0.3 C
Aleşd
miercuri, 29 noiembrie 2023
 

Proces verbal sedinta Consiliul Local Aleșd 27.09.2016

Încheiat azi, 27.09.2016, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Aleşd, conform Dispoziţiei primarului oraşului Aleşd nr. 335/21.09.2016. Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului local este dl. cons. Dubău Călin.

- Publicitate -

La şedinţă sunt prezenţi 17 din 17 consilieri în funcție.

La şedinţă participă şi dl. preot Bocşan care face o invitaţie pentru toţi cei prezenţi: „Vă rog să ne onoraţi cu prezenţa la evenimentul bisericii noastre ”Târnosirea bisericii Sfântul Ioan Botezătorul” care va avea loc duminică 02.10.2016, ora 8.00. Mulţumindu-vă pentru toate, pentru colaborare vă aşteptăm cu drag. Vă rugăm să confirmaţi prezenţa pentru buna organizare a evenimentului ”. La ședinta au mai participat: Pantea Bogdan-insp. Implementare proiecte, Laza George- inspector urbanism, Dem Stelian- audit, din aparatul de specialitate al primarului. Au mai participat cetățenii:  Ardelean Cristian, doi cetățeni din Padurea Neagra.

Preşedintele de şedinţã– “Mulţumim! Vreau să începem prin a vota procesul verbal al şedinţei anterioare din 17.08.2016, şedința ordinară a Consiliului local Aleşd. Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal, care se aprobă cu 15 voturi pentru, 2 abţineri (dl.Cipleu şi dl. Gal), astfel se adoptă Hotararea nr.36 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”

Dl. cons. Cipleu: „Eu m-am abţinut pentru că am lipsit data trecută.”

Dl. cons. Gal:  “Şi eu la fel.”

Preşedintele de şedinţă “Ordinea de zi conţine 26 de puncte pe care le voi da citire pe rând când le vom supune dezbaterii. Legat de ordinea de zi, aveţi ceva de adăugat?”

Dl. primar-„retrag de pe ordinea de zi 3 proiecte: proiectul nr. 14,19 şi 25.

Ordinea de zi a fost afişată pentru aducerea la cunoştinţa locuitorilor oraşului Aleşd:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al oraşului Aleşd pe anul 2016.-iniţiator primar

2.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2016 aprobat prin HCL nr. 16/2016. -iniţiator primar

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Statutului oraşului Aleşd. -iniţiator primar

4.Proiect de hotărâre privind înregistrarea oraşului Aleşd în Sistemul Naţional de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP). -iniţiator primar

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare al Cantinei sociale, al Centrului de zi pentru copiii din cadrul Centrului Multifuncţional Obor şi al Centrului de zi pentru persoane vârstnice Aleşd şi a Manualului de proceduri care se va aplica în cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice. -iniţiator primar

6.Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor şi a regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al oraşului Aleşd. -iniţiator primar

7.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor oraşului Aleşd în Adunarea Generală şi în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Agenţia de dezvoltare durabilă a Judeţului Bihor”. -iniţiator primar

8.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Aleşd în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic „Constantin Şerban” Aleşd. -iniţiator primar

9.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Aleşd în consiliul de administraţie al Grădiniţei cu Program Normal “Samuel” Tinăud. -iniţiator primar

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “CONSOLIDAREA ŞI REABILITAREA RUINELOR CETĂŢII ŞINTEU PIATRA ŞOIMULUI” şi a cheltuielilor legate de proiect. -iniţiator primar   

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “CONSOLIDAREA ŞI REABILITAREA RUINELOR CETĂŢII ŞINTEU PIATRA ŞOIMULUI”. -iniţiator primar

12.Proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism. -iniţiator primar

13.Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii contractului de administrare încheiat cu Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Cluj. -iniţiator primar

14.Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu în vederea demarării negocierilor pentru încheierea unui acord de cooperare cu SC REWE ROMÂNIA SRL. -iniţiator primar

15.Proiect de hotărâre privind avizul de principiu pentru concesionarea unui teren în vederea extinderii construcţiei aparţinând SC Sergius Trade SRL. -iniţiator primar

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării cu titlu gratuit, în cadrul proiectului Ro-NET,  a traseului de fibră optică şi alimentare cu energie electrică pe domeniul public şi privat al oraşului Aleşd. -iniţiator primar

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului de adjudecare nr. 6456/05.09.2016 al Cris Consult SPRL având ca obiect terenul în suprafaţă de 5664 mp, nr. cadastral 102741 CF nr. 102741. -iniţiator primar

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului identificat cu număr cadastral 102284, înscris în CF 102284 Aleşd, în suprafaţă de 11.468 mp situat în intravilan. -iniţiator primar

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind administrarea parcărilor cu plată din oraşul Aleşd. -iniţiator primar

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a oraşului Aleşd a imobilelor identificate cu nr. cadastral 103911 în suprafaţă de 1344 mp şi număr cadastral 103943 în suprafaţă de 1286 mp. -iniţiator primar

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării ca masă lemnoasă pe picior a partizii nr. 30019 constituită în fondul forestier proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale Aleşd.-iniţiator primar

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării ca masă lemnoasă pe picior a partizii nr. 30016 constituită în fondul forestier proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale Aleşd.-iniţiator primar

23.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 26/14.07.2016 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului în suprafaţă de 5422 mp în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi înscrierea ei în cartea funciară. -iniţiator primar

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 382 mp, din nr. top 928/1, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară. -iniţiator primar

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară (drum Valea de Şinteu). -iniţiator primar

26.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor a unui teren din domeniul privat al oraşului Aleşd. -iniţiator primar

Dl. cons.Vancea D.: „am şi eu punctul „diverse“.

Preşedintele de şedinţă– “supun la vot ordinea de zi fără proiectele propuse pentru a fi retrase de către iniţiator plus punctul „diverse“. Aceasta a fost aprobată cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr.37 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al oraşului Aleşd pe anul 2016.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz nefavorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. cons. Cipleu-„eu o să am nevoie de câteva clarificări, la capitolul buget întreţinere parcuri, reparaţii generale- 85.000 lei, în raportul de specialitate scrie că s-au făcut reparaţii gard Piaţa Unirii, aş fi vrut să văd şi eu contractul cu executantul.”

Dl. primar-„nu este contractul încă, vine 1 Decembrie şi nu aş fi vrut să ne facem de râs cu gardul acela şi trebuie turnat beton care să se întărească. Mi-a făcut un deviz, eu vi l-am pus la dispoziţie, bineînţeles în urma măsurătorilor se va face un decont, acolo aveţi un deviz estimativ.”

Dl. cons. Cipleu-„întrebarea mea este de unde ştie executantul că o să câştige procedura de achiziţie publică.”

Dl. primar-„este vorba de vreo 15.000 de euro deci se poate face achiziţie direct, plus TVA.”

Dl. cons. Cipleu-„am discutat şi în fostul Consiliu local şi în campania electorala despre transparenţă, achiziţii ş.a.m.d. şi că aveaţi acolo deziderate pentru a face cât mai multe lucrări cu agenţi economici locali cu respectarea prevederilor locale, nu sa începem lucrarea şi apoi procedura de achiziţie publică.

Dl. primar-„au fost 2 excepţii, cu astea m-am grăbit pentru 1 Decembrie şi ca să rezolvăm acolo cu cei care vând pe stradă. Aceste excepţii sunt, mi le asum. ”

Dl. cons. Cipleu-„mie nu mi se pare normal ca cineva să facă lucrările, şi după să facem achiziţia.”

Dl. primar-„Dar nu sunt gata lucrările, abia a început să toarne, sunt în faza de 5%, dacă doriţi le oprim, nicio problemă.

Preşedintele de şedinţă– „consider că nu este oportun.”

Dl. cons. Cipleu-„mai este aici o neconcordanţă cu completarea programului de achiziţii, am observat la capitolul ilumunat public în rectificarea de buget 108.000 lei şi din ce am discutat ieri am înţeles că este suma prevăzută pentru servicii de audit, în planul de achiziţii este numai 65.000 lei, înseamnă că mai intră ceva aici.”

Dl. primar-„da, şi ceritficarea energetica- 25.000. ”

Dl. Dem-„Sumele sunt fără TVA.”

Dl. cons. Cipleu-„Alte activităţi economice”, în buget 120.000 lei, în raportul de specialitate-Alte activităţi economice s-a făcut pentru achiziţie WC public şi în program este tot aşa, fără TVA? ”

Dl. Dem-„Da.”

Dl. primar-„nu este obligatoriu că va fi suma asta, vom face o procedură şi probabil suma va scădea dar trebuie rezolvată şi probabil asta a WC-ului public. Noi am fost, am văzut la Marghita un WC, dacă mergeţi în Marghita vis-à-vis de spital, a costat 130.000, noi am mers mai jos la 120.000.”

Dl. Dubău-„Dacă-mi permiteţi legat de WC-ul public, eu mă bucur că v-aţi uitat în programul nostru din campania electorală şi susţin necesitatea construirii unui WC public în oraşul Aleşd, dar vă atrag atenţia că nu puteţi construi un WC din elemente metalice şi să-l postăm lângă nişte construcţii cu o anumită formă arhitecturală. Am înţeles că-l puneţi lângă biserică.”

Dl. primar-„L-aţi văzut pe cel de la Marghita? Arată mult mai bine decât o construcţie.”

Dl. Dubău-„O să puneţi un container de şantier lângă o biserică construită în stil clasic, bizantin? Nu mă puteţi convinge că un container arată bine.”

Dl. primar-„Putem şi construi dacă doriţi deci nu este obligatoriu să alegem varianta asta dar după ce îl vedeţi pe acela de la Marghita…..”

Dl. Dubău-„La nivelul construcţiei nu mi-ar plăcea să văd container.”

Dl. cons. Vancea D.-„Căutăm care este varianta cea mai bună.”

Dl. primar-„Da, nu este obligatoriu să rămânem la asta.”

Dl. Dubău-„Aş mai vrea să fac o discuţie despre respect şi aceasta nu se răsfrânge asupra noastră, ca şi consilieri, ci asupra oamenilor. V-am solicitat să aveţi respect faţă de noi şi materialele de şedinţă să fie întocmite corespunzător, şi de această dată proiectul de  buget  l-am primit cu un raport de specialitate, care nu este raport de specialitate, in planul de achiziţii publice- raportul de specialitate se referă exclusiv la un singur punct, deci motivează un singur punct din planul de achiziţii, face referiri doar la acele activităţi de audit, se vorbeşte doar de poziţia 35 şi de poziţia 36 şi atât. Prin acest proiect de hotărâre se modifică planul de achiziţii prin introducerea a 1,2,3,4,5,6,7,8,9 poziţii din acestea 9, raportul de specialitate şi referatul de aprobare tratează doar 2, – să înţeleg că celelalte nu au nevoi de explicitare?”

Dl. primar-„Sunt foarte clare, v-am făcut o explicitare la punctele care sunt mai greu de înţeles, acelea cu auditarea.”

