Proces verbal sedinta Consiliul Local Aleșd 14.07.2016

612

Încheiat azi, 14.07.2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Aleşd, conform Dispoziţiei primarului oraşului Aleşd nr. 239/08.07.2016. Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului local este dl. cons. Cipleu Leontin.

 

La şedinţă sunt prezenţi 15 din 17 consilieri în funcție, absenţi 2 (d-na Alb Mariana şi dl.Mănoiu Cătălin).

Preşedintele de şedinţã– “declar deschisă şedinţa ordinară de astăzi şi vreau să începem prin a vota procesul verbal al şedinţei anterioare din 27.06.2016, şedinţa de constituire a Consiliului local. Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal, care se aprobă cu 15 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr.7 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”

Preşedintele de şedinţã prezintă ordinea de zi, ordine de zi ce a fost afişată, pentru aducerea la cunoştinţa locuitorilor oraşului Aleşd:

1.Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia consilierului local Creţ Florin şi vacantarea mandatului de consilier local.

2.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-lui Vancea Tudorel-Daniel.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului local al oraşului Aleşd.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al oraşului Aleşd pe anul 2016.

5.Proiect de hotărâre privind  completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2016 aprobat prin HCL nr. 16/2016.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere şi a perioadei de graţie pentru rata de capital cu încă 12 luni a contractului de credit cu CEC Bank Oradea pentru cofinanţarea proiectului Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în oraşul Aleşd, judeţul Bihor.

7.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Salubri SA Aleşd.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării funcţiei de administrator public la nivelul oraşului Aleşd şi a criteriilor, a procedurilor şi atribuţiilor specifice acestei funcţii.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării oraşului Aleşd la proiectul „ACCES – Acţiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale” precum şi depunerea cererii de finanţare şi a contribuţiei respective necesare co-finanţării proiectului.

10.Proiect de hotărâre privind organizarea Târgului de vară de la Aleşd, din perioada 25.08.2016 – 29.08.2016.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de administrare încheiat cu Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Cluj.

12.Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Public şi a Ministerului Justiţiei  în domeniul public al oraşului Aleşd şi în administrarea Consiliului local al oraşului Aleşd.

13.Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al oraşului Aleşd a doua mijloace fixe (instalaţii de încălzire).

14.Proiect de hotărâre privind actualizarea listei cu bunurile proprietate publică a oraşului Aleşd date în administrarea Liceului Teoretic „Constantin Şerban”.

 

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor cote părţi din terenurile identificate cu numerele topografice 1283/3, 1283/6 şi din numărul cadastral 100829 Aleşd, situate în intravilan.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 20 mp, din nr. top 1248/7, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 208 mp, din nr. top 923/7, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, în vederea dezlipirii terenului cu număr cadastral 101192 Aleşd.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, în vederea parcelării terenului cu nr. cadastral 101615, atribuirii numerelor cadastrale de către OCPI Bihor precum şi înscrierea lor în cartea funciară.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a oraşului către d-ul Schneider Antal.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 5422 mp şi aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului  în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelelor şi înscrierea lor în cartea funciară.

22.Informarea primarului privind principalele obiective de investiţie si stadiul lor în urma deplasării la Bucureşti – discuţii.

Dl. cons. Turcuş– “eu aș dori punctul ”diverse”.

Preşedintele de şedinţă– “supunem la vot ordinea de zi cu 22 de puncte şi punctul 23 „diverse”. Aceasta a fost aprobată cu 15 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr.8 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia consilierului local Creţ Florin şi vacantarea mandatului de consilier local”.

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 13 voturi pentru, 1 abţinere (d-şoara cons. Scorţe Monica), dl. Creţ Florin nu a participat la vot, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 9 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „ Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-lui Vancea Tudorel-Daniel.”

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă– „îl rog pe dl. Urs Tiberiu, preşedinte al comisiei de validare, să dea citire procesului verbal al comisiei de validare pentru dl. Vancea Tudorel Daniel.”

Dl. cons. Urs Tiberiu– „dă citire procesului verbal al comisiei de validare pentru dl. Vancea Tudorel Daniel.”

A intrat dl. cons. Mănoiu Cătălin.

Preşedintele de şedinţă– „luând act de procesul verbal al comisiei de validare supun la vot proiectul de hotărâre, proiectul de hotărâre se aprobă cu 15 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 10 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă– „dl.cons. este invitat să depună jurământul cu mâna pe constituţie şi biblie.” Dl. cons. Vancea Tudorel Daniel a depus jurământul.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:„Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului local al oraşului Aleşd”.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 11 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al oraşului Aleşd pe anul 2016”.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. cons. Dubău-„dacă-mi permiteţi dl. președinte, ieri la comisii mi-am exprimat o nedumerire legat de acest proiect, de modificare a proiectului la capitolul biblioteci, reparații curente avem 7000 lei. Am înțeles din celălalt proiect care urmează, cheltuieli pe achiziții că ar fi necesar niște reparații la acoperiș. Vă aduc la cunoștință că această clădire a fost reabilitată printr-un proiect cu fonduri europene. La momentul atribuirii licitației doua condiții au dus la atribuire, una prețul, cea de-a doua în procent de 25% a fost garanția, firma Euras SRL a ofertat o garanție de bună execuție de 120 de ani. În momentul de față mie nu-mi reiese de nicăieri ca primaria orașului Aleșd a făcut demersurile necesare pentru invitarea societății constructoare să remedieze problemele apărute la acoperiș sau în cazul în care ar fi primit un asemenea refuz ar fi făcut procedurile necesare în vederea reparării acoperișului pe seama garanției de bună execuție constituită la contractul de achiziție publică. În momentul de față asta este, noi trebuie să executăm acea garanție, discuția se pune dacă există sau nu există ea. Nu putem să angajăm cheltuieli de reparații la această clădire cât timp ea este sub imperiul garanției.”

Preşedintele de şedinţă– „120 de ani?”

Dl. cons. Dubău-„120 de ani, o fi fost nepoții lui Tutankamon constructorii, comisia de licitație le-a acceptat oferta, în condițiile de față am comite o ilegalitate să aprobăm sume din bugetul local până nu parcurgem pașii legali, adică invitarea constructorului să remedieze deficiențele în perioada de garanție. În cazul în care acesta refuză sau nu-i de găsit – executarea garanției, reexecutarea garanției si realizarea lucrărilor cu un alt constructor. În condițiile date, am 2 propuneri: 1)-modificarea proiectului de buget prin excluderea acestui capitol de la finanțare; 2)- nu voi putea vota acest proiect de buget.

Dl. primar-„da, și eu sunt de acord să-l scoatem afară, eu nu am știut de garanțiile acestea, dar am constatat că plouă în bibliotecă și atunci am făcut o estimare a costului lucrărilor, o să sunăm constructorul să vedem dacă sunt constituite garanții. O să executăm garanțiile, sunt de acord cu propunerea dumneavoastră la cap. Biblioteci- 7000 și propun să votăm proiectul cu modificarea totalului.”

Preşedintele de şedinţă– „având în vedere că inițiatorul retrage din cadrul proiectului punctul cu biblioteci – reparații curente, dacă nu mai sunt discuții, atunci supunem la vot proiectul cu modificarea propusă.

