Liceul Teoretic “Constantin Şerban”, Aleşd, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, de bucătar

1607
Liceul Teoretic Constantin Șerban din Aleșd-800x499

Liceul Teoretic “Constantin Şerban”, Aleşd, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, de bucătar.

 

Dosarul pentru înscrierea la concurs va conține următoarele documente:
a) opisul dosarului, în dublu exemplar, semnat de candidat;
b) cerere de înscriere la concurs;
c) Curriculum vitae;
d) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
e) copiile certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
f) copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor;
g) adeverință REVISAL, în original;
h) cazier judiciar, în original;
i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, în original.

• Actele depuse în copii vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
• Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
• Documentele se depun într-un dosar de plastic, cu șină, fără folii de plastic, în ordinea enumerării lor în opis.

Dosarele pentru înscriere la concurs se pot depune la sediul unității, str. Cartier Șoimul, nr 1 BIS, Aleșd, până la data de 25.10.2019, la secretariat. Persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs poate fi contactată la telefon 0727 818312.
Detalii suplimentare se pot obține la sediul Liceului Teortic “Constantin Șerban”, Aleșd, persoană de contact: Blahuța Cristina, telefon: 0727818312.
Poate participa la concurs orice persoană care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții generale și specifice:
a. studii medii;
b. calificare în domeniul postului;
c. vechimie minimum 2 ani.
Concursul cuprinde probă scrisă și probă parctică. Proba scrisă se va desfășura la sediul unității școlare, str. Cartier Șoimul, nr. 1 BIS, Aleșd, Bihor data de 04.11.2019 ora 11.30. Proba practică va avea loc la sediul Grădiniței cu program prelungit nr. 2 Aleșd, în data de 05.11.2019, începând cu ora 11.30.

Bibliografie
1. Legea Nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;
2. OUG Nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
3. LEGE nr. 123/27 mai 2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar
4. Noțiuni elementare de igienă – îndrumător pentru lucrătorii din sectorul prestări servicii, dr. Ileana Adriana Șerban, Dr. Adrian Călugăru, Ed. Semne, 2007;
5. Manual pentru clasa a IX-a, Turism și alimentație, Editura CD Press, 2009;
6. Tehnician în gastronomie, manual pentru clasa a XI-a, Editura CD Press, 2012, Brumar Constanța și colectivul;
7. ABC-ul bucătarului, Ed. Diasfera, București, 2006, Brumar Constanța
8. Norme de igienă și sănătate publică pentru colectivități de copii și tineri, ISPMB, 1997.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

 

Urmărește-ne și pe Google News