Dl. Dubău-„De ce nu sunt la toate?”

Dl. primar-„Ce explicaţii vă trebuie la WC-ul public?”

Dl. Dubău-„Vă atrag atenţia că o HCL se judecă din 2 perspective, cea de legalitate şi cea de oportunitate, amândouă acestea trebuie tratate atât în referatul de necesitate cât şi în raportul de specialitate, care să spună „necesitatea este asta”, de aceea o facem, HCL este cu exprimare mai seacă, referatul de specialitate şi de necesitate îl explicitează şi arată care este nevoia, pentru ca noi ca şi consilieri să votăm în cunoştinţă de cauză şi să stabilim o prioritate a necesităţilor, ori atâta vreme cât nu-i prezentată necesitatea…..

Dl. primar-„Scrie aici, necesitatea amenajări parcuri, reparaţii, la poziţia 35 şi 36 detaliem treaba asta.”

Dl. Dubău-„La proiectul de buget a venit un domn ieri la comisii, îmi pare rău că nu i-am reţinut numele că nu s-a prezentat, a venit la comisia noastră şi avea pe lângă proiectul de hotărâre, raportul de specialitate şi referatul de aprobare, nişte documente pe care, – d-na secretar îmi este martor-, de câte ori le-am solicitat să le primim odată cu materialele, în sensul că referatele de la spital, adresele de la şcoală, care sunt trecute acolo la poziţia in bugetul local… Bun, nu credeţi că ar fi bine să le avem şi noi în exercitarea atribuţiilor pe care le avem?”

Dl. primar-„vi s-au prezentat la fiecare comisie.”

Dl. Dubău-„Eu nu fac această discuţie ca să cerşesc o formă de respect, această formă de respect provine şi din prescripţiile legale care spun aşa, şi legea 215 si 393, odată cu convocarea Consiliului local se trimit proiectele de hotărâri şi materialele, am hotărât să le primim în formă electronica, foarte bine, trebuie să le primim.”

Dl. primar-„A, şi astea!”

Dl. Dubău-„Pe ce se fundamentează proiectele, nu şi pe astea? Adică de unde să ştiu eu?”

Dl. primar-„Odată cu invitaţia se pun şi materialele, dar nu este prima dată când fac această discuţie, în consecinţă nu mă voi pronunţa absolut deloc cu privire la oportunitatea şi legalitatea acestor proiecte de hotărâri şi voi sancţiona prin vot această atitudine cu speranţa că în viitor se va reglementa.”

Dl. primar-„În viitor vi se vor trimite şi cererile de finanţare.”

Preşedintele de şedinţă– „Vă voi face pe parcursul şedinţei dovada că este o practică nesănătoasă.”

Preşedintele de şedinţă– „Dacă mai sunt discuţii….”

Dl. cons. Turcuş-„Aş vrea să mă refer la modul în care este întocmit proiectul privind bugetul, este cel mai important pe care noi îl aprobăm într-o şedinţă şi nu mi se pare corect ca unele să aibă zeci de pagini şi un proiect de-o asemenea anvergură să avem doar câteva chestiuni simple. Chestiunile sunt foarte vagi, am spus-o şi ieri la comisie, mi-aţi promis că o veţi rezolva, dl. primar.”

Dl. primar-„Bineînţeles. Vom face un desfăşurător şi vom ataşa toate cererile. Vi s-au prezentat cererile.”

Dl. cons. Turcuş-„Ni s-au prezentat, dar poate sunt persoane care vor să le analizeze din timp.”

Preşedintele de şedinţă-„Nu numai să le analizeze, dar să fie consemnate, adică la dosarul fiecărei hotărâri, acele documente să fie anexate. Le-am primit în vechea legislatură de vreo 2-3 ori, dar atât. Vraful acela de documente cu ştampila de la finanţe, care aprobă mişcarea bugetară respectivă, cu referatul de necesitate de la spital care spune că mi-au intrat 3 lei de la Minister.”

Dl. primar-„Mişcările s-au făcut doar între conturi.”

Preşedintele de şedinţă-„O notă justificativă, pentru că astfel s-ar putea face în cunoştinţă de cauză.”

Dl. cons. Turcuş-„Legat de excedentul din 2015, fostul primar nu a reuşit să cheltuiască banii, dar văd că-i cheltuim şi noi foarte greu, pentru că văd ca şi locuitor al oraşului că nu prea se văd lucruri deşi avem bani. Este sfârşitul anului şi nu reuşim să-i cheltuim.”

Dl. primar-„Credeţi-mă, procedurile sunt foarte greoaie, dar am început să mişcăm, sper că aţi constatat treaba asta, începe să mişte proiectul cu CNI-ul şi PNDL-ul, acela din 2007, am început să lucrăm şi pe ăla, am început la Pădurea Neagră să corectăm proiectul acolo şi să intrăm pe licitaţii, foarte greu le-am mişcat.”

Dl. cons. Turcuş-„Eu, ca şi cetăţean, vreau să văd că lucrările se concretizează, banul public e cheltuit într-un mod corespunzător şi corect şi că este cheltuit şi nu rămâne de pe un an pe altul.”

D-şoara Scorţe-„Putem propune noi acum cheltuirea banului public.”

Dl. cons. Turcuş-„Acuz faptul că dl. Ţipţer Zeno vă este consilier personal, dacă ne uităm în DEX să vedem ce înseamnă consilier personal, mai ales într-o poziţie pe care o aveţi d-voastră, ar trebui să vă ofere nişte sfaturi de specialitate, mă îndoiesc de aceste chestiuni.”

Preşedintele de şedinţă-„Dacă tot am deschis discuţia de bani, la proiectele care presupun cheltuirea banului public, scrie aici în proiect, în planul de achiziţii că îmi trebuie o anumită sumă, ar fi de preferat, o să am această exigenţă, să existe o antemăsurătoare sau anumite analize de cost plauzibile, să ştim şi noi cum s-a ajuns la sumele respective. De exemplu, dacă ziceţi să achiziţionăm o toaletă publică, ce facem achiziţionăm sau construim?”

Dl. primar-„Îl am şi pe ăla cu toaleta dacă vreţi vi-l aduc.”

Dl.cons. Vancea D.-„Referitor la treaba asta dacă puteţi să-mi arătaţi şi mie antemăsurătorile sau pregătirea pentru pietruirea aceia prinsă în buget cu 30.000 lei, după şedinţă, nu-i problemă.”

Preşedintele de şedinţă-„Dacă mai sunt discuţii…..”

Dl. cons. Cipleu-„ca o idee finală, ca persoană n-aş cheltui 50.000 de euro pe o toaletă de aceea, nu o să votez bugetul.”

Dl.cons. Vancea D.-„Acum speranţa noastră…. numai pregătirea a fost pentru sumele acestea, nu ne dorim să ajungem la sumele astea, în niciun caz, ne străduim să fie ok. Să fie satisfăcător pentru toate lumea din oraş, că nu pentru noi ci pentru alţii, toţi oamenii o să folosească toaleta.”

Dl. primar-„Eu vă invit, cine trece prin Marghita să vadă această construcţie.”

Preşedintele de şedinţă-„Eu sper că nu faceți o asemenea hidoșenie lângă biserică.”

Dl. primar-„De ce spuneți așa, dacă n-ați văzut-o.”

Preşedintele de şedinţă-„Totuși nu mi se pare normal o baracă lângă o biserică, totuși biserica este una din puținele clădiri din oraș care are un stil architectural consacrat.”

Dl. cons. Cipleu-„Referitor la ce spunea colegul Vancea, nu-i voie sa trăim cu speranța că nu vor fi, votăm niște corecții bugetare, mergem acasă și sperăm că ele nu se vor îndeplini!”

Dl. primar-„Eu vă voi prezenta și execuția pe aceste 2 proiecte.”

Dl. cons. Cipleu-„Aceste execuții bugetare degeaba ni le prezentați după ce s-a întâmplat, aș vrea să fac aceste execuții bugetare cu documentele în față, să avem o fundamentare clară mai ales că avem experiența că lucrăruile se fac, după aia se bugetează și de-abia apoi se încheie contractul, iar cu posibilitatea de a face achiziție direct eu cred că ar trebui să fie prin excepție în caz de necesitate și urgență, nu că facem totul prin achiziție directa, că putem până la o anumită sumă.”

Dl. primar-„Da, este necesitate și urgență.”

Dl. cons. Cipleu-„Dacă calculăm aceste 2 sume care dau vreo 50.000 de euro și mai punem 100.000 care aste în planul de achiziții la parcuri, facem câteva achiziții din astea și am terminat veniturile proprii ale orașului Aleșd. Acum beneficiem de excedentul bugetar de 12 miliarde și 800 de mii, care cred că s-au acumulat în mai mulți ani. Iată că cheltuim 8 miliarde și nu știu dacă sunt cele mai necesare și oportune lucrări în orașul Aleșd.”

Dl. primar-„Nu vor fi 8 miliarde, s-a făcut o estimare……”

Preşedintele de şedinţă-„Supunem la vot proiectul de hotărâre.”

Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal, care se aprobă cu 10 voturi pentru, 4 abţineri (Dubau, Alb, Jurcut, Turcus) și 3 împotrivă (Cipleu, Morar, Vancea V.), astfel se adoptă Hotararea nr.38 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.”

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2016 aprobat prin HCL nr. 16/2016. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. cons. Cipleu-„Singura discuție pe care vreau să vi-o reiterez este cu valoarea de peste 100.000 de euro pentru parcuri. Sincer să vă spun, așteptam o altă inițiativă- să ne propuneți dezvoltarea unor spații verzi și de joacă noi, extinse, acestea sunt cele dintre blocuri. Mi-aș fi dorit ca noi să achiziționăm teren, se pare că nu mai avem de unde, bineînțeles aproape de oraș pentru că am văzut că parcul de la Tinăud nu este un succes, unde să dezvoltăm niște parcuri, mă rog, parcuri însemnând peste 10 ha, spațiu verde cu loc de joacă, terenuri de sport, alei frumoase și aș fi preferat, pentru că avem niște sume disponibile, să dezvoltăm în sensul ăsta. Teamă îmi este că o să cheltuim 100.000 de euro și o să rămânem cu ce am avut mai mult sau mai puțin.”

Dl. primar-„Avem un proiect European în fază finală pe parcuri, singurul teren pe care l-am identificat, lângă ANL, un proiect în valoare de 100.000 de euro, facem un parc cu toalete cu tot-tot, dacă vom câștiga proiectul, sper că-l vom câștiga.”

