S-a aprobat noul Regulament de întreținere, reparare și curățare a fațadelor clădirilor din municipiul Oradea

124
Florin Birta
Florin Birta

Oradea are, începând de astăzi, un nou regulament care privește întreținerea, repararea și curățarea fațadelor clădirilor de pe raza municipiului. Gândit pentru a asigura calitatea mediului construit și prevenirea accidentelor cauzate de neîntreținerea fațadelor imobilelor, regulamentul menționat își propune atingerea următoarelor ținte:

• asigurarea unui climat de siguranță pe domeniul public (trafic pietonal şi rutier);

• ridicarea conștiinței civice a cetățenilor privind apartenența la oraș; 

• creșterea atractivității turistice şi investiționale; 

• gestionare eficientă a patrimoniului construit;

• asigurarea și păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igienă, precum și înfrumusețarea localității.

Acesta va trata cu prioritate zona centrală și arterele principale ale orașului, definite în regulament ca domenii teritoriale de aplicabilitate.

„Începând din 1 ianuarie 2022, Poliția Locală va verifica clădirile care nu sunt întreținute și îi va notifica pe proprietarii din zona Ansamblului Urban Centrul Istoric Oradea. Ne dorim să avem un oraș curat, să ne bucurăm de frumusețea clădirilor, mai ales că multe dintre ele sunt restaurate și reabilitate și ar fi păcat să nu fie întreținute corespunzător”, a precizat primarul Florin Birta, în cadrul conferinței de presă de astăzi.

Potrivit noului regulament, proprietarii imobilelor, persoane fizice sau juridice, sunt obligați, printre altele, să asigure starea corespunzătoare a fațadelor la /spre aliniament a construcțiilor prin: întreținerea si repararea curentă a tâmplăriilor vitrinelor, ferestrelor, ușilor şi a firmelor/reclamelor, întreținerea şi repararea curentă a soclului, zugrăvelilor şi vopsitoriilor, înlocuirea elementelor degradate etc. De asemenea, aceștia au obligația de a asigura starea corespunzătoare a sistemelor pentruscurgerea apelor pluviale, precum și întreţinerea şi curățarea fațadelor clădirilor prin îndepărtarea manuală/mecanică a prafului și impurităților.

Evaluarea clădirilor se va face luând în considerare toate fațadele și constatând printr-o notă de evaluare aspecte referitoare la depuneri de praf, impurități, respectiv pânze de păianjeni.

Poliția Locală va trimite notificări proprietarilor clădirilor din Ansamblul Urban „Centrul Istoric Oradea”, termenul de conformare fiind cuprins între 1 și 3 luni de la data primirii somației. În cazul în care nu sunt realizate lucrările solicitate, Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Bihor va efectua curățarea fațadelor, urmând a fi recuperate sumele prin instituirea unei taxe. 

Obligația de curățare a fațadelor revine tuturor coproprietarilor imobilului, așa cum se identifică în Cartea Funciară a imobilului, cheltuielile care îi revin fiecăruia fiind calculate potrivit prevederilor Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

Cei care nu respectă regulamentul pot fi sancționați de către Poliția Locală Oradea, cu avertisment sau amendă contravențională, care poate fi cuprinsă între 100 și 2.500 de lei. De asemenea, pentru a evita pericolul de accidentare, Primăria Oradea are dreptul să execute lucrări de îndepărtare a elementelor care prezintă pericol public, printr-o firmă specializată, urmând ca cheltuielile să fie suportate de către proprietarii imobilelor, conform legii.

Regulamentul poate fi consultat în mai jos:

                                                                                                                                                                                                Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ______/2021 modificare HCL nr. 837/2012

VARIANTA 30 aug

REGULAMENT PRIVIND ÎNTREȚINEREA, REPARAREA ŞI CURĂŢAREA FATADELOR CLĂDIRILOR 

ÎN MUNICIPIUL ORADEA

CAP. 1. GENERALITĂȚI

ART. 1.  OBIECTIVUL PRINCIPAL AL  PREZENTULUI REGULAMENT îl constituie ASIGURAREA CALITĂȚII MEDIULUI CONSTRUIT prin atingerea următoarelor ținte:• asigurarea unui climat de siguranță pe domeniul public (trafic pietonal şi rutier);• ridicarea conștiinței civice a cetățenilor privind apartenența la oraș; • creșterea atractivității turistice şi investiționale; • gestionare eficientă a patrimoniului construit;• asigurarea și păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igienă, precum și înfrumusețarea localității.

