37.2 C
Aleşd
duminică, 14 iulie 2024
Blue Container Aleșd

UPDATE VIDEO+TEXT Ședința de consiliu local Aleșd – 25 octombrie 2016

Ședința de consiliul local Aleșd, 25 octombrie 2016 – privind convocarea Consiliului local Aleşd în şedinţă ordinară.

https://www.youtube.com/watch?v=3sd_8e2MWQE

 

Încheiat azi, 25.10.2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Aleşd, conform Dispoziţiei primarului oraşului Aleşd nr. 403/19.10.2016. Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului local este dl. cons. Gal Cristian.

La şedinţă sunt prezenţi 16 din 17 consilieri în funcţie, 1 absent motivat (dl. Turcuş Radu). La şedinţă au mai participat dl. Moraru Florin- manager SC Salubri si 2 cetăţeni din Pădurea Neagră.

Preşedintele de şedinţã– “declar deschisă şedinţa ordinară de astăzi şi vreau să începem prin a vota procesul verbal al şedinţei anterioare din 27.09.2016, şedinţă ordinară a Consiliului local. Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr.57 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”

Preşedintele de şedinţã prezintă ordinea de zi, ordine de zi ce a fost afişată, pentru aducerea la cunoştinţa locuitorilor oraşului Aleşd:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, a caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a modelului contractului de prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în unitatea administrativ teritorială Aleşd.-iniţiator primar

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului nr. 12.527/13.12.2006 de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din aria administrativ teritorială a oraşului Aleşd prin concesiune.-iniţiator primar

3.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Aleşd adoptat prin HCL nr. 11/14.07.2016. -iniţiatori consilierii: Jurcuţ Călin, Turcuş Radu-Victor, Dubău Florin-Călin, Cipleu Sorin-Leontin, Morar Călin, Vancea Viorel şi Alb Mariana

4.Proiect de hotărâre privind obligativitatea publicării procedurilor de achiziţie publică pe pagina de internet a unităţii administrativ teritoriale. -iniţiatori consilierii: Jurcuţ Călin, Turcuş Radu-Victor, Dubău Florin-Călin, Cipleu Sorin-Leontin, Morar Călin, Vancea Viorel şi Alb Mariana

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului identificat cu număr cadastral 102284, înscris în CF 102284 Aleşd, în suprafaţă de 11.468 mp, situat în intravilan. -iniţiator primar

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unor cote părţi din terenurile identificate cu numerele cadastrale 102466 şi 101137, în vederea construirii unui drum. -iniţiator primar

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al oraşului Aleşd pe anul 2016. -iniţiator primar

8.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2016 aprobat prin HCL nr. 16/2016. -iniţiator primar

9.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 48/27.09.2016, privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “CONSOLIDAREA ŞI REABILITAREA RUINELOR CETĂŢII ŞINTEU PIATRA ŞOIMULUI”. -iniţiator primar      

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării oraşului Aleşd la programul Casa Verde Clasic, a cheltuielilor legate de proiect şi a Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Înlocuirea sistemelor de încălzire pe lemne cu un sistem care utilizează energie regenerabilă, la Spitalul orăşenesc Aleşd. -iniţiator primar

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei – clădire şcoala nouă situată în Peştiş. -iniţiator primar

12.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia Comisiei locale de aplicare a Legilor fondului funciar Aleşd a unor terenuri aflate în proprietatea privată a oraşului în suprafaţă totală de 13,42 ha. -iniţiator primar

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de partizi constituite din fondul forestier proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale Aleşd propuse a se exploata în anul 2017, precum şi modul de valorificare pentru fiecare partidă în parte. -iniţiator primar

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii a două imobile identificate cu nr. cadastral 103931, respectiv 103932, din domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale Aleşd în domeniul public al acesteia. -iniţiator primar

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului cu nr. cadastral 103972 în suprafaţă de 20 mp înscris în CF nr. 103972 Aleşd din domeniul public al oraşului în domeniul privat al oraşului Aleşd. -iniţiator primar

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului cu nr. cadastral 101788 în suprafaţă de 1000 mp înscris în CF nr. 101788 Aleşd din domeniul public al oraşului în domeniul privat al oraşului Aleşd. -iniţiator primar

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară (drum Valea de Şinteu). -iniţiator primar

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 208 mp, din nr. top 923/7, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară. -iniţiator primar

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 217 mp, din nr. top 923/7, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară. -iniţiator primar

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 218 mp, din nr. top 903/2, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară. -iniţiator primar

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a oraşului către d-ul Schneider Antal. -iniţiator primar

Dl. cons. Cipleu-„propun punctul 22 pentru „diverse”.

Dl. cons. Vancea D.-„am şi eu ceva pentru „diverse”.

Preşedintele de şedinţă– “supunem la vot ordinea de zi cu punctul 22- diverse. Aceasta a fost aprobată cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr.58 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, a caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a modelului contractului de prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în unitatea administrativ teritorială Aleşd.-iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „au fost discuţii la comisii având în vedere că este un Regulament- cadru să se înlocuiască „SC Salubri SA” cu termenul „Operator”.

Preşedintele de şedinţă– supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 59 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului nr. 12.527/13.12.2006 de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din aria administrativ teritorială a oraşului Aleşd prin concesiune.-iniţiator primar.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă– „ni s-au mai adus materiale pentru punctul 2, le-aţi avut fiecare pe masă, legat de proiectul apă- canal.”

Dl. cons. Dubău-„care dintre cele enumerate se încadrează în solicitare? ”

Dl. Moraru Florin– „punctul 5, punctul 5 şi 11.”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 60 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Aleşd adoptat prin HCL nr. 11/14.07.2016. -iniţiatori consilierii: Jurcuţ Călin, Turcuş Radu-Victor, Dubău Florin-Călin, Cipleu Sorin-Leontin, Morar Călin, Vancea Viorel şi Alb Mariana.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. cons. Dubău-„o precizare, în calitate de coiniţiator al proiectului, modificarea se face în sensul că vrem să instituim obligativitatea de a se posta, odată cu dispoziţia pentru şedinţă, de a se posta proiectele de hotărâri şi materialele care stau la baza elaborării acestor proiecte.

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 61 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind obligativitatea publicării procedurilor de achiziţie publică pe pagina de internet a unităţii administrativ teritoriale. -iniţiatori consilierii: Jurcuţ Călin, Turcuş Radu-Victor, Dubău Florin-Călin, Cipleu Sorin-Leontin, Morar Călin, Vancea Viorel şi Alb Mariana.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. primar-„ca şi o chestiune, tehnică propun un termen de 3 zile lucrătoare în loc de 24 de ore.”

Dl. cons. Vancea D.-„şi 5 zile lucrătoare, dl. primar.”

Dl. primar-„acuma cum vreţi d-voastră, eu şi 3 zile lucrătoare zic că este suficient decât 24 de ore. ”

Dl. cons. Vancea D.-„aş avea o întrebare pentru iniţiatori- Care este sensul proiectului depus şi la ce ne ajută? ”

Dl. cons. Dubău-„vă voi răspunde eu, este asemănător cu cel dinainte, este vorba de transparentizarea cheltuirii banului public şi am identificat modalităţi, există şi pagina primăriei pentru acele proceduri. Dacă pentru profesionişti există site-ul sistemului electronic de achiziţii publice, pe care profesioniştii îşi prezintă ofertele iar unităţile contractuale îşi contractează anumite servicii şi lucrări pentru cetăţeni care sunt contribuitorii acestui buget, nu cred că este o problemă să vadă felul în care se cheltuiesc banii, pe ce se cheltuie, nu cred că este o problemă această transparenţă.”

Dl. cons. Vancea D.-„nu, nu cred că este o problemă, doar că este o prelungire a legii…. ”

Dl. cons. Dubău-„nu este o prelungire a legii, daţi-mi voie să vă corectez sau să vă precizez că, referitor la textele legislative, sunt făcute pentru a arăta că nu solicităm alte proceduri decât cele prevăzute în lege, legea cadru, legea 198 prevede mai multe precizări în funcţie de pragul valorii la care se face achiziţia. În funcţie de aceste valori şi în funcţie de aceste proceduri am diferenţiat şi noi modalitatea de a fi publicate aceste achiziţii. La unele se pretează odată cu publicarea pe SEAP, la altele nu se poate aşa ceva pentru că presupune şi o consultare a pieţei de către autoritatea executivă. În baza consultării respective, se face o notă justificativă, de-abia în momentul în care se face nota justificativă putem avea decizia de a face achiziţia publică. Nu este o prelungire a legii, ci este o diferenţiere pe categorii de achiziţii. ”

Dl. cons. Vancea D.-„nu ştiu dacă la asta se referă.”

Dl. cons. Dubău-„la asta se referă. N-aveţi decât să mă credeţi pe cuvânt s-au să faceţi propriile investigaţii cu privire la legislaţie.”

Dl. cons. Vancea D.-„eu aşa o văd, ca o informare a cetăţenilor, nu face diferenţiere între sume, valori, ceva de genul acesta.”

Dl. cons. Dubău-„nu, legislaţia face această diferenţiere, ca tip de procedură aleasă pentru achiziţie, de exemplu dacă pragul valorii este peste o limită, în legea 198.

Dl. primar-„30- 100.000 euro, în lei este acuma.”

Dl. cons. Dubău-„achiziţia de creioane nu se face aşa, ci printr-o procedură mai simplificată, atunci este clar că modalitatea de transparentizare va fi ulterioară, n-o să puneţi un anunţ pe pagina primăriei că urmează să cumpăraţi creioane. Se achiziţionează prin metoda simplificată pe care-o propunem noi, iar anunţul este aposterior, după ce s-a făcut achiziţia.”

Dl. cons. Vancea D.– ”se cere acolo inclusiv enumerarea lucrărilor, plăţile făcute, asta înseamnă din partea primăriei un efort….cineva trebuie să urmărească ce proiect s-a închis, care nu…..”

Dl. cons. Dubău-„da, dar nu-i prea mare. Tocmai asta este idea transpartizării în sensul că astăzi putem avea un proiect care costă 3 lei iar la final costă mai mult datorită diverşilor factori. Vă dau un exemplu care se întâmplă cel mai frecvent- greşelile de proiectare care ridică costurile. Atunci noi prin metoda asta de transparentizare spunem : astăzi am achiziţionat serviciul pe baza contractului la un preţ ”de”, la finalizarea contractului nivelul cheltuielilor a ajuns la „…”

Dl. cons. Vancea D.– ”să se dea şi explicaţii….”

Dl. cons. Dubău-„nu, nu am cerut explicaţii.”

Dl. cons. Vancea D.– ”păi, şi atunci cum o să fie, luăm o lucrare cu 3 lei, o încheiem cu 4 lei din care…..”