Preşedintele de şedinţă– „Dacă tot am ajuns la discuția asta despre parcuri, vreau să spun ceva, în celălalt mandat de consilier am propus să utilizăm pârghiile legale pe care le avem  și astăzi avem onoarea să avem comisie tehnică de urbanism, și atunci la momentul acela am propus ca acea comisie de urbanism să identifice o filozofie de dezvoltare architectural- peisagistică în orașul Aleșd, urmând ca rezultatele analizei acelei comisii cu studii SF, cu alte chestiuni să fie pusă pe masa consiliului local și să discutăm. Da, anul acesta avem bani, suntem dispuși să cheltuim pe dezvoltarea parcurilor, dar în momentul respectiv sa avem și o analiză bine documentată, sa avem și o analiză vizuală și de cost și una mai complexa, da, întrunim toate condițiile și putem demara o acțiune în sensul dezvoltării spațiilor verzi în orașul Aleșd. Bun, dacă noi astăzi facem achizițiile astea de 100.000, luăm un leagăn îl punem colo, o bancă colo, mai punem 3 brăduleți care se usucă, ajungem să ne trezim peste 2 ani că am cheltuit 100.000 de euro și nu se vede nimic, eu asta vă spun acum că o să avem o comisie de urbanism și înțeleg că intră acolo colegul care este specialist în construcții, inginer, avem pe dl. Cipleu care este specialist în spații verzi și administrarea spațiilor verzi, deci am putea să ne folosim cu cap de resursele pe care le avem, nu să avem doar niște leagăne care vor străluci.”

Dl. primar-„Leagănul comisiei de urbanism va străluci mai tare?”

Preşedintele de şedinţă– „Dl. primar, nu luați în neserios, că atunci nu mai votăm constituirea comisiei de urbanism, dacă o luăm așa la mișto, nu mai votăm comisia”.

Dl. primar-„Și d-voastră faceți mișto.”

Preşedintele de şedinţă– „Eu vorbesc foarte serios, deci la noi constat că există o problema, există legi dar nu le băgăm în seamă, legea spune că la nivelul consiliului local se constituie o comisie de urbanism, am reușit în comisia asta de urbanism pe lângă specialistul pe care-l are primăria să mai avem 2 oameni care chiar au meserii apropiate de aceea, ce s-ar putea întâmpla în acea comisie, care să ajute la dezvoltarea urbanistică a orașului. Ce spun eu nu este un mișto ieftin, eu vă spun chiar că acea comisie dacă va funcționa….”

Dl. primar-„Și eu vreau să avem un plan urbanistic unitar, să nu lucrăm haotic.”

Preşedintele de şedinţă– „Vă propun un SF (studiu de fezabilitate), că vrem să facem nu știu câte parcuri în Aleșd, cat costă un SF.

Dl. primar-„Nu putem că n-avem teren.”

Preşedintele de şedinţă– „Bun, dar hai să le modernizăm, să arate într-un anume fel. Încă odată, eu n-am nimic cu hintele, am și eu copil mic care se dă pe hintă, să ne înțelegem, eu vreau să facem ceva frumos, nu este însă obligatoriu.”

Dl. cons. Vancea D.-„Am și eu două vorbe referitor la parcuri, astea de care vorbim noi le-am studiat foarte bine cu planurile, în urma cererilor cetățenilor s-a dovedit nevoia de revigorare.

Preşedintele de şedinţă– „Nu am negat acest lucru.”

Dl. cons. Vancea D.-„Mai mult decât atât, planurile de la cele 3 parcuri spun că vor fi complet reanoite.”

Preşedintele de şedinţă– „Nu vi se pare normal, stimate coleg, ca astăzi când discutăm să avem cu toții aceste planuri? Că discutam adineauri de seriozitatea materialelor de ședință, dacă d-voastră ați văzut planurile sunteți un fericit, eu n-am văzut niciun plan.”

Dl. cons. Vancea D.-„Ne-am convins că planul este bun.”

Preşedintele de şedinţă– „N-ați vrea să fim și noi convinși?”

Dl. cons. Vancea D.-„Ce știu eu, nu pot să vreau în locul d-voastră.”

Preşedintele de şedinţă– „Ați văzut planurile, vreau și eu să văd planurile.”

Dl. cons. Vancea D.-„O să le cereți, să le studiați.”

Preşedintele de şedinţă– „Eu asta fac, de-o jumătate de oră asta fac, cer documente pe baza cărora să putem discuta și să luăm hotărâri, cred că solicitarea mea este absolut rezonabilă, deci nu trebuie să mă mustrați că d-voastră ați văzut și eu nu.”

Dl. cons. Vancea D.-„Vai de mine, dar eu doream să spun ce am de spus, că sunt frumoase, noi, cel puțin am considerat că sunt foarte frumoase, se înlocuiesc absolut toate suprafețele și dotările din parcuri.”

Preşedintele de şedinţă– „Ați folosit acest „noi”!

Dl. cons. Vancea D.-„Noi, cei de la PNL.”

Preşedintele de şedinţă– „Bun, dar toți suntem Consiliul local Aleșd, noi hotărâm cu toții.””

Dl. cons. Vancea D.-„Bun, dar asta urmează prin vot să hotărâm cu toții.”

Preşedintele de şedinţă– „Bine, dar când votăm, nu e bine să le avem pe masă, eu asta întreb? Domnul Mănoiu d-voastră le-ați văzut?”

Dl. cons. Mănoiu C.-„Nu.”

Dl. cons. Vancea D.-„Vă rog frumos să nu mă mai întrerupeți de atâtea ori, că uit ce am vrut să spun, că după părerea noastră sunt foarte frumoase, prețurile sunt estimative, lupta va fi și pentru noi să reușim în cel mai mic cost și preț să realizăm asta, să ne putem mândri și noi cu treaba asta și să fie ceva deosebit în orașul Aleșd. Toate vin cu instalații de irigare, cu instalație electrica, cu iluminare.”

Preşedintele de şedinţă– „Eu mă bucur, dar nu pot decât să vă cred pe cuvânt.”

Dl. cons. Mănoiu C.-„Ar trebui puse materialele.”

Dl. cons. Joldea I.-„Da, așa este dl. coleg, aveți dreptate, trebuie atașate la dosar toate hârtiile, mai multe explicații…”

Dl. cons. Gal C.-„Și colegul nou a înțeles.”

Dl. primar-„Chiar nu este un secret ceea ce vrem să facem.”

Preşedintele de şedinţă– „Cu atât mai mult cu cât nu este un secret aș fi dorit să le vedem.”

Dl. primar-„Bogdi, te rog să le multiplici mâine și să le trimiți.”

Dl. cons. Turcuș R.-„Ceea ce vreau să spun este legat de respect, aș dori să nu mai existe o dată viitoare când primim cu o zi înainte proiectele sau modificări dacă nu putem să le avem la timp, amânăm ședinta cu o săptămână. Asta este părerea mea. Zile întregi am primit pe material, inclusiv ieri.”

Preşedintele de şedinţă– „Dacă mai sunt discuții…”

Dl. primar-„Vă promit, o să le iau și eu, poate am trecut așa ușor peste ele, dar toate observațiile d-voastră sunt pertinente și ne vom conforma.”

Dl. cons. Cipleu L.-„Am avut ocazia să înțeleg că cele 3 parcuri vor fi renovate de la cota 0, schimbat tot, estimate toate la 100.000 de euro și un parc la ANL de 100.000 euro.”

Preşedintele de şedinţă– „Acela va fi pe proiect.”

Dl. cons. Cipleu L.-„Da, da, pe proiect, un parc nou de 100.000 de euro și un gărduleț și o budă – 50.000 de euro, mie mi se pare că ceva nu-i în ordine.”

Dl. primar-„Acolo nu este gărduleț, dacă are 140 m vi se pare gărduleț.

Dl. cons. Cipleu L.-„Ce se sare cu piciorul este gărduleț, când se intră pe poartă este gard. Un gărduleț în centrul orașului face cat un apartament modernizat…”

Dl. primar-„Se vor face măsurători după lucrare, asta este o apreciere.”

Dl. cons. Cipleu L.-„Dl. Primar, haideți să le facem înainte, nu după, că după este trecut de consiliu. După ce se trece de Consiliu măsurătorile le face aparatul administrativ.”

Dl. primar-„Credeți-mă și Curtea de conturi măsoară bucățică cu bucățică.”

Dl. cons. Cipleu L.-„Știu eu cum se cântăresc astea, cum s-au cântărit și altădată.”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 10 voturi pentru, 4 împotrivă (Cipleu, Alb, Morar, Vancea V.) și 3 abțineri (Turcus, Jurcut, Dubau), astfel adoptându-se Hotărârea nr. 39 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Statutului oraşului Aleşd. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. primar-„A fost o corectură la capitolul II, alin. 2, în loc de 1921 este 1291, că orașul nostru nu este din 1921, se votează cu această modificare.”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 40 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „ Proiect de hotărâre privind înregistrarea oraşului Aleşd în Sistemul Naţional de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP). -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 41 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare al Cantinei sociale, al Centrului de zi pentru copiii din cadrul Centrului Multifuncţional Obor şi al Centrului de zi pentru persoane vârstnice Aleşd şi a Manualului de proceduri care se va aplica în cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz nefavorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. primar-„Au fost niste modificari pentru a se face acreditările pentru aceste instituţii.”

Preşedintele de şedinţă– „Acuma, ideea era că, dacă la solicitarea noastră de data trecută, unii dintre colegii d-voastră au dat curs solicitării de a fi prezenţi în şedinţa de consiliu, lucru pentru care le multumesc……

Dl. primar-„Dacă se cerea la comisii, eu îl chemam pe dl. Cociorva.

Preşedintele de şedinţă– „Nu este vorba de solicitare, dumneavoastră v-aţi angajat luna trecută că acele persoane care realizează rapoartele de specialitate să vină să ne spună 2-3 vorbe, mai ales că materialele sunt mai stufoase.”

Preşedintele de şedinţă– „dacă mai sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 42 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor şi a regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al oraşului Aleşd. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz nefavorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. primar-„A fost un control de 1 săptămână de la PSI, ni s-a cerut să adoptăm şi acest document. În urma acestui control, erau 8 unităţi care nu aveau autorizaţie, a fost o modificare legislativă, nu mai trebuie făcută acea expertiză, se poate face prin proiect, am luat legătura cu un proiectant până la 30 iunie anul viitor nu se dau amenzi.”

Preşedintele de şedinţă– „Prorogare de termen pentru obţinerea autorizaţiei.”

Dl. primar-„Sper că până atunci vom reuşi să autorizăm toate aceste unităţi.”

Preşedintele de şedinţă– „dacă mai sunt discuţii…”

Dl. cons. Turcuş R.-„Dacă-mi daţi voie, un asemenea proiect a mai fost în mâna noastră, pentru că tot la 3 luni ar trebui să ajungă pe masa consiliului, dar este un proiect care nu se referă doar la incendii ci şi la calamităţi. Cine este Marius Ciurdar?”

