Direcția de Sănătate Publică Bihor recrutează voluntari dispuşi să ajute în lupta anti-Covid-19

445

Direcția de Sănătate Publică Bihor recrutează, pe bază de voluntariat, MEDICI – toate specialitățile, ASISTENȚI MEDICALI – toate specialitățile, studenți din cadrul Facultății de Medicină, anii I-VI de studiu, studenți din cadrul Facultății de Informatică și Științe anii I – III de studiu, persoane cu experiență temeinică în operarea pe calculator, în scopul sprijinirii activităților specifice Compartimentului Supraveghere Epidemiologică și Controlul Bolilor Transmisibile, pe perioada stării de alertă. Activitatea de voluntariat se va desfășura în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România.

Poate participa la activitatea de voluntariat, persoana care îndeplinește următoarele condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medical de familie au de unitățile medicale abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice, potrivit cerințelor postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

MEDICI – toate specialitățile

ASISTENȚI MEDICALI – toate specialitățile

Studenți la facultatea de medicină, anii I – VI

Studenți facultatea de informatică, anii I – III

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

1.     Cerere însoțită de declarația  privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor Legii nr 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Europei din 27.04.2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

2.      Copia actului de identitate valabil, certificate de naștere, de căsătorie, după caz;

3.      Copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

4.      Cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale

5.      Adeverința medicala eliberată de medicul de familie, sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității în postul pentru care candidează;

6.     Curriculum vitae, model European;

7.     Declarație pe proprie răspundere că este/nu este încadrat la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu.

Detaliile privitoare la recrutarea de voluntari au fost postate pe situl DSP Bihor (din data de 28.09.2021) și pot fi accesate la adresa www.dspbihor.gov.ro .

Fondator și Redactor-șef al AlesdOnline, Adrian Fora lucrează în presa locală din 2007, este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Asociaţiei DJ-lor Profesionişti din România. A început să lucreze ca Dj, reporter și apoi ca redactor-șef în redacția Radio Transilvania Aleșd. Scrie reportaje pe care le ilustrează adesea cu fotografii și informații din toate domeniile de activitate, plecând de la administrație și politică și ajungând pâna la sport sau la viața agitată a orașului Aleșd și a celorlalte localități din Bihor. Crede că baza meseriei de jurnalist stă în munca de teren și în discuțiile cu oamenii.