ART. 2. OBIECTUL  REGULAMENTULUI îl constituie elaborarea cadrului legal local de aplicare a obligațiilor şi sancțiunilor referitoare la:• întreținerea, repararea și curățarea la standarde de calitate a imobilelor de către proprietarii de imobile (clădiri şi terenuri)  în teritoriul administrativ al municipiului Oradea;• prevenirea accidentelor datorate neintretinerii fatadelor imobilelor

ART. 3. CADRUL LEGAL

–   Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

– Legea nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării construcțiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuințelor – cu toate modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul MLPTL 839 din 17 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare

–  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale cu completările și modificările ulterioare;

– Legea nr. 422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice – cu toate modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 350/2001 actualizată privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

– Legea nr. 114/ 1996 republicată a locuinței cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 196/2018 privind organizarea şi funcționarea asociațiilor de proprietari cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul Min. Sanatatii  nr.  119/2014, pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viață al populației;

– Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

– Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal actualizat;

-Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;

– O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ;

– HCL nr. 343/15.11.2001 pentru aprobarea Regulamentului de salubrizare în municipiul Oradea;

-Ordinul nr. 2828/2015 al Ministerului Culturii şi Cultelor privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată şi a Listei monumentelor istorice dispărute;

– HCL nr. 962/2017 Regulamentul privind desfășurarea activității de publicitate stradala în Oradea.

– Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

– Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 896 / 2020 privind privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2021 –  anexa47 – Regulamentul de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale şi domeniile în care se pot institui

 ART. 4. ALTE STUDII şi DOCUMENTAȚII, PREVEDERI LEGALE CARE AU STAT LA BAZA ELABORĂRII PREZENTULUI REGULAMENT

–  HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism republicat;

– Planul Urbanistic General – reactualizat al municipiul Oradea şi Regulamentul Local aprobat prin HCL nr. 501/2016 si HCL nr. 260/2021;

–  Planul Urbanistic Zonal – Zona Centrală a municipiului Oradea aprobat prin HCL nr. 119/1999;

– HCL 643/2012 privind aprobarea Programului Multianual de reabilitare a clădirilor cu valoare cultural arhitecturală din Centrul Istoric, cu modificările şi completările ulterioare

ART. 5. DEFINIȚII – Termenii utilizați în cuprinsul prezentului regulament au următorul înțeles:

–  ACCES AUTO – accesul carosabil direct sau prin sevitute din drumurile publice la parcelă.

– ACCES PIETONAL – se înțelege căile de acces pentru pietoni dintr-un drum public care pot fi: trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale precum şi orice cale de acces public pe terenul proprietate publică sau după caz pe terenul proprietate privată gevată de servitutea de trecere publică, potrivit legii.  

– ACOPERIS – componența structurală aflată la  partea superioară a unei construcții care o acoperă şi o protejează de intemperii. 

– ALINIAMENT – este limita dintre domeniul public şi domeniul  privat. O clădire este construită  la aliniament dacă este amplasată la limita dintre domeniul public şi cel privat.

– BURLAN – element de construcție vertical destinat colectării apelor pluviale din jgeaburi.

– DOMENIU PUBLIC – conform Anexei Legii nr. 213/1998 – Lege privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

– ELEMENTE DECORATIVE ALE FAȚADEI  – fragmente al unei construcții cu tratare bi-  sau tridimensională, legate în principal de finisaj, care se compun într-un ansamblu al elementelor formale şi creează în mare măsură ambianța vizuală şi caracterul unui edificiu.