 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru, 1 abţinere (dl.Turcuş Radu), astfel adoptându-se Hotărârea nr. 12 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:„Proiect de hotărâre privind  completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2016 aprobat prin HCL nr. 16/2016.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. primar-„propun să diminuăm suma de 32.000 lei cu 7000 deci să fie 25.000 lei la punctul 19.

Preşedintele de şedinţă– „dacă mai sunt discuţii…Eu aș avea o observație la planul de achiziții aprobat pe 2016, știm că există și o rubrică ”procedura de achiziție„ care aici lipsește, aș fi vrut să o văd pentru că m-aș bucura să văd licitații cât mai multe și mai puține proceduri de achiziție directă și cereri de ofertă. Licitația este o metodă mai selectivă și mai competitivă.”

Dl. primar-„sub 30.000 de euro se pot organiza, pe SEAP nu acceptă.

Preşedintele de şedinţă– „știu că se pot organiza, dar nu este niciun interes să facem.

Dl. primar-„să facem printr-o procedură internă pentru că pe SEAP nu acceptă….

Preşedintele de şedinţă– „încă o observație, la câteva cheltuieli care se angajează aici am votat proiectul, voi vota și acest plan dar cu o observație: deci avem alocate câteva sume aici care indică în general către obiectivul reabilitării ”Cetatea Șoimului„ este vorba de 113000 lei cheltuieli servicii de proiectare, 181000 lucrări de extindere rețea electrică Valea de Șinteu și servicii de consultanță proiect ”Reabilitarea Cetății Șoimului„- 55.000 lei, este vorba undeva la 350.000 lei, este ok, este perfect că vrem să facem dar aș dori cât mai urgent să se lămurescă situația juridică a celor 109 ha care sunt în jurul Cetății care au o situație juridică relativ incertă, care au făcut obiectul unui schimb, care schimb a fost contestat în instanță și până la ora asta, după 4 ani de discuții nu avem o clarificare și vă spun asta că nu mi se pare normal să angajăm bugetul în niște cheltuieli foarte mari pe un teren care a plecat din patrimoniul orașului Aleșd chiar dacă undeva pe marginea lui se află Cetatea Șoimului unde vrem să facem ceva, să vedem ce-o să iasă. V-am spus sunt de acord cu inițiativa în sine, poate duce la dezvoltare, dezvoltarea unui punct de atracție turistică, mă gândesc că el va dezvolta și căi de acces, iluminat ș.a.m.d. Aș vrea ca acesta să fie coroborat cu lămurirea celor 109 ha de teren. Așa am considerat normal ca orașul trebuie să-și urmărească interesul și în ce privește patrimonul și cel al dezvoltării. Și în momentul când o să trecem la fapte în concret o să mă intereseze și proiectul ăsta de reabilitare și vă spun de ce, asta așa, ca o chestiune care vine din trecut, că de exemplu am dezvoltat aici un centru de informare turistică în curtea primăriei și la momentul când s-a discutat în Consiliul local implementarea proiectului pe fonduri europene discuțiile au fost în jurul valorii obiectivului mai mult, dar nu vreau să intru în detalii, nu contează, s-a făcut, argumentul suprem „vin bani, facem ceva în Aleșd”. Surpriza a fost că, la sfârșit, când s-a implementat proiectul, am aflat că trebuie să angajăm cheltuieli din buget pentru 2 posturi pentru obiectivul respectiv. De aceea doresc ca aceste obiective pe fonduri europene pe care le facem…, este ok că ele au un impact pozitiv să zicem asupra dezvoltării, dar ele să nu greveze asupra bugetului să ajungem cu cheltuieli foarte mari de servicii.

Dl. cons. Turcuş-„doresc să mă refer la întreg planul de achiziții pe 2016, la lucrările de atribuire directă, fără licitație, constat faptul că se fac foarte multe lucrări de atribuire directă, de obicei cu aceleași firme iar calitatea lucrărilor o știm cu toții. Sunt lucrări care se refac și a 2-a și a 3-a oară, dacă vreți vin și cu exemple, dar cred că le vedeți și dumneavoastră și chestia asta înseamnă o cheltuire foarte deficitară a bugetului. Aș dori, sub o formă sau alta, să puneți la dispoziția Consiliului local periodic modul în care se dau acele lucrările directe. Dacă aveți mai multe oferte și procesele verbale să vedem cum s-a recepționat lucrarea respectivă, pentru că nu-mi explic faptul că o lucrare se plătește și după o săptămână, o lună, 2 luni avem gropi, maluri rupte.”

Dl. primar-„sunt perfect de acord, trebuie transparentizat cât mai mult, dacă doriți facem și o procedură internă la achizițiile directe. Pe vremea când eram consilier toate lucrările peste 100.000.000 lei vechi prin 2000- 2006 nu exista legea achizițiilor publice, toate se făceau prin licitație printr-o hotărâre de Consiliu local. Acum sub 30000 euro nu se poate pune pe SEAP.

Dl. cons. Dubău-„se poate .”

Dl. primar-„se poate dar nu se poate licita.”

Dl. cons. Dubău-„cum să nu se poată, se poate și sub 30.000 de euro, nu există interdicție, există posibilitatea ca sub 30.000 să nu te duci pe SEAP.”

Dl. primar– am fost la un curs de achiziții unde ni s-a spus că nu se poate.

Dl. cons. Pavel-  dacă sunt niște exemple să ni se dea și nouă, mai ales nouă celor noi în Consiliul local. Am vrea și noi, când se vine cu observații, să ni se dea și exemple.”

Dl. primar-„în comisiile de recepție am să desemnez 2-3 consilieri din toate partidele.

Dl. cons. Pavel-  „ca nou venit vreau exemple.”

Preşedintele de şedinţă– „la ce-am spus eu, nicio problemă. Să nu prelungim discuția că sunt multe puncte pe ordinea de zi, eventual să verificăm pe teren dacă vreți împreună, ar fi cel mai util, eu pot să-ți arăt unul dacă vrei.”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru, 1 abţinere (dl.Turcuş Radu), astfel adoptându-se Hotărârea nr. 13 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:„Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere şi a perioadei de graţie pentru rata de capital cu încă 12 luni a contractului de credit cu CEC Bank Oradea pentru cofinanţarea proiectului Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în oraşul Aleşd, judeţul Bihor.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz nefavorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz nefavorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. cons. Dubău-„numai o observație, dacă-mi permiteţi legat de esența modificării, esența este prelungirea perioadei de tragere a investiției ce o avem cu CNI însă atât printr-o hotărâre anterioară cât și prin aceasta se aprobă practic acte adiționale la contractul de credit. Contractul de credit așa cum a fost semnat de primar prin împuternicirea dată de Consiliul local a avut niște clauze și s-a semnat în baza unei proceduri de achiziție publică prin licitație și a făcut o ofertă. La momentul august 2015 odată cu modificarea perioadei de tragere și similar cu cea de acum banca a considerat de cuviință să modifice una dintre condițiile esențiale ale contractului cap. 4- „costuri”, să o modifice unilateral, eu zic că este o condiție esențială a contractului cap. „costuri”. Au introdus la cap. 4 o clauză care spune așa: „În cazul condițiilor a căror îndeplinire nu mai este posibilă (condițiile care angajează această dobândă penalizatoare) deci în cazul în care îndeplinirea acestor condiții nu mai este posibilă adică acea condiție care atrage panalitatea, vine banca și spune menținerea marjei majorate adică a panalității, va avea o durată determinată de 12 luni de la data constatării neîndeplinirii acesteia. Dacă astăzi se constată o neîndeplinire din partea noastră a clauzelor contractului care angajează o penalitate peste o lună această clauză de neîndeplinire poate fi un rezultat al unei obligații legale care apare, noi rămânem îndatorați încă 12 luni, deși conform legii, ipotetic vorbind, noi nu mai îndeplinim condiția aceea. Așa ceva nu este posibil, este o clauză abuzivă și modifică condițiile esențiale ale contractului așa cum a fost el semnat în baza procedurii de achiziție.”