Dl. cons. Dubău-„există un cadru legislativ, de exemplu, la lucrare legea prevede un maxim la care se poate ajunge prin acte adiţionale.”

Dl. cons. Vancea D.– ”nu despe asta este vorba, despre faptul că noi trebuie să punem tot, atunci…”

Dl. primar-„nu, nu partea de achiziţie publică.”

Dl. cons. Dubău-„eu vorbesc de achiziţie publică şi de finalizarea procedurii, de exemplu sediul acesta de primărie, s-a licitat cu un preţ, conform legii la momentul respectiv când s-a finalizat procedura, s-a publicat pe SEAP anunţ, firmei respective i  s-a atribuit contractul cu suma „de” iar la finalizare contractul poate fi mai mare sau mai mic în funcţie de ce se realizează.”

Dl. primar-„este clar, văd că şi în raport scrie de 3 zile, atunci propun să se voteze cu amendamentul acesta.”

Dl. cons. Dubău-„o să vă rog să rugaţi pe unul din colegii d-voastră să formuleze amendamentul, că d-voastră nu sunteţi iniţiator şi nu puteţi.”

Dl. cons. Vancea D.– ”vă rog să acceptaţi amendamentul din partea mea, în sensul că termenul de afişare să fie de 3 zile lucrătoare.”

Preşedintele de şedinţă –”dacă mai sunt alte discuţii….. ”

Preşedintele de şedinţă supune la vot amendamentul, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se.

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 62 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului identificat cu număr cadastral 102284, înscris în CF 102284 Aleşd, în suprafaţă de 11.468 mp situat în intravilan. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. cons. Dubău-„o precizare doar, pentru colegii mei care nu au înţeles data trecută, iată că se poate ca proiectul să aibă şi această formă pe care am cerut-o data trecută, dl. primar nu mai trebuie să transpire că-i fură cineva terenul de sub nas şi astăzi avem un proiect de hotărâre într-o formă rezonabilă şi acceptabilă. Mulţumesc! ”

Preşedintele de şedinţă– „este proiectul cu drumul în care trebuia menţionată neapărat utilitatea.”

Dl. cons. Dubău-„eu am fost acuzat că manipulez colegii şi că din cauza mea nu înţeleg…”

Dl. cons. Vancea D.– ”nu ştiu cine v-a acuzat, pe noi nu ne-aţi manipulat.”

Dl. cons. Dubău-„un cetăţean care a participat la şedinţă.”

Dl. cons. Vancea D.– ”de bună credinţă noi acceptăm proiectul aşa cum este acum, dar utilitatea precizării la achiziţia unui teren, dacă ne-o puteţi explica şi nouă, la o nouă achiziţie.”

Dl. cons. Dubău-„vă explic şi acuma, orice proiect de hotărâre are nevoie de o expunere de motive, care este motivul pentru care s-a formulat acel proiect de hotărâre, tocmai asta am reproşat data trecută, că multe dintre proiectele de hotărâri au nişte materiale suport care nu precizează clar scopul pentru care sunt emise acele proiecte. Faptul că dl. primar ne-a explicat pentru ce vrea să cumpere acel teren, dar ne-a explicat verbal, eu am considerat că nu-i suficient, deci, dacă asta este motivarea că luăm acel teren să construim un drum, nu cred că-i o problemă motivarea să fie stipulat în proiectul de hotărâre, nu este vorba de nimic altceva.”

Preşedintele de şedinţă– „motivarea era preţul şi de aia…”

Dl. cons. Dubău-„să spui că preţul este principala motivație, că atunci ne-apucăm şi cumpărăm toate terenurile care costă 50 de cenţi.”

Dl. cons. Cipleu-„corect, asta voiam să spun şi eu, acuma Consiliul local nu-i diler de terenuri, dacă apare unul ieftin îl cumpărăm.”

Dl. primar-„în Consiliul trecut aţi blamat fostul primar că tot vinde, acum am început să şi cumpărăm.”

Dl. cons. Cipleu-„dacă le vindea, dar le-a dat gratis, să fim serioşi, să nu degenereze discuţia că n-are rost.”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 63 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unor cote părţi din terenurile identificate cu numerele cadastrale 102466 şi 101137, în vederea construirii unui drum. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil, cu precizarea că dl. Dubău nu a participat la vot

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi pentru, 1 abţinere(dl. Cipleu) (Dl. Dubău nu a participat la vot), astfel adoptându-se Hotărârea nr. 64 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al oraşului Aleşd pe anul 2016. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil, cu precizarea că dl. Dubău nu a participat la vot

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi pentru, 1 împotrivă (dl. Cipleu), -dl. Dubău nu a participat la vot-, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 65 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2016 aprobat prin HCL nr. 16/2016. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz nefavorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil, cu precizarea că dl. Dubău nu a participat la vot

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi pentru, 1 împotrivă(dl.Cipleu),-dl. Dubău nu a participat la vot-, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 66 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 48/27.09.2016, privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “CONSOLIDAREA ŞI REABILITAREA RUINELOR CETĂŢII ŞINTEU PIATRA ŞOIMULUI”. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. cons. Dubău-„dacă-mi permiteţi, data trecută acest proiect de hotărâre a fost votat în lipsa acestui document, absolut nefiresc, astăzi există această documentaţia în faţa mea, semnată, ştampilată, asumată, dar nu voi vota acest proiect şi i-am spus aseară dl. primar şi dl. Pantea, această documentaţie conţine greşeli care pot să-i aducă respingerea. L-am rugat pe dl. Pantea să-şi găsească erorile care pornesc de la dumnealui şi s-au rostogolit în lanţ în toată documentaţia, asta l-am întrebat pe dl. primar dacă a identificat? ”

Dl. primar-„credeţi că eu am citit tot proiectul ăsta.”

Dl. cons. Dubău-„nu, nu, l-am rugat pe colegul d-voastră.”

Dl. primar-„i-aţi spus aşa, în glumă, puteţi să ne spuneţi şi nouă să-l corectăm.”

Dl. cons. Dubău-„nu, eu vorbesc serios, aici este problema că uneori d-voastră şi colegii d-voastră credeţi că eu fac glume, chiar sunt un om serios aici, acasă fac glume.

Dl. primar-„de ce nu ne spuneţi şi nouă care este greşala, ca s-o corectăm.”

Dl. cons. Dubău-„nu mai spun care este greşala, că sunt luat la întrebări. ”

Dl. cons. Cipleu-„devine deţinătorul adevărului absolut, periculos.”

Dl. cons. Dubău-„nu, nu-mi doresc să devin deţinătorul adevărului absolut, vă spun doar că conţine greşeli, n-o să-l votez pentru că, cu aceste greşeli, are şanse să nu treacă la finanţare.”

Dl. primar-„la scris, la……unde?”

Dl. cons. Dubău-„greşeli, o să vă arăt după ce veţi vota acest proiect, eu am avut curiozitatea să mă uit pe el, i-am atras atenţia colegului d-voastră care gestionează acest proiect, a crezut de cuviinţă că-i suficient să-mi dea un zâmbet pe sub mustaţă, eu mă bucur şi de-a atâta. O să vă devoalez acest mic secret după vot.”

Dl. cons. Vancea-„dacă tot am ajuns aici, mă întreb care este rolul Consiliului local Aleşd? ”

Dl. cons. Dubău-„asta m-am întrebat şi eu în diverse alte situaţii, şi am fost luat la mişto, de câteva zile sunt şi bătaia de joc a oraşului.”

Dl. cons. Vancea-„asta nu este discuţie pe care să o avem aicea.”

Dl. cons. Dubău-„eu hotărăsc ce spun în ceea ce mă priveşte, eu hotărăsc ceea ce spun.”

Dl. cons. Vancea-„pentru problemele personale nu pentru consiliu.”

Dl. cons. Dubău-„ba da, chiar pentru activitatea din consiliu mi-am căpătat sapuneală, nu-i nici o problema, las Consiliul local în înţelepciunea lui să analizeze acest proiect, după care mă voi pronunţa, este o greşală care este rostogolită-n lanţ în acest proiect.”

Dl. cons. Vancea-„dar faceţi  parte din consiliul, nu? ”

Dl. cons. Dubău-„da, fac parte din Consiliu, dar vreau să demonstrez ceva azi.”

Dl. cons. Vancea-„dacă tot timpul vreţi să demonstraţi ceva, vreun pariu sau vreo….”

Dl. cons. Dubău-„cu diverse ocazii am prezentat anumite puncte de vedere, nu am fost luat în considerare, nu vreau să deţin adevărul absolut, vă fac astăzi pe plac, fac un exerciţiu şi vă las să votaţi.”

Dl. cons. Vancea-„de fiecare dată faceţi un exerciţiu şi noi trebuie să stam la exerciţiile astea.”

Dl. cons. Dubău-„dar nu vă obligă nimeni.”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi pentru, 3 împotrivă (dl Morar, dl.Cipleu şi dl Vancea V.), 1 abţinere(dl Dubău), astfel adoptându-se Hotărârea nr. 67 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”

Dl. primar-„şi chiar vă rugăm să ne spuneţi care este greşala, aţi zis că după vot ne spuneţi.”

Dl. cons. Dubău-„da, vă spun, deci acest proiect, ştiţi că data trecută a mai fost un proiect legat tot de acest….”

Dl. primar-„da, şi am corectat.”

Dl. cons. Dubău-„da, şi v-am explicat că există o anumită grilă cu privire la evaluarea proiectelor respective, pe grila respectivă se urmăresc anumite concordanţe, între documente şi proiect, concordanţe care îl fac eligibil sau neeligibil, cap-coadă numărul de carte funciară al imobilului pe care se doreşte această investiţie este greşit, eu vă spun cum funcţionează, cei care evaluează asemenea dosare se uită, şi prin metoda fotografică verifică aceste conformităţi, vreau să vă spun că tot proiectul este identificat a se desfăşura pe un imobil înscris în 11735, nu există în Aleşd CF 11735 – asta este greşala care este preluată în toată documentaţia, peste tot.”

Dl. primar-„am înţeles, corectăm.”

Dl. cons. Dubău-„da, dar ca să-l corectaţi veţi avea nevoie de o altă hotărâre de Consiliu local, pentru astăzi l-aţi votat aşa.”

Dl. cons. Vancea-„vom face încă una, dar dacă n-am putut să facem înainte treaba asta şi să meargă omul înainte.”

Dl. cons. Dubău-„dl. coleg, acest material de şedinţă l-aţi primit şi dumneavoastră, nu-mi puteţi reproşa mie că nu aţi depistat d-voastră această eroare.”

Dl. cons. Vancea-„nici nu v-am reproşat, departe de mine gândul.”