– FAȚADĂ – este suprafațele exterioare ale fiecăruia din pereții sau ansamburile construcțiilor care delimitează un edificiu în raport cu mediul înconjurător. 

–  GARGUIE – element de construcție destinat evacuării directe, prin cădere liberă, a apelor pluviale colectate de pe acoperișuri, terase, balcoane.

– IMAGINEA FONDULUI CONSTRUIT şi NECONSTRUIT – este dată de compoziția urbană, acordul dintre funcțiune, mod de construire, economie şi expresie plastică a raportului dintre plin şi gol, dintre construit şi neconstruit,  realizată prin aplicarea regulilor specifice arhitecturii şi urbanismului.

– ÎMPREJMUIRE – în sensul prezentului regulament reprezintă construcția sau amenajările (plantațiile sau gardurile vii) cu caracter definitiv sau temporar, amplasate pe aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietățile învecinate.

– ÎNTREȚINERE CURENTĂ – set de lucrări în vederea păstrării în bune condiții, pentru a face să dureze aspectul şi stabilitatea unei construcții, fără afectarea integrității acesteia.

– ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢARE – intreţinerea în stare corespunzatoare a cladirile  avută în proprietate, anexele gospodăreşti, curţile şi îimprejmuirile acestora, precum şi instalaţiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrari specifice;curatarea fatadelor locuintelor si a altor constructii amplasate la frontul strazii, tencuirea si zugravirea periodica a acestora, potrivit masurilor stabilite de consiliile locale; repararea, spalarea geamurilor si a vitrinelor, inlocuirea celor sparte, intretinerea firmelor si a fatadelor imobilelor pe care le au in proprietate, inclusiv spalarea, curatarea si zugravirea periodica a acestora;

– JGHEAB – element de construcție orizontal destinat colectării apelor pluviale de pe acoperișuri sau terase.

– PARAMENT – partea exterioara finita a unei constructii, a unui element de constructie etc.; material care captuseste (cu scop ornamental) aceasta parte.

– REPARAȚII CAPITALE – înlocuirea sau refacerea parțială sau completă a unor elemente principale ale construcției.

– REPARAȚII CURENTE – ansamblu de operații efectuate asupra unei construcții în vederea menținerii sau readucerii în stare normală de funcționare, fără afectarea stabilității şi integrității acesteia.

– REABILITARE – orice fel de lucrări de intervenții necesare pentru îmbunătățirea performanțelor de siguranță și exploatare a construcțiilor existente inclusiv a instalațiilor aferente, în scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerințelor esențiale de calitate prevăzute de lege.

– RESTAURARE – lucrări de intervenție pe o clădire aflată într-un grad oarecare de degradare  cu scopul de a o aduce într-o stare cât mai apropiată de cea originară, fără a aduce modificări în caracterul, configurația, caracteristicile și detaliile speciale care au condus la decizia de protejare a imobilului, termenul de restaurare este aplicat în special în cazul intervențiilor asupra clădirilor protejate și nu la clădiri ordinare.

– RETRAGEREA DE LA ALINIAMENT – în sensul prezentului regulament, se înțelege distanța dintre limita dintre domeniul public şi privat (definită ca aliniament) şi construcție/împrejmuire.

– SISTEM STRUCTURAL- este ansamblul de elemente, obiecte, materiale, instalații şi utilaje de construcții şi relațiile dintre ele.

– SUPORT DE FINISAJ – elementul de legatură  dintre elementele constructive constitutive ale sistemului structural şi stratul de uzură reprezentat de finisaj.

– ZONA CARE DESERVEȘTE IMOBILUL- este zona din domeniul public perimetrală aliniamentului (trotuare, spați verzi, parcări, trasee carosabile) precum şi zona  din domeniul privat, acolo unde este cazul, cuprinsă între aliniament şi imobil şi care are implicații directe asupra imaginii publice. 