Dl. primar-„Cel care se ocupă……”

Dl. cons. Turcuş R.-„Este angajatul primăriei? Trebuia să fie aici, uitaţi acest material are 100 de pagini, dacă citiţi, scrie inclusiv de depozitarea lemnelor, tot ce înseamnă pe spaţiul public sau privat al oraşului Aleşd. Cred că nu prea l-am luat în serios, cel puţin de când sunt eu în Consiliul ăsta, doar l-am aprobat şi a trecut acest proiect, vă rog să vă uitaţi la ce implicaţii ne obligă, la ce ne expunem noi. Dl. Ciurdar este responsabil cu gestionarea spaţiilor pentru situaţii de urgenţă ale oraşului Aleşd. Nu ştiu în ce măsură este el responsabil, dacă asta înseamnă responsabilitate, să vii cu un regulament tot la 3 luni de zile, eu nu sunt de acord. Trecem la dl. primar, are şi el responsabilităţi, şi Consiliul local are responsabilităţi- îndeplineşte orice altă responsabilitate, atribuţie pentru apărarea împotriva incendiilor prevăzute de lege. Ce facem noi în afară de faptul că votăm chestia asta. Nu spun că nu trebuie, să nu uităm ce s-a întâmplat la Colectiv, nu a trecut nici un an de atunci.”

Dl. cons. Gal C.-„Autorizăm toate unităţile.”

Dl. cons. Turcuş R.-„Ce autorizăm?”

Dl. primar-„Credeţi-mă, acesta a fost primul meu obiectiv când am venit aici, pentru că ştiu că m-am chinuit la spital 2 ani ca să obţin autorizaţia.”

Dl. cons. Turcuş R.-„Dl. primar, la acest proiect aş fi dorit să am şi o situaţie a oraşului Aleşd, să ştiu dacă mă duc în clubul X, dacă are autorizaţie, ce măsuri are, ce probleme are.”

Dl. primar-„Nu avem noi cluburi de-o asemenea anvergură, sub 80 de persoane nu necesită aviz de la pompieri.”

Dl. cons. Turcuş R.-„Tocmai aţi spus că s-au făcut inspecţii, era bine dacă aveam acel raport ataşat.”

Dl. primar-„La unităţile şcolare şi la unii agenţi s-au dat amenzi nesemnificative de 500 de lei.”

Preşedintele de şedinţă– „Idea este în felul următor, unităţile care sunt în subordinea noastră, că acolo ne doare şi pe cei care avem copii acolo şi pe cei care nu avem, am fi vrut o dare de seamă cu privire la problema care există acum şi ce mai trebuie făcut.”

Dl. primar-„Spitalul este singurul care are autorizaţie de la pompieri, doamnele directoare răspund personal, eu le-am sunat şi le-am spus să-şi facă autorizaţii, ca pentru celelalte obiective ne ocupăm noi, dânsele sunt ordonatori terţiari de credite, doar n-o să le fac eu proiectul.”

Preşedintele de şedinţă– „Proiectul este una, eu mă refeream la tot ce înseamnă elemente de apărare împotriva incendiilor. Ok, elei sunt ordonatori terţiari de credite, dar clădirile sunt proprietatea noastră, eu cred că şi răspunderea acea de ordonator terţiar de credite este limitată la ceea ce poate să facă. Noi ca şi proprietari ai clădirilor suntem obligaţi să asigurăm acele elemente care asigură protecţie împotriva incendiilor, de ex.: hidranţi n-o să cumpere şcoala.”

Dl. primar-„Corect.”

Dl. cons. Gal C.-„Va veni un specialist şi va constata ce trebuie.”

Dl. primar-„Atunci când pompierii vor constata ce trebuie pentru proiect, noi primăria vom face conformarea la ce trebuie.”

Preşedintele de şedinţă– „Pompierii, vreţi să spuneţi, vor vorbi doar de documente, dar vă spun eu că v-au identificat şi alte elemente, presupun, de asta v-am întrebat şi aceea va fi o discuţie de necesitate şi de prevedere bugetară pentru ce trebuie achiziţionat.”

Dl. primar-„Sunt mai multe tipuri de obiective vechi, nu au nevoie de autorizaţie, dar asta nu înseamnă că nu trebuie îndeplinite condiţiile pentru apărarea împotriva incendiilor.”

Preşedintele de şedinţă– „Amândouă şcolile au clădiri noi.”

Dl. primar-„Clădirile noi vor trebui autorizate.”

Dl. cons. Turcuş R.-„Mă îngrijorează ce spuneţi, că acolo unde învaţă copii mei şi copii colegilor mei nu este autorizaţie, atenţie, este vorba de situaţii de urgenţă, şi acum mă gândesc la buget şi mă gândesc că anumiţi bani era bine să fie alocaţi pentru problema respectivă.”

Dl. primar-„Da, sigur că vom aloca.”

Dl. cons. Turcuş R.-„Nu cu asta trebuie să începem? Este vorba de tineretul oraşului.”

Dl. primar-„Ăsta a fost primul lucru de care am întrebat în primărie, trebuie să facem pas cu pas.”

Dl. cons. Turcuş R.-„Îmi pare rău, am observat că anumite persoane din primărie ne ignoră, dl. Cociorva, dl. de la piaţă- dl Ursu, mai nou şi dl. Ciurdar, – sau nu v-ascultă?”

Dl. primar-„nu am considerat important, dar data viitoare vin toţi, vă promit.”

Preşedintele de şedinţă– „Dl. primar, solicitarea asta nu este că are cineva ceva cu cineva din primărie, să fim bine înţeleşi, să nu personalizăm discuţia, vedeţi şi dumneavoastră, sunteţi mai novice pe-aici, ei sunt mai vechi, probabil cunosc mai bine problemele.”

Dl. primar-„Eu i-am adus pe cei pe care am considerat important.”

Dl. cons. Turcuş R.-„Suntem în situaţia în care să votăm un proiect de hotărâre la fel cum am votat şi proiectul cu Regulamentul de ordine a oraşului Aleşd şi nu-l respectăm 90%, aşa este şi ăsta, sunteţi de acord cu o hârtie făcută de cineva, iar realitatea tocmai aţi spus-o dumneavoastră adineauri, nu avem în punctele cele mai importante autorizaţie de pompieri.”

Dl. cons. Gal C.-„Se lucrează la ele”

Dl. cons. Turcuş R.-„Nu mă interesează, trebuie să fie, de ce se lucrează la ele de atâta vreme.”

Dl. primar-„Pentru că n-au fost făcute anterior. Mă preocupă intens treaba asta, credeţi-mă.”

Dl. cons. Vancea D.-„Dacă tot am adus în discuţie treaba asta, eu fiind nou, chiar nu ştiam cum se aprobă aceste regulamente, pe mine chiar mă intrigă că nu aţi adus în discuţie asta şi n-aţi stabilit-o de ani de zile, să nu mă înţelegeţi greşit, deci lucrurile astea trebuiau făcute de ani de zile, pentru că copii noştri nu s-au născut la şcoală, acum. Le puteaţi rezolva şi mai devreme.”

Dl. cons. Turcuş R.-„Ştii că corpul nou de la “ConstantinŞerban” a fost introdus în patrimoniu anul trecut doar, din 2007 s-a tot tărăgănat până am ajuns în Consiliul de administraţie la “Constantin Şerban”.

Preşedintele de şedinţă– „Deci recepţia clădirii s-a făcut la insistenţele lui R. Turcuş din poziţia de membru al Consiliul de administraţie al şcolii. El a descoperit problema şi a insistat pentru rezolvarea ei. Nu era intabulată, nu era recepţionată, nu era numic.”

Dl. cons. Turcuş R.-„Cum s-au făcut descărcările de cheltuieli pe clădirea respectivă?”

Dl. cons. Vancea D.-„Acum suntem în prezent.”

Preşedintele de şedinţă– „Noi nu ne jucăm de-a primăria aici, de aceea insist ca materialele relevante pentru hotărârile supuse adoptării să fie acolo, şi dacă unul dintre noi nu ştie, nu înţelege, se abţine, nu votează – dar trebuie să avem toate elementele necesare ca să ne putem pronunţa.”

Dl. primar-„Pentru că nu se mai cere expertiză s-ar putea ca până la anul în iunie să terminăm.”

Dl. cons. Turcuş R.-„Imaginaţi-vă că o şcoală ar lua foc şi ar muri copii, 100-200 de oameni ar veni aici, la uşa noastră, că noi suntem forul care aprobă.”

Preşedintele de şedinţă– „Eu mă bucur că acest proiect a dat naştere la aceste discuţii, acum voi susţine acest proiect conştient fiind că este o necesitate ca să putem merge mai departe în procedura de avizare. Acest proiect de hotărâre este absolut necesar, dar discuţia care a fost aici şi problemele care s-au ridicat rămân şi sunt foarte serioase.”

Preşedintele de şedinţă– „dacă mai sunt discuţii…”

Dl. cons. Cipleu L.-„Pentru dl. Vancea, pentru că este coleg nou în Consiliul local, aşa este, să vă spun că şi în Consiliul trecut probabil era tot cam ca acum, cum spuneaţi şi dvs. la parcuri: “noi am văzut şi am considerat că este ok, restul nu contează.”

Dl. primar-„Contează, contează…, eu cred că totuşi am fost mai transparent.”

Preşedintele de şedinţă– „Mai aveţi de lucru, dar nu-i o problemă.”

Dl. primar-„Totul se poate îmbunătăţi.”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 43 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:       „Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor oraşului Aleşd în Adunarea Generală şi în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Agenţia de dezvoltare durabilă a Judeţului Bihor”. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „Dacă sunt discuţii…”

Dl. primar-„S-a constituit undeva la începutul anului din cele 9 oraşe fără municipiul reşedinţă de judeţ pentru a dezvolta proiecte pentru a accesa fonduri europene.

Preşedintele de şedinţă– „Dl. Pastor la ora actuala a vizat 500.000 lei pentru studiul de fezabilitate. Am identificat un loc dacă vreţi, dacă nu, rămânem cu praful de pe tobă, n-o să luăm nimic că toate oraşele au optat pentru aşa ceva, ei caută o axă de proiect European unde să avem 2% contribuţie financiară.”

Preşedintele de şedinţă– „Dacă mai sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 44 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Aleşd în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic „Constantin Şerban” Aleşd. -iniţiator primar -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „Dacă sunt discuţii…”

Dl. primar-„Am propus o modificare, în locul dl. Mănoiu să intre dl. Varadi, iar dl. Mănoiu să meargă ca reprezentant al primarului la acelaşi Consiliu de administraţie, i-am contactat, i-am întrebat, sunt de acord.”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre în forma modificată, care se aprobă cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 45 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţului Consiliului local Aleşd în consiliul de administraţie al Grădiniţei cu Program Normal “Samuel” Tinăud. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „Dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 46 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “CONSOLIDAREA ŞI REABILITAREA RUINELOR CETĂŢII ŞINTEU PIATRA ŞOIMULUI” şi a cheltuielilor legate de proiect. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „Dacă sunt discuţii…”

Dl. cons. Cipleu L.-„Nu-l voi vota. În primul rând, pentru prezentarea proiectului la art. 4 se spune ”sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata imăplementării proiectului şi la art.3 ”se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT oarșul Aleșd, reprezentănd achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului” deci referitor la art.4, în momentul când s-a implementat proiectul “Centrul de informare turistică”, discuţiile au fost în jurul valorii investiţiei şi a oportunităţii, idea a fost să atragem fonduri europene, cam toată lumea a fost de acord, la momentul când s-a realizat implementarea am aflat că trebuie să angajăm 2 persoane susţinute din bugetul local cu ideea că va fi o activitate care se va susţine financiar. Aş fi curios câte venituri s-au realizat prin obiectivul “Centrul de informare turistică” şi este cam greu de gândit şi de anticipat ce-o să-nsemne cheltuielile astea din bugetul local.”

