Liceul Teoretic “Constantin Şerban”, Aleşd, organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant, de îngrijitor clădire, debutant

1350
liceul Constantin Șerban Aleșd
Foto © AlesdOnline

Liceul Teoretic “Constantin Şerban”, Aleşd, organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant, de îngrijitor clădire, debutant.

 

Dosarul pentru înscrierea la concurs va conține următoarele documente:
a) opisul dosarului, în dublu exemplar, semnat de candidat;
b) cerere de înscriere la concurs;
c) Curriculum vitae;
d) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
e) copiile certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
f) copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor;
g) adeverință REVISAL, în original;
h) cazier judiciar, în original;
i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, în original.

• Actele depuse în copii vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
• Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
• Documentele se depun într-un dosar de plastic, cu șină, fără folii de plastic, în ordinea enumerării lor în opis.

Dosarele pentru înscriere la concurs se pot depune la sediul unității, str. Cartier Șoimul, nr 1 BIS, Aleșd, până la data de 18.10.2019, la secretariat. Persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs poate fi contactată la telefon 0727 818312. Detalii suplimentare se pot obține la sediul Liceului Teortic “Constantin Șerban”, Aleșd, persoană de contact: Blahuța Cristina, telefon: 0727818312.

Poate participa la concurs orice persoană care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții generale și specifice:
a. studii medii;
b. apt de muncă și efort fizic.
Concursul cuprinde probă scrisă și probă parctică. Proba scrisă se va desfășura la sediul unității școlare, str. Cartier Șoimul, nr. 1 BIS, Aleșd, Bihor în data de 28.10.2019 ora 9.00, iar proba practică la sediul Școlii Primare nr.1 Aleșd, în data de 29.10.2019, ora 9.00.

Bibliografie
1. Ordin nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 477 din 2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice – Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7;
3. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările ulterioare – Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor;
5. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordin 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii, republicată – Titlul XI, Cap.II – Răspunderea disciplinară art.247-252, cu modificările şi completările ulterioare.
Tematica pentru examenul ocupare a postului de îngrijitor
1. Reguli de efectuare a curăţeniei în instituţia de învăţământ.
2. Noţiuni fundamentale de igienă.
3. Securitate şi sănătate în muncă şi PSI.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

 

Urmărește-ne și pe Google News