– UNITATE INDIVIDUALA – Unitate funcţională, componentă a unui condominiu, formată din una sau mai multe camere de locuit şi/sau spaţii cu altă destinaţie situate la acelaşi nivel al clădirii sau la niveluri diferite, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, având acces direct şi intrare separată, şi care a fost construită sau transformată în scopul de a fi folosită, de regulă, de o singură gospodărie. În cazul în care accesul la unitatea funcţională sau la condominiu nu se face direct dintr-un drum public, acesta trebuie să fie asigurat printr-o cale de acces sau servitute de trecere, menţionate obligatoriu în actele juridice şi înscrise în cartea funciară.

CAP. 2. DOMENIU TERITORIAL DE APLICABILITATE

ART. 6. În sensul prezentului regulament,  ZONA CENTRALĂ A ORAȘULUI este definită de următoarele străzi: A. Treboniu Laurian, Academiei, Ady Endre, Aleea E. Gojdu, Andrei Saguna, Anton Pann, Arany Janos, Aurel Lazar, Avram Iancu, B.P. Hasdeu, Baraganului, Berzei, Bicazului, Brasovului, Bucegi, B-dul Decebal, Calarasilor, calea Republicii, Cele Trei Crisuri, Cometei, Constructorilor, G. Cosbuc, Crisului, Deltei, Duiliu Zamfirescu, Dunarea, E. Schubert, Ep. Mihail Pavel, Ep. Mircea Chitul, Ep. Roman Ciorogariu, Ep. Sulyok Istvan, Gen. D. Praporgescu, Gen. Magheru, G. Baritiu, G. Enescu, Gh. Dima, Gh. Doja, Gh. Lazar, I.L. caragiale, Independentei, Ingusta, Iosif Vulcan, Iuliu Maniu, Jean Calvin, Lamaitei, Leaganului, Libertatii, Louis Pasteur, Madach Imre, Malului, Maresal I. Antonescu, Menumorut, Mestecanisului, M. Eminescu, Mioritei, Moscovei, Muzeului, N. Grigorescu, N. Iorga, N. Jiga, N. Titulescu, Noua, Orsovei, Paraului, Parcul Petofi Sandor, Parcul Traian, Patriotilor, Pescarusului, Piata 1 Decembrie, Piata Bucuresti, Piata Cazarmii, Piata Decebal, Piata Ferdinand, Piata Mihai Viteazul, Piata Ion Creanga, Piata Rahovei, Piata Unirii, Pitagora, Plevnei, Postavarului, Primariei, Principatelor Unite, Progresului, Remenvik Sandor, Retezatului, Rosiorilor, Rovine, Satelitului, Savinestilor, Simion Barnutiu, Sirul Canonicilor, Snagovului, Spiru Haret, Stanisoarei, Stefan Simion, Szigligeti Ede, Tarcaului, Teatrului, Traian Mosoiu, Tribunalului, Tuberozelor, Tudor Vladimirescu, Vago Iosif, Vasile Alecsandri, Victor Babes,

​Din care ZONA PRIORITARA cuprinde strazile subliniate mai sus.

ART. 7. Îsensul prezentului regulament (conform anexei 1),ARTERELE  PRINCIPALE ALE ORAȘULUI sunt definite de următoarele străzi: Aleea Strandului, Alexandru Cazaban, Aviatorilor, Berzei, Bulevardul Dacia, Bulevardul Decebal, Bulevardul Stefan Cel Mare, Calea Aradului, Calea Armatei Romane, Calea Borsului, Calea Clujului, Calea Maresal Alex. Averescu, Calea Matei Basarab, Calea Santandrei, Codrilor, Corneliu Coposu, Dimitrie Cantemir, Dragos Voda, Facliei, Gheorghe Costaforu, Gheorghe Doja, Gradinarilor, Horea, I.C.Bratianu, Lois Pasteur, Maresal Ion Antonescu, Matei Corvin, Mestesugarilor, Molidului, Muntele Gaina, Nicolae Bolcas, Nufarului, Ogorului, Olimpiadei, Onestilor, Ovid Densusianu, Piata 22 Decembrie, Piata Independentei, Piata Taranilor, Podului, Progresului, Razboieni, Salvarii, Seleusului, Sextil Puscariu, Splaiul Crisanei, Stefan Sweig, Sucevei, Transilvaniei, Tudor Vladimirescu, Vladeasa.