Dl. Pantea B.: “La un sit arheologic există foarte multe necunoscute, la acest sit am identificat o serie de ziduri care din afară nu se pot vedea, ceea ce înseamnă că vor mai exista cheltuieli, se referă la cheltuieli conexe şi nu la cheltuieli neprevăzute, pentru ca exista o limita pentru cheltuieli neprevazute, drept pentru care ei ne obliga sa aprobam si cheltuieli conexe si cheltuieli pe care ei le-ar considera neeligibile. Daca va uitati in tabel …….

Dl. cons. Cipleu L.-„M-am uitat, si urma sa ma refer la art. 3 unde scrie sa ne asumam toate cheltuielile neeligibile.

Dl. Pantea B.: –Da

Dl. cons. Cipleu L.-„Ni le asumam si nu stim nici macar estimativ ca o sa fie, vreau sa stiu la ce ma angajez.”

Dl. Pantea B.: –„In momentul in care se realizeaza o achizitie publica, daca in urmatoarea licitatie sau a contestatiilor ANAF considera ca achizitia respectiva nu indeplineste toate conditiile de eligibilitate, ei au dreptul sa ne aplice o corectie financiara de 5%, cu alte cuvinte Consiliul local isi asuma astfel cheltuielile neeligibile, de riscuri.„

Preşedintele de şedinţă– „Domnule coleg, alea nu-s cheltuieli neeligibile, uitati-va in ghidul solicitantului si o sa vedeti ce sunt cheltuieli neeligibile, corectiile financiare nu sunt cheltuieli neeligibile. Nu, cheltuielile neeligibile sunt cheltuieli pe elemente de program care nu pot fi incadrate in deviz. Corectiile financiare nu reprezinta cheltuieli neeligibile, faceti o confuzie, ce prevede acest proiect de hotarare este vorba despre cheltuieli de mentinere, intretinere, functionare,- adica cheltuieli pe care Consiliul local va trebui sa le aiba pe perioada de durabilitate.”

Dl. Pantea B.: –„De implementare si durabilitate.”

Preşedintele de şedinţă– „Implementare si durabilitate, daca acest proiect va avea durabilitate, iarasi informatiile…, informatii. Eu am facut o verificare pe ghidul solicitantului si m-am documentat la aceasta axa si intradevar acele cheltuieli sunt de 10% limita la neeligibile si mai sunt cateva cheltuieli, neprevezutele sunt altceva”

Dl. Pantea B.: –„Aferente devizului general.”

Preşedintele de şedinţă– „Da, aferente devizului general. Deci intrebarea colegului ramane: cat ma costa acest proiect in cazul in care este un succes, fara penalitati, fara alte cheltuieli, cat ma costa pe mine dupa realizarea lui, pentru ca ajungem la alta discutie, spunea colegul de “Centrul de informare turistica”, am aflat abia apoi ca trebuie sa angajam 2 persoane sa taie ……. a sa lucreze la acest centru. Cand s-a pus problema angajarii a 2 soferi la scoala pentru a intra in legalitate cu microbuzele, dl. primar a zis ca nu-i poate angaja… Asta era intrebarea : ce tipuri de cheltuieli ne revin noua dupa implementarea proiectului, adica trebuie sa angajam 3 sudori, 4 nu stiu ce …Bun, este frumos, atrag 4 miliarde si 500 de mii lei, suna bine, dar vreau sa vad ce inseamna pe viitor celelalte cheltuieli. Pentru ca ati mai facut un proiect pentru cetatea asta, si s-au suparat unii pe mine cand le-am spus ca promovati “Cetatea” si faceti seri medievale in sala de sport si curtea scolii, adica vindeti un brand in lipsa lui, si-l avem aici pe dl. Ardelean care se ocupa de marketing.

Dl. Ardelean:– „Nu, nu ….

Dl. Pantea B.: –„La momentul de fata nu avem cheltuieli neeligibile.”

Preşedintele de şedinţă– „Va repet intrebarea, adineauri am spus ca nu este vorba de cheltuieli neeligibile, ca sa vorbim romaneste, eu va intreb de celelalte cheltuieli, proiectul s-a terminat, s-a implementat, a intrat in perioada de durabilitate, ce cheltuieli am eu?”

Dl. primar:– „Cheltuieli de personal……”

Preşedintele de şedinţă– „Si nu numai, pentru ca conform axei de finantare, stiti ca cheltuielile de marketing si cheltuielile de promovare sunt limitate la 10.000 lei, cu alea nu faci mare branza. Eu asta intreb, daca d-voastra ati prevazut un buget aposterior, dupa implementarea proiectului.”

Dl. Pantea B.: –„Daca dumnevoastra ati vazut lucrul care o sa urmeze ”Consolidarea sitului”, inclusiv apare suprainaltarea coronamentului….”

Preşedintele de şedinţă– „Asta am inteles, alea sunt in proiect.”

Dl. Pantea B.: –„Exista o costructie care va fi folosita sezonier ca punct de informare turistica, in momentul de fata intentia noastra este sa alocam o persoana pe perioada verii cu contract. Ca si cheltuieli, vor fi cele de intretinere, apoi pentru o zona de cercetare arheologica, la care sa participe scolile pentru activitati extrascolare, cheltuieli cu cercetarea arheologica extinsa. Alte cheltuieli cu situl nu avem.”

Preşedintele de şedinţă– „Mai am o intrebare legat de solutia cu iluminatul, am vazut ca ati trecut generator?”

Dl. Pantea B.: –„Pentru situatii de urgenta si pentru punctul de informare turistica.”

Preşedintele de şedinţă– „Pentru ca mi-am propus in acesta sedinta sa fac o discutie despre respect, toate aceste discutii si lamuriri as fi vrut sa le vad in proiect si in materialele aditionale.”

Dl. Pantea B.: –„Am fost aseara in comisii si nu m-a intrebat nimeni, nimic, trebuia sa fi deschis subiectul in sedinta, intreb?”

Preşedintele de şedinţă– „Fiecare conform atributiilor legale pe care le are face cum considera necesar. Pentru sedinta de Consiliu fiecare are dreptul sa se documenteze, eu va spun ca azi am studiat toata ziua pe axa asta, de curiozitate. Cadrul asta, Consiliul local este un for colectiv in care se dezbate, nu se cearta lumea, se dezbate, este o chestie civilizata, veche, au inventat-o grecii, nu este stres, nu va streseaza nimeni. Legat de acest proiect, dvs. in CF-ul respectivului imobil, aveti 2 constructii : una de 1247 mp presupun –Cetatea- si C2- 52 de mp.”

Dl. Pantea B.: –„Este vorba de pestera de sub cetate. Nu avem voie sa ne atingem de ea pentru ca exista biodiversitate.”

Preşedintele de şedinţă– „Cum este notata in CF” Aia este clasificata?”

Dl. Pantea B.: –„Nu.”

Preşedintele de şedinţă– „Pai este in CF, are cod de monument istoric.”

Dl. Pantea B.: –„Da, este clasificata impreuna cu situl.”

Preşedintele de şedinţă– „Pai asta v-am intrebat si ati zis ca nu.”

Dl. Pantea B.: –„Acuma m-a corectat colegul este vorba de bastionul de langa drum.”

Preşedintele de şedinţă– „Din CF reiese ca si acela trebuie tratat ca si monument istoric.”

Dl. Pantea B.: –„Da, exact, nu-l tratam in proiect pentru ca are un cod separat.”

Preşedintele de şedinţă– „Bine si ala nu vreti sa-l valorificati?”

Dl. Pantea B.: –„Nu avem voie, pentru ca trebuie sa fie intr-un singur loc compact.”

Preşedintele de şedinţă– „M-am uitat la grilele pe care trebuie sa le indeplineasca cererea de finantare si toate documentele, sunt anumite elemente pe care nu le indepliniti, proiectul se respinge, stiti ca proiectul este suprasolvit. La momentul asta, depunerea este de peste 100%.

Dl. Pantea B.: –„Nu sunteti informat ca lumea, in sensul ca pe regiunea N-V s-a publicat o lista cu proiecte admise si respinse in 02.09….”

Preşedintele de şedinţă– „Uitati aici, nu l-am emis eu, asta si avem, 104. Incercam sa va spun ca axa asta de finantare este suprasolvita deja, din evaluari sunt 2 proiecte respinse.”

Dl. Pantea B.: –„Nu.”

Preşedintele de şedinţă– „Ba da, uitati aici axa 5, punctual 1, nr. Proiecte, 14 din care respinse 2, nr. proiecte in selectie12. Eu incerc sa va spun ca deja lucrandu-se la selectie deja s-au respins, selectia se face de catre organisme independente. Ieri discutam proiectul 25 si imi spunea dl. primar ca daca o sa avem acea cale de acces o sa primiti puncte in plus, mi-am exprimat niste doleante cu privire la proiect, vad ca mi-ati adus un document de la OCPI actualizat. Ieri nu am avut toate informatiile si n-am verificat cu atentie toate lucrurile, dvs. faceti o fisa a proiectului si spuneti care este suprafata de teren afectata de proiect. Drumul pe care dvs. il propuneti ca si complementaritate va ia o bucata de teren si va dezmembreaza efectiv terenul pe care ati depus. Proiectul, cu alte cuvinte, n-o sa indepliniti pct. 38 cu privire la documentele specific, cele de cadastru, iar pct. 38 este tratat in ghidul solicitantului ”proiectul va fi respins in cazul bifarii cu NU la oricare din pct. 8, 36 si 38. Cu alte cuvinte, dvs. faceti o dezmembrare, tot azi luati 1000 si ceva mp din terenul pe care depuneti proiectul, si din el cand ajungem la proiectul 25 va luam o “halca” din el cu obligatia de a reface cadastrul. Toate aceste proceduri dureaza, perioada de depunere a proiectului este 25 noiembrie, apelul s-a lansat in 25 mai, de aceea trebuie sa va uitati serios la lucrurile astea. Eu cand va recomand sa va uitati cu atentie la toate documentele este pentru ca vrem sa iasa lucrurile bine. Dvs. acuma uitati, dl. primar, proiectul nr. 25  ia 1012 mp pentru formarea drumului, asta inseamna ca se dezmembreaza si afecteaza proiectul… Asta inseamna sa lucrezi in echipa si va spun, nu am incredere in cine a intocmit documentatia cadastrala si n-o spun degeaba. In conditiile de fata, eu sunt in situatia in care sa nu stiu ce sa votez: documentele cadastrale ale drumului? Intrarea in proiect? Pentru ca in maxim o luna astea intra in coleziune.”