Dl. cons. Cipleu-„d-voastră l-aţi primit şi acum şi l-aţi văzut şi luna trecută, noi nu l-am văzut luna trecută.”

Preşedintele de şedinţă- dau citire…dl. coleg permiteţi…..”

Dl. cons. Cipleu-„vă permit, dar trebuie să răspund, sau vreţi să ne luaţi microfonul, nu putem să vorbim…”

Dl. cons. Joldea-„nu, dar să ne respectăm un pic.”

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea participării oraşului Aleşd la programul Casa Verde Clasic, a cheltuielilor legate de proiect şi a Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Înlocuirea sistemelor de încălzire pe lemne cu un sistem care utilizează energie regenerabilă, la Spitalul orăşenesc Aleşd. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 68 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 11 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei – clădire şcoala nouă situată în Peştiş. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

Comisia Învăţământ – aviz nefavorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. cons. Vancea-„în proiectul acesta, am văzut în material cererea de la Inspectoratul de Poliţie, că se cere un termen de 15 ani pentru contractul ăsta cu titlu gratuit şi nu se precizează nici că ei se obligă să-şi plătească utilităţile, nu se precizează şi faptul că clădirea ar trebui şi întreţinută şi reparată, pentru asta aş dori un amendament, în primul rând pentru termenul de 15 ani, care este foarte mult, pe 5 ani, şi să se precizeze în contractul de comodat că se obligă să întreţină clădirea, cel puţin în starea in care o primesc, pe lângă plata utilităţilor.”

Dl. cons. Dubău-„dacă-mi permiteţi, o să vă fac o precizare legat de doleanţa d-voastră, vă spun de ce nu este necesară, pentru că un contract de comodat care vizează un imobil, legislaţia aplicabilă unor astfel de contracte prevede toate garanţiile necesare şi aceste garanţii se înscriu în contract. Garanţiile necesare cu privire la aceste obligaţii de întreţinere a respectivei clădiri, deci Codul Civil reglementează foarte clar aceste obligaţii în funcţie de orice tip de contract, cu privire la întreţinerea clădirii. Cu privire la termen, nu-mi dau seama, pot doar să intuiesc de ce ar avea nevoie de o perioadă mai lungă, presupun că fiind vorba de un sediu de poliţie acolo,- chiar de aici a pornit discuţia,- acolo sunt necesare nişte chestiuni logistice care presupun multe altele.”

Dl. primar-„dânşii, dl. comandant, mi-a spus în felul următor: „Noi ne căutăm o locaţie să cumpărăm ceva, dar în cel mai rău caz, acolo, dacă vine mâine executorul ne scoate afară”, pentru că nu au contract, nu au nimic, au zis că mă roagă să fac demersuri mai departe ca să rămână, iar dacă nu, să revenim la starea iniţială.”

D-na secretar-„astăzi dv. hotărâţi doar schimbarea destinaţiei, deci nu discutăm nici de darea în administrare, nici de darea în folosinţă, deci azi se solicită doar schimbarea destinaţiei. Această hotărâre, împreună cu multe alte hârtii, ajung la inspectorat pentru a primi acel aviz. Apoi cu acel aviz vor merge la minister, în acea solicitare pe care noi o vom înainta ministerului vom solicita o perioadă „de”, nu-i tot una, depinde de ei pe ce perioadă ne vor aproba sau nu schimbarea destinaţiei.”

Dl. cons. Vancea-„nu poate să depindă de ei pe ce perioadă putem să facem noi un contract de genul ăsta.”

Dl. cons. Dubău-„nu, nu, mai repet eu o dată ce a vrut să zică d-na secretar, poate vorbesc altfel. În momentul de faţă această clădire are o anumită destinaţie şi-i protejată de lege în sensul că, având destinaţia instituţie de învăţământ, nu i se poate schimba destinaţia decât în anumite condiţii. Aceste condiţii sunt mai multe la număr, ultimul cuvânt îl spune ministerul, dă aviz pentru schimbarea destinaţiei sau nu, din instituţie de învăţământ în clădire administrativă. Abia după aceea, după ce primim acel aviz de la Ministerul Învăţământului, noi putem, dacă poliţia va mai avea nevoie de acel sediu, să facem un contract de închiriere şi abia atunci putem hotări chestiunile astea.”

Dl. primar-„în proiectul de hotărâre nu apare, doar în raportul de specialitate.”

Dl. cons. Dubău-„doar în solicitarea lor.”

Preşedintele de şedinţă– „apare doar schimbarea destinaţiei.”

Dl. primar-„probabil vor mai veni 2 hotărâri de Consiliu în urmă la aceasta, în raportul de specialitate apare 15 ani, dar în proiectul de hotărâre nu apare.”

Dl. cons. Dubău-„deci astăzi aprobăm un document solicitat în mod formal, Ministerul nu poate lua o decizie până nu există această hotărâre.”

Dl. cons. Vancea-„da, dar atâta vreme cât este ataşată cererea IGP. ”

Dl. cons. Dubău-„dar eu pot solicita orice, idea este ce primesc.”

D-na secretar-„exact.”

Dl. primar-„va urma următoarea şedinţă, atunci stabilim împreună…..”

D-na secretar-„clauzele contractuale.”

Dl. cons. Mănoiu-„dacă vom avea aviz favorabil de la Minister.”

D-na secretar-„acesta este un fel de aviz de principiu, va fi în folosul poliţiei.”

Dl. cons. Vancea-„păi s-a schimbat…..”

D-na secretar-„nu mai este administrată de şcoală, dar ea a rămas în baza materială a şcolii, dacă este în administrarea mea nu înseamnă că pot să-i schimb destinaţia.”

Dl. cons. Dubău-„acea clădire este protejată de lege ca şi destinaţie.”

Dl. cons. Vancea-„la destinaţie va fi la liber sau se va specifica?”

D-na secretar-„se va preciza : pentru a fi data în comodat poliţiei.”

Dl. cons. Vancea-„aţi văzut, şi atunci o să ne trezim cu….”

Dl. primar-„nu, nu, că atunci o să facem o altă hotarâre, noi.”

Dl. cons. Vancea-„noi, – dar ei au cererea.”

D-na secretar-„trebuie să motivez de ce solicit avizul.”

Dl. cons. Vancea-„de ce nu se face referire clară la termen şi la modul de ….de….”

D-na secretar-„pentru că nu are obiect, metodologia care stă la baza emiterii acelui aviz spune clar, trebuie anexată hotărârea privind propunerea schimbării destinaţiei. Legea învăţămîntului prevede că, dacă nu-mi emite avizul în 30 de zile, se aplică procedura aprobării tacite.”

Dl. cons. Cipleu-„eu am vrut să spun doar de ce nu voi vota acest proiect de hotărâre, de principiu, consider că solicitarea poliţiei este întemeiată şi ar trebui rezolvată, dar nu asta este problema, eu nu sunt de acord, n-am fost de acord şi speram să se revină la decizia de închidere a şcolii din Peştiş, pentru că, după părerea mea, desfiinţarea s-a produs în urma unui management defectuos şi nicidecum a unei lipse a elevilor în localitatea respectivă. Că noi cedăm deja imobilul respectiv, înseamnă că nici nu ne mai propunem… Aş fi vrut să văd dacă echipa managerială de la şcoala „Constantin Şerban” cumva se gândeşte să reînfiinţeze şcoala în locaţia despre care vorbim, eu ştiu că elevi sunt. Probabil că acolo nu s-a desfăşurat, din punctul de vedere al părinţilor, o activitate de învăţământ care ei să aibă siguranţa că-i de aceiaşi calitate,- nu am înţeles de ce-, cu cea care se desfăşoară în locaţiile oraşului Aleşd. Mulţumesc!”

Dl. primar: – are dreptate dl. Cipleu că eu am mers un pic în urma acestor treburi, şcoala s-a desfiinţat aşa pentru că unii nu au vrut să fie profesori de ţară şi au vrut să fie profesori de oraş, aşa mi s-a spus de către nişte profesori din Peştiş, nume nu spun că nu se cuvine, şi aşa se pare că s-a desfiinţat şcoala din Peştiş. Baiul este că foarte greu înfiinţezi înapoi, dar văd că lumea s-a obişnuit, vine la Aleşd, alte condiţii, alţi profesori, într-adevăr păcat, că era bine să se desfăşoare activitate acolo….

Dl. cons. Cipleu: – asta cu profesori de ţară, dacă-mi permiteţi, nu este un argument, în primul rând că locaţia este la fel de îndepărtată de un punct al oraşului ca şi locaţia de aici de lângă vale. De exemplu: dacă luăm locaţia de aici de pe vale, dacă socotim dintr-o margine a oraşului este aceeaşi depărtare, este chiar în oraş, se află situată pe cea mai modernizată stradă a Aleşdului, întâmplarea face că se suprapune cu DN1H, deci ăsta nu este un argument din punctul meu de vedere.

Dl. primar: – nu este un argument, dar aşa-mi povesteau alţi profesori, poate este o bârfă, aşa s-au derulat lucrurile acolo.

Dl. cons. Dubău: – bun, să înţeleg că ce ne-aţi spus dv., cum că STS-ul nu ar agreea este valabil sau nu este valabil.

Dl. primar: – a, nu, am vorbit cu dl. comandant, el încearcă şi în altă parte, dar s-a gândit la procedura aceasta că, dacă mâine vine cu executorul, ne mutăm în stradă cu poliţia oraşului Aleşd, – n-au contract, ei nu au nimic acolo.

Dl. cons. Cipleu: – din păcate, când este vorba să aplicăm pentru proiecte, Peştişul este zonă urbană, când să ţinem şcoală este zonă rurală, mi se pare că este chiar pueril ce se întâmplă, dar nu mai intrăm în discuţie, am vrut doar să vă spun punctul de vedere şi de ce nu voi vota acest proiect. Înţeleg şi sunt întru totul de acord, este total justificată solicitarea poliţiei, că şi dânşii stau într-un imobil retrocedat de ani şi ani de zile, dar eu nu sunt de acord prin faptul că noi vom da respectivul imobil, probabil se obţine pînă la urmă avizul ministerului, tăiem din start orice idee de-a mai reînfiinţa şcoală în Peştiş. Atât. Mulţumesc!

Preşedintele de şedinţă-„Supunem la vot proiectul de hotărâre.”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se votează cu 9 voturi pentru, 3 abţineri şi 4 împotrivă, astfel nu se adoptă proiectul de hotărâre.”

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 12 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia Comisiei locale de aplicare a Legilor Fondului Funciar Aleşd a unor terenuri aflate în proprietatea privată a oraşului în suprafaţă totală de 13,42 ha. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz nefavorabil.

Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. cons. Dubău: – eu doresc să precizez pentru colegi, chiar dacă nu deţin adevărul absolut, de ce nu voi vota acest proiect de hotărâre, se face referire la acea lege 165, m-am uitat peste acea lege, tratează retrocedările de terenuri agricole cât şi retrocedările de terenuri forestiere. Din motivare rezultă că există la ANRP solicitări pentru terenuri agricole, terenuri identificate pentru punerea la dispoziţia comisiei locale. Din document îmi rezultă că ar fi „păduri”,  practic sunt în fondul forestier, adică nu putem să amestecăm merele cu perele, adică, dacă omul a făcut cerere de retrocedare pe terenuri agricole, nu pot să-i restitui în natură teren forestier,- una dintre observaţii. Şi cea de-a doua – din cele 10- 12 terenuri am găsit la documentele ataşate doar pentru 2-3 topografice cărţile funciare, pentru restul n-am văzut CF ataşate, pentru cele de acolo rezultă că este „pădure” şi nu voi vota acest proiect, că nu concordă cu realitatea şi prescripţiile legale. Atât. Mulţumesc!”

Dl. cons. Cipleu: – faţă de cele spuse de dl. Dubău, am avut ocazia la şedinţa Comisiei judeţene de fond funciar Bihor să aflu că, persoanele care sunt îndreptăţite la aceste reparaţii şi-au depus o declaraţie de renunţare la dosar, prin care renunţă la orice alt amplasament i s-ar oferi în schimb, şi nu înţeleg care este rostul acestei puneri la dispoziţie. Mulţumesc! ”

Preşedintele de şedinţă– „am înţeles că se poate cere şi la alte UAT-uri vecine…. ”

Dl. cons. Dubău: – „dacă-mi indicaţi şi textul legal atunci fac un efort să verific.”

Preşedintele de şedinţă-„Supunem la vot proiectul de hotărâre.”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se votează cu 10 voturi pentru, 2 abţineri şi 4 împotrivă, astfel nu se adoptă proiectul de hotărâre.”

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 13 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de partizi constituite din fondul forestier proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale Aleşd propuse a se exploata în anul 2017, precum şi modul de valorificare pentru fiecare partidă în parte. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. cons. Cipleu: – „înainte de a trece la discuţii, vă vog să-mi permiteţi să spun că o să mă retrag din sală pe perioada…..”

Dl. primar: – „nu, vă rog să staţi să ne daţi nişte lămuriri.”

Dl. cons. Cipleu: – „n-o să dau nicio lămurire, că am înţeles că o anumită d-nă Blaga Mariana din Oradea este foarte interesată de problema persoanei mele, aşa că o să mă retrag din această sală şi vă las să discutaţi. Lămuriri! Vă stăteam la dispoziţie ieri dacă mă solicitaţi, dar nu m-aţi solicitat.”

Dl. cons. Vancea: – dl. Cipleu, dv. aţi venit cu proiect şi sunteţi şef de ocol.”

Dl. cons. Cipleu: – „Proiectul? Iniţiator este dl. primar.”

Dl. Cipleu a părăsit sala de şedinţă.”

Dl. cons. Vancea: – „bun, dar aţi venit cu toată documentaţia, şi noi cu cine trebuie să stăm de vorbă, să înţelegem că colegul nu este foarte interesat…..”

Dl. cons. Dubău: – „haideţi să facem o precizare, ca să purtăm discuţia într-un cadru legislativ. Conform legii 215/2001 iniţiativa actelor care sunt supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local aparţine primarului sau consilierilor locali, potrivit calităţilor lor sau individual. Acest proiect de hotărâre, conform invitaţiei şi conform referatelor de aprobare, aparţin ca şi iniţiator domnului primar. Potrivit HG-ului care instituie această obligaţie de a valorifica într-un anume fel masa lemnoasă valorificată pe baza documentelor silvice, adică a amenajamentului, astea fiind spuse, având în vedere că am precizat cadrul legal în care lucrăm, vreau să fac doar o precizare, că avizele comisiilor, din cele 4 comisii, 3 nu ştiu ce au avizat, pentru că au avizat un proiect fără propuneri. Noi la comisia juridică am constatat că proiectul de hotărîre nu avea practic propunerea modalităţii de valorificare a masei lemnoase.”

Dl. primar: – „eu am să retrag acest proiect, pentru că între timp am constat că la oraşul Aleşd ocolul silvic păzeşte la preţ dublu faţă de Aştileu, pădurea oraşului Aleşd împreună sumele deduce TVA pe care-l încasează, bagă ca şi cheltuială la primăria oraşului Aleşd. Bagă cheltuială 150 milioane pentru nu ştiu ce, şi eu nu sunt foarte în clar cu treburile acestea. Mi se pare normal ca 2 primării să fie tratate la acelaşi nivel sau la o mică diferenţă, dar nu la o diferenţă de 80% la pază şi la …..şi atunci am să-l retrag şi probabil am să reziliez contractul cu ocolul silvic, deoarece nu mi se pare normal noi să plătim dublu faţă de alte primării, pentru paza pădurii din Aleşd. O s-o punem pe site, ca să se prezinte agenţi economici care sunt autorizaţi pentru pază, ca să vină şi să administreze pădurea, că nu-i obligatoriu să fie ……poate să fie ocoale silvice private, amenjamentele le pot face firme private. Cum o cumpărat firmele bugetare din oraşul Aleşd cu 20 milioane maşina sau 18 milioane, şi aici o ieşit că vindem cu 50 lei la populaţie mc, nu ştiu care populaţie cu 50 lei mc, deci sunt nişte neconcordanţe, încetul cu încetul ne dumirim pe ele, că eu tocmai de aia m-am dus şi m-am consultat cu alţi colegi, că sunt la început şi nu prea mă pricep, dar asta este foarte clar – că preţul la noi este de 90/ha şi la Aştileu 55/ha la pază.”

Dl. cons. Dubău: – „doar o precizare, acuma v-aţi spus punctul de vedere, v-aş ruga să comparaţi acelaşi tip de contracte şi tip de servicii.”

Dl. primar: – „o, dar contractul nostru ştiţi cum este fără sume, fără nimica, Ocolul deduce cât vrea şi ne plăteşte cât vrea, o să vă arăt contractul să vedeţi, nu contează tipul de contract, la noi contractul zice în beneficiu, în urma deducerilor cheltuielilor care nu se ştie cum se calculează, 90% se repartizează la UAT şi 10% la Ocolul silvic. Când am împărţit ne-a ieşit 53 lei pe metru ster şi pe piaţă se vinde cu 180.”

Dl. cons. Dubău: – „aveţi dreptul de iniţiativă, vă rog să vi-l valorificaţi.”

Dl. primar: – „eu această iniţiativă am făcut-o în urma hârtiilor primite de la Ocolul silvic, nu de capul meu.”

Dl. cons. Dubău: – „Ocolul silvic, în calitate de administrator, v-a pus în vedere că aveţi anumite obligativităţi, adică noi ca şi Consiliu local, avem anumite obligaţii prevăzute în acest HG care tocmai s-a edificat.”

Dl. primar: – „dacă dl. Cipleu care iniţiază aicea ……”

Dl. cons. Dubău: – „nu iniţiază, nu, este o adresă care vă pune în vedere care-s…….”

Dl. primar: – „şi atunci, nu ne poate da lămuriri în calitate de cel care ne face adresa?

Dl. cons. Dubău: – „aţi solicitat lămuriri?”

Dl. primar: – „acuma l-am rugat frumos, pentru că era chestia asta cu piciorul cu….. că altfel votam proiectul.”

Dl. cons. Vancea: – „l-am rugat acum în şedinţă.”

Dl. cons. Dubău: – „dl. primar de ce faceţi circ, aveţi serviciu juridic.”

Dl. primar: – „dv. faceţi circ de 4 luni în consiliu, şi acuma dacă eu vorbesc, deja fac circ!!! ”

Dl. cons. Dubău: – „aveţi serviciu juridic în cadrul primăriei care trebuia să vă lămurească cu privire la aceste prevederi legale.”

Dl. primar: – „oficiul juridic trebuia să-mi propună chestia asta, ce îmi spune aici dl. Cipleu? ”

Dl. cons. Dubău: – „suma a făcut-o, nu cu propunere, s-a făcut o adresă prin care v-a comunicat că, având în vedere că aveţi un amenajament silvic pentru pădurea pe care o administrează Ocolul silvic pe baza unor prevederi legale şi pe baza contractului, dv. vreţi să spuneţi poveşti, este treaba dv.”

Dl. primar: – „dânsul nici în comisie nu ne-a putut spune, că noi am sărit aici fără să citim cu modul de valorificare ca masă pe picior sau fasonată.”

Dl. cons. Dubău: – „de ce aţi sărit, dl primar, dv. nu puteţi invoca necunoaşterea obligaţiilor pe care le aveţi, legea obligă Consiliul local să stabilească inclusiv modalitatea de valorificare, Consiliul local stabileşte, aşa zice legea.”

Dl. primar: – „o să valorificăm cum considerăm de cuviinţă.”

Dl. cons. Dubău: – „dv. aţi iniţiat un proiect de hotărâre care trebuie să conţină propunerea dv., în urma discuţiilor Consiliul local va spune „îl valorificăm într-un fel sau altul”, despre asta este vorba. Bun? Propunerea dv. care este? Pentru că ieri, în Comisia juridică, v-am solicitat această părere şi colegul a consemnat propunerea dv. în Comisia juridică, şi aşa a fost avizată : să se valorifice pe masă lemnoasă fasonată, da?”

Dl. primar: – „da, ca să putem da la şcoli, la spitale, la primării, la biblioteci, la casa de cultură şi la toate cu 500 de lei nu cu 1500, atâta este toată problema. Eu mă consult şi cu dl. Joldea, dar eu zic să-l retragem.”

Dl. cons. Vancea: – îl retragem, este un proiect la care iniţiatorul nu vrea să participe, ori că l-a greşit ori….. ”

Dl. cons. Joldea: – „nu este iniţiator, să nu încurcăm lucrurile.”

Dl. cons. Dubău: – „dl. primar este iniţiator.”

Dl. cons. Vancea: – „dl. Joldea, te rog să nu mă întrerupi. Dl. primar, tot ce am primit este de la Ocolul silvic, şi nu greşesc cu nimic.”

Dl. cons. Joldea: – „trebuie pusă altfel problema.”

Dl. primar: – „le pune pe masă şi pleacă, eu nu sunt pădurar de meserie.”

Dl. cons. Dubău: – „dl. primar, vă comunic că obligaţiile pe care le avem, conform legii…. D-na secretar, există această obligativitate conform legii? ”

D-na secretar: – „bineînţeles, azi noi nu discutăm de preţuri, discutăm doar de modul de valorificare. Se hotărăşte aici “cum” şi trecem în ultima rubrică din tabel.”