Dl. primar-„dacă-mi dați voie, eu am contactat pe dl. Adrian Țărău, cel care s-a ocupat de acest credit de la CEC Bank și mi-a zis că este o clauză în avantajul nostru, că dacă nu putem 36 de luni să îndeplinim treaba aia nu plătim decât 12 luni dobânda majorată.

Dl. cons. Dubău-„evident că nu vom putea îndeplini nici peste 2 luni, nici peste 12 nici peste 36. Există o cauză, un text legal care ne împiedică să îndeplinim acea condiție și atuncea eu nu mai pot să mă duc la muncă că am o cauză de invaliditate, de exemplu, dar nu primesc pensie 12 luni că am semnat eu un act și o să primesc pensie după 12 luni pentru cauză de invaliditate.”

Dl. primar-„este în favoare dacă nu putem îndeplini până la 12 luni și este în favoarea noastră dacă îndeplinim peste 12 luni pentru că primim doar 12 luni dobânda modificată.”

Dl. cons. Dubău-„da, dar acea cauză care poate înlătura asta poate fi permanentă, eu asta vreau să spun. Esența este că banca vine și modifică abuziv un contract la care ea s-a angajat printr-o procedură de licitație publică, deci nu respectă oferta pe care a făcut-o, așa facem oferte și vine mâine și….”

Dl. primar-„este acest act adițional nu a fost aprobat acuma….”

Dl. cons. Dubău-„da, v-am spus la ședința din august 2015.”

Dl. primar-„îl voi contacta pe acest domn și voi încerca să-l elimin acel punct.”

Dl. cons. Dubău-„nu am nimic împotrivă, esențialul actului adițional, dar cu această chestiune nu pot fi de acord și dacă vreți eu vă ofer suport, dar vă recomand să purtați corespondență pe acest subiect, scris și nu verbal.”

Dl. primar-„voi întreba acest domn de ce a introdus această clauză dar este și cu avantaj și cu dezavantaj, acum fiecare analizează cum crede.

Preşedintele de şedinţă– „dacă mai sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 9 voturi pentru, 3 abţineri, 4 împotrivă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 14 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:„Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Salubri SA Aleşd”.

Preşedintele de şedinţă– „este vorba de Gal Cristian şi Morar Călin.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 15 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:„Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării funcţiei de administrator public la nivelul oraşului Aleşd şi a criteriilor, a procedurilor şi atribuţiilor specifice acestei funcţii.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz nefavorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz nefavorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. cons. Dubău-„dacă-mi permiteţi, aş avea câteva remarci de făcut. În primul rând legat de oportunitatea înfiinţării funcţiei de administrator public la nivelul oraşului Aleşd, voi fi scurt. Consider că la întinderea şi populaţia pe care o are oraşul nu este necesară această funcţie, avem primar, viceprimar avem 2 consilieri personali ai primarului, avem un aparat de specialitate zic eu, suficient pentru realizarea de manageriat al oraşului Aleşd. În ceea ce priveşte schema de personal şi atribuţiile ce se vor da acestui city-  manager, în primul rând văd aici că acest city-manager se subordonează direct primarului şi are în subordine exclusiv serviciul contabilitate cu compartimentul resurse umane, impozite şi taxe, achiziţii publice şi implementare proiecte. Din start privind această schemă de personal este clar că atribuţiile care sunt date nu sunt specifice unui city-manager, mi se pare că are o plajă foarte îngustă de atribuţii şi de activităţi în coordonare, deci este evident că nu este necesar. Trecând mai departe la procedura de selecţie a acestui city-manager am constatat la documentul „criterii, proceduri şi atribuţii specifice în vederea ocupării funcţiei”. Deci avem criteriile generale, criterii specifice, documentele care trebuiesc depuse de posibilii candidaţi. Criteriile specifice spun aşa: studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile: management, economic, administrativ, juridic sau tehnic fără alte cerinţe, ăsta este un criteriu. La documente necesare pentru depunerea candidaturii văd aici o hârtiuţă care spune aşa, adeverinţă cum că omul a deţinut funcţie de conducere. Din activităţile acestea economic, tehnic, juridic de exemplu în activitatea juridică nu există specifică funcţie de conducere. Activitatea juridică cu preponderenţă se desfăşoară ca o activitate independentă, de sine stătătoare, subordonată, este o funcţie de execuţie şi nu este o funcţie de conducere în majoritatea cazurilor. Doar instituţiile statului cu o organizare complexă au o ierarhizare de acest fel, deci se încalcă criteriile de acces la funcţie. În al doilea rând aceste criterii nu îmi dau mie nicio garanţie a transparenţei procesului de selecţie. Nu mi se pare a fi concurs ori tocmai discutam adineauri despre transparenţă, mi se pare normal ca orice tip de concurs să aibă un procent foarte ridicat de transparenţă către 90%  care dă posibilitatea concurenţei să se autoevalueze, noi aici ca şi criterii de evaluare avem exclusiv criterii subiective, plan de managemant, interviu, nu pare o chestiune foarte serioasă şi foarte corectă. Acuma am făcut eu un demers la un moment dat pe seama bârfelor, se pare că bârfele se adeveresc. V-am solicitat să-mi spuneţi care vă sunt consilierii personali, bârfele s-au confirmat 100%. Eu astăzi fac un exerciţiu şi vă dau în plic câştigătorul concursului pentru city-manager, uitaţi aici, la Aleşd, 14 iulie 2016, city-manager – Pantea Bogdan, cu semnătura mea, îl pun în plic şi vi-l dau. Domnule primar nu aşa se face, nu aşa se face, eu atât am avut de spus.”

Dl. cons. Vancea D.-„dar nu cred că s-a dat încă concursul, dar o să fie un concurs….

Dl. cons. Dubău-„tocmai, eu fac un pariu, sigur o să vedem.

Dl. primar-„vreau şi eu să spun ceva, dacă mai aveţi ceva de spus…..