Dl. cons. Cipleu L.-„Vreau sa pun unele probleme care sunt si sunt conexe proiectului. Dupa cum va aduceti aminte, in sedinta de Consiliu local in vederea modificarii planului de achizitii, am avut extindere retea electrica Valea de Sinteu, servicii de consultanta, servicii de proiectare, o suma de vreo 350.000 lei, la momentul acestui proiect am spus ca-l votez dar nu voi mai sustine acest demers in cazul in care nu avem o situatie juridica clara a terenului din preajma cetatii. Si pentru cei mai noi in Consiliul local, vreau sa va aduc la cunostinta ca in zona respectiva a avut loc un schimb de terenuri intre orasul Alesd si asociatia Varatec, care a considerat Consilul local, componenta lui de anul trecut, ca trebuie anulat, nu intru in detalii. Consiliul local in acest sens a mandatat primarul orasului prin HCL 48/14.11.2012 in vederea initierii in instanta pentru anularea HCL 14/31.01.2012 si ma rog, desfiintarea contractului, stiu ca dl. primar nu a fost in functie, dar la data de 14.11.2012 dl. care a fost mandatat nu a prezentat niciun fel de situatie, cu ce demersuri a facut, totusi avand in vedere ca institutiei  primarului i s-a cerut, nu celui care era pe acea pozitie si tinand cont ca dl. Todoca il are consilier pe dl. Tipter, va solicit ca pana la urmatoarea sedinta de Consiliu sa prezentati Consiliului local ca primar si ca institutie care a fost mandatata de Consiliul local, o informare detaliata cu ce s-a intamplat in ultimii 4 ani si 2 luni.

Dl. primar:– „Va referiti la procesul cu Varatec?

Dl. cons. Cipleu L.-„Este un proces, sunt mai multe, nu stiu, nu cunosc, cel care a fost mandatat trebuia sa informeze Consilul local, eu vreau o informare cu toate detaliile, am mandatat institutia primarului, nu pe Zeno Tipter.”

Dl. primar:– „Va prezint pe data viitoare.”

Dl. cons. Cipleu L.-„In functie de stadiul demersurilor, vrem sa veniti cu propuneri concrete, nu sunt de acord sa investim intr-o zona care este incerta, din punct de vedere juridic, dar daca este certa, haideti sa vedem ce este cert si sa luam hotarare in cunostinta de cauza. Va rog, pana la urmatoarea sedinta de consiliu, sa prezentati consiliului o informare detaliata ce s-a intamplat cu HCL din 2012, vreau sa aflu care este stadiul si in functie de stadiu ce se poate face a recupera 109 ha din care 100 sunt padure, din acest motiv voi vota impotriva acestui proiect.”

Preşedintele de şedinţă– „Daca mai sunt discutii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi pentru, 4 impotriva (Dubau, Cipleu, Morar, Vancea V.) si 1 abtinere (Turcus), astfel adoptându-se Hotărârea nr. 47 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctual 11 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “CONSOLIDAREA ŞI REABILITAREA RUINELOR CETĂŢII ŞINTEU PIATRA ŞOIMULUI”. -iniţiator primar .”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. cons. Cipleu L.-„O singura observatie vreau sa fac, oricum voi vota impotrivă că este legat de celălalt dar este altceva?”

D-na secretar: s-a modificat titlul din aprobarea studiului de fezabilitate in aprobarea documentației pentru avizarea lucrărilor.”

Dl. Cons. Gal: Am avut pe masă proiectul.”

Preşedintele de şedinţă: unde este documentația pentru avizarea lucrărilor? Revin la ”lait-motivul ”pentru ședinta asta, seriozitatea dacă există suport la proiectele de hotărâri astăzi noi aprobăm un document în lipsa lui, punct, restul sunt povești. Astăzi aprobăm un document care nu-i, poate l-au văzut unii dintre colegi, eu nu l-am văzut.”

-Dl. primar este document pentru avizarea lucrărilor de intervenție la dispoziția noastră acum? Păi ce aprobăm? Ce facem aici, ne jucăm de-a primăria, neseriozitate. Exact cum am promovat cetatea in curtea școlii și în sala de sport.”

Dl. cons.Vancea D.: Eu înțeleg că dvs. Încercați să puneți o lumină mai umbrită asupra primăriei șio parte a consilului….”

Preşedintele de şedinţă: eu vă rog pe dvs. Să-mi arătați documentația că restul sunt povești.

Dl. Vancea D.: Eu nu o am, dar cei interesați o pot găsi ca nu-i securizată, nicăieri.”

Preşedintele de şedinţă: Unde? D-na secretar este pe site-ul primăriei documentul? Unde este? Domnule coleg votează acest proiect în lipsa documentelor este dreptul dumitale să faci acest lucru la fel cum este dreptul meu fără a mă critica pe mine că pun această întrebare, este un drept rezonabil, să cer documente.”

Dl. cons.Vancea D.: Nu cred că v-am criticat.”

Preşedintele de şedinţă: O vreau acum sa o pot studia în 5 minute.”

Dl. cons.Vancea D.: Ce să facem sa întrerupem acum sedinta!”

Preşedintele de şedinţă: De ce nu o am cu 5 zile înainte? Dvs. Ați primit-o?”

Dl. cons.Vancea D.: Eu nu am cerut-o.”

Preşedintele de şedinţă: Da din câte am văzut dvs. primiți materialele pe sub mână.”

Dl. primar:– „Este o activitate lucrativă și la proiectul ăsta se lucrează foarte mult și nu cred că trebuie să ne batem joc de cei ce lucrează la el.”

Preşedintele de şedinţă: ”Nu, nu este vorba despre asta. Dar să fim serioși votăm un document pe care nu-l avem.”

Dl. cons. Tucuș R.: Amintesc colegilor că în 2012 poate lipsa unor documente a dus la ceea ce s-a întâmplat cu pădurea, cele 100 și ceva de hectare. Este foarte important să avem documentele. Discutăm doar cu chestiuni scrise.”

Preşedintele de şedinţă: ”Vă citesc din raportul de specialitate la Concluzii: Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre anexat îndeplinește condițiile de fond, formă și necesitate………Condiții de formă și fond, unde-i fondul, unde-i forma, unde-i acel document? Aveți toată libertatea să votați cum doriți, precum am libertatea să votez cum doresc, și, încă odată, aceste chestii sunt bătaie de joc la adresa Consiliului local și la adresa cetățenilor care ne-au trimis aici. Noi aici nu trebuie să ne rugăm, trebuie cu 5 zile înainte de ședință să primim materialele aferente proiectului de hotărâre. Dvs. ați primit această documnetație care până ieri se numea studiu de fezabilitate? ”

Dl. cons.Vancea D.: Nu am primit-o, dar vreau să spun că un bun coleg ne atrăgea atenția acum 56 zile sau ne informa că lipsește ceva din proiect.”

Preşedintele de şedinţă: eu atrag de mult timp atenția, dar nu s-a schimbat numic.”

Dl. cons.Vancea D.: Dacă se mai întâmplă, că se poate greși să se poate greși, să ne atrageți măcar atenția.”

Preşedintele de şedinţă: Nu acuzați că-l critic pe cel pe care-l susțineți dvs., că-i dreptul meu. Vă atrag atenția că la ședința trecută am modificat un proiect de hotărâre și astăzi aveți pe masă un proiect viabil pentru că eu mi-am dat silința și am modificat un proiect de hotărâre, așa că nu-mi faceți mie reproșuri de genul ăsta, că mi le faceți degeaba.”

Preşedintele de şedinţă: „Dacă mai sunt discuții….”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 10 voturi pentru, 4 impotriva (Dubau, Cipleu, Morar, Vancea V.) si 3 abtineri (Turcus,Alb, Jurcut ), astfel adoptându-se Hotărârea nr. 48 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctual 12 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:   „ Proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. cons.Turcuș R.: Mi-aș dori si o comisie de recepție, mai ales pentru lucrările importante.”

Dl. cons.Joldea I.: ”Asta cred că este altă discuție..”

Dl. cons.Turcuș R.: ”Nu, nu este altă discuție.”

Dl. cons.Joldea I.: ”Putea la diverse…”

Dl. cons.Turcuș R.: ”Am discutat și cu dl. primar și mi-aș dori ca în cadrul acelei comisii să existe persoane competente pentru ca lucrurile din jurul nostru să se schimbe.”

Preşedintele de şedinţă: o comisie la dispoziția primarului.”

D-na secretar: ”da, și fac parte și 2 consilieri, conform unei hotărâri de consiliu mai vechi, respectiv președintele comisiei urbanism și buget.”

Dl. cons.Turcuș R.: ”Ar fi bine consilierii să fie din comisia de urbanism.”

Dl. cons.Joldea I.: ”suntem de acord.”

D-șoara cons. Scorțe: ”Am avut deja ieri această discuție și colegul a primit același răspuns.”

Dl. cons.Turcuș R.: ”Dacă-mi permiteți, ar trebui să ne exprimăm părerea când suntem toți, pentru că în comisii suntem doar câțiva.”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 49 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctual 13 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:   „ Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii contractului de administrare încheiat cu Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Cluj. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl.primar: Am discutat în 3 din cele 4 comisii și dorim ca perioada să fie pentru un an.”

Preşedintele de şedinţă– „Spuneți la ce articol?”

Dl.primar:” La articolul 1, partea a doua ”pe o perioada de 1 an cu posibilitatea de prelungire”.

Preşedintele de şedinţă supune la vot amendamentul, care se aprobă cu 15 voturi pentru, 2 abtineri (Cipleu și Vancea V.), astfel acesta adoptându-se.

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat, care se aprobă cu 15 voturi pentru, 2 abtineri (Cipleu și Vancea V.), astfel adoptându-se Hotărârea nr. 50 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Proiectul nr. 14 a fost retras.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctual 15 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:   „ Proiect de hotărâre privind avizul de principiu pentru concesionarea unui teren în vederea extinderii construcţiei aparţinând SC Sergius Trade SRL. -iniţiator primar .”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz nefavorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se respinge cu 9 voturi pentru, 3 abtineri si 5 impotrivă, astfel neadoptându-se proiectul de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctual 16 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării cu titlu gratuit, în cadrul proiectului Ro-NET,  a traseului de fibră optică şi alimentare cu energie electrică pe domeniul public şi privat al oraşului Aleşd. – iniţiator primar .”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă: „Ieri, la comisii, i-am pus dlui. primar o întrebare, nu a știut ce-o sa-l intreb- și s-a speriat. I-am spus că este cel mai bine scris proiect de hotărâre, vă rog să vă uitați la documentele suport, evident documentele le-am primit de la cei care au făcut solicitarea, este o documentație completă, vă sugerez s-o arătați de model și structurilor dvs.”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 16 voturi pentru, 1 abținere (Turcuș), astfel adoptându-se Hotărârea nr. 51 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctual 17 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea actului de adjudecare nr. 6456/05.09.2016 al Cris Consult SPRL având ca obiect terenul în suprafaţă de 5664 mp, nr. cadastral 102741 CF nr. 102741. -iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl.primar:” Este vorba de acel teren din ședința anterioară, m-am deplasat la București, suma  a rămas la 8000 de euro, adica 1,42 euro/mp.”