Dl. cons. Vancea: – „tocmai asta este întrebarea, trebuie să vină să ne lămurească.”

Dl. cons. Dubău: – „tocmai această întrebare am pus-o eu aseară şi dl. primar şi-a asumat opţiunea.”

Dl. cons. Pavel: – „când va reveni colegul…., s-a vehiculat un nume, eu doresc ca în momentul în care facem nişte lucruri concrete….., dânsul să ne explice cine este acea persoană dacă a vehiculat un nume.”

Preşedintele de şedinţă– „există punctul „diverse” şi acolo se va putea.”

Dl. Pavel: – „s-a invocat un nume, cred că trebuie toţi să ştim cine este.”

Preşedintele de şedinţă– „să tecem la puctul 14……”

Dl. cons. Dubău: – „chemaţi-l pe dl. Cipleu.”

Dl. cons. Vancea: – „nu-l chemaţi, dl. Cipleu cum a iesit aşa şi intră, noi nu suntem portari.”

Dl. cons. Dubău: – „Călin, te rog cheamă-l. Numai o secundă, dl. coleg vă rog să nu mai jigniţi.”

Dl. cons. Vancea: – „pe cine?”

Dl. cons. Dubău: – „pe colegul meu, vă atrag atenţia!!!”

Dl. cons. Joldea: – „dl. coleg, nu mai atrageţi atenţia, prea mult atrageţi atenţia, nu suntem subalternii dv., domnule coleg, haide să ne respectăm.”

Dl. cons. Dubău: – „dacă doriţi, eu îmi fac timp să avem o întâlnire şi să vă explic strict procedural cum se desfăşoară o şedinţă de Consiliu local.”

Dl. cons. Joldea: – „dv. ştiţi absolut toate detaliile…. ”

Dl. cons. Dubău: – „nu, dar mă ghidez după legea 215, pe care ar trebui să o ştiţi şi dv.”

Dl. cons. Vancea: – „o ştiu şi eu, dar nu înţeleg ce rol au silvicultorii acolo!”

Dl. cons. Dubău: – „ba da, se referă la modalitatea de lucru într-o şedinţă de Consiliu local.”

A revenit în sala de şedinţă dl. consilier Cipleu.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 14 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii a două imobile identificate cu nr. cadastral 103931, respectiv 103932 din domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale Aleşd în domeniul public al acestuia. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 69 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 15 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului cu nr. cadastral 103972 în suprafaţă de 20 mp înscris în CF nr. 103972 Aleşd din domeniul public al oraşului în domeniul privat al oraşului Aleşd. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

Comisia Învăţământ – aviz nefavorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. primar: – „acum 3 luni, noi i-am dat acestei persoane aviz de principiu şi el şi-a făcut toate lucrările astea, deci nu cere ceva în plus, să fim consecvenţi…..”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 70 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 16 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului cu nr. cadastral 101788 în suprafaţă de 1000 mp înscris în CF nr. 101788 Aleşd din domeniul public al oraşului în domeniul privat al oraşului Aleşd. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. primar: – „este vb. de clădirea fitosanitarei, care este în colţ pe strada Arenei către ANL-uri. Le-am dat noi 4000 mp data trecută şi ăsta este chiar colţul ăla şi clădirile care s-au dat Direcţiei.”

Dl. cons. Dubău: – „precizarea este că nu le dăm noi că vrem, ci că este o hotărâre judecătorească care ne obligă.”

Dl. primar: – „eu v-am explicat…”

Dl. cons. Dubău: – „da, şi eu am explicat.”

Preşedintele de şedinţă– „alte discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 71 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 17 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară ( drum Valea de Şinteu). -iniţiator primar.”

Dl. primar: – „s-a scos acea parcelă care se suprapunea….”

Dl. cons. Dubău:- „da”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 72 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 18 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 208 mp, din nr. top 923/7, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz nefavorabil.

Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

Comisia Învăţământ – aviz nefavorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se votează cu 9 voturi pentru, 6 împotrivă şi o abţinere, astfel neadoptându-se proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 19 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 217 mp, din nr. top 923/7, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz nefavorabil.

Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

Comisia Învăţământ – aviz nefavorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se votează cu 9 voturi pentru, 6 împotrivă şi o abţinere, astfel neadoptându-se proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 20 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 218 mp, din nr. top 903/2, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz nefavorabil.

Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

Comisia Învăţământ – aviz nefavorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se votează cu 9 voturi pentru, 6 împotrivă şi o abţinere, astfel neadoptându-se proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 21 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren din proprietatea privată a oraşului către d-ul Schneider Antal. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz nefavorabil.

Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

Comisia Învăţământ – aviz nefavorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se votează cu 10 voturi pentru, 4 împotrivă şi 2 abţineri, astfel neadoptându-se proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă– „diverse.”

Dl. cons. Cipleu:- „aveţi ceva, dl. Vancea?”

Dl. cons. Vancea:- „da, dar v-aţi înscris primul.”

Dl. cons. Cipleu:- „bine, întrebam doar. Am solicitat punctul „diverse” pentru că la şedinţa anterioară am făcut o solicitare în vederea unei situaţii de fapt, ca să nu greşesc, am luat o copie după Procesul verbal prin care am solicitat Instituţiei primarului să prezinte o informare detaliată a acţiunii intreprinse de Instituţia primarului în baza mandatului conferit de HCL 48/14.11.2012. Nu intru în detalii, că toată lumea a fost şi ştie despre ce este vorba, şi totodată în funcţie de stadiul demersurilor, să se vină cu propuneri concrete. Deci, am primit o informare pe mail, nu ştiu dacă aţi primit-o şi dv.”

Dl. primar:- „dacă vreţi vă spun verbal.”

Dl. cons. Cipleu:- „îmi daţi voie, că nu ştiu dacă-mi puteţi spune verbal, că la comisie nici nu ştiaţi ce conţine informarea.”

Dl. primar:- „am vorbit cu avocata.”

Dl. cons. Cipleu:- „trebuia să-l puneţi pe avocat, pentru că asta voiam să spun, că această informare, care este de o pagină şi jumătate, foarte detaliată, de fapt şi de drept face referire la solicitarea mea numai în ultima parte a ei, respectiv dosarul 13.822/111 din 2012, şi fiindcă-i foarte consistentă, pot să-i dau citire integral : “Prin cererea formulată în dosarul sus amintit s-a solicitat Anularea HCL nr. 14/31.01.2012, prin care s-a aprobat efectuarea schimbului de teren între oraşul Aleşd şi Asociaţia de Pădurit şi Păşunat Aleşd- Văratec, anularea contractului de schimb nr. 520/2012 şi radierea înscrisurilor din CF şi revenirea la situaţia anterioară. Prin sentinţa civilă nr. 1907/2015 Tribunalul Bihor a admis acţiunea formulată de Instituţia primarului orasului Aleşd, s-a dispus anularea HCL nr. 14/2012, a admis cererea de intervenţie accesorie formulată de către domnul Dubău Florin Călin. Asociaţia de Pădurit şi Păşunat Aleşd- Văratec a formulat recurs împotriva Sentinţei Tribunalului Bihor, recurs pe care Curtea de Apel Oradea îl admite.”, deci asta este informarea detaliată. Dacă asta este informare detaliată, mă întreb cum ar fi arătat o informare succintă, ceva de genul că „la informarea solicitată problema este nasoală”, sau una expeditivă ar fi fost ceva de genul „vai, vai, vai”. Păi, din această formulare, dl. primar, nu reiese…, nu suntem de specialitate, dar ce înseamnă a formula un recurs pe care Curtea de apel Oradea îl admite, dacă acel recurs a fost ultimul atac. Eu am avut curiozitatea, după ce am primit informarea, că am crezut că primesc una consistentă şi detaliată, ar fi însemnat dacă nu în multe cuvinte cel puţin copia celor două sentinţe, adică a Tribunalului Bihor şi a Curţii de apel Oradea, măcar dacă nu e în stare cineva să le pună pe hârtie, le citim noi, poate le înţelegem, sau poate ne ducem la cineva să ni le explice. M-am uitat pe respectiva sentinţă a Curţii de apel, la care nici măcar numărul nu era trecut în informarea detaliată şi acolo scrie că-i definitivă şi irevocabilă, da, sentinţa respectivă din noiembrie, anul trecut, deci de un an de zile. Definitivă şi irevocabilă, nu am eu multe cunoştinţe de drept, dar aia înţeleg că-i adio, s-a terminat.

Dl. primar:- „la ce?”

Dl. cons. Cipleu:- „din noiembrie anul trecut, la ce v-am solicitat informarea. A mai trecut pe-aici pentru umplerea paginilor nr. topo şi d-alea, eu n-am cerut aşa ceva, nu mă interesa străzile şi văile şi nu ştiu ce, mă înţelegeţi? Deci asta este informarea pe care am primit-o.”

Dl. primar:- „dacă mă lăsaţi.”

Dl. cons. Cipleu:- „nu, vă las după ce termin, că nu-i consemnată de dv., dacă v-o însuşiţi o să ne daţi explicaţii. O să vă rog să ne puneţi la dispoziţie cel puţin cele două sentinţe, de la Tribunal şi Curtea de apel, să le citim şi noi, să vedem ce scrie în ele şi renunţ la cererea de informare, că poate înţeleg şi eu şi nu-mi mai trebuie traducător.”

Dl. primar:- „deci au fost două speţe acolo, după cum mi-a povestit avocata. Astăzi, de faţă cu d-na secretar, am sunat-o, a fost o speţă în care s-a cerut anularea HCL, care la prima procedură s-a pierdut, la a doua spune avocata că vom câştiga. De aici încolo, ce să va spun, eu nu sunt jurist, nu sunt avocat. Ce mi-aţi cerut, o să cer şi o să vi le prezentăm, nicio problemă.”

Dl. cons. Cipleu:- „siguranţa pe care aţi folosit-o când aţi spus că vom câştiga se bazează probabil pe principiul simetriei, adică, dacă aici am pierdut prima dată, a doua oară am câştigat, la a doua am pierdut şi acum dacă am pierdut prima dată, acum vom câştiga, că nu înţeleg.”

Dl. primar:- „mi-a spus că datorită faptului că s-a intabulat domeniul public, ceea ce nu se poate, datorită acestui fapt o să câştigăm.”

Dl. cons. Cipleu:- „şi dacă nu se poate, de ce am pierdut la prima instanţă, acum fac o discuţie pe ceea ce spuneţi dv., că nu pe informare.”

Dl. primar:- „sunt 2 procese.”

Dl. cons. Cipleu:- „nu-s două procese, că dacă vă citeaţi informarea, unul este suspendat până la clarificarea celuilalt. De fapt şi de drept aşteptăm primul proces.”