Dl. cons. Dubău-„mai am ceva de spus: în urma discuţiilor ce le-am avut la comisii aţi justificat această necesitate de faptul că dumneavoastră veţi avea de efectuat foarte multe drumuri la Bucureşti să rezolvaţi problemele pentru a porni investiţiile, foarte bine că faceţi treaba asta, însă treaba asta nu justifică angajarea unui city manager pornind de la documentele pe care le avem în faţă, adică atribuţii pe care le-aţi prevăzut pentru city manager, adică nu este ordonator de credite, d-voastră nu puteţi delega această atribuţie. Faptul că lipsiţi o zi, două din primărie nu împietează activitatea primăriei, mai mult decât atât atribuţiile pe care le-aţi desemnat sunt specifice acelui compartiment destinat atragerii de fonduri europene, eu zic că nu are rost să încărcăm structura. Încă o dată, eu nu consider că este oportun pornind de la realitatea demografică şi teritorială a oraşului Aleşd.

Dl. primar-„jurişti!!! vă dau exemple de jurişti, la spitalul Salonta şi Bratca sunt manageri jurişti, în funcţii de conducere iar să scrii pentru fonduri europene pe 1300-1400 lei şi să te dedici acestei activităţi nu mi se pare o chestie……

Dl. cons. Dubău-„aţi făcut o greşală acuma, mi-aţi confirmat ceea ce am pus în plic. Mulţumesc!

Dl. primar-„nu am făcut nicio greşeală, dar o să fie un concurs, transparent, sunteţi jurist, poate vă înscrieţi şi dumneavoastră, dacă este o retribuţie mai bună decât aveţi, poate reuşiţi să câştigaţi acest concurs…

Dl. cons. Dubău-„nu mă interesează.

Dl. cons. Vancea D.-„city managerul o să aibă mult mai multe atribuţii nu numai astea pe care le-aţi enumerat d-voastră.”

Dl. cons. Dubău-„nu, nu asta e dispoziţia….”

Dl. cons. Vancea D.-„da, sigur aveţi o părere referitor la această funcţie.”

Dl. primar-„atribuţiile se mai pot adăuga, se mai pot lua, la orice persoană în primărie se pot adăuga, se pot lua.”

Dl. cons. Dubău-„nu peste prevederile legale.”

Dl. primar-„sigur, nu peste prevederile legale.”

Dl. cons. Dubău-„nu rezolvă mare lucru, asta spun că nu o consider oportună.”

Dl. cons. Gal-„să ateste vechimea unei funcţii de conducere- scrie, după caz.”

Dl. cons. Dubău-„când facem o procedură trebuie să fie clară şi neinterpretabilă.”

Dl. cons. Gal-„clar scrie- după caz.”

Dl. cons. Dubău-„cum interpretezi tu „după caz”…..Cum interpretează comisia, are sau n-are? este o chestiune de eligibilitate, adică accept dosarul lui în etapa următoare, eu vorbesc despre proceduri clare, transparente, am făcut o greşeală că am personalizat discuţia la sfârşit, dar am făcut un pariu pe care mi-l asum.”

Dl. cons. Pavel-„aşa, ca nou venit, aş dori să avem un dialog decent, să lăsăm pe fiecare să vorbească, să nu intrăm peste ei.”

Preşedintele de şedinţă– „n-am observat până acum.”

Dl. cons. Vancea D.-„şi timpul să fie cât de cât echitabil, adică noi ascultăm şi alţii vorbesc.”

Dl. cons. Pavel-„şi eu cred că un pariu este un pariu, cred că era corect ca să lăsăm plicul, pentru că nu aş dori ca prin această acţiune să excludem toate ofertele, n-avem de ce să ne antepronunţăm, nu-l cunoaştem foarte bine, un pariu este un pariu, puneam plicul închis şi veneam la şedinţa după alegerea acestui city manager să vedem dacă a fost un pariu câştigător sau necâştigător.

Preşedintele de şedinţă– „da şi de aceea am lăsat şi eu discuţiile libere, pentru că mi se pare că în cadrul unui Consiliu local care este un for deliberativ să spunem tot ce avem de spus. Dacă aş fi constatat că se foloseşte un limbaj licenţios sau că discuţiile degenerează aş fi intervenit, dar credeţi-mă nu este cazul. Alte discuţii dacă sunt, dacă nu trecem la vot.

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 9 voturi pentru, 2 abţineri (dl.Jurcuţ, dl. Mănoiu), 5 împotrivă (dl. Dubău, dl. Cipleu, dl. Morar, dl. Turcuş, dl. Vancea V.), astfel adoptându-se Hotărârea nr. 16 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:„Proiect de hotărâre privind aprobarea participării oraşului Aleşd la proiectul „ACCES – Acţiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale” precum şi depunerea cererii de finanţare şi a contribuţiei respective necesare co-finanţării, proiectului”.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. cons. Dubău-„dacă-mi permiteţi, îmi voi exprima nemulţumirea pe care mi-am exprimat-o şi la comisii legat de specialitatea raportului de specialitate, raport care este identic cu proiectul de hotărâre. Rolul unui raport de specialitate este să expliciteze proiectul de hotărâre în sine şi de ce, inclusiv elementul de oportunitate, adică de ce este oportun să adoptăm o asemenea hotărâre. Mi se pare o chestiune neserioasă să facem un raport de specialitate lapidar, lipsit de cele mai elementare informaţii care ar fi necesare. Orice subiect care poate fi subiectul unui proiect, poate în cadrul celor 17 consilieri să nu se întâlneasca la toţi cunoştinţele necesare în domeniul respectiv, dar dacă este explicitat corect vine în sprijinul consilierilor. În al 2-lea rând, fiind vorba de un proiect cu fonduri europene, cu atât mai mult considerăm necesar să fie explicitat, am primit ieri la comisie un draft de explicaţii sumar care sunt obiectivele şi care sunt aşteptările de al acest proiect. L-am întrebat pe dl. primar cam care-i procentul de activităţi lucrative şi cam cât sunt cursuri şi activităţi care nu sunt palpabile şi mi-a spus cam 10% şi 90% alte tipuri de componente. Sfatul meu este ca oraşul Aleşd să intre în proiecte serioase care aduc valoare şi nu poveşti. V-am zis de clădirea bibliotecii care a fost reabilitată într-un proiect PHARE, avantajul a fost că s-a reabilitat clădirea dacă dau citire acum obiectivelor şi aşteptărilor o să râdeţi, că nu s-au atins. Din anunţul final dau numai ca exemplu la sfârşitul procedurii aşteptările cu privire la acest proiect, acestea erau: „În cadrul incubatorului de afaceri se va aloca pentru administrare o suprafaţă la parterul clădirii iar pentru firmele ce vor incuba se va aloca o suprafţă de 250 m pătraţi În cadrul incubatorului vor lucra patru persoane care vor asigura activitatea de secretariat şi consultanţă”. Eu nu văd nici un rezultat al acelui incubator, repet, rezultatul palpabil este repararea clădirii. Deci, ca principiu pentru care a fost accesat acel proiect, a fost să dezvolte un bussines, am înţeles că şi acest proiect are o astfel de componentă. Sunt de acord parţial dar am reticenţe la rezultate. Voi vota pentru, nu mă opun, dar încă o dată atrag atenţia şi sfătuiesc executivul local să se uite către proiecte europene care aduc ceva palpabil mai mult decât poveşti .”