ART. 8. În sensul prezentului regulament, ALTE ZONE  sunt definite de toate străzile care nu sunt cuprinse în listele zonei centrale şi a arterelor principale ale orașului.

CAP. 3. PREVEDERI SPECIFICE

ART.  9. Se stabilește următoarea clasificare a imobilelor în funcție de amplasarea față de aliniament:

9 a. imobile cu construcții și/sau împrejmuiri poziționate la aliniament sau retrase față de acesta, constituite în fronturi stradale continue sau discontinue (cu orice funcțiune), din care:

9 a 1. imobile care au făcut parte din Programul MultiAnual de reabilitare a clădirilor cu valoare cultural -arhitecturală conform HCL nr. 643/2012 cu completările și modificările ulterioare, finalizate și recepționate;

9 b. imobile cu constructii si/sau imprejmuiri pozitionate izolat in interiorul curtilor comune (cu orice functiune).

ART. 10. Proprietarii imobilelor  conf. art. 9a persoanele fizice sau juridice, sunt obligați, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, să:

a). asigure starea corespunzătoare a fațadelor la /spre aliniament a construcțiilor prin: 

​a. 1. întreținerea si repararea curentă a tâmplăriilor vitrinelor, ferestrelor, ușilor şi a firmelor/reclamelor

​a. 2. întreținerea si repararea curentă  a soclului, zugrăvelilor şi vopsitoriilor

​a. 3. întreținerea si repararea curenta a  suporturilor de finisaje şi ale detaliilor de fațadă (inclusiv la balcoane, console, ancadramente, decorațiuni), înlocuiri de tamplărie în cazul deteriorării acestora

​a. 4. întreținerea si repararea  curentă a învelitorii prin înlocuirea elementelor degradate

​a.5. întreținerea, repararea şi înlocuirea elementelor compromise ale structurii suport a învelitorii

​a. 6. întreținerea, repararea si consolidarea sistemului structural pentru evitarea pericolelor publice

​a. 7. executanţii lucrărilor de reabilitare a faţadelor imobilelor unde sunt amplasate plăci comemorative au  obligaţia ca după finalizarea acestor lucrări să remonteze aceste plăci comemorative

b). asigure starea corespunzatoare a sistemelor pentru scurgerea apelor pluviale prin:

​b. 1. întreținerea,  repararea şi curățarea curentă a garguielor, jgheaburi, doliilor, gurilor de scurgere, burlanelor de colectare şi evacuare;

​b. 2. înlocuirea elementelor degradate ale sistemelor de colectare a apelor pluviale;

c). asigure pe şi spre domeniul public, circulația fluentă şi în siguranță pietonală şi auto:

​c. 1. în cazul obiectelor mobile sau fixe utilitare sau de ambientare (antene, ghivece, jardiniere etc.), prin eliminarea factorilor de risc

​c. 2. în cazul tamplăriilor cu deschideri spre exterior, prin sisteme de manevrare si fixare sigure şi stabile care, prin deschiderea lor, să nu se suprapună peste goluri existente, să nu împiedice accesul şi să nu ia din luminozitatea acestora

c. 3. Intretinerea si repararea curenta a pavajelor existente.

d). asigure intreţinerea şi curățarea fațadelor (parament, tamplarii, vitrine, sisteme de canalizare pluviala, marchize, copertine) clădirilor prin următoarele metode:

d. 1  îndepărtarea manuală/mecanică a prafului și impurităților;

d. 2 în situația în care metoda de mai sus nu dă rezultate, atunci se va folosi îndepărtarea mecanico-chimică a prafului, impurităților, inclusiv a pânzelor de paianjeni, prin utilizarea unor echipamente și soluții compatibile cu materialele de finisaje înglobate în procesul de reabilitare.La cladirile descrise la art. 9 a 1, echipamentele și soluțiile folosite vor fi avizate de către Fundația pentru Protejarea Monumentelor Istorice Bihor (instituția care a realizat proiectele tehnice de reabilitare), în vederea asigurării compatibilității cu materialele aplicate în procesul de reabilitare.