Dl. cons. Joldea:- „păi tot 2 sunt atunci, nu, dacă unu-i suspendat până la clarificarea celuilalt, nu, logic.”

Dl. cons. Cipleu:- „este foarte logic, aţi citit informarea.”

Dl. cons. Joldea:- „nu din ce-aţi spus dv.”

Dl. cons. Cipleu:- „la o sentinţă definitivă şi irevocabilă eu cred că nu mai există cale de atac, nu d-na secretar? Eu am citit după site-ul „Just- Portal” se numeşte. ”

Dl. primar:- „aia cu HCL am pierdut-o. ”

Dl. cons. Cipleu:- „da, că eu aia v-am cerut-o, n-am ştiut că primarul a deschis nu ştiu câte procese.”

D-na secretar:- „au fost deschise 3 procese:  anularea HCL,  anularea contractului şi anularea parţială a titlului de proprietate.”

Dl. cons. Cipleu:- „s-a pierdut 1 an de zile.”

Dl. primar:- „aia cu HCL-ul este o chestie procedurală, că nu poţi anula ceva ce ai iniţiat, acuma nu eu am iniţiat hotărârea aia , o să le duc mai departe, o să mă duc la Oradea, o să mă întâlnesc cu femeia asta, o să văd mai amănunţit despre ce-i vorba.O să vă aduc informare mai detaliată, o să vă aduc sentinţele, o să vă aduc tot, tot, tot.”

Dl. cons. Joldea:- „hotărârile acestea, dacă sunt definitive şi irevocabile, nu trebuiau comunicate părţilor, s-au comunicat?”

Dl. cons. Cipleu:- „cine-i parte în proces, dl. Joldea?”

Dl. cons. Joldea:- „nu ştiu.”

Dl. primar:- „le vom găsi.”

Dl. cons. Cipleu:- „eu ştiu că Instituţia primarului, de aceea am solicitat Instituţiei primarului o informare, să-mi pună aici o copie, mie nu mi le-a transmis nimeni. Eu m-am uitat de curiozitate, pentru că nu m-am lămurit din această informare, este un portal al instanţelor de judecată, se numeşte „Just- Portal” , intri selectezi Judecătorie, Tribunal, Curte de apel, şi am trecut numele uneia din părţi şi din aproape în aproape, că n-am ştiut nici numărul dosarului, la asta, acolo sunt date soluţiile pe scut, zice: “se admite recursul, definitivă şi irevocabilă”. Acolo nu este o sentinţă, ca să vezi care a fost raţiunea care a stat la baza emiterii ei.”

Dl. cons. Joldea:- „dacă s-a comunicat părţilor, acolo trebuie să fie detaliat ce, cum şi cui.”

Dl. cons. Cipleu:- „da, deci eu doar am văzut, să fac trimitere la această informare care nu conţine nici măcar elementar ce am solicitat, nici nu este detaliat, şi eu v-am solicitat şi soluţiile pe care le vedeţi pentru rezolvarea acestei probleme, o să aveţi sentinţele.”

Dl. primar:- „voi avea întâlnire la Oradea cu femeia asta, o să văd despre ce este vorba. Ea ne-a spus că vom câştiga, dacă-mi spunea că nu, vă spuneam că nu.”

Dl. cons. Cipleu:- „eu v-aş ruga să ne daţi sentinţele, eu în vorbe nu cred. N-am înţeles de ce am pierdut, dacă-i aşa sigură că o să câştigăm.”

Dl. primar:- „pe o chestie procedurală am pierdut, deoarece o chestie iniţiată……, n-am înţeles prea bine la telefon, al doilea sau al treilea o să-l câştigăm.”

Dl. cons. Cipleu:- „oricare din ele, nu contează doar să fie următorul.

Dl. primar:- „este vorba de ăla cu HCL-ul, ăla l-am pierdut.

Dl. cons. Cipleu:- „la ăla am şi cerut lămuriri detaliate, din asta nu rezultă, zice numai că recurs, pe care Curtea de apel din Oradea îl admite.

Dl. primar:- „eu v-am ascultat, şi n-am ştiut la ce nivel aţi dorit informarea, exact aşa cum vreţi.

Preşedintele de şedinţă– „dacă mai sunt discuţii…”

Dl. cons. Vancea D.: – „2 puncte.”

  1. Domnii de la Pădurea Neagră cu proiectul 21 au venit cu speranţa că pot cumpăra terenul, nu ştiu a câta oară, a 3-a sau a 4-a oară.”

D-na Antal: „am venit să-mi daţi o explicaţie de ce nu este aprobat să cumpărăm? Că dacă nu vreţi, trebuie să aveţi o explicaţie, că „de aceea”. Nu ne plac oamenii de acolo, că am auzit şi aia că nu am votat PSD-ul şi de aceea, dar nu a fost nimeni din partea PSD-ului, dânşii au fost la noi acasă, dar de la PSD nu a fost nimeni ca să spună să votăm pe dânşii. L-am votat pe dl. Oros ca consilier judeţean la Oradea, că ne-o rugat la piaţă să votez pe el şi eu şi soţul meu. Aveţi cu mine personal ceva sau ce? Aşa se arată PSD, ce bun sunteţi cu oamenii?”

Dl. cons. Vancea D.: – „d-na Antal care este întrebarea?”

D-na Antal: „aveţi ceva cu mine, că nu-nţeleg, de 45 de ani am curtea asta, toată lumea a cumpărat acolo şi acuma s-a aprobat ceva teren, doar la oamenii săraci….mai bine vă ocupaţi şi de Pădurea Neagră, că n-avem o farmacie, medic, autobus, – cu aia nu se ocupă nimeni, doar că să nu lăsăm să se cumpere terenul. Dar nu înţeleg? Să-mi daţi o explicaţie.”

Dl. cons. Vancea D.: – „o explicaţie.”

Dl. cons. Cipleu:- „dar ştiţi că nu sunt obligat să dau explicaţii. Dl. preşedinte, să trecem la următorul punct.”

Preşedintele de şedinţă– „domnii consilieri nu vor să răspundă.”

D-na Antal: „nu răspundeţi, oamenii sinceri se uită la ochii tăi şi spune adevărul, că de aceea sau de aceea. Asta să fie fericirea dv., ce-aţi făcut mie aici, puneţi pe drum să umblăm ca nişte cerşetori.”

Dl. cons. Vancea D.: – „mai veniţi.”

D-na Antal: „eu nu mai vin altu’.”

Dl. cons. Cipleu:- „deci dl. Vancea, eu v-aş ruga să nu mai puneţi aşa ceva în…. nu cred că e cadru să aducem la toate proiectele de hotărâri pe cineva aici. Adică… sau ce vreţi?”

Dl. primar:- „nu i-am chemat.”

Dl. cons. Cipleu:- „haideţi să nu facem circ, că am văzut că îl faceţi. Înţeleg că vă tebuie punctul „diverse” ca să facem aici o şaradă.”

Dl. primar:- „asta a fost „diverse”.

Dl. cons. Cipleu:- „punctul „diverse” nu este pentru aşa ceva.”

Dl. cons. Vancea D.: – „este pentru altceva?”

Dl. cons. Cipleu:- „dl. Vancea, nu am obligaţia să-mi justific votul.Haideţi, dacă mai aveţi ceva.”

Dl. cons. Vancea D.: – „mă duc mai departe la punctul 2, – am constatat în urma ideii noastre de a valorifica, tot studiem problema, încercăm să facem cât mai eficientă treaba asta şi noi şi dl. primar, ne dorim să nu mai vindem masa lemnoasă care ne revine în urma celor 487 ha de teren şi să exploatăm pentru consum propriu.”

Dl. cons. Cipleu:- „era obiectul proiectului de hotărâre.”

Dl. cons. Vancea D.: – „era obiectul proiectului de hotărâre, care a fost aşa cum a fost, destul de ciudat.”

Dl. cons. Cipleu:- „adică!!!”

Dl. cons. Vancea D.: – „studiind hârtiile din contractul cu Ocolul silvic pe care-l avem, eu am ajuns la o concluzie care m-a lăsat cu gura căscată vis-a-vis de contractul pe care-l derulăm cu ocolul silvic, îl găsesc aberant. Punându-l în comparaţie cu alte contracte cu acelaşi Ocol silvic de către alte primării am ajuns la concluzia că…….”

Dl. cons. Cipleu:- „le-aţi studiat şi pe-acelea?”

Dl. cons. Vancea D.: – „da.”

Dl. cons. Cipleu:- „bun. Vă rog să nu dezinformaţi, numa’, să prezentaţi, da, da, citiţi contractele.”

Dl. cons. Vancea D.: – „nu le citesc, eu voiam doar să propun dacă se poate, să propun dl. primar să iniţiaţi o cerere de reziliere de contract, să studiem mai în detaliu despre ce poate fi vorba într-un contract între 2 părţi şi poate ne înţelegem, asta-i dorinţa mea să ne înţelegem într-o altă formulare a contractului adică foarte clar, trebue să plătim preţul ăsta dublu faţă de alte primării din zonă.”

Dl. cons. Cipleu:- „vă rog să daţi un exemplu. ”

Dl. cons. Vancea D.: – „exemplu de…..”

Dl. cons. Cipleu:- „primării, preţuri şi ce aţi studiat dv.”

Dl. cons. Vancea D.: – „primăria Aştileu, 55 lei/ha/an.”

Dl. cons. Cipleu:- „da. La ce contract.”

Dl. cons. Vancea D.: – „contractul nr. 3529.

Dl. cons. Cipleu:- „nu, d-le, ce scrie în contractul respectiv, nu-mi spune numere că nu ţin minte toate numerele contractelor din Ocolul silvic Aleşd.”

Dl. cons. Vancea D.: – „contractul de prestări servicii silvice.”

Dl. cons. Cipleu:- „si dv. ce contract aveți?”

Dl. cons. Vancea D.: – „contract de administrare.”

Dl. cons. Cipleu:- „da, şi contractul de prestări servicii de la Aştileu la ce se refera, aţi citit contractul, preambulul şi conţinutul? Pentru ca aţi zis ca le-ati citit.

Dl. cons. Vancea D.: – „la acelasi lucru la care se refera si contractul nostru.”

Dl. cons. Cipleu:- „nu, nu, va rog sa spuneţi la ce se referă?”

Dl. cons. Vancea D.: – „la paza pădurii.”

Dl. cons. Cipleu:- „la paza pădurii? Ia citiţi cu atenţie.”

Dl. cons. Vancea D.: – „asigurarea pazei terenului de vegetaţie forestieră, paşune împadurită s.a.m.d.”