Dl. primar-„deci am preluat acest proiect, dar ceea ce pot eu să vă spun este că pe lângă cei 10% care sunt activități lucrative, consider că din Bruxelles vine de 2 ori bugetul orașului Aleșd și rămâne aici, la profesori, la elevi, se dă de mâncare acolo și 3 milioane de euro vin în Aleșd, eu cred că este benefic ținând cont că bugetul orașului este de aproximativ 1,5 milioane euro/an. Aveți dreptate, trebuie să aplicăm mai mult pe proiecte lucrative, si eu sunt de această părere, dar rămânem cu ceva..”

Dl. cons. Dubău-„să rămânem cu ceva……mâncarea merge…….

Dl. primar-„merge dar…….se dezvoltă și firmele și mișcă economia orașului.

D-șoara cons. Scorțe-„colegul meu, este o poveste frumoasă faptul că 48 de elevi aflați în risc de sărăcie și excluziune socială vor avea masa asigurată, 1800 lei/copil/an participarea la programul „Școală după școală”.

Dl. cons. Dubău-„încă o dată, sunt de acord cu chestia asta, eu am spus altceva, eu am spus de proiecte din care să rămânem cu ceva, uitați-vă în curte, sunt printre puținii care au votat împotrivă. Acea clădire este generatoare de costuri și niciun venit. Știu că la nivelul unei administrații locale veniturile se cuantifică și într-un alt mod, dar vă dau în scris că această clădire nu va aduce niciun beneficiu, nici ca poziționare nici ca funcționalitate.”

Dl. primar-„este o activitate lucrativă după câte văd eu.”

Dl. cons. Dubău-„încă o dată, aveți o clădire care în curând va genera costuri, o dată cu personalul și încă o dată nu aveți ce să aplicați din punct de vedere turistic, dar nu trebuie să ne supărăm, asta este realitatea.”

Dl. cons. Gal-„despre ce discutăm!”

Dl. cons. Dubău-„nu….vorbeam de proiecte în general. Am avut un proiect pe ordinea de zi care ne-a permis să discutăm despre mai multe că de aceea suntem aici….”

Dl. cons. Gal-„cred că trebuie să ne limităm la concret, la ce avem aici.”

Dl. cons. Dubău-„mă voi limita la concret dacă te deranjază că vorbesc mai larg.”

Preşedintele de şedinţă– „dacă mai sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 17 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:„Proiect de hotărâre privind organizarea Târgului de vară de la Aleşd, din perioada 25.08.2016 – 29.08.2016”.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. primar-„sper că este ultima activitate după modelul „Târg de vară și zilele orașului Aleșd” sub actuala formă de organizare, aștept până în luna decembrie de la toată lumea, și de la cetățeni și de la consilieri, propuneri cum să organizăm această activitate mai civilizat, mai aplicat și mai bine. Anul acesta nu am avut timp, dar aștept propuneri de la dumneavoastră, de la toată lumea, cum să modificăm această activitate..”

Dl. cons. Turcuş-„pe ordinea de zi avem „organizarea târgului de vară”, nu văd care ar fi problema, cred că vă referiți la „Zilele orașului Aleșd” care au fost organizate în trecut.”

D-șoara cons. Scorțe-„în referatul de aprobare se suprapun ca și activități, dacă vă uitați.”

Dl. primar-„ele sunt suprapuse, această activitate care acum arată mai mult a bâlci decât a serbare.”

Dl. cons. Turcuş-„pe ordinea de zi și pe invitație scrie doar târg de vară, nu scrie nimic altceva.”

Preşedintele de şedinţă– „problema care rezolvă ceea ce ați discutat dumneavoastră este să le separăm, zilele orasului este una, târgul de vara altceva. Ar trebui să găsim și un loc adecvat unde să se desfășoare zilele orașului, până la urmă dezvoltă niște activități culturale, altceva decât iarmaroc, bâlci și călușei, îți trebuie niște spații adecvate, eu cred că aia este esențial, după aceea putem despărți cele două evenimente – propunerea mea.”

Dl. primar-„eu sub actuala formă n-o să-l mai organizez, mai bine deloc.”

Preşedintele de şedinţă– „dacă mai sunt discuții………”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 18 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 11 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:„Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de administrare încheiat cu Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Cluj”.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. primar-„în urma discuțiilor cu colegii mei și cu directorul de la Salubri am constatat că sunt probleme cu CNANDR-ul în general, cu trasările, cu șanțuri, cu colmatările și, nu ca o formă de răzbunare, pur și simplu acele inundații au fost în urma înfundării șanțurilor care erau ale CNADNR și ei nu au nicio reacție. A trebuit Salubri să meargă să taie podurile, dacă-i vedea cineva zicea că a intrat abuziv și orașul era inundat. Eu propun să nu votăm.”

Dl. cons. Dubău-„dacă propuneți să nu fie votat îl retrageți de pe ordinea de zi.”

Preşedintele de şedinţă– „ca inițiator puteți să-l retrageți.”

Dl. primar-„nu-l retrag.”

Dl. cons. Dubău-„dumneavoastră ne instigați să ne certăm cu CNADNR-ul?”

Preşedintele de şedinţă– „eu cred că o rezolvare ar fi asta: d-voastră ca proaspăt ales, neuzat în funcția asta, puteți să fiți mai ferm în relația cu CNADNR-ul, să ajungeți la o colaborare, sunt aici chestiuni care s-ar putea dezvolta împreună, inclusiv fluidizarea traficului, până la urmă eu zic să nu pornim după poziții de forță, să parcurgem o etapă de negocieri.”

Dl. primar-„da, într-o lună să parcurgem o etapă de negocieri, deci retrag proiectul, nu instig la nevotare.”

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 12 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:„Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Public şi a Ministerului Justiţiei  în domeniul public al oraşului Aleşd şi în administrarea Consiliului local al oraşului Aleşd”.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. primar-„în deplasarea mea la București, la Ministerul Justiției, am luat legătura cu dl. George Petec, șeful compartimentului care se ocupă de investiții. După ce am discutat am ajuns la concluzia că Ministerul nu ar avea bani nici în 15 ani să renoveze această clădire, drept pentru care m-am deplasat la dl. prefect Claudiu Pop să mă consult cu dânsul, care sunt pașii pentru a lua clădirea înapoi, respectiv o hotărâre de Consiliu local prin care suntem de acord să trecem această clădire în patrimoniul orașului Aleșd. Dânsul, în urma acestei hotărâri va iniția o hotărâre de guvern, care va face pașii pentru obținerea avizelor după aceea se va da o hotărâre de guvern.”

Preşedintele de şedinţă– „dacă mai sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 19 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 13 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:„Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al oraşului Aleşd a doua mijloace fixe (instalaţii de încălzire)”.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 20 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 14 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:„Proiect de hotărâre privind actualizarea listei cu bunurile proprietate publică a oraşului Aleşd date în administrarea Liceului Teoretic „Constantin Şerban”.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 21 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 15 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:„Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor cote părţi din terenurile identificate cu numerele topografice 1283/3, 1283/6 şi din numărul cadastral 100829 Aleşd, situate în intravilan”.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. cons. Dubău-„o singură precizare, având în vedere că avem un raport de evaluare pe care l-am raportat la un alt raport de evaluare, dacă noi astăzi stabilim că vom vinde cu 12 euro un teren din categoria arabil chiar dacă este intravilan, consider că în momentul de față noi stabilim un barem pentru ceea ce înseamnă vânzări ulterioare de terenuri similare sau superioare din domeniul privat al orașului Aleșd. Atât.”

