSTALATE LA LOCUL EXERCITĂRII ACTIVITĂŢII

                                2016                                                         2017                       

28 lei/mp/an sau fractiune de mp                  28 lei/mp/an sau fractiune de mp

 

 

 1. F. TAXA PENTRU PUBLICITATE ŞI RECLAMĂ

Pentru firmele care au contract de publicitate cu o firmă autorizată în acest sens taxa stabilită este de 3% din valoarea contractului încheiat.

Pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afişaj, panouri sau alte asemenea mijloace publicitare şi firmele care nu au contracte încheiate cu o firmă autorizată pentru publicitate taxa datorată va fi de

              2016                                                                 2017                                                                                                                       

22 lei/mp/an, sau fracţiune de mp.           22  lei/mp/an, sau fracţiune de mp.

 

 

 1. TAXA DE DIVORT

Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa este in cuantum de 500 lei.

         

III. ALTE TAXE LOCALE

Nr. crt. Denumire 2016 2017
1 Taxe zilnice pentru utilizarea temporară a locurilor publice 15 lei/zi 15 lei/zi
2 Pentru deţinerea în proprietate sau în folosinţă, după caz, de utilaje autorizate să funcţioneze în scopul obţinerii de venit 8 lei/zi 8 lei/zi

 

 1. IV. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

 

ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Extras din norma juridică 2016 2017

 

Taxă de

urgenţă

CAP. 1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea supremă de Justiţie şi de noterii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice  

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare 2 2 1
2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal X X X
– pentru animale sub 2ani 2 2 1
– pentru animale peste 2ani 2 2 2
3. Certificarea ( transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal X X X
– pentru animale sub 2 ani 2 2 2
– pentru animale peste 2 ani 5 5 2
4. Eliberarea certificatelor  fiscale 4,8 4,8 5,2
5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie 2 2 X
6. Eliberarea la cerere a certificatelor de cazier judiciar 2 2 X
7. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului 15 15 20
8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 2 2
9. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine 2 2 2
10. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2 2 2
11. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 2 2 2
CAP. 2. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi pescuit 5 5 X
1. Acte de identitate X X X
a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea carnetelor de identitate, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie 4 4 X
b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei X X X
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi alte persoane fără cetăţenie 5 5 X
d) eliberarea unor noi cărţi de identitate, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate X X X
2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice sau juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei X X X
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 3 3
4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2 2 2,3
CAP. 5. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii nr.18/1991 X X          
 1. SANCTIUNI

          Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice

Extras din norma juridică

 2016

Extras din norma juridică

 2017

Art.294.  Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 179 lei iar cea de la lit.b)-d) cu amendă de la 279 lei la 696 lei Art.294.  Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei iar cea de la lit.b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei
Art. 294 alin.(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 la 1578 lei Art. 294 alin.(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 la 1578 lei

 

In cazul persoanelor juridice limitele minime si maxime se indexeaza cu 300%.

 1. TAXELE PENTRU ELIBERAREA UNOR AUTORIZAŢII DIN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR
 1. La calculul valorii constructiilor pentru autorizare se tine cont de valorile impozabile ale constructiilor calculate conform Codului Fiscal si prezentei Hotarari de Consiliu Local.

2.TRANSFORMARE FEREASTRĂ ÎN UŞĂ FĂRĂ AFECTAREA STRUCTURII DE REZISTENŢĂ   ( valoare taxa )            

                                                 2016                                        2017

368 lei                                     370 lei

 

 1. ŞARPANTĂ       2016                                       2017

25 lei                                      25 lei

 1. AMENAJĂRI INTERIOARE (valoare taxa)

 2016                                                      2017

                                118 lei                                                  120 lei

 

5.FINISAJE EXTERIOARE

2016                                                       2017

                             3,7 lei/mp                                             3,7 lei/mp

 

 1. ÎMPREJMUIRI, INCLUSIV PORŢI

 

Specificaţie 2016 2017
Din lemn, plasă de sîrmă 25 lei/ml 25 lei/ml
Panouri din tablă şi stîlpi metalici 47 lei/ml 50 lei/ml
Din cărămidă 35 lei/ml 35 lei/ml

 

Pentru xeroxarea unor pagini la xeroxul Primariei sau a celui de la Biblioteca oraseneasca Alesd, se percepe o taxa de 0.2 lei/pagina, sau 0.3 lei pentru fata si spate.

VII. Regulament privind stabilirea taxei speciale pentru oficiere

 cununii în zilele nelucrătoare

            Art.1 Taxa specială pentru serviciile de oficiere căsătorii în zilele libere, sâmbăta şi duminica, precum şi în zilele în care nu se lucrează, se achită anticipat, la data depunerii documentaţiei la Starea Civilă, cu cel puţi 10 zile înaintea oficierii căsătoriei.

Art.2 Pentru serviciul prestat, respectiv pentru oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare, se stabilesc următoarele taxe:

-la sediul primăriei                             -150 lei

-în altă locaţie decât sediul primăriei             -250 lei

Art.3 Taxa pentru acest serviciu va fi încasată de personalul din cadrul compartimentului impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd;

Art. 4 Taxele încasate pentru acest serviciu constituie venituri la bugetul local şi urmează să fie utilizate pentru buna desfăşurare a compartimentului de stare civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.