Preşedintele de şedinţă– „Dacă vă rog, faceți ceva pentru mine, spuneți colegilor că mi-am adus aportul serios la această reușită…”

Dl.primar:” Se pot corecta anumite lucruri.”

Preşedintele de şedinţă– „Dacă mai sunt discuții…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 52 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctual 18 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:   „ Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului identificat cu număr cadastral 102284, înscris în CF 102284 Aleşd, în suprafaţă de 11.468 mp situat în intravilan. – iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl.primar:” Este vorba de un teren care face legătura între E60 și str. Nucului, dacă vă uitați și în schiță, vom putea deschide bretea pentru autoturismele mici.”

Preşedintele de şedinţă:„Pentru proiectul ăsta ați insistat aseară și v-am spus că n-o să-l votez. Revenim la lait-motivul acestei ședințe, dvs. veniți și ne spuneți nouă ce-o să faceți, foarte bine, scrieți pe foaie ce-o să faceți, așa cum era discuția și cu proiectul cu fonduri europene, așa și aici și vă spun și de ce? Noi avem o hotărâre adoptată, prin care s-a expropriat teren pentru utilitate publica, tot realizarea unui drum, acea hotărâre trebuia să o respecte cu sfințenie. Ce spun  eu, de ce nu voi vota acesta hotărâre, pentru că vreau să scrie negru pe alb, cumpăr acest teren pentru ca să fac ceva, să fac drum, să nu se poată face decât ce a hotărât Consiliul local.”

Dl.primar:” Deci deci noi am depus la PNDL un proiect pentru 4 bretele de drumuri, ăsta este unul și sunt de acord să consemnăm că terenul care face obiectul acestui proiect se înregistrează ca bun al orașului Aleșd și se va folosi pentru deschiderea unui drum. Facem această modificare la art. 4, n-are rost să amânăm, terenul este bun, este păcat să nu-l luăm pentru oraș, este o oportunitate la prețul ăsta, la 2,5 euro/mp!”

Preşedintele de şedinţă: „Eu v-am spus ce pretenții am, vă invit să pronunțați amendamentul.”

Dl.cons Vancea D:” Părerea mea este că nu-i foarte necesar să precizăm destinația acestui teren atâta vreme cât intră în patrimoniul primăriei și localității, fiind un lucru bun.”

Preşedintele de şedinţă: „Eu consider că-i necesar ca atunci când cumpăr ceva să am prefigurarea că, cumpăr pentru ceva. Noi aici nu gestionăm bunurile proprii….

Dl.primar:” Până acuma ați spus că s-au tot vândut bunurile proprii, eu am inversat lucrurile…”

Preşedintele de şedinţă: „Eu vreau să măresc securizarea…”

Dl.primar:” Dar ce-oi putea face acolo?”

Preşedintele de şedinţă: „Nu știu, mâine îl vindeți.”

Dl.cons Vancea D:” Este la latitudinea inițiatorului.”

Preşedintele de şedinţă: „Da.”

Dl.primar: Eu propun să se voteze acest proiect cu următorul amendament : la articolul 4, completare partea a doua – “folosit pentru un drum care face legătura cu str. Nucului.”

Dl.cons Urs T.:” Dacă nu câștigăm proiectul?”

Preşedintele de şedinţă: „Dacă câștigă proiectul se face cu bani de acolo, dacă nu, cu bani din bugetul local.”

Dl.primar:” Dacă este nevoie, putem noi să-i schimbăm destinația, tot prin hotărâre de consiliu.”

Preşedintele de şedinţă: „Eu consider că propunerea dlui. primar să fie consemnată, dacă vre-o dată consiliul local consideră că acel teren poate fi utilizat în altă formă, prin aceeași procedură a votului, i se poate schimba destinația, eu mi-am exprimt o doleanță în condițiile în care aș vota acest proiect.”

Preşedintele de şedinţă supune la vot amendamentul inițiatorului, care se respinge cu 10 voturi pentru, 7 împotrivă. Având în vedere că este un proiect patrimonial…”

Dl.primar:” Amendamentul nu este patrimonial.”

Preşedintele de şedinţă: ”Este patrimonial.”

Dl.primar:” : S-a votat.”

Preşedintele de şedinţă: ” Da, și a căzut.”

Dl.primar:” : ”Cum a căzut, dacă are mai multe voturi.”

Preşedintele de şedinţă: ” Dl. primar, obiectul….”

Dl.cons Joldea I.:” Urmează votarea proiectului.”

Preşedintele de şedinţă: ”Am supus la vot amendamentul, amendament conform procedurilor legale, a căzut la vot.”

Dl.primar:” : ”Cum a cazut la vot?”

Preşedintele de şedinţă: ”Pentru că nu a îndeplinit condițiile legale.”

Dl.primar:” : ”Amendamentul nu este teren, nu este domeniu public.”

Preşedintele de şedinţă: ”Stimați colegi, consider că acest proiect care se referă la domeniul public al orașului Aleșd, orice modificare la acest proiect are același regim juridic la vot ca și proiectul în sine, mai mult decât atât, d-na secretar poate să confirme această prevedere legală.”

Dl.cons Vancea D.:” Dumneavostră ați cerut un amendament.”

Preşedintele de şedinţă: ”Nu eu, dl. primar, uitați cer inapoi votul amendamentului dl. primar.”

Dl.cons Vancea D.:” Dumneavostră ați cerut, ați supus la vot amendamentul, acum urmează la vot proiectul.”

Preşedintele de şedinţă: ”Proiectul fără amendament, dacă ar fi trecut amendamentul am fi supus la vot proiectul cu amendament, dacă nu, îl supun la vot în forma inițială. Susțineți că este necesară reluarea votului cu privire la amendament?”

Dl.cons Vancea D.:” Nu amendamentul ci proiectul.”

Dl.primar:” : ”Nu s-a înțeles….”

Preşedintele de şedinţă: ”Suspend ședința pentru câteva minute, pentru schimbarea DVD-ului.”

 A plecat dl. cons. Jurcut Călin.

Preşedintele de şedinţă: ”Reluăm ședința. Ce să înțeleg?”

Dl.primar:” : ”Este foarte bun că este drum. Este foarte bun amendamentul dvs.”

Preşedintele de şedinţă: ”Nu este amendamentul meu, este al dvs. ca inițiator.”

Dl.cons Joldea I.:” Este al primarului la inițiativa dvs.”

Dl.cons Vancea D.:” Am votat amendamentul, dacă vreți să votăm proiectul, să nu stăm aici așa…”

Preşedintele de şedinţă: ”Deci amendamentul  fost respins.”

Dl.primar:” : ”Nu a fost respins, a avut 10 voturi”.

Dl.Laza:” : ”Cu și fără amendament, aveam de gând să vorbim cu un topograf să schimbăm categoria de folosință pentru că acum este “arabil”. Oricum, aduceam în discuție această problema și oricum voi face o motivare, dacă se aprobă proiectul.”

Preşedintele de şedinţă: ”Să ne înțelegem, amendamentul a fost supus la vot și respins.”

Dl.cons Joldea I.:” Nu a căzut.”

Preşedintele de şedinţă: ”Dați-mi voie să vă precizez prevederile legii 215, care spune că hotărârile cu privire la domeniul public se aprobă cu 2/3. Amendamentul care amendează un proiect de hotărâre schimbă sensul cu privire la domeniul public.”

Dl.cons Joldea I.:” L-am scos sau l-am introdus în domeniul public? Ce am făcut?”

Preşedintele de şedinţă: ”Amendamentul a fost respins.”

D-na secretar.:” Orice schimbare care se referă la un proiect de hotărâre care necesită 2/3 nu se poate realiza fără a fi necesar același cvorum. Dacă se aduce un amendament la un proiect care necesită 2/3, amendamentul trebuie votat cu 2/3.”

Dl.primar:” : ”Amendamentul” sunt niște cuvinte, nu este teren.”

Preşedintele de şedinţă: ”Vă rog să consemnați că a căzut amendamentul.”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare în forma în care a fost redactat, forma inițială, care se respinge cu 10 voturi pentru, 2 împotrivă și 4 abțineri.”

Dl.primar:” : ”Trebuie să vă spun, de data asta ați sabotat o zonă de dezvoltare a orașului Aleșd și să știți că am ratat o oportunitate, v-ați asumat această răspundere.”

Preşedintele de şedinţă: ”Vă invit ca la o ședință următoare, ordinară sau extraordinară, să reveniți cu proiectul de hotărâre într-o formă care să întrunească majoritatea solicitărilor legale, având în vedere că aveți toate informațiile de interes.”

Dl.primar:” : ”Să nu dispară…”

Dl.cons Turcuș R.:” Colegii au avut dreptul să voteze și și-au exprimat votul într-un fel sau altul, nu puteți da vina pe o persoană sau alta, ci pe voi înșivă, cei care ați votat împotriva amendamentului.”

Preşedintele de şedinţă: ”Amendamentul propus de colegul dvs. dl primar.”

Dl.cons Turcuș R.:”Data viitoare o să vedem clar ce ați făcut.”

Dl.cons Vancea D.:”Pe noi nu ne poate obliga nimeni să votăm amendamentul dacă nu considerăm necesar.”

Preşedintele de şedinţă: ”Corect.”

Dl.cons Turcuș R.:”Dl. primar, vă rog să vă uitați la cei care într-adevăr au votat împotriva dvs.”

Dl.primar:” : ”Amendamentul” au fost cuvinte, nu teren.”

D-na secretar.:” Haideți dl.primar să presupunem că amendamentul ar fi trecut, dar proiectul a picat…”

Dl.primar:” : ”Păi proiectul cu amendament ar fi fost votat și de către colegii noștrii.”

D-na secretar.:” Votul era același.”

Preşedintele de şedinţă: ”Dl. primar, nu-mi asum nici o vină, eu v-am făcut o sugestie la care ați achiesat, nu v-ați înțeles din priviri cu colegii dvs., asta nu îmi poate fi imputat mie ca președinte de ședință, nu pot decât să aplic prevederile legii 215. Legea 215 este în esență formată din cuvinte, ceea ce reclamați dvs. că amendamentul conține cuvinte și legile conțin cuvinte.”

Proiectul nr. 19 retras.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 20 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a oraşului Aleşd a imobilelor identificate cu nr. cadastral 103911 în suprafaţă de 1344 mp şi număr cadastral 103943 în suprafaţă de 1286 mp. – iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 53 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctual 21 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:   „ Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării ca masă lemnoasă pe picior a partizii nr. 30019 constituită în fondul forestier proprietate publică a UAT  Aleşd.- iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

Comisia Învăţământ – aviz nefavorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Dl. cons. Cipleu L.-„Nu voi vota, ca sa nu se puna problema unui conflict de interese, desi nu vad care este problema, dar oricum nu voi participa la vot.”