Dl. cons. Vancea D.-„dacă s-a stabilit prețul ăsta de 12 euro pe metrul pătrat și se consideră corect pentru amplasamentul respectiv nu cred că este cazul să discutăm despre un standard sau un prag la toate terenurile din Aleșd pentru că unele sunt într-o poziție mai bună altele într-o poziție mai proastă.

Dl. cons. Dubău-„mă refer la situații comparabile.”

Dl. cons. Vancea D.-„acum discutăm de un prag, eu cred că fiecare teren are valoarea lui, cineva poate să-l și evalueze.”

Preşedintele de şedinţă– „perfect de acord dumneavoastră, fiecare teren are valoarea lui, fiecare consilier are părerea lui pe care poate să și-o exprime liber.”

Preşedintele de şedinţă– „dacă mai sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 22 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 16 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 20 mp, din nr. top 1248/7, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară”.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă– supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 23 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 17 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 208 mp, din nr. top 923/7, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă– „voi face eu o observație. Proiectul de hotărâre are ca finalitate vânzarea celor 208 metri pătrați către o persoană fizică care justifică intenția cumpărării datorită unei construcții existente pe teren. M-am uitat în CF-ul reconstituit prin anii ”60 – ”70 și am constatat că numărul topo are 6 ha. La data reconstituirii terenul era în proprietatea Statului român, în 2001 a trecut printr-o hotărâre de consiliu local în domeniul privat al orașului Aleșd. Acum, dincolo de faptul că eu știam că terenul proprietatea statului își schimbă proprietarul printr-o hotărâre de guvern, dar nu intru în detalii, faptul s-a împlinit. Întrebarea mea este : care dintre cele 2 subiecte ale cazului au comis un abuz, cel care și-a întabulat terenul sau cel care și-a ridicat construcția, dacă are autorizație de construcție. Acea construcție a fost edificată fără autorizație de construcție, Consiliul local trebuie să fie de acord cu înstrăinerea terenului numai pentru a rezolva o problemă, o problemă pe care nu a creat-o sau dacă a creat-o trecîndu-și în patrimoniu un teren care nu trebuia, aia ar fi modalitatea să-l treacă înapoi. De asta vreau să fac referință la aceasta, pentru că știam că proprietatea publică are niște atribuții: ea este insesizabilă, imprescriptibilă, inalienabilă. Exact la asta cu inalienabilă fac referire, mi se pare că ea face obiectul unei înstrăinări din moment ce eu mă duc și construiesc pe ea. Nu cunosc istoricul, nici nu mă interesează, dar mi se pare că este o punere în legalitate a unor acțiuni anterioare mai puțin legale.”

Dl. cons. Dubău-„în precizare – această construcție nu este notată în CF, juridic nu sunt îndeplinite condițiile legale care permit înstrăinarea către proprietar, deocamdată nu avem dovedită calitatea de proprietar de bună credință cum spune legea.”

Preşedintele de şedinţă– „făcând referire la nr. topo conform CF are 6 ha și având în vedere ca obiective asumate de către competitorii electorali dezvoltarea Pădurii Negre prin parteneriate și fonduri europene, eu cred că ar trebiu să le dezvoltăm pe aceste terenuri, pentru că atunci când o să dorim să dezvoltăm ceva vom constata că nu mai avem terenuri în proprietate că le-am vândut bucată cu bucată, drept pentru care voi vota împotrivă.”

Dl. cons. Joldea-„dl. președinte, văd că nu doriți să intrați în istoric. Este vorba de un teren în Pădurea Neagră, într-adevăr, acolo cu trecerea terenului din proprietatea statului în proprietatea orașului nu știu dacă s-a făcut vreo ilegalitate dar (s-a făcut acum 15 ani) acolo s-a încercat să se pună în posesie localnicii, fiecare a avut din anii 60-70 un loc pe care și-a construit o bucătărie de vară, este vorba de locatarii de la bloc, din apartamente mici, muncitorii de la fabrica de sticlă, aveau grădini și animale acolo, este vorba de aceste construcții.”

Preşedintele de şedinţă– „eu am înțeles despre ce este vorba, nu știu care este calitatea lor, probabil că la început aveau calitatea de provizorat. Eu am întrebat cum s-a ajuns la situația asta. La momentul Legii 18 a existat posibilitatea atribuirii până la 5000 metri pătrați, vă spun, am ajuns în 2016 după 3 legi de retrocedări să vindem teren pentru o construcție care, ce-o fi  – coteț, filigorie….

Dl. cons. Joldea-„s-a mers în 2001, poate înainte, pe aproape 50% punere în posesie, poate 60%. Acum nu știu ce să zic, ce s-ascunde după retorica asta legislativă cu legile astea, nu contest problema de legalitate care o spuneți dumneavoastră, dar o văd așa, un fel de frână..”

Preşedintele de şedinţă– „frână la ce, la legislație ?”

Dl. cons. Dubău-„legislația nu-i retorică, eu vă spun, conform legislației au dreptul să cumpere doar proprietarii de bună credință, eu m-am referit strict la situația de carte funciară care nu dovedește că acel proprietar are calitatea de cumpărător de bună credință. A doua chestiune, avem o construcție de 8 metri pătrați, o baracă, se solicită 208 metri pătrați, aș fi curios care este criteriul, s-a dus și a desenat pe hartă 208 metri pătrați că atâta îi trebuie lui. Încă o dată eu de la criteriu legal nu pot să abdic. Nu sunt îndeplinite condițiile minime, nu este dovedită proprietatea de bună credință a imobilului. În CF în dreptul nr. topo nu este notată nicio construcție..”

Dl. cons. Joldea-„vreți să spuneți că nu s-au făcut demersurile până la capăt !”

Dl. cons. Dubău-„eu spun că în momentul de față nu avem proprietar de bună credință care-i dă dreptul la cumpărare directă, fără licitație, a terenului afectat construcției, ce construcție – 8 metri pătrați sau 208 sau 300 sau 1000?.”

Dl. cons. Joldea-„ați fost la fața locului? Vă invit…”

Dl. cons. Dubău-„ok, putem să mergem până acolo, dar eu vă spun că legal… eu vă mai supun atenției următorul lucru : constat că mai avem teren, în proprietatea statului, în proprietatea orașului, toți în campania electorală s-au gîndit cum s-ar putea dezvolta localitatea, noi punem în discuție vanzarea terenului, eu nu aș vrea peste câțiva ani când o să avem pe masă un proiect de dezvoltare să constatăm, cum constatăm de 4 ani încoace, – adică ne-am dezvolta dar nu avem cum, că nu mai avem terenuri. Mai înainte am votat să cumpărăm cu 12 euro ca să deschidem o stradă pentru oamenii care și-au construit case acolo. Nu aș vrea peste să zicem că vrem să facem un Saint Morris la Pădurea Neagră și nu mai avem teren, dincolo de situația de legalitate peste care eu nu pot să trec.”