ANEXA NR. 2

la Hotărârea Consiliului Local nr.      din         2016

1.CHIRII SPATII DIN DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE ALESD

Nr. crt. Specificaţie 2016 2017
1 În Aleşd:

– pentru spaţii comerciale

– pentru prestări servicii, producţie

– pentru terase aferente spaţiilor comerciale

– pentru sedii de bănci

– depozit spaţiu comercial

– depozit prestări servicii

 

8 lei/mp/lună

5,5 lei/mp/lună

 

2,6 lei/mp/lună

24 lei/mp/lună

2,5 lei/mp/lună

2,5 lei/mp/lună

 

8 lei/mp/lună

6 lei/mp/lună

 

3 lei/mp/lună

24 lei/mp/lună

2,5 lei/mp/lună

2,5 lei/mp/lună

2 În Tinăud, Peştiş, Pădurea Neagră

– pentru spaţii comerciale

– pentru prestări servicii şi birouri

– depozit, spaţiu comercial

 

5 lei/mp/lună

2,5 lei/mp/lună

1,2 leu/mp/lună

 

5 lei/mp/lună

2,5 lei/mp/lună

1,2 leu/mp/lună

3 Taxă închiriere pentru:

– sala mare a Primăriei

– Cămin cultural Peştiş şi Tinăud

– sala sedinte Biblioteca

 

15 lei/oră

10  lei/oră

 

25 lei/oră

10 lei/oră

30 lei/ora

4 Cabinete medicale din incinta Policlinicii Alesd

–         inchiriere

–         concesionare

 

 

15lei/mp/luna

11lei/mp/luna

 

 

15lei/mp/luna

11lei/mp/luna

5 Cladiri date in concesionare sau administrare

– Alesd

– Pestis, Tinaud, Padurea Neagra

 

 

10 lei/mp/luna

7 lei/mp/luna

 

 

10 lei/mp/luna

7 lei/mp/luna

6 Taxă închiriere pentru:

-sala de sport Grup şcolar “Alexandru Roman”

 

 

– sala de sport Şcoala generală

 

 

 

 

– sală de clasă la ambele şcoli

 

195 lei/zi     +cheltuieli utilităţi

pt. alte evenimente

 

20 lei/oră echipele mari

10 lei/oră echipele mici

 

541  lei/lună

 

200 lei/zi     +cheltuieli utilităţi

pt. alte evenimente

 

20 lei/oră echipele mari

10 lei/oră echipele mici

 

550 lei/lună

 

 1. PENTRU UTILIZAREA TERENURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE ALESD

 

Nr. crt.

Specificaţie

2016 2017
1 Pentru vânzări de produse sau prestări servicii (străzi) 6 lei/mp/zi 6 lei/mp/zi
2 Depozitarea diferitelor materiale (de construcţii, furaje, lemne de foc, etc.) 2,8 lei/mp/zi 2,8 lei/mp/zi
3 Pentru terenurile proprietate de stat închiriate ( proprietate publica/privata a U.A.T. Alesd):

– pentru desfăşurarea unor activităţi comerciale, producţie

– pentru alte scopuri (magazii, garaje)

– pentru depozite, curţi

 

– pentru gradini ( fara constructii )

 

 

 

 

2,8 lei/mp/lună

0.35 lei/mp/lună

0.35 lei/mp/lună

 

0.043 lei/mp/luna

 

 

 

 

2,8 lei/mp/lună

0.35 lei/mp/lună

0.35 lei/mp/lună

 

0.043lei/mp/luna

4 Pentru ocuparea unor suprafeţe din faţa spaţiilor comerciale

– până la 2,5 m lăţime

– peste 2,5 m lăţime

 

 

1,5 lei/mp/lună

57 lei/mp/lună

 

 

1,5 leu/mp/lună

57 lei/mp/lună

5 Taxă pentru ocuparea terenului din autogara Aleşd 1,5 lei/mp/lună 1,5 lei/mp/lună
6 Taxă pentru ocuparea terenului din staţia de autobuz Ştrand Aleşd  

0.8 lei/mp/lună

 

0.8 lei/mp/lună

7 Taxa de concesionare a terenurilor

–         zona A

–         zona B

–         zona C

–         zona D

 

1,05 leu/mp/luna

0.53 lei/mp/luna

0.27 lei/mp/luna

0.11 lei/mp/luna

 

1,05 leu/mp/luna

0.53 lei/mp/luna

0.27 lei/mp/luna

0.11 lei/mp/luna

8 Taxă de închirirere teren pentru reclamă şi publicitate  

3 lei/mp/zi

 

3  lei/mp/lună

9 Taxă pentru comerţ ambulant

–         pentru o zi

–         pentru o săptămână

–         pentru o lună

 

6 lei

30 lei

242 lei

 

10 lei

60 lei

250 lei

- Publicitate -
- Publicitate -
 

URMĂREȘTE-NE ȘI PE

34,473FaniÎmi place
1,747CititoriConectați-vă
20CititoriConectați-vă
44CititoriConectați-vă
1,520AbonațiAbonați-vă

ULTIMELE ȘTIRI