ART. 11. Pentru imobilele colective conform art. 9b, proprietarii de imobile, persoane fizice sau juridice, sunt obligați indiferent de existența unuia sau mai multor proprietari – persoane fizice sau juridice – cu respectarea prevederilor legale în vigoare, să:

a). asigure starea corespunzătoare a fațadelor construcțiilor prin: 

​a. 1. Intretinerea si repararea  curenta a tamplariilor vitrinelor, ferestrelor, usilor şi a firmelor / reclamelor

​a. 2. intretinerea si repararea curenta  a soclului, zugravelilor şi vopsitoriilor

​a. 3.  intretinerea si repararea suporturilor de finisaje şi ale detaliilor de fatada (inclusiv la balcoane, console, ancadramente, decoratiuni), inlocuiri de tamplarie în cazul deteriorarii acestora.

​a. 4. intretinerea si repararea curenta a invelitorii prin inlocuirea elementelor degradate

​a. 5. intretinerea, repararea şi inlocuirea elementelor compromise ale structurii suport a invelitorii

​a. 6. intretinerea, repararea si consolidarea sistemului structural pentru evitarea pericolelor publice

​a. 7. executanţii lucrărilor de reabilitare a faţadelor imobilelor unde sunt amplasate plăci comemorative au  obligaţia ca după finalizarea acestor lucrări să remonteze aceste plăci comemorative.

b). asigure starea corespunzatoare a sistemelor pentru scurgerea apelor pluviale prin:

​b. 1. intretinerea , repararea şi curatarea curenta a garguielor, jgheaburi, doliilor, gurilor de scurgere, burlanelor de colectare şi evacuare.

​b. 2. inlocuirea elementelor degradate ale sistemelor de colectare a apelor pluviale

c). asigure circulatia fluenta şi în siguranta pietonala şi auto:

​c.1. în cazul obiectelor mobile sau fixe utilitare sau de ambientare (antene, ghivece, jardiniere etc. ), prin eliminarea factorilor de risc.

​c. 2. în cazul tamplariilor cu deschideri spre exterior, prin sisteme de manevrare ​si fixare sigure şi stabile care, prin deschiderea lor, sa nu se suprapuna peste goluri existente, sa nu impiedice accesul şi sa nu ia din luminozitatea acestora .

​c. 3. Intretinerea si repararea curenta a pavajelor existente.

ART. 12. În vederea aplicării prevederilor art. 10 lit. d), de mai sus, se  instituie următoarea procederă:a) Evaluarea clădirilor se va face luând în considerare toate fațadele și constatând printr-o notă de evaluare, aspecte referitoare la depuneri de praf, impurități, respectiv pânze de paianjeni. Notele de evaluare vor fi întocmite conform modelului din Anexa nr. 1 și vor fi însoțite de 3-5 fotografii relevante, după caz.b) Poliția Locală va trimite Notificari proprietarilor clădirilor din Ansamblul Urban “Centrul Istoric Oradea”, cu întâietate celor situate în zona definită la art. 6 ca zonă prioritară, clădiri care au fațadele prăfuite și cu impurități, conform Anexei 2. Aceste notificari vor fi trimise însoțite de o notă de evaluare a stării de curățenie a fațadei spre domeniul public. Comunicarea notificarilor se va face de catre reprezentantii Politiei Locale prin scrisori cu confirmare de primire, precum si prin afisare la domiciliul proprietarilor/respectiv la adresa cladirii notifícate.