Preşedintele de şedinţă– „la numaratoare vor fi 15 voturi valide.”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare, care se respinge cu 4 voturi pentru,10 voturi impotriva si 1 abtinere.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctual 22 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării ca masă lemnoasă pe picior a partizii nr. 30016 constituită în fondul forestier proprietate publică a UAT  Aleşd. – iniţiator primar.”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz nefavorabil.

Comisia Învăţământ – aviz nefavorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă -„Se mentine situatia anterioara.’.”

Preşedintele de şedinţă– „la numaratoare vor fi 15 voturi valide.”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare, care se respinge cu 4 voturi pentru, 10 voturi  impotriva si 1 abtinere.

Preşedintele de şedinţă– „Datorita dvs. consider ca nu vor fi lemne la iarna in orasul Alesd.”

Dl.cons Vancea D.:”Lemne in orasul Alesd sunt asigurate pentru la iarna.”

Preşedintele de şedinţă – trece la punctual 23 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:   „ Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 26/14.07.2016 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului în suprafaţă de 5422 mp în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi înscrierea ei în cartea funciară. – iniţiator primar”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă-“din cate am inteles, acest proiect corecteaza niste greseli de luna trecuta.

Laza George: topograful a facut niste identificari gresite, și acuma prin acest proiect, se corecteaza hotararea de luna trecuta.”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 54 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctual 24 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:   „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu  suprafaţa de 382 mp, din nr. top 928/1, în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară. – iniţiator primar. ”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 55 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

In legatura cu proiectul nr. 25- „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului în vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi înscrierea ei în cartea funciară (drum Valea de Şinteu). – iniţiator primar”

Laza George: Daca trece proiectul, am sa las afara cadastralul, ca sa nu afectam proiectul colegului.

Preşedintele de şedinţă– „Noi luam hotarari care sunt obligatoriu de pus in aplicare, eu va dau solutia corecta, daca considerati ca acest drum aduce puncte proiectului pe care il depuneti, va sfatuiesc sa nu votati proiectul in forma asta, faceti o sedinta extraordinara daca doriti, veniti cu proiectul intr-o forma viabila si care sa va ajute la proiectul pe care tocmai l-ati adoptat. Nu va jucati, HCL este o lege, daca legea aia spune ca drumul are o suprafata….”

Dl primar: “Care este termenul?”

Pantea Bogdan: “25 noiembrie.”

Dl. cons. Gal C.: “Amendament nu se poate?

Preşedintele de şedinţă– „Cum amendament, ca ai niste schite, plan de miscare parcelara, documentele cadastrale.”

Dl primar: “este o posibilitate de amendare.”

Laza George: “Nu ma pot pronunta.”

Dl primar: “Vom avea o sedinta extraordinara. Il retragem.”

Preşedintele de şedinţă– „Se poate. Consemnam ca se retrage proiectul nr. 25.”

Proiectul nr. 25 a fost retras.

Preşedintele de şedinţă – trece la punctual 26 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre:   „ Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor a unui teren din domeniul privat al oraşului Aleşd. – iniţiator primar. ”

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor:

Comisia Buget – aviz favorabil.

Comisia Juridică – aviz favorabil.

Comisia Urbanism – aviz favorabil.

Comisia Învăţământ – aviz favorabil

Preşedintele de şedinţă– „dacă sunt discuţii…”

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 56 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinţă : trecem la punctual 27 – “Diverse”.

Dl primar: “Vreau sa va expun demersurile din ultima luna:

-am fost la Ministerul de transporturi si probabil se va semna contractul de executie al centurii orasului Alesd. Sa ne rugam la Dumnezeu sa nu fie alte miscari, alte probleme.Este licitat, este o neconformitate in jur de 4000 de euro, dar nu schimba castigatorul, a trecut prin CNSC, aperam sa semneze saptamana viitoare.

-vineri am avut o intalnire cu reprezentantii Transgaz Bucuresti si Distrigaz Vest pentru terminarea proiectului “Aducerea gazului pana in or. Alesd”. Au participat primarul din Astileu, dl. Cobarzan, ca el are consum foarte mare. Conducta este la km 33, mai trebuie sa vina 12 km, s-au identificat conductele, se reia procedura si vor veni pana intre Astileu si Alesd cu o singura statie de transfer si de acolo sa plece in cele doua directii. Noi mai trebuie sa facem un studiu de fezabilitate prin care Distrigaz sa fie convins ca i se renteaza, ca au la ANRE anumite procente pentru investitii. I-am povestit de gospodarii si nu a fost prea incantat,   dar i-am spus de statia de asfalt, de nisipurile de la Nesu, blocuri, – sa vina aici. Avem promis ca va veni Transgaz, cu ajutorul Celui de sus.  Sa speram ca ducem la bun sfarsit.

-am fost la CNI, Casa de cultura a aparut pe SEAP, am intervenit prin d-na director la ANRMAP, invit la licitatie firmele locale.

-am fost la CNI in legatura cu computerul tomograf, vom depune documentatia respectivului proiect, executie, avizele ajung la 600.000 de euro. CNI ne pune pe lista cadru.

-am fost la Ministerul Dezvoltarii, situatia este mai complicata, sunt 800.000 lei pe proiecte , sunt multe cereri, suntem prinsi acolo cu promisiunea ca, daca raman bani la scoli, sa ne prinda acea extindere de 8 clase la scoala generala. Cu proiectul de la Padurea Neagra a fost proiectantul pe traseu, proiectul in 2-3 zile va fi gata sa se incadreze sub valoarea studiului de fezabilitate si liciteaza primaria, nu CNI, fiind pe PNDL.

-proiectul cu actualul PNDL, ati vazut am inceput de la Nicu Butiri incoace, am executat lucrari de 431.000, suntem la prima decontare. Sa speram ca prelungeste termenul cu o luna, daca nu ne da negatie si recuperam banii anul viitor.

-cu CNI, au inceput sa se miste, nu i-am lasat sa puna tuburi doar pe Bobalna. Asfaltarile merg in ritm bun. Luni, marti se poate termina partea de Nord. Dupa ce termina, vor primi banii.  Pe Nucului, Eminescu si V. Morii vor sparge, ca nu au facut bine, si vor repara. Daca ati observat, la pompele de apa si la statia de sortare, acolo s-au inaltat niste constructii, 2 bazine vor fi ca un fel de rezerva a orasului. Acestea sunt proiectele in derulare.

Dl. cons. Cipleu: “O intrebare, daca s-au construit acestea noi, ce se intampla cu bazinele existente.”

Dl primar: “Probabil nu mai au destinatie, jos se fac la sol. Probabil acelea vechi nu se vor mai folosi.”

Dl. cons. Cipleu: “Nu am inteles de ce nu s-au reabilitat acelea prin proiect.”

Dl primar: “ Nu stiu cine a scris proiectul, eu m-am straduit sa grabesc lucrurile.”

Dl. cons. Turcus: “Pentru ca se asfalteaza, sa stiti ca sunt zone unde a inceput sa se refaca?”

Dl primar: “ Da, pe Dambovitei si Ciocarliei este varza, nu vom face decontari pana nu este in regula. Vom iesi in teren.”

Dl. cons. Turcus: “Ajungem la comisia de receptie.”

Dl primar: “ Comisia de receptie este de la CNI, dar nu voi semna daca nu este in regula, nu stiu cat va cantari semnatura mea, dar nu voi semna daca nu va fi in regula.”

Preşedintele de şedinţă : “Atata timp cat dvs. aveti calitatea de ordonator de credite pe partea de cofinantare care ne apartine,  consider ca aveti un cuvant greu de spus.

Dl. cons. Vancea D.: “Au venit la sedinta dl si d-nii din Padurea Neagra care au avut cereri pentru teren care au fost de 2 ori la noi in sedinta, au venit si vor sa ne intrebe care este motivul pentru care nu reusim sa le aprobam vanzarea respectiva.

D-na, cetatean din Padurea Neagra: “Eu va spun ca terenul este al familiei din 1969, eu   m-am nascut in Padurea Neagra, am lucrat acolo si am facut o curte acolo. Eu vreau sa stiu, noi nu avem altceva decat asta, la toata lumea a fost aprobat si la mine nu. De ce? De ce nu avem acces sa cumparam acolo, strainii au cumparat acolo. Eu nu inteleg, ca si legea spune ca daca cineva are de 20 de ani terenul, are acces sa-l cumpere.

Si pe langa mine s-a vandut tot. Strainii au putut cumpara acolo si noi nu?”

Dl.,cetatean din Padurea Neagra: “Si eu am acolo un teren de 65 mp, stau la bloc, am acolo o gradina, a fost aprobat, am facut dezmembrarea, cand am venit sa platesc mi s-a spus sa fac inca o data cerere pentru vanzare, de atunci nu se mai aproba, noi suntem acolo izolati, in sensul ca in jur tot s-a vandut si asa suprafata de 65 de mp nu are ce sa se faca pe ea.”

Dl. cons. Vancea D.: “Nu vad de ce nu am putea sa va aprobam vanzarea. Parerea mea este ca o sa treaca cu sprijinul grupului PNL, sper sa se introduca si sa fie sprijinit si de celelalte grupuri.”

Dl. cons. Joldea I.: “ Totusi, insist la colegii PSD sa va deplasati pana acolo, sa va uitati la fiecare caz in parte. Este vandut stanga- dreapta, sa vedeti.”

Dl. cons. Turcus.: Daca-mi permiteti, data trecuta am cerut o autorizatie.”

Dl primar: “ S-a facut doar o prelungire.”

Dl. cons. Turcus.: Ati spus ca este autorizatie si mi-o dati.”

Dl primar: “ Am facut o reparatie, prelungirea aia era necesara pentru doctor, ii trebuia distanta mai mare.”

Dl. cons. Turcus.: De ce nu mi-ati adus autorizatia. Exista?”

Dl primar: “ Nu exista, s-a facut ca o reparatie, nu altceva.”

Dl. cons. Turcus.: “Exista precedente si altii au platit pentru asta.”

Dl primar: “ M-am straduit foarte mult sa aduc doctorita asta in Alesd.”

Dl Ardelean: Sunt presedintele Asociatiei parintilor la Colegiul ”Alexandru Roman” si stiu ca acest Consiliu local are reprezentant in CA la liceu, pe colega dumneavoastra, care este la curent cu ce se intampla acolo, in legatura cu masurile pentru obtinerea autorizatiei PSI. Scoala este monitorizata, d-na director este in grafic cu toate demersurile in ce privesc masurile PSI.

Preşedintele de şedinţă : “Declar sedinta incheiata.”

- Publicitate -
- Publicitate -
 

URMĂREȘTE-NE ȘI PE

34,418FaniÎmi place
1,746CititoriConectați-vă
20CititoriConectați-vă
44CititoriConectați-vă
1,510AbonațiAbonați-vă

ULTIMELE ȘTIRI