Dl. cons. Cipleu- „deci, ca să nu dezinformaţi colegii prin faptul ca nu stiţi să interpretaţi actele pe care le citiţi, ăla este un contract de pază pentru paşune, iar dacă aveaţi curiozitatea şi tot aţi fost la Aştileu, trebuia să cereţi contractul de administrare pe pădure, de la Aştileu, şi să spuneţi dacă este vreo diferenţă de alea cu alea ca nu vorbiţi prostii şi să dezinformaţi, dl. Vancea. Daca tot luaţi o problemă şi spuneţi nişte chestiuni, păi documentaţi-vă, d-le.”

Dl. cons. Vancea D.: – „să inteleg că şi cu Astileul aveţi….”

Dl. cons. Cipleu- „contract de administrare a fondului forestier numit pădure, identic.”

Dl. cons. Vancea D.: – „cu buget de venituri si cheltuieli?”

Dl. cons. Cipleu- „exact, semnat de dl. primar. Pai, daca-aţi fost la dânsul, de ce nu l-aţi întrebat, sau dl. Vancea, c-aţi fost la mine cu dl. viceprimar, şi v-am spus că vă stau la dispoziţie cu explicaţii, dar nu în cadrul sedinţei de Consiliu local, pentru că aflu ca am devenit o persoană incompatibila în ochii d-lui primar, care o să-mi astupe gura, şi nu stiu ce alte chesti o să mai îmi faca şi atunci n-o să particip la astfel de discuţii. Ba, aţi venit la mine şi v-am spus că vă stau la dispoziţie cu orice lămuriri necesare. Proiectul de hotarare l-a iniţiat dl. primar, pentru ca eu, ca administrator, am obligaţia sa fac niste paşi, îi fac şi la Aştileu. Haideţi să vedeţi, că înca la Aleşd am venit cu ele mai devreme, că suntem la Aleşd.”

Dl. cons. Vancea D.: – „să înteleg că v-ati retras din sedinţă şi nu ne-aţi dat lămuriri”

Dl. cons. Cipleu- „din ce să mă retrag, n-am fost, ce lamuriri?”

Dl. cons. Vancea D.: – „era foarte simplu.”

Dl. cons. Cipleu- „dl. Vancea, am fost la comisie, nimeni nu a avut nicio întrebare, aţi venit la mine şi v-am stat la dispoziţie cu orice lămurire. Aşi spus că aţi citit contractul, vi l-am scos, vi l-am aratat că aveaţi nişte nelămuriri.”

Dl. cons. Vancea D.: – „şi nu puteau să apară ulterior?”.”

Dl. cons. Cipleu- „ba, pot, – şi m-aţi chemat să stăm de vorba undeva?”

Dl. cons. Vancea D.: – „nu v-am chemat, poate şi primaria avea intrebari.”

Dl. cons. Cipleu- „păi la primarie, dl. primar dacă mă chema veneam să-i dau explicaţiile pe care le dorea, şi lamuream în loc să faceţi greşeli….”

Dl. primar:- „aici pe cheltuiala. TVA la primarie? TVA-ul se încaseaza la cine vinzi, cum il pui pe cheltuiala primariei.”

Dl. cons. Cipleu- „dl. primar TVA-ul se aplica la preşul….nu vorbim de vanzarea lemnului.”

Dl. primar:- „dar despre ce?”

Dl. cons. Cipleu- „este TVA aplicat la partea de sus, uitaţi, calculaţi să vedeti dacă nu-i 20%. Despre ce vorbim?”

Dl. cons. Vancea D.: „adică?”

Dl. cons. Cipleu- „dl. primar, ca să nu ducem discuţia asta în ridicol aşa cum….eu vă ascult foarte atent, ascultaţi-mă si dv. pe mine, aceste lămuriri le puteaţi obţine în urma unui simplu telefon, să mă chemaţi la sediu, că nu cred că m-aţi chemat vreo dată şi să nu vin,- s-a intamplat aşa ceva? Mă sunaţi de cate ori vreţi dv. şi mă solicitaţi, şi am obligaţia contractuală să vă dau lămuriri, dar sa o facem într-un mod civilizat, datorită atitudinii dv. care…..”

Dl. primar:- „trebuia să ne lamuriţi şi acolo…. pă spate, pă picior, nu ştiu – acuma poate ca nu pricepem toti domeniul asta, ati fost la 3 comisii si ati ras de noi.”

Dl. cons. Cipleu- „am ras eu? Haideţi să vă explic cum a fost, că dv. disociaţi foarte uşor planurile, şi dacă tot m-aţi provocat o să vă arăt cum stă treaba asta şi in alte domenii. Deci am venit pe HG 985 care a fost abrogat prin 617 cu propuneri concrete. Acolo scria ca la propunerea Ocolului silvic prin HCL, am facut propunere, m-aţi respins, am inţeles. Păi, prin prisma lui 617, că am avut discuţie inclusiv cu d-na secretar, ca m-a sunat şi i-am spus ca nu-i obligaţia mea să propun, uitaţi-vă în articolul de hotărâre de guvern unde scrie ca ”la propunerea Ocolului silvic” adică volumul care se exploatează l-am prezentat pe partizi, pe grupe de produse principale, secundare iar la modul de valorificare unde zice ca „hotărăşte Consiliul local”, fără să sugerez,- mai ales ca sunt şi incompatibil, atunci nu sugerez, atunci tac din gura şi aştept,- nu inţeleg unde v-aţi blocat? Am înţeles că doriţi să tăiati totul fasonat, nu -, din discuţiile pe care le-am avut la ocol, – păi era foarte simplu se hotăra „masa lemnoasă fasonată”. Eu cred ca am fost foarte explicit în adresa pe care am facut-o, astfel încât să se poata lua o hotărâre, asta-i prima etapă, da.”

Dl. cons. Vancea D.: „eu vad la fiecare fraza formulată exact aceeaşi fraza sâcâietoare.”

Dl. cons. Cipleu- „care?”

Dl. cons. Vancea D.: „să specificăm, la fiecare alineat apare „să specificam modalitatea de valorificare”. Valorificare pentru mine înseamnă să vinzi ceva, să valorifici, cum se valorifica?.”

Dl. cons. Cipleu- „dl. Vancea, cititi HG-ul, eu folosesc termenii care sunt folosiţi acolo, da. Ce vreți acuma, dacă HG spune că se stabilește modul de valorificare, eu să vă spun că stabilește modul de valorificare, eu să vă spun că stabilește modul de exploatare, – normal ca mă adresez cu niște termeni conţinuţi în actul normativ, nu pot eu să vorbesc acuma de altceva, iar daca astea v-au fost nelămuririle…. ale grupului, mă rog, – eu v-am explicat, am crezut ca v-aţi lămurit, dacă doriţi să se facă toate fasonate, treceţi toate fasonate. V-am explicat că se face ulterior un deviz, eu îmi îndeplinesc toate obligaţiile faţă de lege.”

Dl. cons. Vancea D.: „contractuale!”

Dl. cons. Cipleu- „inclusiv contractuale.”

Dl. cons. Vancea D.: „doar ca discuţia a fost înainte de a primi materialul de şedinţă, şi nu aveam de unde să ştiu ce-o să conţină proiectul vis-a-vis de materialul lemnos, şi am vrut să vă întreb.”

Dl. cons. Cipleu- „ati venit dupa ce am trimis asta la primarie.”

Dl. primar:- „mi se parea normal, când aţi venit cu asta, trebuia să veniţi să spuneţi : uite, aici asa vreau sa fac.”

Dl. cons. Cipleu- „dl. primar, daca dv. aţi avut nelămuriri, trebuia să-mi daţi un telefon, nu să strigaţi prin primărie că sunt incompatibil, vă rog trataţi subiectul civilizat şi veţi avea o reacţie civilizată. În momentul când trataţi subiectul căprăreşte, mă retrag, că eu nu fac parte din trupa de…. „

Dl. cons. Vancea D.: „oare cine sa vorbeasca civilizat?”

Dl. cons. Cipleu- „vorbeam cu dl. primar, ca face niste afirmatii neacoperite.”

Dl. primar:- „ce afirmatii?”

Dl. cons. Cipleu- „lasati, ca le stiti, ca au devenit de notorietate, mi-a spus cineva care a venit in primarie si v-a auzit vorbind într-un mod necuviincios – ca să zic aşa, treaba dv., este optiunea dv., n-are rost…”

Dl. primar:- „voi ati vorbit intodeauna foarte cuviincios, cu pumnul în masa.”

Dl. cons. Cipleu- „cand v-am dat cu pumnul în masa?”

Dl. primar:- „nu dv., colegii.”

Dl. cons. Vancea D.: „cu privire la subiectul pe care l-am deschis eu, poate îmi daţi acum nişte lămuriri?”

Dl. cons. Cipleu- „vă dau, dacă pot.”

Dl. cons. Vancea D.: „rubrica de ce trebuia să apară, şi dacă apare peste tot, nu inteleg rostul rubricii de la modul de valorificare, câtă vreme noi 2-3 am discutat că vrem să folosim material lemnos pentru unităţile de stat.”

Dl. cons. Cipleu- „vă mai explic o dată, este la latitudinea Consiliului local, nu la propunerea mea sau a Ocolului silvic.”

Dl. cons. Vancea D.: „nu trebuia să pronunţaţi, tocmai asta e.”

Dl. cons. Cipleu- „dar ce trebuia sa fac după părerea dv..”

Dl. cons. Vancea D.: „putea să lipsească rubrica asta, câtă vreme aţi ştiut că noi ne dorim să….adică noi am făcut nişte socoteli prin care ajungem la o….”

Dl. cons. Cipleu: – „dl. Vancea, dar v-am înţeles perfect, tocmai asta este idea, există 2 modalităţi de valorificare conform HG, – citiţi-o, chemaţi-mă să vă explic,- nu m-aţi chemat. Sunt 2 modalităţi: „masă lemnoasă pe picior” care înseamnă că sunteţi de acord să facă obiectul unei licitaţii publice şi să fie achiziţionată de către agenţii economici autorizaţi, – şi „masă lemnoasă fasonată”, care va face obiectul valorificării pe baza unor preţuri şi destinaţii stabilite de Consiliul local, dar eu până nu am modalitatea prin care doriţi să valorificaţi de unde să ştiu eu, poate din alea 5 vă gândeaţi şi  spuneaţi – dl. Cipleu, eu ăştia 1000 de cubi vreau s-o vând pe picior să fac nişte venituri ca să acopăr nişte cheltuieli, şi restul 2000 metri cubi le tai şi le nu ştiu ce… Dar solicitaţi, chemaţi şi vă stau la dispoziţie, şi veţi fi băgaţi în seamă, eu vă bag în seamă.”

Dl. cons. Vancea: – „tocmai de aceea eu am făcut primul pas, cu dl. viceprimar, v-am expus, v-am spus ce vrem să facem.”