Termenul de conformare pentru luarea măsurilor stabilite în notificari, în responsabilitatea proprietarilor clădirilor, în aplicarea art. 10 lit. d), va fi cuprinsa intre 1 – 3 luni de la data primirii somației, in functie de complexitatea operatiunilor de curatare a fatadelor.c) După termenul de conformare stabilit la aliniatul anterior, Poliția Locală va constata dacă proprietarii notificati ai clădirilor au luat măsurile stabilite la art. 10) lit. d), iar în caz contrar, se va aplica sancțiunea prevăzută la art. 18 lit. d), de mai jos.d) Excepție de la procedura descrisă mai sus, fac proprietarii clădirilor prevazute la art. 9.a.1., ale căror lucrări de execuție a reabilitării sunt în perioada de garanție. Pentru aceasta categorie, Poliția Locală va întocmi nota de evaluare a stării de curățenie a fațadei spre domeniul public și o va transmite atat proprietarilor cladirilor, cat si către Fundația pentru Protejarea Monumentelor Istorice Bihor, care va asigura finanțarea și executarea lucrărilor necesare conform art. 10 lit. d), având buget distinct în acest sens. Acestor proprietari le sunt aplicabile prevederile urmatoare (alin. f – j), instituindu-se taxa pentru curatarea fatadelor.e) În cazul în care proprietarul/proprietarii notificaţi conform prezentului Regulament care nu realizează lucrările de intretinere si/sau curăţare a faţadelor către aliniamentul stradal în termenul notificat (intre 1 – 3 luni de la primirea notificării), Municipiul Oradea, prin Fundaţia de Protejare a Monumentelor Istorice din judeţul Bihor va realiza lucrările aferente clădirii, în numele şi pe cheltuiala proprietarilor urmand ca,  ulterior, dupa finalizarea lucrarilor, sa se recupereze sumele de la proprietarii notificaţi, prin instituirea taxei pentru curaţare a faţadelor. f) Cuantumul cheltuielilor specificate la pct. d) de mai sus cuprind sume alocate de la bugetul local conform devizului de lucrări aferent fiecărei clădiri.g) Condiţiile de preluare a cheltuielilor privind executarea lucrărilor de intretinere si/sau curăţare a faţadelor clădirilor, precum şi măsurile necesare în vederea recuperarii de la proprietarii notificaţi a cheltuielilor efectuate de la bugetul local, se stabilesc de la caz la caz.Pentru lucrarile care se încadreaza la art. 10, lit. d2), având în vedere complexitatea şi implicit costurile lucrărilor, acestea se vor aproba distinct prin Hotarâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, pentru fiecare dintre clădirile încadrate la categoria de mai sus, conform prezentului Regulament.h) Cuantumul cheltuielilor efectuate din bugetul local de către Municipiul Oradea, în numele şi pe cheltuiala proprietarilor notificaţi, privind executarea lucrărilor de intretinere si/sau curăţare a faţadelor, se consemnează în Hotărârea de Consiliu Local pentru lucrarile care se incadreaza la art. 10, lit. d2), în care se stabilesc inclusiv termenele de plată a sumei datorate (30 de zile de la comunicare) de către proprietarii notificaţi, act ce constituie titlu de creanţă fiscală. i) Cuantumul cheltuielilor efectuate din bugetul local de către Municipiul Oradea, în numele şi pe cheltuiala proprietarilor notificaţi, privind executarea lucrărilor de intretinere si/sau curăţare a faţadelor, defalcată pe fiecare proprietar, se comunica de catre Fundaţia de Protejare a Monumentelor Istorice din judeţul Bihor, Directiei Economice din cadrul Primariei Oradea, urmand sa fie instituita taxa privind recuperarea sumelor avansate de către Municipiul Oradea. Recuperarea sumelor se va face in termen de 30 de zile de la comunicare, pentru proprietarii cladirilor care se incadreaza la art. 10, lit. d1), iar pentru ceilalti proprietari conform Hotararii Consiliului Local, asa cum este prevzaut la lit. g) de mai sus. j) Taxa pentru întreţinerea şi curăţarea cladirilor se urmareste şi se execută în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, de către organele fiscale ale Primariei Oradea.