Preşedintele de şedinţă– „dacă mai sunt discuții….”

Dl. cons. Dubău-„am vorbit pe documente, pe CF, încă o dată – situația din CF care nu-i concludentă.”

Dl. cons. Turcuş-este clar că noi trebuie să rezolvăm problema, dar nu trebuie să ocolim legea, momentan pentru acest proiect discutăm cu ce avem pe masă, dacă lucrurile nu sunt ok înseamnă că nu respectăm legea, cred că așa trebuie să votăm pentru fiecare proiect un numai pentru ăsta.”

Dl. cons. Mănoiu-„am spus și în ședința de comisie, cred că vindem prea ușor terenurile din proprietatea primăriei, mi se pare o suprafață destul de mare. Peste 2-3 ani vrem să facem ceva și nu avem teren. Si eu sunt împotriva vânzărilor și cred că ar trebui să fim mai atenți..”

Dl. cons. Joldea-„208 metri pătrați nu este o suprafață foarte mare, este 20/10. Ce să facem acolo pe atâta suprafață?…”

Preşedintele de şedinţă– „dacă mai sunt discuții…”

Preşedintele de şedinţă– supune la vot proiectul de hotărâre, care se votează cu 8 voturi pentru, 7 împotrivă (dl. Cipleu, dl. Dubău, dl. Jurcuţ, dl. Mănoiu, dl. Morar, dl. Vancea V. ), 1 abţinere ( dl. Turcuş),, astfel proiectul de hotărâre neadoptându–se.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 18 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:„Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, în vederea dezlipirii terenului cu număr cadastral 101192 Aleşd.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. primar-„este vorba de terenul de la fitosanitare unde o hotărâre judecătorească ne obligă să dezmembrăm în 2 acest teren. Cei de la fitosanitare de la București au zis să fie de-a lungul, deci avem acordul lor, în partea dreaptă va fi terenul orașului Aleșd care are 50 m lățime și cam 100 lungime..”

Preşedintele de şedinţă– „alte discuții…Ca președinte de ședință îmi reproșez că nu am solicitat inițiatorului să prezinte proiectele.”

Preşedintele de şedinţă– „dacă mai sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă– supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 24 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 19 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:„Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, în vederea parcelării terenului cu nr. cadastral 101615, atribuirii numerelor cadastrale de către OCPI Bihor precum şi înscrierea lor în cartea funciară.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă– supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 25 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 20 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:„Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a oraşului către d-ul Schneider Antal.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă– „este vorba despre același caz și același nr. topo 923/7, așa că eu voi vota împotrivă.”

Preşedintele de şedinţă– supune la vot proiectul de hotărâre, care se votează cu 9 voturi pentru, 7 împotrivă, astfel proiectul de hotărâre neadoptându–se.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 21 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 5422 mp şi aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului  în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelelor şi înscrierea lor în cartea funciară.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. primar-„este vorba de 2 străzi: Mihai Eminescu și 1 Mai.

Preşedintele de şedinţă– „cadastrare, tot ce ține de domeniul public, șanțuri, trotuare ș.a.m.d, chestiuni esențiale pentru a cunoaște patrimoniul orașului. Salutăm astfel de inițiative.

Preşedintele de şedinţă– supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 26 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 22 de pe ordinea de zi: „Informarea primarului privind principalele obiective de investiţie si stadiul lor în urma deplasării la Bucureşti – discuţii.”

Dl. primar-„eu acum 2 săptămâni m-am deplasat la București, în prima săptămână de când am fost investit, pentru a vedea situația investițiilor din orașul Aleșd. Pentru a vedea situația investițiilor, am făcut deplasarea la mai multe ministere: Ministerul Transporturilor și Justiției, cu următoarele concluzii:

  • Centura orașului este prinsă în Masterplan, urmând a se aproba în septembrie. După aprobarea Masterplanului, procedura de achiziție publică este finalizată, sunt mici ajustări cam în valoare de 5000 de euro la achiziția publică, care se rezolvă, și dacă avem ajutorul celui de sus, să poată să înceapă lucrarea, dacă se mai schimbă ceva …., asta este situația din luna iunie.
  • Următoarea deplasare a fost la Transgaz, unde am stat de vorbă cu dl. Ion Sterian, președintele Consiliului de administrație. Problema este destul de gravă, s-a făcut o investiție de 200 milioane de euro, aprobată, cu tot cu avize, dar din păcate, toate avizele au expirat, a fost scos din planul de investiții, nu vreau să spun motivele, dar dl. Sterian a fost binevoitor și mi-a dat un model de înființare a unor „asociații de dezvoltare intercomunitară”, am contactat primarul din Aștileu, urmează primarii din Lugaș și Tileagd, și să formăm o asemenea asociație, pașii sunt foarte greoi. Transgaz va analiza oportunitatea, dl. președinte mi-a dat și studiul de oportunitate în care toate avizele sunt negative de Transgaz. Un lucru trebuie să fim conștienți, că toate aceste avize au existat și a fost o investiție ratată de către zona noastră, îmi pare rău, mă voi lupta să o pornesc înapoi. Orice investitor vine și întreabă de apă-canal, curent și gaz – este? L-am contactat pe dl. Cobârzan, ar fi făcut o fabrică de faianță și gresie dacă-am fi avut gaz. Dl. Oros ar fi pornit fabrica de sticlă, toate astea trebuie puse în studiile acestea, să le dovedim celor de la Transgaz că putem asigura un consum ca această investiție să fie oportună. Mă străduiesc dar va fi foarte greu. Dl. președinte va fi la Oradea săptămâna viitoare. La Oradea, taie panglica la electrovcentrală, să ne întâlnim cu primarii.”

Preşedintele de şedinţă-„dacă vine, aveți ocazia să dați mâna cu dl. Bolojan – „Marele aleșdean”, ca-n videoclip, și să-l înconjurați pe dl. director pentru că, după opinia mea, fară gaz nu putem să dezvoltăm economic mare lucru.”

Dl. primar-„dar când te apuci de o chestiune din asta nu mai poți să stai în primărie cu nana, cu baciu… cu mejdia, cu gardurile…”

Preşedintele de şedinţă-„trebuie să stați, că sunteți primar…”

Dl. primar-„treburile acestea necesită deplasări și timp.”

Preşedintele de şedinţă-„sunt de acord cu dumneavoastră că necesită deplasări, dar o să vă faceți program de audiențe și vă poate suplini dl. viceprimar.

Dl. primar-„următoarea deplasare a fost la Ministerul Justiției, cu dl. Petec, v-am spus povestea cu Banca agricolă.

Următoarea deplasare la dl. Drăgan, care este cu canalizarea care se desfășoară în orașul Aleșd. Cu acest domn m-am mai întâlnit și aici ne-am plimbat în sus și în jos, nu s-a schimbat nimic. Acum, eu, luni dimineața am planificat o întâlnire la d-na Pătrășcoiu directoarea generală de la CNI, unde vom discuta aceste probleme, s-a stabilit alt constructor, ăla vrea să vină să lucreze! Niciun pas până nu termină ceilalți.