Dl. cons. Cipleu: – „şi eu v-am spus cum stă treaba, trebuie stabilit, aţi stabilit, treceţi masă lemnoasă fasonată la toate rubricile.”

Dl. cons. Vancea: -„şi atuncea, nu mai implică în niciun fel, dacă trecem aşa, că suntem obligaţi să prindem….”

Dl. cons. Cipleu: – „nu m-aţi înţeles. Deci în momentul când dv. aţi stabilit că se vinde ca masă lemnoasă valorificată, ele nu fac obiectul unei licitaţii către agenţi economici, ele fac obiectul exploatării şi valorificării ca masă lemnoasă la drum auto, minim obigatoriu, adică se taie, se sortează, că aşa spune HG, ăsta este primul pas, mai urmează 3/ 4, ca să ajungem acolo.”

Dl. cons. Vancea: – „eu aş fi vrut să vă întreb în şedinţă….”

Dl. cons. Cipleu: – „eu am înţeles ideea dv. Iar dv. trebuia să treceţi acolo „masă lemnoasă fasonată” pentru toate cele 10 – 11 partizi, câte sunt.”

Dl. cons. Vancea: – „asta nu m-ar fi obligat ulterior să vând.”

Dl. cons. Cipleu: – „nu, dl. nu vă obligă cu nimic, ori îmi cereţi explicaţii ori…, haideţi că prelungim discuţia aşa…Ori îmi cereţi lămuriri până la capăt, ori citiţi HG-ul, ca să vedeţi cum se valorifică masa lemnoasă, aşa se numeşte ”Regulament privind valorificarea masei lemnoase din păduri proprietate publică”. Sunt diferenţe între UAT şi stat, dar nu discutăm de stat că nu vă interesează. Şi asta v-am spus, am înţeles care este opţiunea dv. Dar nu poate să fie iniţiativa mea, ci a CL, dacă în HG spunea modalitatea de valorificare se stabileşte de Consiliul local la propunerea Ocolului Silvic, credeţi-mă că aş fi făcut nişte propuneri.”

Dl. primar: – „haideţi că facem …..cu astea acuma ne apucă dimineaţa.”

Dl. cons. Cipleu: – „păi, îmi cereţi lămuriri şi după aia îmi spuneţi că facem….”

Dl. primar: – „ideea.”

Dl. cons. Cipleu: – „nu,  eu am înţeles ideea.”

Dl. primar: – să ne respectăm…”

Dl. cons. Cipleu: – „păi, asta am cerut şi eu de la dv., să ne respectăm.”

Dl. primar: – „nu este nimeni deţinătorul adevărului absolut.”

Dl. cons. Cipleu: – „ba dv. l-aţi identificat pe dl. Dubău ca fiind, şi apropos de chestiunea aia, c-am văzut că sunteţi foarte activ, poate îmi spuneţi când aţi avut dreptate, ca să nu întreb altfel, – în campania electorală, când ne-aţi spus că centura oraşului se găseşte în Master Plan, că acum aţi susţinut că aţi pus-o acuma.”

Dl. primar: – „nu pot să spun că am pus-o eu, dar m-am luptat pentru ea, oricât încercaţi să vă bateţi joc şi să râdeţi de mine.”

Dl. cons. Cipleu: – „foarte bine, dar vă duceţi în spaţiul public cu dezinformări, cum că noi ne opunem centurii Aleşdului.”

Dl. primar: – „nu este dezinformare, colegi de-ai dv. care s-au întâlnit cu  mine, mai multi, nu dau nume, au spus- ”Ne luptăm până în pânzele albe să nu se facă centura”.”

Dl. cons. Cipleu: – „care sunt acei colegi, exemplificaţi, dar nu vorbiti prostii. Vedeţi, asta este dovada că dv. diseminaţi asemenea prostii în spaţiul public, nu vă supăraţi.”

Dl. primar: – „o să vă spun după ce ieşim de aici. Vă spun numele după ce ieşim, că nu vreau să facem din asta dezbatere publică.”

Dl. cons. Cipleu: – „de asta am vrut să vă arăt că aţi spus în 2 feluri diferite la distanţă de 5 luni de zile.”

Dl. primar: – „haideţi să nu ne batem joc unii de alţii, asta este ideea.”

Dl. cons. Cipleu: – „asta îmi doresc şi eu de la dv., să aveţi un comportament aşa cum îl solicitaţi.”

Dl. primar: – „asta a fost o şedinţă un pic mai civilizată, fără pumn în masă.”

Dl. cons. Vancea: – „în vederea eficientizării şi economisirii banului public, eu propun să ne lămurim şi să rediscutăm contractul care-l avem cu Ocolul silvic şi sperăm să găsim şi din partea dumneavoastră înţelegerea de a negocia, de a discuta.”

Dl. cons. Cipleu: – aţi studiat contractul?

Dl. cons. Vancea: – „da, eu am studiat contractul.”

Dl. cons. Cipleu: – „ce vi se pare că este ineficient în el?”

Dl. cons. Vancea: – „modalitatea de plată, bugetul de venituri şi cheltuieli.”

Dl. cons. Cipleu: – „bun, şi ce are bugetul cu contractul în integralitatea lui? În momentul când este adoptat…”

Dl. cons. Joldea: – „el vorbea de contract, acuma nu a ştiut el să se exprime…..”

Dl. cons. Cipleu: -„ce nu vă convine, că nu am înţeles?”

Dl. cons. Vancea: – „nu poate să convină cuiva să predea pădurea cetăţeanului s-o administreze un ocol, oarecare ar fi el, el stabileşte cheltuielile, el stabileşte preţurile, să stabilească tot, tot, tot….”

Dl. cons. Cipleu: – „şi unde am făcut noi aşa ceva? Nu vedeţi că venim la dv. să stabilim, ăsta era primul pas să ajungem la valorificare.”

Dl. cons. Joldea: – „dacă-mi permiteţi, un singur punct din contract, cheltuielile alea cu reparaţii drumuri, totuşi cine a hotărât acelea.”

Dl. cons. Cipleu: – „dl. Joldea……..”

Dl. cons. Joldea: – „aveţi aprobarea Consilului local, dacă aveţi…..”

Dl. cons. Cipleu: – „aţi văzut că s-au efectuat?”

Dl. cons. Joldea: – „nu ştiu.”

Dl. cons. Cipleu: – „păi dacă nu ştiţi, şi nu-i vorba de drumuri, ci de fond de accesibilitate, citiţi legea nr. 56/2010. Daţi-mi voie să discutăm în alt cadru, că ne facem de râs. Fondul de accesibilizare, dl. Joldea, este stabilit a se face prin lege, iar destinaţia lui este stabilită tot prin lege, ca şi a fondului de regenerare, care este prins tot acolo, este o obligaţie legală. Fondul de accesibilizare este obligatoriu.”

Dl. cons. Joldea: – „este obligatoriu, numai să se fi făcut.”

Dl. cons. Cipleu: – „ce, fondul de accesibilizare? Păi, dacă nu-l fac, eu voi fi amendat, este o obligaţie legală.”

Dl. cons. Joldea: – „sunt politici.”

Dl. cons. Cipleu: – „nu sunt politici, există într-un fond purtător de dobândă în bancă.”

Dl. cons. Joldea: – „nu vorbim cum zice legea, ci cum o punem în practică.”

Dl. cons. Cipleu: – „eu o pun cum scrie, nu cum mi-ar conveni s-o punem, veniţi, puteţi oricând să solicitaţi un extras bancar, aveţi subcont, conform legii, citiţi legea şi dacă nu procedez conform legii să-mi ziceţi ce vreţi. La mine nu este ca la alte ocoale, la Ocolul Silvic Aleşd de 8 ani se procedează conform legii, la celelalte ocoale numai de anul trecut, pentru că a venit Curtea de Conturi şi a constatat că eram singurul care procedam cum trebuie şi există subcont pentru fiecare proprietar, şi pentru fondul de regenarare, şi pentru fondul de accesibilizare, exact cum scrie în lege, purtător de dobândă, iar destinaţia banilor este stabilită tot de lege şi nu se pot cheltui altfel.”

Dl. primar: – „haideţi să nu mai… că încep şi eu cu oamenii care vin aicea…”

Dl. cons. Cipleu: – „dar ce fac oamenii care vin aicea, au ceva de împărţit cu Ocolul Silvic Aleşd?”

Dl. primar: – „vin cu cociile…….., dar le discutăm altădată.”

Dl. cons. Cipleu: – „dl. primar, pentru informarea dv., vedeţi că Aştileul are contractul ăla pe păşune, dv. nu aveţi contract de pază pe păşune cu nimeni, şi nu vreau să v-o spun eu.”

Dl. primar: – „alea sunt după păşune…”

Dl. cons. Cipleu: – „nu ştiu de unde, dar nu faceţi afirmaţii până nu verificaţi. În pădurea oraşului Aleşd pe care o avem în administarare puteţi să solicitaţi oricând şi să participaţi la inspecţii.”

Dl. primar: – „bine, vom participa.”

Dl. cons. Vancea: – „s-au efectuat?”

Dl. cons. Cipleu: – „suntem în perioada în care se efectuează.”

Dl. cons. Vancea: – „aia din primăvară s-a efectuat.”

Dl. cons. Cipleu: – „normal. Se fac 2 obligatoriu pe an şi parţiale ori de ori este nevoie, dar nu pot să vă spun acuma, că din câte ştiu eu pădurea comunală este la vreo 3 pădurari în pază, pentru că aşa este împărţită pe 3 văi. Inspecţiile se fac pe cantoane.”

Dl. cons. Vancea: – „atunci pădurarul se ocupă de inspecţii?”

Dl. cons. Cipleu: – „haideţi să discutăm o dată fără să ne înregistrăm : pădurarul se ocupă de pază, sau credeţi că el se autoinspectează?”

Dl. cons. Vancea: – „de asta v-am întrebat pe dv. ca şef de Ocol, dacă s-a făcut în primăvară.”

Dl. cons. Cipleu: – „în primăvară s-a făcut, că este obligatoriu, şi v-am spus că în toamnă nu ştiu dacă a fost parcurs integral, pentru că este pe 3 cantoane, este posibil ca unul dintre pădurari să fi fost inspectat şi ceilalţi, nu.”

Dl. cons. Vancea: – „şi cel din primăvară s-a făcut, nu.”

Dl. cons. Cipleu: – „cum să nu se facă!!!”

Preşedintele de şedinţă– „declar şedinţa încheiată.”

 

URMĂREȘTE-NE ȘI PE

35,850FaniÎmi place
1,734CititoriConectați-vă
988CititoriConectați-vă
44CititoriConectați-vă
1,620AbonațiAbonați-vă

ULTIMELE ȘTIRI