CAP. 4. FACILITĂȚI 

ART. 13. Pentru lucrări de reparații și reabilitări ale fațadelor imobilelor cuprinse în zona Ansamblului Urban “Centrul Istoric Oradea”, proprietarii clădirilor pot beneficia de facilitățile prevazute la cap.15 din Regulamentul aprobat prin  HCL nr. 731 din 2019, cu condiția încadrării în prevederile acestuia.

ART. 14. Pentru lucrările de curățare a fațadelor clădirilor, conform art. 10 lit. d2), în zona Ansamblului Urban “Centrul Istoric Oradea”, proprietarii care s-au conformat primei notificari transmise și au executat măsurile dispuse la termenul stabilit , vor beneficia de scutire de impozit pe imobil, cu 50% din valoarea impozabilă, pe o perioada de 1 an,respectiv vor beneficia de prelungirea perioadei de scutire de impozit pe imobil, cu 50% din valoarea impozabilă , în condițiile de mai sus, cu inca 1 an, dacă se află în perioada de scutire conform Anexa 43, cap. IV. dinHCL nr. 896 din 2020. Aceeasi facilitate , de prelungire a perioadei de scutire de impozit cu inca 1 an, se va acorda si proprietarilor clădirilor prevazute la art. 9.a.1., ale căror lucrări de execuție a reabilitării sunt în perioada de garanție.

CAP. 5. ALTE DISPOZIȚII

ART. 15. Obligația de curățare a fațadelor conform art. 10 lit. d), pentru părțile situate spre domeniul public, revine tuturor coproprietarilor imobilului, așa cum se identifică în Cartea Funciara a imobilului. Pentru identificarea proprietarilor afectati, Politia Locala va lua in considerare procedura anexa la Dispozitia Primarului nr. 2142/2018. 

​   Calculul costurilor de curățare a fațadelor ce va reveni fiecărui coproprietar (repartizarea cheltuielilor) se va face conform prevederilor specifice ale Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

ART. 16. La clădirile de tip condominiu care au constituite asociații de proprietari, notificarile care se transmit proprietarilor, se vor transmite totodată, spre știință și asociației de proprietari, în vederea corelării bazelor de date, precum și pentru luarea de măsuri în vederea aplicarii prezentului regulament.

CAP. 5. SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE

ART. 17. Sancțiunile contravenționale sunt avertismentul şi amenda contravențională.

ART. 18. Amenzile contravenționale care se aplică pentru nerespectarea prezentului regulament, dacă nu au fost săvârșite astfel încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni, sunt:a) incalcarea prevederilor art. 10c1, 10c2,10c3,  11c1, 11c2, 11c3, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 100  –  200 lei,b) incalcarea prevederilor art. 10a1,10a2, 10a3, 10a5,10b1, 10b2, 11a1, 11a2,  11a3, 11a4, 11a5, 11b1, 11b2, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500  – 1000 lei ,                                                                                  c) incalcarea prevederilor  art. 10a4, 10a6, 11a6, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1000 – 2500 leid) încalcarea prevederilor art. 10), lit. d) se sanctioneaza cu amenda de 500 lei aplicata pentru fiecare unitate individuală deţinută în clădire, indiferent dacă este deţinută în proprietate exclusivă sau coproprietate.

ART. 19. În condițiile prezentului regulament, constatarea contraventiilor se face de catre Politia Locala, potrivit legii.

ART. 20. Aplicarea masurilor de sanctionare contraventionala (avertismentul sau/si incheierea  procesului  verbal de constatare a contraventiei), caile de atac  şi executarea vor urma procedura stabilita de Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.- aprobata cu modificari prin legea nr. 180/ 2002.

ART. 21. Pentru evitarea pericolelor de accidentare, neluarea masurilor stabilite prin avertisment în termenul prevazut de acesta de catre proprietarii imobilelor, persoane fizice sau juridice, inafara sanctiunii contraventionale, Primaria municipiului Oradea are dreptul sa execute lucrarile de indepartare a elementelor care prezinta pericol public, printr-o firma specializata, urmand ca cheltuielile ocazionate de aceste lucrari sa fie suportate de catre proprietarii imobilelor, persoane fizice sau juridice,conform actelor normative in vigoare.

Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.