Preşedintele de şedinţă-„o chestiune mai personală, acum, eu l-am oprit pe domnul ăsta să-și mai îngroape lucrarea, pentru că au făcut un racord pentru care trebuie să chem Salubri să vedem dacă poate face racordul în căminul interior. După ce îngroapă pentru, ce să mai semnezi ? Nu se mai vede nimic, eu nu i-am lăsat să îngroape.”

Dl. primar-„va fi foarte greu, măcar acest constructor care vine este bihorean….”

Dl. cons. Dubău-„să nu uităm de realitate, orice constructor nou care vine în baza aceluiași contract va avea următoarea problemă: banii care se plătesc pentru lucrul făcut se duc în contul constructorului general. Nu se poate cesiune de creanță în lipsa unor facturi.”

Dl. primar-„i-am spus : dacă nu cesionezi și plățile să-ți intre ție, banii, cu constănțeanul ăsta nu faci nimic.

Dl. cons. Dubău-„vă dau un sfat: fiţi cu ochii pe ei, în cel mai scurt termen dacă nu merge treaba reziliaţi contractul, o să ajungem să plătim cu împrumutul ăla de la CEC şi o să rămânem de ocară, eu vă spun, dacă nu se mişcă lucrurile…. Vă spun de ce, că nu se poate face cesiunea de creanţă. Dacă constructorul general rămâne neserios, cum s-a dovedit până acuma, orice subcontractor va veni numai dacă va avea o putere financiară extraordinară să-şi asume să facă pe cheltuiala lui lucrarea.”

Dl. primar-„l-am întrebat pa acest domn dacă are capacitatea să înceapă şi să ducă lucrarea oarecât, până va încasa ceva.

Dl. cons. Dubău-„să se înceapă cu a se acoperi, nu să se apuce să sape.

Dl. primar-„următoarea deplasare a fost la CNI pentru Casa de cultură, d-na mi-a confirmat că toate actele sunt în regulă, doar că este problemă cu SEAPul, nu ştiu să lucreze pe noul SEAP, dar săptămâna viitoare voi afla amănunte.

Următoarea deplasare a fost la Ministerul Dezvoltării, la dl. Mihalcea. Primul lucru care m-a întrebat a fost când închei proiectul „Selina 2007”. Trebuie închis, sper să găsim un constructor local şi să închidem lucrarea asta. Preţurile de acum sunt compatibile cu cele din 2007, Florin Moraru îşi dă acordul, trebuie să mergem pe trotuare de la Primărie până pe Mihai Eminescu.

Dl. cons. Dubău-„dacă-mi permiteţi să vă dau şi aci un sfat, situaţia cu Selina este mai complicată, că Selina este în insolvenţă, n-o mai lălăiţi, de 2 ani spun să se rezilieze acest contract şi să se reliciteze.

Dl. primar-„n-a mai rămas mult din el, 5-6 miliarde, este păcat să nu-l ducem la bun sfârşit.

Dl. cons. Dubău-„cu o firmă în insolvenţă nu prea stă numeni de vorbă.

Dl. primar-„a 2-a lucrare era cea de apă-canal de la Pădurea Neagră, despre care aveam foarte puţine informaţii. Dl. Mihalcea a deschis un dosar şi nu erau decât coperţile…

Dl. cons. Dubău-„graţie actualului dumneavoastră consilier personal.

Dl. primar-„am primit ce trebuie să facem, nu puşcă studiul de fezabilitate cu proiectul tehnic, trebuie să mergem la proiectant. Banii sunt alocaţi, chiar anul acesta trebuie să ne apucăm, se lucrează mult mai uşor decât în Aleşd. Un constructor serios poate lucra cu viteză destul de mare. Dl. Mihalcea a spus : proiect tehnic mai mic sau egal cu studiul de fezabilitate.

Acestea sunt proiectele în curs de derulare. M-am mai gândit la un CT pentru spital tot prin PNDL(Programul național de dezvoltare locală).”

La ANL încercăm un proiect lucrativ, este vorba, pe singurul teren care a îndeplinit condiţiile, 1000 de metri pătraţi. În şedinţa viitoare vă aduc un teren de 5000 de metri pătraţi cu 1,42 euro pe metru pătrat.”

Preşedintele de şedinţă – referitor la informarea făcută de dl. primar, dacă sunt discuţii…..

Dl. cons. Turcuş-„la capitolul canalizare foarte bine că se face, că vin banii, eu cred că ar trebui să vă puneţi aparatul de specialitate mai mult la lucru, pentru că o lucrare care nu se face bine, o putem opri mai devreme, ne dăm seama că tot oraşul este spart şi ne uităm unii la alţii. V-aţi deplasa şi dumneavoastră mai liniştit la Bucureşti dacă aparatul îşi face treaba. Așa este în orice instituție.”

Dl. primar-„corect.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 23-„diverse”

Dl. cons. Turcuş-„eu am cerut, am observat că s-a închis accesul în zona pieţei, aş dori să-mi răspundă cei care au făcut acest lucru, care sunt avantajale şi dezavantajele şi dacă a întrebat cineva locatarii blocurilor AN1 şi AN2, de problemele pe care le întâmpină.”

Dl. primar-„este vorba de ziua de joi dimineaţa între orele 9-14, dacă aţi observat s-a degajat str. Ciocârliei, unde era un adevărat circ. Blocurile AN1 şi AN2 sunt deranjate de lebeniţarii care au avut contracte, eu nu voi mai agreea de anul viitor.

Dl. cons. Dubău-„dar unde avem contracte închiriate, pe stradă?

Dl. primar-„avem și pe stradă…..”

Dl. viceprimar-„din păcate, da.”

Dl. primar-„anul viitor vă garantez că nu-și vor mai desfășura produsele acolo.

Dl. cons. Turcuş-„până atunci mai este un an și locatarii sunt foarte nemulțumiți pentru că acei oameni își fac treburile acolo, își spală hainele își serbează ziua copilului, îmi cer scuze că intru în asemenea detalii dar sunt foarte deranjante pentru cei ce locuiesc acolo.”

Dl. primar-„o lună de zile mai este pentru lebenițari.”

Dl. cons. Gal-„până la urmă noi am votat….”

Dl. cons. Turcuş-„noi am votat ca oamenii să stea în stradă?”

Dl. primar-„eu pe anul viitor nu mai agreea în acest proiect de hotărâre locuri pe stradă. Dacănu vine ăla cu dormeze și cu cruci, nu sărăcește orașul Aleșd și nici locuitorii nu-s văduviți cu nimic dacă cei cu dormeze nu vor fi.”

Dl. cons. Gal-„încă o dată, a fost votat de noi.”

Dl. cons. Dubău-„dl. coleg o fi votat de noi dar nu să doarmă noaptea acolo. Piața este între anumite ore, nu doarme, nu mănâncă……”

Dl. cons. Gal-„este trecut pe zi.”

Preşedintele de şedinţă – „da, dar nu pe noapte, nu avem taxă pe noapte.”

Dl. primar-„nu mai punem deloc.”

Preşedintele de şedinţă – „dacă mai sunt discuții………… Dacă nu, declar ședința încheiată.” Vă mulțumesc!

 

Urmărește-ne și pe Google News